www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXVI, 1/1987 година, VOLUME XXVI, 1/1987 year

ТОМ XXVI, 2/1987 година, VOLUME XXVI, 2/1987 year

ТОМ XXVI, 3/1987 година, VOLUME XXVI, 3/1987 year

ТОМ XXVI, 4/1987 година, VOLUME XXVI, 4/1987 year

ТОМ XXVI, 5/1987 година, VOLUME XXVI, 5/1987 year

ТОМ XXVI, 6/1987 година, VOLUME XXVI, 6/1987 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXVI, 1/1987 година, VOLUME XXVI, 1/1987 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Василева, М., В. Давилова - Участие на вирусните инфекции при заболявания на сърцето

Глушкова, М., Е. Силяновска, М. Кожухарова - Лечебната физкултура през неонаталния период

Клинични и профилактични наблюдения

Атанасова, М., М. Дамянова, М. Минев, М. Мартинова, О. Копаранова - HLA антигени и инсуляяови антитела у деца със захарен диабет

Василева, Б., Л. Пенева, 3. Станчев, Б. Захариева, Б. Малинова - Тиреомегалия в детската възраст. Н. Автоимунен тиреоидит на Hashimoto. Болест на Basedow

Караханян, Е., И. Бойкинов, Б. Захариева, Цв. Христозова - Нива на тиреоидните хромони и тиреотропния хормон при ювенилния ревматоиден артрит

Керековски, Ив., М. Георгиева - Миоклонична енцефалопатия

Белопитова, Л., Ал. Алексиев - По въпроса за наследственото предразположение

към фебрилни гърчове

Василева, С., С. Райкова, С. Апостолова, В. Механджиева - Клебсиелна колонизация и инфекция при новородени с ниска телесна маса

Перековска, П., М. Гизова, А. Куфарджиева, В. Антова - Клинично изпитване на Vibrocil при лечението на възпалителните и алергичните заболявания на носа и максиларните синуси Унджиян, С., Х р. Цеков, И с. Христозова, Д р. Бобев, Ц. Русева - Гръбначаомозъчни невробластоми в детската възраст

Цветкова, А., Е. Димитрова - Урогенитална трихомоноза при момичета в кърмаческа възраст

Воденичарова, Е. - Уролитиаза при малформативни уропатии

Физиологични изследвания

Као Тхи Хау, М. Казакова - Ударен и минутен ооем на сърцето, определени по импеданскардиографския метод у деца от ранната възраст

Султов, К. - Разтеж през и след пубертета

Случии от клиничната практика

Радивенска, А., Хр. Желев, Р. Куманова - Аденоматозна полипоза при синдрома

на Peutz - Jegaers

Стоянова, А., Б. Бойкинов - Остри панкреатити у деца, лекувани с високи дози кортикостероидя

Еленчева, Е., М. Гизова, А. Куфарджиева - Случай на изолирана фиброзна дисплазия на черепа

Ковачева, Ю. - Синдром на късото тънко черво у дете

Лилова, М., Д. Ангьозова, Д. Дойчинов - Фамилна средиземноморска треска с бъбречна амилоидоза

Попов, Н., В. Михайлова, Ж. Близнакова, М. Николова - Случай на бронхиолит, пневмомедиастинум и подкожен емфизем у кърмаче

Терапевтични проблеми на практиката

Радивенска, А., Д. Апостолова - Специфично лечение на хроничните хепатити

Радивенска, А, Д. Апостолова - Неспецифично (базисно) лечение на хроничните хепатити

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vassilеva, M., V. Davidova - Share of Virus Infections in Heart Disease

Gluskova, M., E. Silyanovska, M. Kozuharova - Therapeutic Gymnastics During the Neonatal Period

Clinical and Prophylactic Observations

Athanassova, M., M. Damуanova, M. Minеv, M. Martinоva, S. Кораrаnova - HLA Antigens and Insulin Antibodies in Children with Diabetes Mellitus

Vassileva, B., L. Peneva, Z. Stance v, B. Zakharieva, B. Malinоva - Thyromegaly in Childhood. И. Autoimmune Thyroiditis Hashimoto, Graves's Disease

