www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXVII, 1/1988 година, VOLUME XXVII, 1/1988 year

ТОМ XXVII, 2/1988 година, VOLUME XXVII, 2/1988 year

ТОМ XXVII, 3/1988 година, VOLUME XXVII, 3/1988 year

ТОМ XXVII, 4/1988 година, VOLUME XXVII, 4/1988 year

ТОМ XXVII, 5/1988 година, VOLUME XXVII, 5/1988 year

ТОМ XXVII, 6/1988 година, VOLUME XXVII, 6/1988 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXVII, 1/1988 година, VOLUME XXVII, 1/1988 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Панчев, Г. - Хепатит В-вирусна ваксина, I. Пасивна и активна имунопрофилактика на

HBV инфекция и индикации за ваксинация

Панчев, Г. - Хепатит В-вирусна ваксина. II. Пост-и преконтактна профилактика на HBV инфекция и ваксини на бъдещето

Панчев, Г. - Нов етиологичен фактор в генезата на хроничния гастрит и язвената болест

Cambylobacter pyloridis

Клинични и профилактични наблюдения

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Г. Михайлов - Новости в ултраструктурната цитохимична и имунологична характеристика на някои видове левкемия у децата. II. Остри нелимфобластни левкемии

Христозова, И,, Др. Бобев, Ил. Калев - Нашият опит при лечението на неходжкиновите лимфоми в детската възраст

Братанов, М. - Опортюнистични инфекции

Исаев, В. - Бронхопулмонална дисплазия

Стамболова, Св., Д. Терзиев, К. Ганчев, Р. Божилова, А. Петрова, А. Николова, М. Шойлекова - Епидемиологично проучване на детската енуреза в три района на България

Дойчинова, А., В. Арнаудова, М. Петрова - Вируснеутрализиращи антитела в майчината кърма срещу Coxsacki В1 - Вввируси

Анадолийска, А., Н. Евтимова, Д. Апостолова - Ехокардиографско проучване на сърдечните размери и функция при деца с терминална бъбречна недостатъчност на периодично хемодиализно лечение

Спасов, Л., П. Нинова - Компютърен електрокардиограф в клинична употреба при деца

Физиологични изследвания

Г ригорова, P., Н. Захариева, А. Малеева, Е. Михайлова, О. Копаранова, Л. Христов - Ренин-ангиотензин-алдостеронова система при здрави деца

Шахид, А., Н. Славков, В. Петрова - Диастолна функция на лявата камера

Социална педиатрия

Мумджиев, Н. - Защо детската смъртност във Финландия е под 6 на 1000?

Мумджиев, Н., В. Маринова, Ц в. Чугарска - Влияние на медицинските и социалните рискови фактори върху постнеонаталната детска смъртност в Плевенски окръг

Случаи от клиничната практика

Попов, Н. - Наблюдения върху вродената ихтиоза

Лилова, М., Е. Митова - Тромбоза на vena cava inferior с вторичен синдром на Budd - Chiari у дете с нефротичен синдром

Диагностична задача

Хроника

Ниньо, Ш., Н. Мумджиев - Впечатления от Шестата конференция на Европейската асоциация по педиатрия (UNEPSA)

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Раnсеv, G. - Hepatitis В Virus Vaccine. I. Passive and Active Immunoprophylactics of HBV Infection and Indications for Vaccination

Раnсеv, G. - Hepatitis В Virus Vaccine. II. Post-and Precontact Prevention of HBV Infection and Vaccines of the Future

Раnсеv, G. - New Aetiological Factor in the Genesis of Chronic Gastritis and Stomach Ulcer - Campylobacter Pyloridis

Clinical and Prophylactic Observations

Ninio, Sh., Dr. Bobev, G.Mikhailov - New Achievements in Ultrastructural Cytochemicai and Immunological Characteristics of some Leukaemia Forms

Hristosova, I-, Dr. Bobev, II. Kalev - Our Experience in the Treatment of Non-Hodgkin's Lymphoma in Childhood

Вratаnоv, М. - Opportunist Infections

Issaev, V. - Bronchopulmonary Dysplasia

Stambolova, Sv., D. Terziev, K. Ganсеv, R. Воzilova, A. Petrоva, A. Nikolova, M. Soylekova - Epidemiological Investigations on Enuresis in Three Regions of Bulgaria

Doуcinova, A., V. Arnaoudova, M. Petrova - Virus Neutralizing Antibodies against Coxsackie B1 - B6 Viruses in Breast Milk

Anadoliiska, A., N. Evtimova, D. Apostolova - Echocardiographic Investigation of Cardiac Dimensions and Functions in Children with Terminal Renal Failure, Submitted to Periodical Haemodialysis Treatment

