www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXIX, 1/1990 година, VOLUME XXIX, 1/1990 year

ТОМ XXIX, 2/1990 година, VOLUME XXIX, 2/1990 year

ТОМ XXIX, 3/1990 година, VOLUME XXIX, 3/1990 year

ТОМ XXIX, 4/1990 година, VOLUME XXIX, 4/1990 year

ТОМ XXIX, 5/1990 година, VOLUME XXIX, 5/1990 year

ТОМ XXIX, 6/1990 година, VOLUME XXIX, 6/1990 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXIX, 1/1990 година, VOLUME XXIX, 1/1990 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Стоева, И. - Гонадолиберин - секреция и механизъм на действие

Митова, Е. - Идиопатични хиперкалциурии в детската възраст

Граменова, А. - Фамилна полипоза в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Бакалов, В., А. Михова, Х. Кадиян, М. Златева, М. Друмчева, Г. Георгиев - Единични ювенилни полипи на дебелото черво

Плагерас, П., Л. Калайджиева, И. Кременски - Проблеми на ензимната пренатална.диагностика на муковисцидозата (опитът от 43 рискови бременности)

Галева, Ив., В. Спасов - Приложение на математико-генетични методи за определяне
типа на унаследяване при муковисцидоза

Килимов, Н., Р. Йотова, В. Божинова, Г. Павлов - Върху особеностите на периферната лицева парализа в детската възраст

Петров, Д., И. Кръстева, Р. Ралчева, И. Христов - Късно открити чужди тела в дихателните пътища при децата

Клинканова, М., Т. Шмилев, С т. Поборникова - Редки усложнения на лобарните пневмококови пневмонии у децата

Момчилов, Л., А. Куфарджиева, М. Гизова - Ехокардиографска характери­стика на сърдечната морфология и функция при деца с белодробна хемосидероза

Илиев, И., В. Раданова, П. Георгиева, П. Петрова, И. Йосифов, Б. Петрунов - Клинико-имунологични резултати от приложението на респивакс при деца с различни белодробни заболявания

Михов, М. - Лонгитудинално проследяване на деца с артериална хипертония и хипертонични реакции, установени във възрастта до 6 години

Генев, Е., Е. Михайлова, Т. Шмиле в, П. Филипов - Менингити, причинени от Haemophilus influenzae от тип В в детската възраст

Трайков, К., П. Иванов, А. Георгиева, Х. Ладжев, Н. Хайтова - Вродени аномалии на отделителната система и първично нощно напикаване в детската възраст

Медико-социални проблеми

Добринова, Е., Е. Пацев - Опити за самоубийство в детската възраст.

Случаи от клиничната практика

Бошева, М., Б. Бойкинов, Е. Михайлова, Т. Шмиле в, Х р. Манолов - Върху синдрома на Reye no повод на четири случая

Христозова, И., Д р. Бобев, Н. Дончева - Вторична неоплазма - рабдомиосарком 13 години след лечение на невробластом

Ковачева, Ю., Ив. Иванчев, А. Буева, К. Кънчев - Атрезия на екстрахепаталните жлъчни пътища и гигантски лимфангиом на черния дроб у 1 1/2-Meceчно кърмаче

Еленчева, Е., М. Гизова, А. Куфарджиева - Пневмомедиастинум и подкожен емфизем при бронхиална астма по повод на 1 наблюдение

Попов, Н., Ж. Близнакова, М. Николова - Случай на тежка хипотермия у новородено

Михов, Х p., Ел. Михайлова - Вроден хипоалдостеронизъм у кърмаче

Терапевтични проблеми на практиката

Попов, Н., М. Николова, М. Демиревска - Лечение на острите диарии в кърмаческа и ранна детска възраст с оралния рехидратиращ разтвор на СЗО

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Stoeva, I. - Gonadoliberin - Secretion and Mechanisms of Action

Мitоva, E. - Idiopathic Hypercalciuriae in Childhood

Gramеnоva, A. - Familial Polyposis in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Вakalоv, V., А. Мikhоvа, Н. Кadуan, M. Zlatеva, M. Drumсеva, Q. Gheorghiev - Single Juvenile Polype of the Colon

Plageras, P., L. Kalaydjieva, I. Kremenski - Problems in Prenatal Enzyme Diagnostics of Mucoviscidosis: Experience with 43 Pregnancies at Risk

GaIeva, Iv., V. Sрassоv - Mathematical-Genetical Methods for the Estimation of the Type of Inheritance of Mucoviscidosis

KiIimоv, N.. R. Yоtоva, V. Вojinоva, G. Рavlоv - Some Peculiarities of Peripheral Facial Paralysis in Childhood