Karakhanyan, E., II. Boykinov, B. Zakharieva, Tz. Нristоva - Levels of Thyroid Hormones and Thyrotrophic Hormone in Juvenile Rheumatoid Arthritis

Кеrеkоvski, Iv., M. Gheorghieva - Myoclonic Encephalopathy

Belopitova, L., A l. Alexiev - Hereditary Predisposition to Febrile Convulsions

Vassileva, S., S. Rankova, S. Apostolova, V. Mekhandzieva - Klebsiella Colonization and Infection in Neonates with Low Weight at Birth

Perenovska, P., M. Ghizova, A. Kufardzieva, V. Antova - Vibrocil - Clinical Trial in Inflammatory and Allergic Diseases of the Nose and Adjacent Sinus

Undzyan, S., Chr. Tzekov, Is. Hristosova, Dr. Bobev, Tz. Rousseva - Spinal Cord Neuroblastoma in Childhood

Tzvetkova, A., E. Dimitrova - Urogenital Trichomoniasis in Girls During Infancy

Vodenicarova, E. - Urolithiasis in Malformative Uropathy

Physiological Investigations

Kao Thi Hau, M. Kazakova - Cardiac Output and Minute Output Estimated by means of Impedance Cardiography in Early Childhood

Sullоv, K. - Growth During and After Puberty

Case Reports from Clinical Practice

Radivenska, A., Chr. Zеlеv, R. Kumanova - Adenomatous Polyposis in Peutz - Jeghers Syndrome

Stoyanova, A., B. Boykinov - Acute Pancreatitis in Children Treated with High Doses of Corticosteroids

Elenceva, E., M. Ghizova A. Kufardzieva - Isolated Fibrous Dysplasia of the Skull. Case Report

Крvасеva, J. - Short Small Intestine Syndrome .

Lilova, M., D. Angyosova, D. Doycinov - Familial Mediterrenean Fever with Renal Amyloidosis

Popov, N., V. Mikhail ova, J. Bliznakоva, M. Nikolova - Bronchiolitis, Pneumomediastinum and Subcutaneous Emphysema in an Infant. Case Report

Therapeutic Problems in Practice

Radivenska, A., D. Apostolova - Treatment of Chronic Hepatitis - Specific Treatment of Chronic Hepatitis

Radivenska, A., D. Ароstоlоva - Nonspecific Treatment of Chronic Hepatitis

ТОМ XXVI, 2/1987 година, VOLUME XXVI, 2/1987 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Клайн, С., С. Симеонова - Особености на антябиотичната фармакокинетика през неонаталния период

Василева, Б., Л. Пенева - Автоимунни заболявания на щитовидната жлеза

Клинични и профилактични наблюдения

Кременски, И., П. Плагерас, Л. Калайджиева - Ензимна пренатална диагностика на муковисцидозата. I. Методи на ензимна пренатална диагностика на муковнсцидозата - проучване на аналитичната надеждност

Калайджиева, Л., И. Кременски, П. Плагерас - Ензимна пренатална диагностика на муковисцидозата. II. Проучване на диагностичната надеждност на ензимните методи

Пенева, Л., Е. Бозаджиев а, Т. Стайков, В. Станчева - Честота на хипофизарания нанизъм

Върбанова, Е., С. Чавръкова - Резултати от лечението на деца с крипторхизъм при диспансерни условия

Класова, P., А. Найденов, Н. Славко в, П. Нинова - Вродени сърдечни малформация у недоносени деца

Михайлова, Д., С. Клайн, А. Манева, Ил. Бойкинов - Имунологични изследвания

и клиничната JIM стойност при деца с ювенилен хроничен артрит

Йорданов, Й., С т. Стомонякова, Е. Христова, Р. Григорова - Влияние на фототерапията върху гонадотропната функция у новородени с повишен риск

Поппандова, М., Н. Велинова - Разбиране на видовите понятия от деца с церебрална

парализа в ранна възраст

Антова, В. - Идиопатична белодробна хемосидероза - клинични форми

Физиологични изследвания

Ангелов а-Г атева, П., А. Манева - Ефект на някои водноразтворями витамини върху свързването на 59Fе-трансферин с клетъчни мембрани

Татьозов, Т., Р. Драгошинова - Развитие и особености на паметта през ранното детство