Sрassоv, L., P. Ninоva - Computer Electrocardiograph and its Application in Childhood

Physiological Investigation

Grigorova, R., N. Zakhаriеva, A. Malееva, E. Mikhailоva, O. Koparanova, L. Hristov - Renin-Angiotensm-AIdosterone System in Healthy Children

Shahid, A., N. Slavkov, V. Petrova - Diastolic Function of the Left Chamber Social Pediatrics

Mumdziev, N. - Why is Infant Mortality Rate under 6°/00 in Finland

Mumdziev, N., V. Marinova, С v. Cugarska - Influence of Medical and Social Risk Factors in Postneonatal Infant Mortality Rate in the District of Pleven

Case Reports from Clinical Practice

Popov, N. - Observations on Congenital Ichthyosis

Lilоva, M., E. Mitova - Thrombosis of the Inferior Vena Cava in a Chi Id with Nephrotic Syndrome

Diagnostic Test

Chronicle

Ninio, S h., N. Mumdziev - Impressions from the Sixth Conference of the Union of the European Paediatric Societies and Associations (UNEPSA)

ТОМ XXVII, 2/1988 година, VOLUME XXVII, 2/1988 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Христозова, Ис. - Съвременна диагностика и лечение на невробластома в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Христозова, И . - Клинично протичане на невробластома в детската възраст

Дойчинова, А., М. Василева, В. Давидова - Комплементосвързващи антитела срещу cytomegalo-, herpes simplex и varicella zoster virus в майчината кърма

Минков, Н., Б. Зозиков, Д. Станева - Приложение на цефадроксил при лечение на деца с уроинфекции

Поппандова, М. - Ефективност на лечението с ноотропил при деца със задържано развитие на експресивната реч в ранна възраст

Илиев, Ил., П. Георгиева, М. Христова-Колева, .П. Петрова - Клинико-имунологичнп изследвания у изкуствено хранени кърмачета

Топузов, Ив. - Модел за комплексно лечение на затлъстяването при ученици

Керековски, Ив. - Съгласието на болния или близките му за диагностични и лечебни процедури

Физиологични изследвания

Ангелова - Гатева, П. - Референтни стойности на хемоглобина, хематокрит и еритроцитите при деца на възраст от 2 до 6 години

Караханян, Е., В. Вардева, Е. Ставрева, Н. Ясенова, Ат. Кузмов а, А. Мшейк - Хранене на кърмачетата през първите 6 месеца в Пазарджик

Социална педиатрия

Вълов, В., Ш. Ниньо - За родилката и за новороденото - препоръки на Световната здравна организация

Случаи от клиничната практика

Георгиева, А., Н. Цонев - Случай на уретероцеле и неговата ултразвукова диагностика

Султов, К-, Л. Несторова - Случай на коремен тиф

Клинкаиова, М., Л. Шопова, Цв. Люцканова - Множествени ехинококови кисти у децата

Клинканова, М., Н. Калева, Л. Шопова - Случай на самоизлекувана ехинококова киста на белия дроб

За практиката

Аладжем, К-, Ж. Хубенова - Хипокалциемии у плода и новороденото (Етиология, патогенеза, клиника и лечение)

Маджаров, М. - Оперативно лечение на щръкналите уши

Терапевтични проблеми на практиката

Телчарова, А. - Лечение със свръхвисоки дози гликокортикостероиди (пулс терапия) и приложението му при придобитите системни съединителнотъканни заболявания в детската възраст

Топузов, Ив. - Диетични режими в комплексното лечение на юноши със затлъстяване

Диагностична задача

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Hristosova, Is. - Modern Diagnostics and Treatment of Neuroblastoma in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Кristоsоva, Is. - Clinical Course of Neuroblastoma in Childhood

Doycinova, A., M. Vassileva, V- Davidova - Complement Binding Antibodies against Cytomegalovirus, Herpes Simplex Virus and Varicella Zoster Virus in Breast Milk

Minkоv, N-, B. Zоzikоv, D. Stanеva - Application of Cephadroxyl in Children with Urinary Infections

Роррandоva, M. - Effectiveness of Nootropil Treatment inChildren with Inhibited Expres sive Speech

Iliеv, Il., P. Ghеоrghiеvа, М. Нristоva - Koleva, P. Petrova - Cliriical-Immunological Investigations and their Role in Proving Present Allergy towards Cows'Milk Proteins as a Cause for the Development of Bronchial Obstruction in Childhood

Тороuzоv, Iv. - A Model of Complex Treatment of Obesity in School Children

Kerekovski, Iv. - Consent of the Patient and His Relatives for Diagnostic and Therapeutic Procedures

