www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXV, 1/1986 година, VOLUME XXV, 1/1986 year

ТОМ XXV, 2/1986 година, VOLUME XXV, 2/1986 year

ТОМ XXV, 3/1986 година, VOLUME XXV, 3/1986 year

ТОМ XXV, 4/1986 година, VOLUME XXV, 4/1986 year

ТОМ XXV, 5/1986 година, VOLUME XXV, 5/1986 year

ТОМ XXV, 6/1986 година, VOLUME XXV, 6/1986 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXV, 1/1986 година, VOLUME XXV, 1/1986 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Йорданова, Г., М. Поппандова - Особености в социалното поведение на деца, отглеждани в затворени детски заведения

Евтимова, Н., Н. Славков - Възможности на ангиокардиографията и ехокардиографията за оценка на помпената функция на дясната камера у деца

Клинични и профилактични наблюдения

Христозова, И., Е. Еленчева, Др. Бобев, Ц. Русева - Диагностични възможности на венозната урография при тумори на Wilms

Бърлиева, Е., Л. Коцева - Оперативни резултати при деца с вродени сърдечни малформации в условията на рехабилитационно отделение

Маринова, М., Е. Михайлова - Серумни липиди и артериално налягане при деца със затлъстяване

Храстова, Е., Е. Сйляновска, Ю. Тулевска, Ст. Симеонова - Неонатална апнея и късните й неврологични последици

Минков, Н., Б. Зозиков Д. Станева - Резултати от лечението с азлоцилин на уроинфекциите в детската възраст

Клинканова, М. - Хипердиагностика на бронхиалната астма у децата

Велев, Г p., К. Чернев, А. Радивенска - Морфологична характеристика на хроничния хепатит в детската възраст

Физиологични изследвания

Ангелова-Гатева, П., Б. Чакъров, Д. Бенвенисти - Онтогенетична характеристика на рецептори за трансфериново желязо в бъбрек, мозък и сърце на плъхове

Случаи от клиничната практика

Цолов, Ц., Ф. Крутилин, В. Антова - Ювенилна ларингеална папиломатоза със засягане на белия дроб

Георгиева, М., Ив. Керековски - Епилепсия при сепване

Ковачева, Ю., П. Митева - Случай на гликогеноза тип Ib у дете

Дамянова, М., М. Константинова - Случай на дете с инсулинови отоци

Терапевтични проблеми на практиката

Куманова, P., А. Радивенска - Орална рехидратационна терапия при остра диария с дехидратация у кърмачета и малки деца

Диагностична задача

Нови книги

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Jordanova, G., M. Poppandova - Peculiarities in Social Conduct of Children Reared at Closed Children's Institutions

Evtimova, N., N. Slavkov - Possibilities of Angiocardiography and Ultrasound Cardiography for the Assessment of Right Chamber Pumping Function

Clinical and Prophylactic Observations

Hristosova, I., E. Elenceva, Dr. Bobev, Тz. Rousseva - Diagnostic Possibilities of Venous Urography in Wilm's Tumour

Barlieva, E., L. Kotzeva - Results of Surgery in Children with Congenital Cardiac Malformations within the Frame of Conditions at the Rehabilitation Department

Мarinоva, M., E. Mikhailova - Serum Lipids and Arterial Blood Pressure in Obese Children

Hristova, E., E. Silyanovska, J. Thulevska, St. Simeonova - Neonatal Apnoea and Late Neurologic Sequelae

Minkоv, N., B. Zоzikоv, D. Staneva - Results of Azlocyclin Treatment of Urinary Tract Infections in Childhood

Klinkanova, M. - Hyperdiagnostics of Bronchial Asthma

Velev, Gr., K. Сеrnеv, A. Radivenska - Morphological Characteristics of Chronic Hepatitis in Childhood

Physiological Investigations

Angеlоva-Gateva, P., B. Cakarov, D. Benvenisti - Ontogenetic Characteristics of Receptors for Transferrin Iron in the Kidney, Brain and Heart of White Rats

Case Reports from Clinical Practice

Tzolov, Tz., F. Krutilin, V. Antova - Juvenile Laryngeal Papillomatosis Affecting the Lungs