Дундова, Р.,Д. Калайков, Н. Минчева, В. Станчева - Здравно състояние на деца, отглеждани в детски ясли и при домашни условия

Социална педиатрия

Ниньо, Ш., Др. Бобев, И. Христозова, В. Маркова - Деонтологични аспекти в детската онкология

Случаи от клиничната практика

Станчев, Здр. - Мезомеличен нанизъм, множествени костни аномалии и вродена сърдечна малформация - нов синдром

Георгиева, М. - Метахроматична левкодистрофия - късна инфантилна форма (с принос на три случая)

3а практиката

Керековски, Ив. - Главоболието у децата

Михов, Хp., Л. Чакова - Диагностична стойност на палпацията при вродената хипертрофична пилорна стеноза

Терапевтични проблеми на практиката

Антова, В, В. Андреева, М. Гизова, А. Куфарджиева - Етапно лечение на идиопатичната белодробна хемосидероза

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Кlеin, S., S. Simеоnоva - Peculiarities of Antibiotic Pharmakokinetics During the Neonatal Period

Vassileva, B., L. Peneva - Autoimmune Diseases of the Thyroid Gland

Clinical and Prophylactic Observations

Kremenski, I., P. Plageras, L. Kalaydjieva - Prenatal Enzyme Diagnostics of Mucoviscidosis.

I. Methods of Enzyme Diagnostics - Examination of Analytical Reliability

Kalaydjieva, L., I. Kremenski, P. Plageras - Prenatal Enzyme Diagnostics of Mucoviscidosis.

II. Investigation of Diagnostic Reliability of Enzyme Methods

Peneva,L.,E. Bozadzieva, Th. Staikov, V. Standeva - Prevalence of Pituitary Dwarfism

Vurbanova, E.,S. Cavrukova - Therapeutic Results in Cryptorchism under Dispensary Conditions

Klyassova, R., A. Naidenov, N. Slavkov, P. Ninova - Congenital Cardiac Malformations in Premature Infants

Мikhailоva, D., S. Klein, A. Maneva, II. Boykinov - Immunological Investigations and their Clinical Value in Children with Juvenile Chronic Arthritis

Jordanov, I, St. Stomonyakoya, E. Hristova, R. Grigorova - Influence of Phototherapy on Gonadotrophic Function in Newborns at High Risk

Poppandova, M.,N. Velinova - Comprehension of Notions of Kind in Children with Cerebral

Palsy During Early Childhood

Antоva, V. - Idiopathic Pulmonary Heamosiderosis - Clinical Forms

Physiological Investigations

Aaghеlоva-Gatеva, P., А. Маnеva - Effect of some Water Soluble Vitamins on the Binding of "Fe-Transferrin on Cell Membranes

Tatyosov, T.,R. Dragosinova - Development and Peculiarities of Memory During Early Childhood

Doundova, R.,D. Kalaykov, N. Minceva, V. Stanceva - Health State of Children Reared at Nurseries and at Home

Social Pediatrics

Hinio, S., Dr. Bobev, Is. Hristosova, V. Markova - Deontological Aspects of Pediatric Oncology

Case Reports from Clinical Practice

Stancеv, Z. - Mesomelic Dwarfism, Multiple Bone Anomalies and Congenital Cardiac Malformation - a New Syndrome

Gheorgieva, M. - Metachromatic Leucodystrophy - Late Infantile Form

For the Practice

Kerekovski, Iv. - Headache in Children

Mikhov, Chr., L. Cakova - Palpation in Congenital Pyloric Stenosis and its Diagnostic Value

Terapeutic Problems in Practice

Antova, V.,V. Andreeva, M. Ghizova, A. Kufardzieva - Treatment by Stages of Idiopithic Pulmonary Haemosideresis

Diagnostic Test

ТОМ XXVI, 3/1987 година, VOLUME XXVI, 3/1987 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Стефанов, Ст. - Реактивни артрити в детската възраст

Маринова, Св. - Новости в лечението на нефротичния синдром

Клинични и профилактични наблюдения

Михайлова-Тодорова, Св., В. Анков, Е. Симеонов, П. Матрозов, 3. Янева - Радиоимунологично изследване на 17-хидроксипрогестерон в серум и амниотична течност