Physiological Investigations

Anghеlоva - Gatеva, P. - Reference Values for Haemoglobin, Haematocrit and Erythrocytes in Children

Karakhanуan, E., V. Vardеva, E. Stavrеva, N. Yassеnоva, At. Коuzmоva, A. Mshеik - Feeding of Children During the First Six Months in Pazardzik

Social Paediatrics

Vulоv, V., Sh. Niniо - The Young Mother and the Neonate - Recommendations of the World Health Organization

Case Reports from Clinical Practice

Gheorghieva, A., N. Соnеv - Uretrocele and Ultrasound Diagnostics

Sultоv, K-, L. Nestorova - Abdominal Typhoid

Klinkanova, M., L. Sороva, C. Lyutzkanova - Multiple Echinococcal - Cysts in Children

Klinkanova, M., N. Kalеva, L. Sороva - Spontaneous Cure of Echinococcus Cyst in the Lung

For the Practice

Aladzе m, - K. Z. Houbenova - Hypocalcaemia in the Foetus and Neonate (Aetiolog Pathogenesis, Clinical Features and Treatment)

Madzarоv, M. - Surgical Treatment of the Protruding Pavilion of the Ear

Therapeutic Problems in Practice

Telcarova, A. - Treatment with Extremely High Doses of Glucocorticoids (Pulse Therapy) and its Application in Acquired Systemic Connective Tissue Disease in Childhood

Тороuzоv, I v. - Dietary Regimen in Complex Treatment of Obesity in Adolescents

Diagnostic Test

Chronicle

ТОМ XXVII, 3/1988 година, VOLUME XXVII, 3/1988 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., Г. Михайлов - Интерфероните

Ранкова, С. - Ретролентална фиброплазия

Клинични и профилактични наблюдения

Михаилова, Д., М. Огнянов, Д. Нинова, С. Клайн, И. Бойкинов,

Ю. Стайкова - Резултати от изследването на антиядрените антитела с различни методи при деца с колагенови заболявания

Арнаудова, В., И. Бойкинов, С т. Стефанов, А. Павлова - Интерферон в ставната течност и серума при деца с артрити

Давидова, В., М. Василева, Б.Маринов - Серумни антитела срещу ротавируси у новородени и техните майки

Катеринов, Е., Т. Милковска - Димитрова, М. Витанова - Ренггенов метод за диагностиране на дисплазия на тазобедрените стави у деца с вродена съедннителнотъканна малостойност

Петков, Г., Д. Величкова, И. Велковски, Н. Арнаудов, Д. Динева, П.Чакърова - Ехокардпографска характеристика на сърдечната морфология и функция при деца, болни от хомозиготна ?-таласемия

Караханян, Е., К.Мазгалов, И. Марков, Р. Горева, К- Деливълчев, И. Марчева, А. Флорова, Е. Ташева, Ц. Христозова, Д. Велева, Л. Консулова, Н.Стайкова, Л. Маркова - Проучване ролята на телесната маса при раждането в етиологията на екзогенно-конституционалното затлъстяване у децата

Караханян, Е., Е. Ташева - Динамика на артериалното налягане у деца с екзогенно-конституционално затлъстяване в условията на летен оздравителен лагер

Буева, А. - Стойности на плазмения креатинин у кърмачета през първия месец от живота

Царвулкова, Н., Л. Трифонова, В.Станчева - Резултати от измерването на дебелината на подкожна мастна тъкан чрез калипер и ултразвуков апарат при деца от предучилищна възраст

Медико-социални проблеми

Керековски, И в. - Медицинска изследвания на деца с научна цел

Христозов, Х p., С. Тотева - Малтретиране на деца, отглеждани в семейство с баща, алкохолно болен

Керековски, Ив. - Деца с ниска телесна маса при раждането (мецико-етични аспекти)

Райкова; М., И. Кръстева - Медико-психологични проблеми при заболявания на отделителната система у децата до 3-годишна възраст

Случаи от клиничната практика

Переновска, П., Н. Улевинов - Ендобронхиални тумори у децата с принос на един случай

За практиката

Михов, Хр. - Диагностичното значение на анамнезата в педиатрията

Терапевтични проблеми на практиката

Цветкова, В., И. Бойкинов - Пулсова терапия у деца с колагенози

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, S h., G. Мikhailоv - Interferons

Rankоva, S. - Retrolental Fibroplasia

Clinical and Prophylactic Observations

Мikhailоva, D., М. Оgnуаnоv, D. Ninоva, S. Klein, II. Воуkinоv, J. Staykova - Estimation of Antinuclear Antibodies by Different Methods in Children with Collagen Disease