Cheorghieva, M., Iv. Kerekovski - Epilepsy Due to Startler

Kovaceva, J., P. Miteva - Glycogenosis Type Ib in a Child Case Report

Damyanova, M., M. Konstantinova - Insulin Edema. Case Report

Therapeutic Problems in Practice

Kumanova, R., A. Radivenska - Oral Rehydration Therapy in Acute Diarrhoea in Infants and Small Children

Diagnostic Test

New boks

ТОМ XXV, 2/1986 година, VOLUME XXV, 2/1986 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Ниньо, Ш. - За нашия учител - проф. Братан Цочев Братанов, герой на социалистическия

труд, народен деятел на науката

Обзори и лекции

Кръстев, Ил., П. Бояджиев - Съвременни схващания за патогенезата на вродените системни заболявания на съединителната тъкан

Кръстева, М. - Върху белодробната вентилация на новородените в ранния неонатален период. I. Предпоставки и методи на изследване

Кръстева, М. - Върху белодробната вентилация на новородените в ранния неонатален

период. П. Някои показатели на дихателната функция у новородените

Клинични и профилактични наблюдения

Христова, Е., Л. Кюрзи-Даскалова - Сърдечна честота в хода на ритъмните нарушения на дишането у рискови новородени деца

Ниньо, А., Ж. Хубенова, В. Вълов - Проблеми на неонаталната смъртност по материали на НИАГ (Вътречерепни кръвоизливи при новородени)

Савова, И., А. Нийгьо, К. Йорданов - Персистиращ артериален канал при недоносени деца с дихателна недостатъчност

Мънгов, П., В. Павлова - Ултразвукова доплерова сонография в диагностиката на неонаталната церебрална патология

Киров, Ив,, Др. Бобев, Л. Христов, В. Станчева - Серумните имуноглобулини като прогностичен фактор при острата лимфобластна левкемия в детската възраст

Василева, Б., 3. Станчев, Б. Захариева - Ектопия на щитовидната жлеза в детската

възраст

Василева, Б., 3. Станчев, Л. Пенева, Б. Захариева, В. Станчева - Тироксин,

трийодтиронин, 3, 3', 5'-трийодтиронин, тиреотропен хормон и тироксинсвързващ глобулин

при деца с вроден хипотиреоидизъм

Радева, Б., М. Дамянова, Л. Христов - Диетично лечение на деца с фенилкетонурия

до 4-годишна възраст

Ковачева, Ю., М. Панов, Д. Апостолова, А. Граменова - Клинико-морфологична характеристика на неонаталния хепатит

Христов, Л., П. Захариева, Е. Михайлова - Агаровата електрофореза в педиатричната практика

Маркова, В., Др. Бобев, И. Калев, И. Христозова - Равнище на тревожност при деца със системни злокачествени заболявания

Михова,М., Ив. Иванчев, Хр. Христов, А. Апостолова - Стрес улкус като след

оперативно усложнение в детската възраст

Боянов, А., А. Апостолов, М. Панов, Т. Пенушлиев - Остро кръвотечение от Мекелов дивертикул при деца от ранната възраст (от 0 до 3 години)

Физиологични изследвания

Маринова, М., А. Дойчинова - Оценка на храненето в детски ясли при различни форми

на организация

Рахнева, Р. Проучване на динамиката в нормите за артериално налягане при деца от София

на възраст от б до 15 години за 10-годишен период (1972 - 1983 г.)

Манева, А., П. Ангелова-Гатева - Резорбция на 59Fe от обогатени с железни соли детски инстантни храни в различни отдели от тънкото черво на експериментални плъхове

Случаи от клиничната практика

Вълкова, Г., И. Мършавелова, Ц в. Люцканова, А. Калева - Тризомия 8 - клинично проявление

Радева, Б., В. Грим, Р. Леминг, Ф. Ре, И. Синигерска, В. Тодоров - Случай на

дихидробиоптеринредуктазен дефицит

Терапевтични проблеми на практиката

Русева, Ц., И. Христозова, Н. Дончева, Др. Бобев, Ас. Димитров, А. Боянов - Лечение на невробластома при деца до 1-годишна възраст