Василева, Б., Ст. Стомонякова - Серумна активност на някои ензими при деца с първичен вроден хипотиреоидизъм

Захариева, Б. - Тиреоидни хормони в коластра и мляко и отношението им към вродения хипотиреоидизъм

Анков, В., Ст. Шейтанова, С. Клайн, Д. Михайлова, И. Бойкинов - ДНК антитела при деца с колагенови заболявания

Лалов, В., В. Исаев, Ел. Перчинска - Сепсис в детската възраст

Асенов, В., Д. Апостолова, А. Анадолийска - Психологични: проблеми при хемодиализното лечение в детската възраст

Случаи от клиничната практика

Бобев, Дp., Ив. Киров, М. Сърбинова - Тромботично-тромбоцитопенична пурпура

Бобев, Дp., Ел. Перчинска, Ил. Калев - Респираторен дистрес синдром възрастов тип при деца с малигнени заболявания

Бойкинов, Б., Л. Чакова, Н. Чаталбашев - • Вроден хилозен асцит с принос на един случай

Дюкмеджиев Ив., Г. Станкова - Проучвания върху четири фамилии с двойна албуминемия у нас

Василева, Б., 3. Станчев, Л. Пенева, Б. Захариева, Б л. Малинова - Честота на струмите в училищна възраст

Терапевтични проблеми на практиката

Станчев, 3. - Клиника и лечение на крипторхмзма

Станчев. 3. - Лечение на микропенис

Диагностична задача

Хроника

Указание за авторите

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Stefanov, St. - Reactive Arthritis in Childhood

Мarinоva, Sv. - New Approaches in the Treatment of Nephrotie Syndrome

Clinical and Prophylactic Observations

Мikhailоva, S., V. Ankоv, E. Simеоnоv, P. Matrosov, Z. Yanеva - Radioimnunoassay of 17-ОЯ-Progesterone in Serum and Amniotic Fluid

Vassileva, B., St. Stomonyakova - Serum Enzyme Activity in Children with Primary Congenital Hypothyroidism

Zakharieva, B. - Thyroid Hormones in Foremilk and Milk - Their Relation to Congenital Hypothyroidism

Ankov, V., St. Sheytanov, S. Klein, D. Мikhailоva, II. Воуkinоv - DNА-Antibodies in Children with Collagen Disease

Lalov, V., V. Issaev, Е. Реreinska - Septicaemia in Childhood

Assenov, V., D. Apostolova, A. Anadoliiska - Psychological Problems in Haemodialysis in Childhood

Case Reports from Clinical Practice

ВоЬеv, Dr., Iv. Kirov, M. Surbinova - Thrornbotic-Thrombocytopemc Purpura

Bobev, Dr., E. Percinska, II. Kalev - Respiratory Distress Syndrome Grown up Type in Children with Malignant Disease

Воуkinоv, B., D. Сakоva, N. СataIbasеv - Congenital Chylous Ascites

Dukmedziev, Iv., G. Stankova - Bisalbuminaemia - Investigation in Four Families

Vassileva, B., Z. Stanсеv, L. Реnеva, B. Zakharieva, B l. Маlinоva - Prevalence of Goitre During School Age

Therapeutic Problems in Practice

Stancev, Z. - Clinics and Treatment of Cryptorchidism

Stanсеv, Z. - Treatment of Micropenis

Diagnostic Test

Chronicle

Guidelines for autors

ТОМ XXVI, 4/1987 година, VOLUME XXVI, 4/1987 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ковачева, Ю. - Синдром на придобити имунна недостатъчност в кърмаческа възраст

Александрова, Д. - Алергия към краве мляко в кърмаческата възраст

Керековски, Ив. - Съвременни проблеми на медицинската етика в педиатрията

Клинични и профилактични наблюдения

Михайлова, Д., К. Ноева, Ив. Бойкинов, С. Захариева - Определяне на циркулиращите имунни комплекси, С3-фракцията на комплемента, ревматоидния фактор, оросомукоида и трансферина при деца с колагенови заболявания

Христова, Е., Л. Кюрзи-Д аскалова, М. Узунова, С т. Ташкова, Г. Владимирова, Е. Силяновска - Нарушения на ритъма на дишането у рискови новородени деца