Рetrоv, D., I. Кrusteva, R. Ralсеva, I. Hristоv - Late Disclosed Foreign Bodies in the Respiratory Ways in Children

Klinkanоva, M., T. Smilev, St. Pobornikova - Rare Complications in Lobar Pneumonia in Childhood

Моmсilоv, L., A. Kufardzieva, M. Ghizоva - Echocardiographic Characteristics of Cardiac Morphology and Function in Children with Pulmonary Haemosiderosis

Iliev, Il, V. Radаnоva, P. Ghеоrghieva, P. Рetrоva, J. Jоssifоv, B. Petrounov - Clinical-Immunological Results from the Application of Respivacs in Children with Different Pulmonary Disease

Mikhоv, M. - Longitudinal Follow-up in Children with Arterial Hypertension and Hypertensive Reaction Established till the Age of Six Years

Ghеnеv, Е., Е. Мikhaiva, T. Smilev, P. Filiроv - Meningitis Caused by Haemophilus Influenzae Type В in Childhood

Тraikоv, K., P. Ivanоv, A. Ghеоrghieva, H. Ladzev, N. Haitоva - Congenital Anomalies of the Urinary System and Primary Nocturnal Enuresis in Childhood

Medical-Social Problems

Dоbrinоvа, Е., Е. Расеv - Attempted Suicide in Childhood

Case Reports from Clinical Practice

Воsevа, М., В. Воуkinоv, Е. Мikhaiva, T. Smilev, Н r. МаnоIov - Reye's Syndorme. Four Case Reports

Нristоsоva, I., Dr. Воbev, N. Dоnсеva - Second Neoplasm - Rhabdornyosarcoma, Thirteen Years after Treatment for Neuroblastoma

Коvасеva, J., Iv. Ivanсеv, A. Bhuevа, К. Каnсеv - Atresia of the Extrahepatic Biliary Ways and Gigantic Lymphangioma in an Infant 1 1/2 Month of Age

Elеnсeva, E., M. Ghizоva, A. Kufаrdzieva - Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema in Bronchial Asthma. Case Report

Ророv, N., J. Bliznakova, M. Nikоlоva - Severe Hyporthermia in a Neonate. Case Report

Mikhоv, Hr., Е. Мikhaiva - Congenital Hypoaldosteronism in an Infant

Therapeutic Problems in Practice

Popov, N., M. Nikоlоva, M. Demivska - Treatment of Acute Diarrhoea in Sucklings and During Early Childhood with WHO Rehydrating Solution

Diagnostic Test

ТОМ XXIX, 2/1990 година, VOLUME XXIX, 2/1990 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Русинов, Д., А. Анадолийска, Д. Апостолова - Метаболизъм и токсичност на алуминия

Киселкова-Вълова, В. - Хипонатремии у новороденото

Янева, П. - Комплексна оценка на здравното състояние на децата от 0- до 3-годишна
възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Бояджиев, П., К. Петкова, Т. Мишева, Р. Ланкова - Резултати от интензивното лечение на дихателната недостатъчност у децата

Калайков, Д., М. Гизова, П. Переновска, А. Куфарджиева - Влияние на някои медико-социални фактори върху клиничната форма на бронхиалната астма у децата

Караханян, Е., Ат. Атанасов, Ф. Спиридонова - Сравнително проучване на клиничните и физиологичните параметри при остра дихателна недостатъчност у кърмачета

Килимов, Н., Г. Павлов, Е. Ангелова - Върху прогресивната лицева хеми-атрофия (по повод на случай на локална склеродермия и прогресивна лицева хемиатрофия)

Бойкинов, И., Ст. Стефанов, Е. Михайлова, С. Клайн, Ст. Стомонякова - Септичен артрит у децата - клинични особености и проблеми на диагнозата

Обрешкова, P., Б. Рашеева, П. Тачев - Още веднъж за внимание към диагнозата нодозен полиартериит

Клайн, С., С. Симеонова, Е. Силяновска - Антибиотични нива в серума
на новородени с повишен риск

Килимов, Н., Л. Белопитова, В. Божинова - Върху клиничното протичане на Myasthenia gravis в детската възраст

Харфуш, А., Д р. Бобев, Ил. Калев - Причини с прогностична значимост за
рецидивите при остра лимфобластна левкемия в детската възраст

Харфуш, А., Д р. Бобев, Ил. Калев - Прогностично значение на тестикуларните рецидиви при остра лимфобластна левкемия в детската възраст