Маркова, В., И. Киров - Приложение на игрова терапия при деца със злокачествени хемопатии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Niniо, Sh. - Our Teacher - Hero of Socialist Labour Professor Bratan Cocev Bratanov, Emeritet Promoter of Science

Reviews and Lectures

Krustev, I. P. Boyadziev - Modern Concepts on the Pathogenesis of Congenital Systemic

Connective Tissue Disease

Krusteva, M. - Pulmonary Ventilation in Neonates During Early Neonatal Period. I. Premisses

for Investigation and Methods

Krusteva, M. - Pulmonary Ventilation in Neoaates Daring Early Neonatai Period. II. Parame

ters of Respiratory Function in Neonates

Clinical and Prophylcatic Observations

Нristоva, R, L. Сurzi-Daskalоva - Heart Rate Daring Rsspiratory Rhythmic Disorders in Neonates at Risk

Niaio, A., J. Нubenоva. V. Vulоv - Probbrn in Neonatal Mortality According to Records of the Research l.istitus of QjstJtrics ani Gynaecology - Sofia

Savoy a, I, A. Ninio, K. Jordanov - Persistent Arterial Channel in Premature Children with

Respiratory Failure

Mungov, P., V. Pavlova - Ultrasound Doppler Sonography in the Diagnostics of Cerebral

Pathology in Neonates

Kirov, Iv., Dr. Воbеv, L. Нristоv, V. Stanсеva - Serum Immunoglobulins in Acute

Lymphoblastic Leukaemia in Childhood

Vassileva, B., Z. Stancev, B. Zakharieva - Ectopy of the Thyroid Gland in Childhood

Vassileva, B., Z. Stancev, L. Реnеva, B. Zakharieva, V. Stanceva - Thyrpxine,

Tri-Iodothyrotiins, 3, 3', 5'-Tri-Iodothyronine, Thyrotrophic Hormone aad Thyroxine Binding

Globulin in Children with Congenital Hypothyroidism

Radeva, B., M. Darayanova, L. Hristov - Dietary Treatment of Children with Phenylketonuria up to Four Years of Age

Kovaceva, J., M. Panov, D. Apostolova, A. Gramenova - Clinical-Morphological Characteristics of Neonatal Hepatitis

Hristov, L., P. Zakharieva, E. Mikhailova - Agar-Gel Electrophoresis in Pediatric Practice

Markova, V., Dr.Bobev, II. Kalev, I. Hristosova - Level of Anxiety in Children with Systemic Malignant Disease

Mikhоva, M., Iv. Ivаnсеv, Нr. Hristov, А. Ароstоlрva - Stress-Ulcus as Postoperative Complication in Childhood

Boyanov, A., A. Apostolov, M. Panov, T. Penusliev - Acute Haemorrhage from Meckel's Diverticulum During Early Childhood

Physiological Investigations

Marinоva, M., A. Dоусinоva - Assessment of Nutrition in Early Childhood under Different

Forms of Organization

Rakhaeva, R. - Investigation oa ths Dynamics and Normal Values of Arterial Biood Pressure in Children between 6 and 15 Years of Age in Sofia Daring a Tan Years Pariod (1972 - 1983)

Maneva, A., P. Anghelova-Gatеva - Resorption of 59Fe from the Small Intestine in Experimental Rats from Instant Meals Enriched with Iron Salts

Case Reports from Clinical Practice

Vulkova, G., J. Murshavelоva, Tz. Ljutzkanova,. A. Kaleva - Trisomy 3 - Clinical Manifestations

Radеva, B., W. Griin, R. Lееming, F. Rеу, I. Sinigеrska, V. Thоdоrоv - A Case of Dihydropteridine Reductase Deficiency

Therapeutic Problems in Practice

Rousseva, Tz., I. Hristosova, N. Donceva, Dr. Bobev, A. Dimitrov, A. Boyanov - Treatment of Nsuroblastoma in Children up to Ons Year of Age

Markоva, V., Iv. Kirоv - Exercise of Play Therapy in Children with Malignant Haemopathies

ТОМ XXV, 3/1986 година, VOLUME XXV, 3/1986 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Ниньо, Ш., М. Цонев - 80 години самостоятелно отделение по детски болести - София