Arnaoudova, V., IS. Boykinov, St. Stefanov, A. Pavlova - Synovial Fluid and Blood Serum Interferon in Children with Chronic Arthritis

Davidоva, V., M. Vassilеva, В. Мarinоv - Serum Antibodies against Rotaviruses in Neonates and their Mothers

Katerinov, E., Th. MilkovskaDimitrova, M. Vitanova - Diagnostic Х-Ray Method in Dysplasia of the Hip-Joint in Children with Congenital Connective Tissue Deficiency

Реtkov, G., D. Vеliсkоva, Iv. Velkovski, N.Arnaoudov, D. Dinеva, P. Cakurova - Echocardiographic Characteristics of Cardiac Morphology and Function in Ailing Children with B + Homozygous Thalassaemia

Karakhаnуan, E., K. Mazgalоv, I. Маrkоv, R. Gоreva, K. Dеlivulcev, I. Маrсеva ,A. Florova, E. Taseva, C. Hristosova, D. Veleva, L. Konsoulova, N. Staykova, L. Markova - Investigations on the Role of Body Mass at Birth in the Aetiology of Exogenous-Constitutional Obesity in Children

Каrakhanуan, E., E. Taseva - Dynamics of Arterial Blood Pressure in Children with Exogenetic-Constitutional Obesity under Summer Camp Conditions

Вhuеva, A. - Plasma Creatinine Vlaues in Infants During the First Month of Life

Carvoulkova, N., L. Trifonova, V. Stanceva - Ultrasonic andSkinfold Estimation of Subcutaneous Fat Tissue in Preschool Age

Medical-Social Problems

Kerekovski, Iv. - Scientific Medical Investigations in Childhood

Hristosov, H., S. Toteva - Abused Children Reared at Family with a Drunkard Father

Kerekovski, Iv. - Low Birth-Weight Childen (Medical-Ethic Aspects)

Raikоva, M., I. Krustеva - Medical-Psychological Problems in Diseases of the Urinary System in Children up to Three Years of Age

Case Reports from Clinical Practice

Perenovska, P., N. Oulevinov - Endobronchial Tumours in Children

For the Practice

Mikhоv, H. - Anamnesis and its Diagnostic Importance in Paediatrics

Cvetkova, V., II. Boykinov - Pulse Therapy in Children with Collagen Disease

Diagnostic Test

ТОМ XXVII, 4/1988 година, VOLUME XXVII, 4/1988 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., Г. Михайлов - Трансплантация на костен мозък при някои заболявания у децата

Христова, Е. - Неонатаяна апнея

Клинични и профилактични наблюдения

Илиев, Ил., П. Петрова, П. Георгиева, Р. Русанова - Клинично значение на някои показатели на имунната реактивност при деца в ранна детска възраст, често боледуващи от респираторни заболявания

Спасов, Вл., Ил. Кале в, Р. Митрова, Ш. Ниньо - Прогностични критерии при хипопластичните анемии в детската възраст

Бойкинов, И., В. Арнаудова, С т. Стефанов, М. Василева, А. Иванова - Коксакивирусна инфекция и хронични артрити у децата

Спасов, Вл., Ив. Киров - Генеологичнн проучвания и математико-генетични методи при деца с остра левкемия

Спасов, Вл. - Популационни проучвания на В-таласемията в България

Пейчев, М., Д. Константинов, Ил. Калев, Вл. Спасов - Съвременни генетични аспекти на таласемията

Трайков, К., С т. Станков, И. Смилова, Е. Найденова, Г. Беевски - Сравнителни проучвания върху разпространението на нощната енуреза у децата на възраст от 2 до 14 навършени години в някои градове на Южна България

Владимирова, Г., М. Николова, И. Чавдаров, Н. Сарафова - Промени в ЕЕГ под влияние на синусоидалномодулираните токове при деца със еластични парализи

Физиологични изследвания

Пенева, Л. - Върху някои особености на минералната обмяна в детската възраст. I. Физиология

Пенева, Л. - Върху някои особености на минералната обмяна в детската възраст. II. Патология

Медико-социални проблеми

Мумджиев, Н., А. Алексиев, В. Недкова, М. Ангелова, Ив. Мумджиев, Ч. Петрова, Р. Русанова, Ст. Танчев - Съдържание на тиоцианидни йони в кръвта на деца, родени от майки, които пушат

Случаи от клиничната практика

Анадолийска, А., Е. Митова - Случай на мултиплена форма на конгенитална фиброматоза

Попов, Н. - Съвременни проблеми на булозната епидермолиза и наблюдения на четири случая

Бойкинов, Б., Ц. Люцканова, Л. Шопова, Ив. Василев - Белодробна аспергилоза у дете с апластична анемия

Черников, 3., П. Топалова, Л. Дичева - Комбинация на множествени картилагинерни екзостози и костна енхондроматоза у една фамилия

Спасов, Вл., Ил. Калев, А. Бянкова, Хр. Христова - Вродена левкемия у еднояйчни близнаци .