Физиологични изследвания

Манева, А., В. Станчева - Серумна протеолитична активност при здрави деца от 0 до 15 години

Манева, А., В. Станчева - Циркулиращи имунни комплекси в серуми на здрави деца от 3 месеца до 15 години

Михов, М. - Динамика на нормита за артериално налягане при деца на възраст от 2 до 6 години в 10-годишен период

Медико-социални проблеми

Гатев, В. - Въпроси на профилактичната педиатрия

Станков, Ст., 3. Чавдарова - Състояние и перспективи на детската смъртност
в Бургаския район (Бургаска област)

Случаи от клиничната практика

Пенева, Л., Е. Стефанова, А. Куртев - Върху един случай на фамилна адренолевкодистрофия

Бояджиев, С., Е. Симеонов, Р. Варон - Случай на болен с метахроматична левкодистрофия

Недкова, В., Н. Мумджиев - Синдром на тромбоцитопения с липсващ радиус

За практиката

Мирчев, Н. - Ректална интоксикация с копиркал-нео при кърмачета

Мирчев, Н. - Осгри отравяния с перитол при деца

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Roussinov, D., A, Anadoliiska, D. Apostolova - Aluminium Metabolism and Toxicity

Kisselkova-Vulova, V. - Hyponatriaemia in the Neonate

Yanеva, P. - Complex Assessment of the Health State in Children

Clinical and Prophylactic Observations

Boyadziev, P., K. Petkova, T. Miseva, R. Lankova - Intensive Therapy in Respiratory Distress in Children - Discussion of Results

Kalaikov, D., M. Ghizova, P. Peranovska, A. Kufardzieva - Medical-Social Factors and their Influence on the Clinical Forms of Bronchial Asthma in Children

Karakhanyan, E., A. Athanassov, F. Spiridonova - Comparative Study of Clinical and Physiological Parameters in Acute Respiratory Distress in Infants

Кilimоv, N., G. Pavlov, E. Anghelova - Progressive Facial Hemiatrophy. Case Report on Local Scleroderma and Progressive Facial Hemiatrophy

Boykinov, II., St. Stefanov, E. Mikhailova, S. Klein, St. Stomonyakova - Septic Arthritis in Children - Clinical Peculiarities and Diagnostic Problems

Obreskova, R., B. Raseeva, P. Тасеv - Once More Attention to the Diagnosis - Polyarteriitis Nodosa

Klein, S., S. Simeonova, E. Silyanovska - Serum Antibiotic Levels in Neonates at Risk

Кilimоv, N., L. Belopitova, V. Воzinоva - Clinical Course of Myasthenia Gravis in Childhood

A l. Harfus, Dr. Bobev, II. Kalev - Causes of Progressive Importance in Recurrences of Acute Lymphoblastic Leukaemia in Childhood

A l. Harfus, Dr. Bobev, II. Kalev - Prognostic Importance of Testicular Recurrences in Acute Lymphoblastic Laukaemia in Childhood

Physiological Investigations

Manеva, A., V. Stanсеva - Serum Proteolytic Activity in Healthy Children between-. О and 15 Years of Age

Maneva, A., V. Stanceva - Circulating Immune Complexes in Blood Sera of Healthy Children between 3 Months and 15 Years of Age

Mikhоv, M. - Dynamics of Normal Values for Arterial Blood Pressure in Children between
2 and 6 Years of Age for a Period of Ten Years

Medical-Social Problems

Gatеv, V. - Problems Jn Preventive Paediatrics

Stankov, St., Z. Cavdarova - Infant Mortality - Status and Prospects in the Region of Bourgas

Case Reports from Clinical Practice

Peneva, L., E. Stefan ova, A. Kurtev - Familial Adrenoleukodystrophy. Case Report

BoyadJiev, S., E. Simeonov, R. Varon - Metachromatic Leukodystrophy. Case Report

Nеdkоva. V., N. .Mumdziеv - Syndrome of Thrombocytopenia and Absent Radius

For the Practice

Mirсеv, N. - Rectal Intoxication with Copyrcal

Mirсеv, N. - Acute Poisoning with Peritol in Children

Diagnostic Test

ТОМ XXIX, 3/1990 година, VOLUME XXIX, 3/1990 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Митев, В., Л.Сираков - Растежен ефект на инсулина. Роля на инсулиноподобния растежен фактор I

Манева, А., И. Илиев, В.Генова - Свободни кислородни радикали и антиоксиданти
в детската възраст в норма и при някои заболявания

Средкова, М., Н. Мумджиев - Някои аспекти на бактериалното осеменяване на
дарителска майчина кърма