Христова, Е., Ст. Ташкова, М. Узунова, Г. Владимирова, Е. Силяновска - Периодично дишане у новородени деца

Петков, Г., Л. Христов, Е. Михайлова, П. Чакърова - Ниво на серумните имуноглобулини при деца, болни от хомозиготна ?+ -таласемия

Калайджиева, Л., И. Кременски, Р. Варон - Ганглиозидози ГМ1

Физиологични изследвания

Буева, А., Ж. П- Гиниард - Проверка на формулата на G. Schwartz за изчисляване на скоростта на гломерулната филтрация у децата

Буева, А., Ж. П. Гиниард - Степен на хидратация на организма и нейното влияние върху скюростта на гломерулната филтрация

Татьозов, Т., Р. Драгошинова, Г. Йорданова - Психологически проблеми на обучението с компютри

Социална педиатрия

Митев, Ив., Р. Дундова - Детската смъртност в НРБ за възрастта от 1 до 14 години през 1985 г

Калайков-, Д. - Тенденции в развитието на кърмаческата детска смъртност в НРБ и в някои страни на света за последните години

Случаи от клиничната практика

Бобев, Дp., P. Митрова - Лимфопролиферативен! синдром, свързан с Х-хромозома (болест на Duncan)

Чакова, Л., Ст. Поборникова, М. Бошева Синдром на Larsen у новородено

Чакова, Л., А. Стоянова, К. Инджиян - Автоимунни хемолчтични анемии в детската възраст

За практиката

Калайджиева, Л. - Борбата с неизвестното

Терапевтични проблеми на практиката

Минков, Н., Д. Станева, Б. Зозиков, Д. Христова - Амикацин - лечение rite деца с уроинфекции, причинени от полирезистентни щамове

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Review and Lectures

Коvacеva, J. - Acquired Immune Deficiency Syndrcn е (AIDS) in Infancy

Alexandrova, D. - Cow Milk Allergy in Infancy

Ktrtkovski, Iv. - Modern Problems of Medial Ethics in Paediatrics

Clinical and Prophylactic Observations

Mikhailоva, D., K. Nоеva, II. Boykinov, S. Zakhаriеva - Estimation of Circulating Immune Complexes, C3 Fraction, Rheumatoid-Factor and ?cme Acute Phase Proteins in Children with Collagen Disease

Hristova. E., L. ,Curzi - Daskalоvа, М. Оuzоunоva, St. Taskоva, G. Vladimirova, E.Silianovska - Disturbances in Respiration Rhythm in Neonates at Risk

Hristova, E., St. Taskov, M. Ouzoutiova, G. Vladimirova, E. Silianovska - Periodic Respiration in Neonates

Pеtkоv, G., L. Hristov, E. Mikhailova, P. Cakarova - Serum Immunoglobulin Level in Children with ?+ -Thalassflemia

Kalауdjiеva, L., I. Кrеmеnski, R. Varon - Gengliosidcsis GM1

Physiological Observations

Воuеva, A., J.-P. Guignard - Verification of Schwartz's Formula fcr Computation of Glo.iierular Filtration Rate

Bоuеva, A., J.-P. Guignard - Degree of Boby Hydrataticn and its Influence on Glomerular Filtration Rate

Tatyosov, T., R. Dragosinova, G. Jordanova - Pfychological Problems in Computerized Education

Social Paediatrics

Mitеv, Iv., R. Doundоva - Child Mcrlaliiy Kete 'n Eulpria tetvcen Cre and Fcmteen Years. An Assessment in 1985

Kalaykov, D. - Tendencies in the Develcprrert of Infant Mcrtality Rate in Bulgaria and some Countries in the World During the Last Years

Case Reports from Clinical Practice

Bobev, Dr., R. Mitrоva - Х-Linked Lymrhoproliferative Syndrome (Duncan's Disease)

Cakova, L., St. Pobornikova, M. Boseva- - Lrrsen's Syndrome in a Neonate

Cakova, L., A. Stoyanova, K. Indzian - Autoirrrrune Haemolytic Anaemiae in Childhood

For the Practice

Kalaydjiеva, L. - Drive at the Unknown

Therapeutic Problems in Practice

Minkov, N., D. Staneva, B. Zozikov, D. Hristova - Amicacin, Treatment of Children with Urinary Infections Due to Polyresistant Strains