Ниньо, Ш., В. Гатев, Ив. Иванчев - Научни изследвания в Института по педиатрия

Митев, Ив. , Ш. Ниньо, Б. Захариев, Р. Дундова - Състояние и перспективи на детското здравеопазване в НРБ

Обзори и лекции

Йорданов, Й. - Рецептори за хормони

Пицин, Д., Н. Улевинов - Механизми на регулиране на биосинтеза и секрецията на повърхностноактивните вещества (сърфактант) в алвеолите на белите дробове

Клинични и профилактични наблюдения

Ковачева, Ю., Р. Куманова - Клинични и инструментални проучвания на гастро-езофагеалния рефлукс у деца до 3-годишна възраст

Панов, М., М. Михова, Хр. Христов, И. Мариновска, Г. Трифонов - Едномоментна спленопортография, спленопортоманометрия и пункционна чернодробна биопсия при деца със синдром на портална хипертония

Митов, А., А. Апостолова - Ендоскопско склерозиране на езофагеални варици в детската възраст

Илев, Д., В. Петкова, Л. Тютешева, П.Сотирова, К. Иванова, 3. Стоева - Гастроентероколити, причинени от Campylobacter jejuni в детската възраст

Симеонов, Е., А. Хаджиев, Р. Варон, Л. Калайджиев, К. Лихарска, М. Бранкова - Профилактика на дефектите на невралната тръба

IIеченякова, Н., А. Андреев, М. Крачунова, В. Кинчева - Чупливост на човешките автозоми - явление с практическо приложение

Цанева, В. - Родословни проучвания у деца със захарен диабет

Хоуштек, Й., Е. Томашова, М. Чопова, В. Сукова - Някои биохимични показатели при хронични и рецидивиращи респираторни заболявания

Дяков, Ив., Ж. Кънева - Клиника и лечение на фулминантните форми на менингококови инфекции

Попов, Хр. В. Йонков, Ив. Даскалов - Акупресура при деца с артериална хипертония

Ангелова-Гатева, П., В. Ничева, Д. Ланкова, Д. Стефанова - Еритроцитни и серумни показатели, свързани с обмяната на желязото при деца с туберкулоза

Керековски, Ив. - Състояния, близки до внезапна смърт у кърмачета

Физиологични изследвания

Маринова, М., Л. Трифонова, А. Дойчинова - Двигателна активност при деца, отглеждани в седмични детски ясли

Дойчинова, А., С. Клайн, Н. Сарафова - Промени в концентрацията на лизозима в майчината кърма при ултравиолетово облъчване на кърмещи майки

Случаи от клиничната практика

Радивенска, А., Р. Куманова, Хр. Желев - Чернодробна цироза у деца с болести на натрупването

Терапевтични проблеми на практиката

Анадолийска, А., Хр. Желев - Терапевтична афереза

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Ninio, Sh., М. Tzonev - 80th Anniversary of the First Pediatric Department - Sofia

Ninio, Sh., V. Gatev, Iv. Ivancev - Research Activities at the Institute of Pediatrics

Mitev, Iv., S h. Ninio, B. Zakhariev, R. Doundova - Status and Perspectives of Child Health Care in Bulgaria

Reviews and Lectures

Jordanov, J. - Hormone Receptors

Pitzin, D., N. Oulevinov - Regulative Mechanisms of Surfactant Biosynthesis and Secretion in Pulmonary Alveoli

Clinic and Prophylactic Observations

Kovaceva, l, R. Кumanоva - Clinical and Instrumental Investigations in Gastro-Oesophageal Reflux in Children up to Three Years of Age

Раnоv, М., М. Мikhоvа, Нr. Нristоv, I. Мarinоvski, G. Тrifоnоva - One-Stage Splenoportography, Splenoportomanometry and Function Biopsy of the Liver in Children with Portal Hypertension Syndrome

Мitоv, А., А. Ароstоlоva - Endoscopic Sclerotic Transformation of Oesophageal Varicose Veins in Childhood

llеv, D., V. Реtkоva, L. Tutеsеva, P. Sоtirоva, K. Ivanоva, Z. Stоеva - Gastroenterocolitis Due to Campylobacier Jejuni in Childhood