Клинични и профилактични наблюдения

Средкова, М., Н. Мумджиев - Върху възможностите на някои индиректни методи
за доказване на микроорганизми в дарителска майчина кърма

Томова, С н., Е.Симеонов, А. Брадинска - Ехографска пренатална диагноза на вродените кардиопатии у жени с повишен генетичен риск за раждане на дете със сърдечна аномалия

Христозова, Ис., Др. Бобев, Ц. Русева, Г. Михайлов, Ш. Ниньо, Н. Улевинов - Злокачествени тумори на назофаринкса при децата

Христозова, Ис., Др. Бобев, Ив. Иванчев, Ц. Русева, Г. Михайлов, Хр. Василев - Лечебни резултати при герминативноклетъчните тумори

Минков, И., З.Станчев, Р. Крушева - Честота на комбинираните малформации при вродени и наследствени заболявания на уринарната система

Буева, А., В. Чакърски - Ултразвуково изследване на бъбреците при остър гломерулонефрит в детската възраст

Буева, А., А. Анадолииска - Ултразвукова диагностика на везикоуретералния рефлукс в детската възраст

Анадолийска, А., Д. Апостолова, М. Лилов а, Св. Маринова, Ив. Куртев - I. Прогностична стойност на плазмената ренинова активност у деца с рефлуксна нефропатия

Райкова, С., Р. Велкова, К. Емилова, Ю. Митева - Проследяване късното развитие на новородени деца с ниска телесна маса

Михов, М. - Динамика в честотата на артериалните хипертонии и хипертоничните реакции при деца на възраст от 2 до 6 години от Сандански за 10-годишен период

Физиологични изследвания

Костянев, С.. М. Гергинова, М. Иванова - Сравнителен анализ на три метода
за определяне на статичните белодробни обеми в детската възраст

Казакова, М., Л.Спасов - Сърдечен дебит, определен чрез двуразмерна ехокардио-
графия с импулсна доплерова ехокардиография и>импеданскардиография в детската възраст

Димитров, Ив. - Акцелеративни про.мени в някои антропометрични показатели на новородените деца в гр. Пловдив през периода 1939 - 1940 и 1985 - 1986 г

Случаи от клиничната практика

Димитрова, А., Г. Божико в, П. Петров - Случай на съчетани аномалии на костната и отделителната система

Ангелова, Л., Н. Трифонова, М. Симеонова, Ив. Тодоров - Необичайно съчетание на малформативен фенотип с хромозомна нестабилност при деца в едно семейство

Вълков а, Г., М. Стефанова - Ring 22 при дете с умствено изоставане

За практиката

Михов, Хр. - Мястото на параклиничните изследвания в педиатричната диагностика

Ковачева, Ю. - Вродено късо тънко черво

Мирчев, Н., А. Маринов - Отравяния с фаликард (изоптин) у две деца от ранна възраст

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Мitеv, V., L. Sirakоv - Growth Effect of Insulin. Role of Insulin-Like Growth Factor-I

Maneva, A.,I. I liev, V. Ghenova - Free Oxygen Radicals and Antioxidants in Vhildhood in Norm and some Diseases

Sredkova, M,, N. Mumdziеv - Some Aspects of Bacteria- Infestation of Donated Mother's Milk

Clinical and Prophylactic Observations

Sredkova, M., N. Mumdziev - Possibilities of Indirect Methods for Revealing Microorganisms in Donated Mother's Milk

Tomova, Sn., E. Simeonov, A, Bradinska - Prenatal Echography in Diagnostic-:, of Congenital Cardiopathy in Women at High Risk Delivering a Child with Cardiac Anomaly

Нristоsоva, Is., Dr, Bobev, C. Rousseva, G. MikhaiIov, S. Ninio, N. Oulevinov - Malignant Tumours of the Epipharynx in Children

Hristosova, Is., Dr. Bobev, I v. Ivancev, C. Rousseva, G. Mikhailov, Hr. Vassilev - Therapeutic Results in Gerrninative Cell Tumours

Minkov, N., Z. Srancev, R, Kruseva - Prevalence of Combined Malformations in
Congenital and Hereditary Disease
.