ТОМ XXVI, 5/1987 година, VOLUME XXVI, 5/1987 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Давидова, В. Е. Драгижева - Участие на някои вируси и бактерии при острите

бронхити с обструктивен синдром у децата от ранна възраст

Ангелова - Гатева, П., П. Митева - Микроелементи

Братанов, Б p., М. Начева - Клиничен полиморфизъм на вродената рубеола клинични и профилактични наблюдения

Братанов, Гp., Й. Бакалова, Р. Джамбазова, Д. Янчева, Е. Цветкова, К. Петкова - Принос към клиниката на вродената рубеола

Клясовa, P., А. Найденов, Н. Славков - Отворен артериален проток у недоносени деца

Василева, М., А. Младенова - Противоцитомегаловирусни антитела в серуми на кръводарители

Коева , Н., Р. Гераскова, |Ц.Николова|,Р. Чокоева, Н. Славков, Р. Кочева - Адаптационни нарушения при новородени на сърдечно болни майки

Нинова, П., С. Томова, А. Найденов, А. Тодоров - Бендингът на белодробната артерия като отминал етап в хирургичното ленение на междукамерния дефект

Славков, Н., С. Томова, П. Нинова, ..А. Шахид, В. Данов - Синдром на пулмонална клапна аплазия с камерен дефект - клинични, хемодинамични и терапевтични проблеми

Влахова, В., Б, Рашеева, С. Клайн, Д. Михайлова - Диагностична стойност на антистрептолизин О и антидезоксирибонуклеаза В при деца със зъбни инфекти и огнищен синдром

Физиологични изследвания

Пръвчев, В. - Опит за оптимизиране на акустичната обстановка в някои детски ясли на София

Социална педиатрия

Хннков, П. - Медицинска ефективност от домашния стационар при деца в кърмаческа възраст

Случаи от клиничната практика

Гърдевски, М., И. Кръстева - Рядък случай на вроден криптококов менингоенцефаломиелит

Лалов, В., Е. Еленчева, Е. Перчинска - Случай на болестта на Конради - Хюнерман

За практиката

Рашеева, Б., Ст. Стомонякова - Клинично-лабораторни показатели у кърмачета след ДТК ваксина

Анадолийска, А., Н. Тодоров, Д. Апостолова, П. Митева - Хранене при деца с хронична бъбречна недостатъчност

Бояджиев,. П., Ив. Дж енев, Ю. Велинова - Принципи и възможности на електронната картотека за детски кардиоревматологичен диспансер

Терапевтични проблеми на практиката

Пенева, Л. - Лечение с витамин D

Диагностична задача

Рецензии

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Davidova, V., E. Dragizeva - Share of some Viruses and Bacteria in Acute Bronchitis and Obstructive Syndrome in Early Childhood

Anghelova-Gateva, P., P. Мitеva - Trace Elements

Вratаnоv, Вr., М. Nасеvа - Clinical Polymorphism of Congenital Rubella

Clinical and Prophylactic Observations

Вratаnоv, Вr., J. Вakalоv, R. Dzambazоva, D. Jаnсеvа, Е. Сvеtkоvа, К. Реtkоva - Contribution to the Clinics of Congenital Rubella

Klyassova, R., A. Naidenov, Iv. Mitev, N. Slavkov - Patent Ductus Arteriosus in Premature Infants

Vassilеvа, М., А, Мladеnоva - Cytomegalovirus Antibodies in the Serum of Blood Donors

Koeva, N., R. Gheraskova, lC. NikolovI, R. Cokoeva, N. Slavkov, R. Koceva - Disturbed Adaptation in Neonates of Mothers with Lardiac Disease

Xinоva, P., S. Тоmоva, A. Naidenov, A. Thоdоrо v - Banding of the Pulmonary Artery a Passed Over Stage in Interchamber Defect Surgery

Slavkov, N., S. Тоmоva, P. Ninоva, A. Shaid, V. Danоv - Syndrome of Pulmonary Valvular Aplasia with Interchamber Defect - Clinical, Haemodynamic and Therapeutic Problems