За практиката

Янкова, Д. - Анемия и дефицит на желязо у кърглачетата, родени с ниска телесна маса

Средкова, М., Н. Мумджиев - Бактериална флора на дарителска майчина кърма

Средкова, М., Т. Пеева, Н. Мумджиев - Бактериологични критерии за категоризиране на дарителска майчина кърма

Терапевтични проблеми на практиката

Станчев, 3., Л. Пенева - Съвременно лечение на някои ендокринни заболявания в детската възраст

Стефанова, Е., Л. Пенева - Лечение на централния ранен пубертет с рилизинг хормон на лутеохормона (LHRH)

Диагностична задача

Рецензии

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., G. Mikhailov - Bone Marrow Transplantation in some Diseases in Childhood

Hristova, E. - Neonatal Apnoea

Clinical and Prophylactic Observations

Iliеv, II., P. Реtrоva, P. Ghеоrghiеva, R. Rоussanоva - Clinical Significance of some Indices of Immune Reactivity in Early Childhood among Children with Present Respiratory Disease

Spassov, VI., II. Kalev, R. Mitrova, Sh. Ninio - Prognostic Criteria in Hypoplastic Anaemiae in Childhood

Boykinov, II., V. Arnaoudova, St. Stefanov, M. Vassileva, A. Ivanоva - Coxsackievirus Infection and Chronic Arthritis in Children

Sрassоv, VI., Iv. Кirоv - Genealogical Investigations and Mathematical-Genetic Methods in Children with Acute Leukaemia

Spassov, VI. - Beta Thalassaemia in Bulgaria - Population Investigations

Peycev, M., D. Коnstantinоv, II. Kalev, VI. Sрassоv - Contemporary Aspects of Thalassaemia

Traikov, K., St. Stankoy, I. Smilova, E. Naydenova, G. Beevski - Incidence of Nocturnal Enuresis - Comparative Study

Vladimirova, G., M. Nikolova, Iv. Cavdarov, N. Sarafova - EEG Changes in Children with Spastic Paralyses under the Influence of Modulated Sinusoidal Currents

Physiological Investigations

Реnеva, L. - Mineral Metabolism Peculiarities in Childhood. I. Physiology

Реnеva, L. - Mineral Metabolism Peculiarities ia Cildhood. II. Pathology

Medical-Social Problems

Mumdziеv, N., A. Alexiev, V. Nedkova, M. Anghelova, Iv. Mumdziev, C. Petkova, R. Roussanova, St. Tancev - Thiocyanate Ion Content Content in the Blood of Children Delivered by Mothers Smokers

Case Reports from Clinical Practice

Anadoliiska, A., E. Mitоva - Multiple Form of Congenital Fibromatosis

Popov, N. - Contemporary Problems in Epidermolysis Bullosa in View of four Cases under

Obeservation

Boykinov, B., C. Ljutzkanova, L. Sopova, Iv. Vassilev - Pulmonary Aspergillosis in a child with Aplastic Anaemia

Cerninkov, Z., P. Topalova, L. Diсеva - Multiple Certilaginous Exostoses Combined with Bone Enchondromatosis in one Family

Spassov, VI., II. Kalev, А. Вуankоva, Chr. Hristоva - Congenital Leukaemia in Uniovular Gemini

For the Practice

Yankоva, D. - Anaemia and Iron Deficiency in Infants with Low Birth Weight

Sredkova, M., N. Mumdziev - Bacterial Flora in Donated Breast Milk

Srеdkоvа, М., Т. Рееva, N. Mumdziev - Bacteriological Criteria in Categorization of Donated Breast Milk

Therapeutic Problems in Practice

Stanсеv, Z., L. Реnеva - Modern Treatment of some Endocrine Disorders

Stefanova, E., L. Peneva - Treatment of Central Early Puberty with Luteohormone Releasing Hormone (LHRH)

Diagnostic Test

Reviews

News from

ТОМ XXVII, 5/1988 година, VOLUME XXVII, 5/1988 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., Д. Василев, А. Ниньо - СПИН у новородените

Стоева, И. - Хипоталамо-хипофизарни взаимоотношения при синдрома на Шерешевский - Turner

Клинични и профилактични наблюдения

Бобев, Др., И. Христозова, Н. Улевинов, М. Пейчев - Параменингеална локализация на рабдомиосарком