Вhuеva, A., V. Cakarski - Ultrasound investigation of the Kidneys in Acute Glomeniloneohritis in Childhood

Вhuеva, A., A. Anadoliiska - Ultrasound Diagnostics in Vesical-Ureteral Reflux in Childhood

Anadoliiska, A., D. Ароstolova, M. Lilova, Sv. Marinova, Iv. Khurtеv - Prognostic Value of Plasma Renin Activity in Children with Reflux Nephropathy

Rankova, S., R. Vеlkova, K. Emilova, J.Miteva - Follo-up of Late Development of Neonates with Low Birth Weight

Mikhov, M. - Dynamics in Prevalence of Arterial Hypertension and Hypertensive Reactions in Children Aged Between Two and Six Years in Sandanski for a Period of Ten Years

Physiological Investigations

Kostyanev, S., M. Cherginova, M. Ivanova - Comparative Analysis of Three Methods for the Estimation of Static Pulmonary Volumes in Childhood

Kazakova, M.,L. Spassov - Estimation o! Cardiac Output by Bidimensional Echacardiograohy with Impulse Doppler and Impedance Cardiography in Childhood

Dimitrov, I. - Changes in Acceleration of some Anthropometric Indices in Children in the
City of Plovdiv Daring the Periods
1939 - 1940 and 1985 - 1986

Case Reports from Clinical Practice

Dimitrova, A., G. Воzikov, P. Реtrov - Combined Anomalies of the Osseous and
Urinary Systems. Case Report

Anghelova, L.,N. Trifonova, M. Simeonov a, Iv. Thodorov - Unusual Combination of Malformed Phenotype with Chromosome Instability in Children in One Family

Vulkova, G.,M. Stefanova - Ring 22 in a Child with Mental Retardation

For the 'Practice

Mikhov, Chr. - Laboratory and Instrumental Investigations and their Importance in Paediatric Diagnostics

Kovaceva, J. - Congenital Short Small intestine

Mirсev, N., A. Marinov - Falicard (Isoptin) Poisoning in Early Childhood. Two Case Reports

ТОМ XXIX, 4/1990 година, VOLUME XXIX, 4/1990 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Цветанска. А., Р, Аргирова - Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) в детската възраст - клинична класификация и някои проблеми на диагностиката

Телчаров, А. - Некротизиращи васкулити в детската възраст

Атанасов, Ю. - Някои нови схващания за етиологията и лечението на вродените цепнатини на устните и небцето

Тодорова, Р. - Неонатални бактериални инфекции - диагностични лабораторнитестове

Клинични и профилактични наблюдения

Еленчева, Е., Ил. Калев - Рентгенова диагноза на хшорагичните изменения при хемофилия

Вълкова, Г., М. Стефанова, Ц. Кръстев - Възможности на медикогенетичната консултация за контролиране последващата репродукция при семейство с родено дете със синдром на Даун - ретроспективен анализ

Карев, Г., И. Кръстев - Съществени дерматоглифски отклонения при вродената
съединителнотъканна малостойност

Начев, С., Ив. Цонев, М. Георгиева - Болест на Krabbe - клинико-морфологично проучване със специална насоченост към глобоидните клетки

Христозов, Хр. - Депресивна невроза в детско-юношеската възраст

Петров, Ив. - Влияние на психолого-педагогическата рехабилитация върху познавателната дейност на деца с церебрална парализа

Физиологични изследвания

Керековски,Ив. - Надареност, недостатъчна училищна успеваемост и правонарушения

Керековски, Ив., М. Лазарова, Х р. Далкалъчев - Физически и невропсихични особености на учениците с висок интелект

Керековски, Ив. - Психо-емоционална и социална ранимост при децата с високи способности

Савов, Сл., Ив. Топузов - Особености в половото съзряване при момчета и момичета, активно занимаващи се със спорт

Генков, P., Т. Татьозов - Етапи в развитието на детската изобразителна дейност
Татьозов, Т.,Р. Драгошинова - Особености на рисуването в ранна детска възраст
Ангелова, Б., И. Литвиненко, В. Гатев - Развитие на моносинаптичния Н-рефлекс в горния крайник на деца

Случаи от клиничната практика

Пенева, Л., А. Телчарова, Ал. Куртев - Върху един случай на вроден хипотиреодизъм с нефрокалциноза и нефрокалкулоза

Сърбинова, М., В. Лалов, В. Исаев, М. Гизова - Метхемоглобинемия у децата с описание на един случай

Лисички, К., Н. Иванова - Болестна Кавасаки с принос на един случай

Белопитова, Л..В. Божинова, Н. Килимов - Преходен миастенен синдром и тимусна хиперплазия при дете с варицела Терапевтични проблеми на практиката

Лилова, М., Св. Маринова, И. Митова, А. Буева - Приложение на пиперацилин при лечение на хронични уроинфекции при деца

Хроника

Митев, Ив. - Международна конференция за борба със СПИН у майката и детето

Диагностични задачи

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Tsvetanska, A., R. Argirova - AIDS in Childhood - Clinical Classification and Diagnostic Problems