Vlakhоva, V., B. Rasееva, S. Klein, D. Mikhailоva - Diagnostic Value of Antistreptolysine-O and Antideoxyribonuclease-B in Children with Dental Infections and Focal Syndrome

Physiological Investigations

Рravсеv, V. - Noise Background and its Optimization. A Trial at Nurseries in Sofia

Social Paediatrics

Hinkоv, P. - Medical Effectiveness of Home Treatment During Infancy. Case Reports from Clinical Practice

Gardсvski, M., I. Krasteva - A Rare Case of Cryptococcic Meningoencephalitis

Lalоv, V., Е. Еlеnсеvа, Е. Реrсinskа - Konradi-Hunermann's Disease

For the Practice

Raceva, B., St.Stomonyakova - Clinical-Laboratory Control Indices after Diphtheria-Tetanus-Perturssis (DTP) Vaccination

Anadоliiska, A., N. Thodorov, D. Apostolova, P. Miteva - Dietary Management of Children with Chronic Renal Failure

Boyadziev, P., Iv. Dzеnеv, J. Velinova - Principles and Possibilities for Computerized Files at the Paediatric Cardio-Rheumatological Consultation Office

Therapeutic Problems in Practice

Рenеva , L. - Treatment with Vitamin "D"

Diagnostic Test

Recensions

Chronicle

ТОМ XXVI, 6/1987 година, VOLUME XXVI, 6/1987 year

СЪДЪ РЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо Ш., Др. Бобев, Г. Михайлов - Ултраструктурната цитохимична и имунологична характеристика на острата левкемия в детската възраст. I. Остри лимфобластни левкемии

Керековски Ив. - Специфика и актуалност на педиатричната етика

Керековски, Ив. - Върху осведомяването на болния или близките му за неговата болест и състояние

Клинични и профилактични наблюдения

Белопитова, Л., М. Минев, Ф. Мартинова - Върху честотата на антиген HLA - DR5 при епилепсия и фебрилни гърчове - фамилни проучвания

Дамянова, М., М. Минев, М. Мартинова, В. Цанева, С. Горанова, М. Константинова - Честота на ювенилния захарен диабет и HLA антигените у деца със захарен диабет в България

Горанова, С. - Компютъризирано инсулиново лечение

Данчева, М., Е. Ангелова, Л. Йорданова, М. Шангова - Тризомия 8

Василева, М., Е. Силяновска, Ю. Тулевска, А. Младенова - Цитомегаловирусна инфекция след обменни кръвопреливания при новородени деца

Арнаудова, В., И. Бойкинов, Н. Иванова, С т. Стефанов, В. Станчева, А. Младенова - Хронични артрити у децата и рубеолна инфекция

Давидова, В., М. Василева, С. Клайн, Б. Маринов - Върху някои противоинфекциозни фактори на околоплодната течност

Мартинов, С., Г. Попов, Т. Гаврилов, В. Зарчева - Конюнктивит с вътреклетъчни включвания и пневмония, причинени от Chlamydia trachomatis, при новородените деца

Ниньо, А., Х р. Шпеер, К. Йорданов, С т. Дачева - Метод за ранна диагноза на сепсис в периода на новороденото

Ангелова, Е., Р. Георгиева - Клиника на неврологичните усложнения на гастроезофагеалния рефлукс при кърмачета

Найденов, А. - Късни последици при родовата парализа на раменния сплит у децата

Станчев, 3., Е. Симеонов, Л. Пенева, Б. Василева - Синдром на Aarshog

Дамянова, М., Л. Христова, В. Станчева, М. Константинова - Персентилни стойности за дебелината на кожните гънки при деца от 3 до 6 години

Дамянова, М., М. Константинова, К- Коприварова, В. Станчева - Персентилни стойности за дебелината на кожните гънки при деца от 7 до 14 години

Физиологични изследваия

Клясова, Р. - Мониториране на артериалното кръвно налягане през неонаталния период.

I. Регулация на артериалното кръвно налягане на плода и новороденото

Клясова, Р. - Мониториране на артериалното кръвно налягане през неонаталния период.