Начева, М., В. Спасов - Цитогенетични проучвания при деца с левкоза

Анадолийска, А., Д. Апостолова, Н. Евтимова - Перикардит у деца с терминална бъбречна недостатъчност

Клайн, С., А. Манева, Д. Михайлова, Ил. Бойкинов - Имуноглобулики и имунни комплекси при деца със системен lupus erythematodes

Караханян, Е., Ф. Спиридонова, Ж. Чернаева - Епидемичен взрив всред новородени деца, причинен от ротавируси

Христов, Л., К. Раднева, П. Захариева, Ю. Стайкова - Определяне на 24-часовата протеинурия с единична порция урина

Михайлова, Е., Ст. Стомонякова, Л. Христов, Ю. Стайкова, П. Захариева, Ил. Бойкинов - Клинично-лабораторни показатели в синовиалната течност у деца с ювенилен хроничен артрит

Лилова, М., Л. Христов, Д. Ангьозова - Диагностична стойност на фазово-контрастното изследване на хематурията при деца

Лазарова, Ц., Н. Станимирова, Р. Русанова, М. Българанова - Хиперурикемия в детската възраст

Физиологични изследвания

Григорова, Р. - Алдостерон. I. Физиология

Григорова, Р. - Алдостерон. II. Регулация и биоритъм

Клянксенова, М. - Защитни механизми на дихателната система

Медико-социални проблеми

Момчилов, Л. - Проблеми на децата с вродени сърдечни малформации и техните родители

Случаи от клиничната практика

Попов, Н. - Топлинен удар като синдром на внезапна смърт у новородено

Попов, Н., Д. Данилов - Остра екзогенна интоксикация с Ricinus communis у тримесечно кърмаче

Начева, М., В. Киселков а - Вълова, М. Арнаудова - Хемолитична анемия поради глюкозо-6-фосфатдехидрогеназна недостатъчност у новородено дете

Начева, М., Д. Тончева, В. Лалов - Случай на частична монозомия 18 q

Данчева, М., Ив. Тричков - Окулодентодигитална дисплазия при баща и

Щерев, Ат., В л. Янков, В. Лачев - Случай на мъжки псевдохермафродитизъм, завършил летално след гонадектомия и клиторектомия

За практиката

Христова, Е. - Некротизиращ ентероколит у новородени деца

Василева, Б. - Тиреоидна патология и взаимоотношението майка - плод

Терапевтични проблеми на практиката

Анадолийска, А., Д. Апостолова, Д. Русинов - Лечение на артериалната хипертензия у деца с терминална бъбречна недостатъчност с Captopril

Пенева, Л., Н. Станимирова - Конституцнонално избързване в растежа

Хроника

Дамянова, М., К. Коприварова, М. Атанасова, С. Горанова, М. Константинова - Впечатления от XXIII конгрес на Европейската асоциация за изучаване на захарния диабет

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., D. VassiIev, A. Niniо - AIDS In the Neonate

Stoeva, I. - Hypothalamic-Hypophyseal Interrelations in Shereshevskij - Turner's Syndrome

Clinical and Prophylactic Observations

Bobev, Dr., I. Hristosova, N. Oulevinov, М. Реусеv - Parameningeal Localization of Rhabdomyosarcoma

Nacеva, M., V. Spassov - Cytogenetic Investigations in Children with Leukaemia and Their Prognostic Significance

Anadоliiska, A., D. Apostolova, N. Evtimova - Pericarditis in Children

with Terminal Renal Failure

Klein, S., A. Manеva, D. Mikhailоva, Il. Воуkinоv - Immunoglobulins and Immune Complexes in Children with Systemic Lupus _Erythematosus

Karakhanyan, E., F. Spiridonova, Z. Cernaeva - Epidemic Outburst among Newborn Infants Caused by Rotaviruses

Нristоv, L., K. Radneva, P. Zakharieva, J. Staykоva - Estimation of 24-Hours Proteinuria by means of a Single Sample

Mikhailova, E., St. Stomonyakoya, L. Hristov, J. Staykova, P. Zakharieva, II. Boykinov - Clinical-Laboratory Indices of Synovia! Fluid in Children with Juvenile Chronic Arthritis

Lilоva, M., L. Hristov, D. Anghyosova - Diagnostic Value of Phasecontrast Microscopy in the Assessment of Haematuria in Children

Lazaroya, C., N. Stanimirova, R. Roussanova, M. Bulgaranova - Hyperuricaemia in Childhood