Теlсhаrоva, A. - Necrotizing Vasculitis in Childhood

Anastasov, J. - Some New Concepts in the Aetiology and Treatment of Congenital Hare
Lip and Cleft Palate

Todorova, R. - Neonatal Bacterial Infections - Diagnostic Laboratory Tests

Clinical and Prophylactic Observations

Еlencheva E., II. Каlеv - Х-Ray Diagnosis of Haemorrhagic Changes in Haemophia

Vulkova, Q., M. Stefanova, Ts. Krustev - Genetic Counselling and Possibilities to Control Supervening Reproduction in Families with a Born Child with Down's Syndrome. Retrospective Analysis

Karev, G., I. Krustev - Significant Dermatoglyphic Deviations in Congenital Connective Tissue Deficiency

Nachev, S., Iv. Tsonev, M. Georgiava - Krabbe's Disease. Clinical-Morphological Investigation with Special Direction towards Globoid Bodies

Hristozov, Hr. - Depressive Neurosis in Childhood and Adolescence

Petrov, I. - Influence of Psychological - Pedagogical Rehabilitation of Cognitive Activity
in Children with Cerebral Palsy

Physiological Observations

Kerekovski, Iv. - Talent, Failure at School and Offences

Kerekovski, Iv., M. Lazarova, Hr. Dalkaluchev - Physical and Neural Psychic Peculiarities in School Children of High Intellect

Kerekovski, Iv. - Psychoemotional and Social Vulnerability in Children of High Capabilities

Savov, SI., Iv. Topouzov - Sexual Maturing in Boys and Girls Actively Practicing Sport

Genkov, R., T. Tatyozov - Stahes in the Development of Pictorial Activity in Childhood

Tatyozov, T., R. Dragoshinova - Peculiarities of Drawing in Early Childhood

Anghelova, B., I. Litvinenko, V. Gatev - Development of the Monosynaptic Н-Reflex in the Upper Extremity in Children

Case Reports from Clinical Practice

Peneva, L., A. Telcharova, Al. Kourtev - Congenital Hypothyroidism with
Nephrocalcinosisand Nephrocalculosis

Surbinova, M., V. Lav, V. Tssaev, M. Gizоva - Methaemoglobinaemia in Children. Case Report

Lisichki, K., N. Ivanova - Kawasaki Disease. Case Report

Belopitova, L., V. Bozhinova, N. Kilimov - Transitional Myasthenic Syndrome and Thymus Hyperplasia in a Child with Varicella Therapeutic Problems in Practice

Liva, M.. Sv. Mariva, E. Mitоvа, А. Воueva - Piperacillin in the Treatment of Chronic Urinary Infections

Chronicle

Mitev, Iv. - International Conference on the Campaign against AIDS in the Mother and the
Child

Diagnostic Tests

ТОМ XXIX, 5/1990 година, VOLUME XXIX, 5/1990 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обюри и лекции

Галева, Ив. - Скрининг за мукозисцидоза

Казакова, М. - Ударен и минутен обем на сърцето в детската възраст. Нормални стойности

Клинични и профилактични наблюдения

Пенева, Л., И, Солиун, Б. Василева - Ранна диагноза на вродената над-бъбречна хиперплазия с 21-хидроксилазен дефицит чрез определяне на плазмения 17-ОН-прогестерон

Пенева, Л., А. Буева - Нефрокалциноза при хипофосфатемичен витамин D-резистентен
рахит

Дамянова, М , М. Константинова, В. Милков - Клонидинов тест при диабетно болни деца с изоставане в растежа

Милушева, P., М. Дамянова - Динамика на умствената работоспособност на деца с
различна еволюция на захарен диабет

Анадолийска, А., Д, Русинов, А. Буева - Антибиотиците като причина за
бъбречни увреждания

Анадолийска, А., Е. Митова, Д. Апостолова, М. Лилова - Вторичен
нефротичен синдром при деца с рефлуксна нефропатия

Николовски, М., Д. Цветков - Навреме ли се диагностира крипторхизмът у нас?