II. Методи за измерване на артериалното кръвно налягане

Случаи от клиничната практика

Станчев, 3., Л. Пенева, Б. Василева - Върху един случай на синдрома на Kenny

Лилова, М., 3. Станчев, А. Радивенска, В.Минкова - Описание на Prune Belly синдром с принос на един случай

Стефанов, Ст. - Случай на реактивен артрит, свързан с рубеолна инфекция

Терапевтични проблеми на практиката

Ниньо, А., А. Попива нова, 3. Първанова, К- Йорданов - Лечение на симптоматичната хипергликемия при рискови новородени деца

Митева, П. - Диетично хранене при някои заболявания в детската възраст

Султов, К., Др. Бобев - Синдромът на Waterhouse - Friederichsen - проблем в педиатричната практика

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Niniо, Sh., Dr. Bobev, G.Mikhailov - Ultrastructural, Cytochemical and Immuno-logical Characteristics of Acute Leukaemia in Childhood. I. Acute Limfoblaste Leukaemia

Kerekovski, Iv. - Specificity and Actuality of Paediatric Ethics

Kerekovski, Iv. - Notification to the Patient or his Relatives on his Disease and State

Clinical and Prophylactic Observations

Belopitova, L., M. Minev, F. Martinova - Prevalence of HLA-DR 5 Antigen in Epilepsy and Febrile Convulsions - Family Studies

Damyanova, М., М. Мinеv, M. Martinova, V. Саnеva, S. Gоrаnоva, M. Konstantinova - Prevalence of Juvenile Diabetes Mellitus and HLA-Antigens in Children with Diabetes Mellitus in Bulgaria

Goranova, S. - Computerized Insulin Treatment

Gаncеva, M., E. Anghelova, L. Jordanova, M. Sangova - Trisomy 8

Vassilеva, M., E. Silyanovska, J. Tulevska, A. Mladеnоva - Cy-tomegalovirus Infection after Exchange Blood Transfusion in Neonates with Low Weight at Birth

Arnaoudova, V., II. Boykinov, N. Ivanoya, St. Stefanov, V. Stancеva, A. Mladenova - Chronic Arthritis in Childhood and Rubella Infection

Davidоva, V., M. Vassileva, S. Klein, B. Marinov - Antiinfectious Factors in Amniotic Fluid

Martinov, S., G. Popov, T.Gavrilov, V. Zarfieva - Chlamydia Trachomatis Inclusion Conjunctivitis and Pneumonia in Neonates

Ninio, A., Chr. Speer, K. Jordanov, St. Dаcеva - Method for Early Diagnosis of Sepsis in the Neonatal Period

Anghelova, E., R. Gheorghieva - Clinical Patterns of Neurological Complications of Gastro-Esophageal Reflux in Infants

Naydenov, A. - Late Sequelae in Obstetric Injury of the Brachial Plexus in Children

Stancev, Z., E. Simeonov, L. Peneva, B. Vassileva - Aarskog's Syndrome

Damyanova, M., L. Hristova, V. Stanceva, M. Konstantinova - Gentile Values of Skinfold Thickness in Children between Three and Six Years of Age

Damyanova, M., M. Konstantinova, K. Koprivarova, V. Stanceva - Gentile Values of Skinfold Thickness in Children between Seven and Fourteen Years of Age

Physiological Investigations

Klyassova, R. - Monitoring of Arterial Blood Pressure During the Neonatal Period.

I. Regulation of Arterial Blood Pressure of the Foetus and Neonate

Klyassova, R. - Monitoring of Arterial Blood Pressure During the Neonatal Period.

II. Methods for the Measurement of Arterial Blood Pressure

Case Reports from Clinical Practice

Stancеv, l., L. Peneva, B. Vassileva - Kenny's Syndrome

Lilоva, M., Z. Stancev, A. Radivenska, V. Minkova - Prune Belly Syndrome

Stefanоv, St. - Reactive Arthritis Reoated to Rubella

Therapeutic Problems in Practice

Ninio, A., A. Popivanova, Z. Parvanova, K. Jordanov - Treatment of Symptomatic Hyperglycaemia in Neonates at Risk

Mitеva, P. - Dietary Treatment in some Disease in Childhood

Sullоv, K., Dr, Bobev - Waterhouse - Friederichsen's Syndrome, a Problem in Paediatric Practice

Diagnostic Test

Начало^^ Top ^^