Physiological Invectigations

Qrigorova, R. - Aldosterone. I. Physiology

Grigоrоva, R. - Aldosterone. II. Regulation and Biorhythms

KHnkanova, M. - Defence Mechanisms of the Respiratory System

Medical-Social Problems

Momcilov, L. - Problems of Children with Congenital Cardiac Malformations and Their Parents. Case Reports from Clinical Practice

Popov, N. - Hyperthermic Shock, a Syndrome of Sudden Death

Popov, N., D. Danaylov - Acute Exogenous Poisoning with Ricinuns Communis in a Three Months Old Infant

Nасеva, M., V. Kisselkоva-Vulova, M. Arnaudova - Haemolytic Anaemia Due to G-6-P Dehydrogenase Deficiency in a Newborn Infant

Naceva, M., D. Tonceva, V. Lalov - Partial Monosomy 18 q

Canceva, M., I v. Trickov - Ocular, Dental, Digital Dysplasia in Father and Daughter

Sterev, A., V. Yankov, V. Lасеv - Male Pseudo-Hermaphroditism. Fatal End after Gonadectomy and Clitorectomy

For the Practice

Hristov a, E. - Necrotizing Enterocolitis

Vassileva, B. - Mother-Foetus Interrelations in Thyroid Pathology

Therapeutic Problems in Practice

Anadoliiska, A., D. Apostolova, D. Roussinov - Treatment of Arterial Hypertension in Children with Terminal Renal Failure with Captopril

Peneva, L., N. Stanimirova - Constitutional Growth Acceleration

Chronicle

Damyanova, M., K- Koprivarova, M. Athanassova, S. Goranova, M. Konstantinova - 23rd Congress of the European Association for Research in Diabetes Mellitus

Diagnostic Test

Reviews

ТОМ XXVII, 6/1988 година, VOLUME XXVII, 6/1988 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Мендизова, Л. - Съвременни схващания за автоимунитета

Пейчев, М., М. Сърбинова, Др. Бобев, Хр. Христова - Автоимунна хемолитична анемия в детската възраст

Рангелова, Гр. - Състояние на слуха при захарен диабет в детската възраст

Рангелова, Гр. - Нарушение на вкуса и обонянието при захарен диабет

Коприварова, К. - DIDMOAD синдром - ювенилен захарен диабет, инсипиден диабет, оптична атрофия, загуба на слуха, атония на пикочните пътища и пикочен мехур

Панчев, Г. - Трансплантация на панкреас

Клинични и профилактични наблюдения

Иванов, Г., Ив. Галева, Т. Чолчева, Р. Кабакчиева - Остеомиелит у деца от 0 до 1 1/2 години

Симитчиев, С т., М. Печилкова, И. Бодуров - Гастроезофагеален рефлукс и рефлукс-езофагит у деца с гастродуоденални заболявания

Куманова, Р., А. Радивенска, Хр. Желев - Anorexia nervosa в детската

възраст

Крумова, В. - Популационни и генеалогични проучвания на екстраорални отклонения при деца с цепки в челюстно-лицевата област

Кликанова, М., Цв. Люцканова, Л. Шопова, Ст. Поборникова - Диагностични проблеми на съвременната туберкулоза у децата

Илиев, Ил., Ст. Байданов, Г. Николов, Н. Петрова, Н. Цачева - II. Клинично значение на някои имунологични изследвания при деца в ранна възраст със заболявания на дихателната система

Физиологични изследвания

Гатев, В., Б. Ангелова, И. Иванов, М. Узунова - Влияние на обучението с компютри върху някои зрително-двигателни реакции на ученици

Медико-социални проблеми

Калайков, Д., Р. Дундова - Влияние на някои медико-социални фактори върху

заболяемостта на децата от 1- до 3-годишна възраст

Поппандова, М. - Поведенчески проблеми в ранното детство

Случаи от клиничната практика

Христозова, Ис., Др. Бобев - Сарком на Ewing с късни лимфогенни белодробни

метастази

Христозова, Ис., М. Сърбинова, Бр. Радева, |А с. Димитров| - Дълготрайна преживяемост при деца с хормонално неактивен карцином на надбъбречната кора

Сърбинова, М., М. Пейчев, Г. Цветков, Др. Бобев - Случай на адултна форма на morbus Gaucher у дете на 4 години ' ,

Иванов, Г., Т. Чолчева, Ив. Галева, Р. Кабакчиева - Вродена агама-глобулинемия тип „Брутон" с принос на един случай

Узунова-Стефанова, М., О. Григорова, Н. Узунов - Синдром на Gilles de la Tourette с описание на два случая

Переновска, П., Н. Улевинов, А. Куфарджиева, М. Гизова - Комбиниран порок в развитието на бронхопулмоналната система в детската възраст