Чернинков, 3., И. Цандев, - Псевдоахондроплазия и хипохондроплазия

Георгиев, Ив., Л. Б елопитова, Р. Йотова, В. Божинова - Ранни и късни резултати от лечението с кортикостероиди и АСТН на терапевтично резистентни епи­лептично болни деца

Ганев, Е., Т. Шмилев, Е. Михайлова, А. Петров, Х. Манолов, Ц. Кибарска, С, Стоилов, П. Филипов - Ранни резултати от лечение с апаратна вентилация на новородени деца с дихателна недостатъчност

Клайн, С , А. Манева, Д. Михайлова - Включване на имуноглобулини в имунни комплекси при деца с различна форма на ювенилен хроничен артрит

Манева, А., С. Кланн, Д. Михайлова - Анализ на имунни комплекси с различна големина,изолирани от серуми на деца с юзенилен хроничен артрит в минимална и
умерена активност

Физиологични изследвания

Дундовa, P., Д. Калайков, Б. Захариев - Влияние на някои медико-социални фактори върху физическото развитие на децата в НРБ на възраст до 3 години. I. Влияние на местоживеенето и храненето

Дундова, P., Д. К алайков, Б. Захариев - Влияние на някои медикосоциални фактори върху физическото развитие на децата вНРБ на възраст до 3 години.II.Влияние на образованието, социалната група, посещението на детски ясли и броя на децата в семейст­вото

Случаи от клиничната практика

Султов, К. - Атаксия - телеангиектазия (синдром на Louis Вааг)

Недкова, В., П. Илиев, Г. Кючуков, И. Мумджиев - Вродена криитококоза (торулоза) с принос на един случай

За практиката

Мумджиев, Н., В. Маринова - Захранването на кърмачето

Мумджиев, Н. - Защо детето не трябва да се захрнава рано - преди 16. гедмица

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Gava, Iv. - Mucoviscidosis Screening

Kazakova, M. - Cardias and Minute Output in Childhood, Normal Values

Cllnikal and Prophylactic Observations

Peneva, L., J. Solyom, B. Vasileva - Early Diagnosis of Congenital Adrenal Hyperplasia with 21-Hydroxylase Deficiency by 17-OH-Progesterone Estimation

Peneva, L., A. Boueva - Nephrocalcinosis in Hypophosphataemic Vitamin D-Resistant Rickets

Damyanova, M., M. Konstantinova, V. Milkov - Clonidin Test in 15 Diabetic Children Lagging behind in Height

Milusheya, R., M. Damyanova - Dynamics of Intellectual Capacities in Children with a Different Е volution of Diabetes Mellitus

Anadоlуiska, A., D. Rоusiv, A. Boueva - Antibiotics a Cause for Renal Injuries

Anadoliyska, A., E. Mitova, D. Apostolova, M. Lilova - Secondary-Nephrotic Syndrome in Children with Reflux Nephropathy

Nikolovski, M., D. Tsvetkov - Cryptorchidism is it Being Diagnosed in Due Time

Cherninkov, 7.., I. Tsandev - Pseudochondroplasia and Hypochondroplasia

Georgfev, I v., L. Belopitova, R. Yotova, V. Bozhinova - Early and Late Results of the Treatment with Corticosteroids and ACTH in Resistant to Treatment Child­ren with Epilepsy

Gеnеv, Е., Т. Shmiv, E. Mihaivа, А. Реtv, Н. Маnоlоv, Тs. Kibarska, S. Stoilov, P. Filipov - Early Results in the Treatment of Neonates with Respiratory Distress by Means of Artificial Ventilation

Klein, S., А. А. Маnеva, D. Mihaiva - Inclusion of Immunoglobulins in immune Complexes in Children winh Different Forms of Juvenile Chronic Arthritis (JCA)

Маnеva, A., S, Klein, D. Mihaiva - Analysis of Immune Complexes of Diffe­rent Size Isolated from the Blood Serum of Children with JCA of Moderate and Minimal Activity

Physiological Investigatiots

Doundova, R., D. Kalaikov, B. Zahariev - Influence of some Medical-Social Factors on the Physical Development of Children in Bulgaria up to Three Years of Age. I. Influence of Residense and Feeding

Doundova, R., D. Kalaikov, B. Zahariev - Influence of some Medical-So­cial Factors on the Physical Development of Children in Bulgaria up to Three Years of Age. II. Influence of Education, Social Group, Nurseries and the Number of Children in the Family

Case Reports from the Clinical Practice

Sоltоv, К. - Ataxia-Teleangiectasia (Louis-Bar Syndrome)

dkоva, V., P. Iliev, G. Kyouchoukov, N. Moumdzhiev - Congenital Cryptococcosis (Torulosis). Sase Report

For the Practice

Moumdzhiev, N., V. Marinova - Passing to Artificial Feeding of the Suckling

Моumdzhiеv, N. - Why is an Infant not to Be Artificially Fed before the Siyxteenth Week of Life

ТОМ XXIX, 6/1990 година, VOLUME XXIX, 6/1990 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Станчев, 3. - Синдром на Rett

Йончев, А., Н. Славков, М. Кутина - I. Аномалии на коронарните артерии в
детската възраст .

Йончев, А., М. Кутина, Н. Славков - II. Диагностика и лечение на коронар­ните аномалии - самостоятелни и съчетани с вродени сърдечни малформации

Клинични и профилактични наблюдения

Джелал, У., В. Пилософ, А. Тодоров, И. Велковски, Н. Арнаудов - Инфекциозен ендокардит в детската възраст - значение на оперативното лечение (по повод 25 наблюдавани случая)

Радева, Б., К. Цачев - Желязо, мед, магнезий и цинк по време на диетолечение на деца с хиперфенилаланинемия

Еленчева, Е., Н. Улевинов, П. Переновска - Рентгенологично изследване на бронхиалното дърво при хронични заболявания на дихателната система в детската възраст

Горанова, С., М. Дамянова - I. Растеж на диабетно болни деца

Горанова, С., М. Дамянова, О. Копаранова - Секреция на растежния хормон при интравенозния глюкозотолерансен тест у деца със затлъстяване

Йорданов, И., Е. Маринов - Вродени диафрагмални хернии у деца

Георгиев, К.-, Ж- Сурчев, С. Унджиян, Х р. Цеков - Дермоидни кисти на предната фонтанела

Петров, И. - Въздействие на рехабилитацията върху интелектуалното развитие на деца
с церебрална парализа

Физиологични изследвания

Манева, А., Д. Мутафчиев, В. Манев, Б. Талева, Л. Сираков - Рецекторн за лактоферин чърху тромбоцити

Случаи от клиничната практика

Лилова, М., А. Буева, Е. Митова - Хипервитаминоза D у кърмаче с последваща
нефрокалциноза

Еленчева, Е., Ф. Крутилин, Л. Райчева, Е. Бенов - Бронхиална вен­тилна стеноза при туберкулоза на лимфни възли (по повод на едно наблюдение)

За практиката

Радева, Б. - Диагноза на наследствени веществообменни заболявания в ранната кърмаческа възраст

Горанова, С. - Обучение на диабетно боляи - чужд в нашия опит

Кръстев, П. - Случай с отравяне е димекс (димедрол)

Хроника

Диагностична задача

In menoriam

Годишно съдържание - 1990 г

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Stanchev, Z. - Rett's Syndrome

Yоnсhеv, А., М. Коutina, N. Slavkоv - Anomalies of Coronary
Yоnсhеv, A., N. Slavkоv, М. Коuti - Diagnostics and Treatment of Coronary Anomalies - Independent and Combined with Congenital Malformations

Clinical and Prophylactic Observations

Dzhеlal, U., V. Pilosof, A. Todorov, I. Velkovski, N. Arnaoudov - Infective Endocarditis in Childhood - Importance of Surgical Treatment (Related to 25 Cases under Observation

Radеva, B., K. Tsachеv - Iron, Copper, Magnesium and Zinc During Dietary Treatment of Hyperphenylalamnaemia

Еlеnсhеvа, Е., N. Оuvinov, P. Perenovska - Radiological Investigation of the Bronchial Tree in Chronic Disease of the Respiratory System in Childhood

Qoranova, S., M. Damyanova - I. Growth in Diabetic Children

Goranova, S., M. Damyanova, O. Koparanova - Growth Hormone Secretion During Intravenous Glucose Tolerance Test in Obese Children

Yordanov, Y., E. Marinov - Congenital Diaphragmatic Hernia in Children

Gеоrgiеv, K., Zh. Sоuhеv, S. Ouhzhyan, Hr. Tsеkоv - Dermotd Cysts of the Frontal Fontanelle

Реtrоv, I. - Rehabilitation of Children with Cerebral Palsy and its Impact on their Intellectual Development

Physiological Investigations

Maneva, A., D. Moutafchiev, V. Manev, B. Taleva, L. Sirakоv - Receptors for Lactoferrin on Thrombocytes

Case Reports from the Clinical Practice

Livа, М., А. Воuеvа, Е. Мitоva - Hypervitaminosis D Followed by Nephrocalcinosis

Elencheva, E., F. Kroutilin, L. Raicheva, E. Benov - Valvular Bronchial Stenosis in Lymph Node Tuberculosis

For the Practice

Radеva, B. - Diagnosis of Hereditary Metabolic Disease in Early Infancy

Goranova, S. - Eduyartion of Diabetic Patients - Foreign and Personal Experience

Krustev, P. - Poisoning with Dimex (Dimedrol)

Chronicle

Diagnostic Test

In memoriam

Annual contents - 1990

Начало^^ Top ^^