Ковачева, Ю., В. Ценова - Ламблиозата в ранната детска възраст

Апостолова, А., Г. Трифонов, Ив. .Иванчев, М. Михова - Спонтанна рептура на слезката у дете с инфекциозна мононуклеоза

Симеонова, М., Л. Ангелова, Н. Трифонова, Ив. Тодоров - Необичаен фенотип в съчетание с хромозомна нестабилност

За практиката

Ниньо, Н., И с. Христозова - Съвременни проблеми на хистиоцитоза Х в детската възраст

Чолчева, Т. - Бронхиална астма в кърмаческа и ранна детска възраст

Лилова, М. - Прогноза и еволюция на нефротичния синдром с предимно минимални лезии

в детската възраст

Улевинов, Н., П. Переновска - Диагностични възможности на бронхоалвеоларния лаваж при белодробни заболявания в детската възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Mendisоva, L. - Contemporary Concepts on Autoimmunity

Peycev, M., M. Surbinоva, Dr. Воbеv, Нr. Нristоva - Autoimmune Haemolytic Anaemia in Childhood

Rhangеlоva, Gr. - State of Audition in Diabetes Mellitus in Childhood

Rhangelova, Gr. - Disturbances in Taste and Olfaction in Diabetes Mellitus

Корrivarоva, K. - DIDMOAD Syndrome: Juvenile Diabetes Mellitus, Diabetes Insipidus,Optical Atrophia, Loss of Audition, Atonia of Urinary Ways and Urinary Bladder

Раnсеv, G. - Pancreas Transplantation

Clinical and Prophylactic Observations

Ivanov, G., Iv. Galvа, Т. Соlcеva, R. Кabakсiеva - Osteomyelitis in Children between 0 and 1 1/2 Years of Age

Simitciev, St., М. Ресilkоva, I. Воdhurоv - Gastro-Oesophageal Reflux and Reflux-Oesophagitis in Children with Gastroduodenal Disease

Khumanova, R., A. Radivenska, Hr. Zеlеv - Anorexia Nervosa in Childhood

Kroumova, V. - Population and Genealogic Investigations of Extraoral Morphological Deviations in Children with Cletfs in the Maxillar-Facial Region

Klinkanova, M., C. Ljutzkanova, L. Sороva, St. Poborpikova - Diagnostic Problems in Present-Day Tuberculosis in Children

Iliеv, II, St. Вауdаnоv, G. Nikоlоv, P. Реtrоva, N. Сасеva - Importance of some Immunological Investigations in the Presence of Respiratory Disease

Physiological Investigations

Gatev, V., Angelova, Iv. Ivanov, M. Ouzounova - Influence of Computer Training on some Ocular Motor Reactions in School Children

Medical-Social Problems

Kalaikov, D., R. Doundova - Influence of some Medical-Social Factors on Morbidity in Children between One and Three Years of Age

Poppandova, M. - Problems of Behaviour in Early Childhood

Case Reports from Clinical Practice

Hristosova, I., Dr. Bobеv - Ewing Sarcoma with Late Lymphnode Metastases

Hristozova, I., M. Surbinova, B. Radеva, A. Dimitrоv - Long Term Survival in a Child with Hormonally Inactive Carcinoma of the Suprarenal Cortex

Surbinova, M., М. Реuсеv, G. Сvitkоv, Dr. Воbеv - Adult Form of Gaucher's Disease in a Four Years Old Child

Ivanov, G., T. Colceva, R. Kabakcieva - Congenital Agammaglobulinaemia Type Bruton

Stefanova-Ouzounova, M., O. Gregorova, N. Ouzounov - Gilles de la Tourette's Syndrome. Two Case Reports

Perenovska, P., N. Oulevinov, A. Kufardzieva, M. Ghizova - Combined Defect in the Development of the Bronchial-Pulmonary System in Childhood

Коvасеva, J., V. Cenova - Lambliasis in Early Childhood

Apostolova, D., G. Trifonova, Iv. Ivanсеv, M. Mikhova - Spontaneous Rupture of the Spleen in a Child with Infectious Mononucleosis

Simeonova, M., L. Angelova, N. Trifonova, Iv. Thodorov - Uncommon Phenotype Combined with Chromosome Instability

For the Practice

Ninio, Sh., I. Hristosova - Actual Problems in Histiocytosis X in Childhood

Colceva, T. - Bronchial Asthma in Infancy and Early Childhood

Lilоva, M. - Prognosis and Evolution of Nephrotic Syndrome with Predominantly Minimal Lesions in Childhood

Oulevinov, N., P. Perenovska - Diagnostic Possibilities of Bronchial-Alveolar Lavage in Pulmonary Disease in Childhood

Diagnostic Test

Начало^^ Top ^^