Simeonov, E., A. Hadziеv, R. Varon, L. Kalaydjieva, K. Likharska, M, Brankova - Prevention of Neural Tube Defects

РеСеnуakova, N., A. Andrееv, M. Kracunova, V. Kinсеva - Human Chromosome Fragility - a Phenomenon with Practical Application

Tzanеva, V. - Heredity in Diabetes Mellitus in Children

Houstek, J., E. Tomasova, M. Copova, V. Sukova - Some Biochemical Indices ia Chronic and Recurrent Respiratory Disease

Dikоv, Iv., J. Каnеva - Clinics and Treatment of Fulminant Forms of Meningococcal Infections

Popov, Hr., V. Yоnkоv, Iv. Daskalоv - Acupressure in Children with Arterial Hypertension

Anghеlоva-Gatеva, P., V. Niсеva, D. Lankоva, D. Stеfanоva - Erythrocyte and Serum Parameters Related to Iron Metabolism in Children with Tuberculosis

Kerekovski. Iv. - States Close to Sudden Death in Infants

Physiological Investigations

Marinova, M.,L. Trifonova, A. Doycinova - Motor Activity in Children Reared at Weekly Nurseries

Doydinova, A., S. Klein, N. Sarafova - Changes in Lysozyme in Mother's Milk under Ultraviolet Irradiation of Breastfeeding Mothers

Case Reports from Clinical Practice

Radivenska, A.,R. Kumanova, Hr. Zеlеv - Liver Cirrhosis in Children with Storage Disease

Therapeutic Problems in Practice

Anadоliiska, A., Hr. Zеlеv - Therapeutic Apheresis

ТОМ XXV, 4/1986 година, VOLUME XXV, 4/1986 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Бобев, Дp., М. Сърбинова, М, Пейчев - Миелодиспаастични синдроми

Арнаудова, Р. - Респираторен дистрес синдром

Клинични и профилактични наблюдения

Антова,В., Т. Симеонова, М. Гизова, А. Куфарджиева, П. Пореновска - Хронични бронхопневмопатии у децата - хронична пневмония, астма. Диагностика и етапно лечение

Димитров, А., В. Михайлова, Д. Аладжова, Р. Костова, М. Кираджиева, Хр. Василев, Р. Дребов - Нашият опит в диагностиката и лечението на деца с вроден лобарек емфизем

Султов, К. - Вроден лобарен емфизем с принос на два случая

Караханян, Е., Б. Захариева, Я. Желева - Субетитуиращо лечение с тиреоидни

хормони при респираторен дистрес синдром у новороденото

Цанева, В., М. Дамянова - Честота и разпространение на захарния диабет в детската възраст в НРБ

Цанева, В., И. Кръстева, М. Дамянова - Проучване върху наследствеността при захарния диабет у децата

Станчев, 3., Б. Василева, А. Куртев, Л. Пенева, Л. Терзийска - Физическо развитие при деца със синдрома на Шергшевски - Търнер

Караханян, Е., Б. Захариева, И. Марчева - Тиреоидна функция при деца с витамин D-недоимъчен рахит

Ковачев а, Ю., Д. Минчев - Сцинтиграфско изследване на черния дроб с бромсулфан, белязан с 131J, при атрезия на екстрахепаталните жлъчни пътища у малки кърмачета

Ковачев а, Ю., Д. Минчев, А. Граменова - Оценка на рентгеновото контрастно

изследване на гастроезофагосцинтиграфията в диагностиката на гастроезофагеалния рефлукс у децата

Арнаудова, P., Н. Величкова, Н. Мирева - Адаптация на деца, болни от ювенилен ревматоиден артрит, към условията на санаториалното заведение

Чалманов, В. - Ювенилен паркинсонизъм

Физиологични изследвания

Као Тхи Хау, М. Казакоаа - Ударен и минутен обем на сърцето у здрави кърмачета от 1 до 12 месеца, проследена лонгитудинално

Социална педиатрия

Султов, К. - Анализ на деската смътрност в Благоевградски окръг за десетгодишен период (1974 - 1983 г.)

Случаи от клиничната практика

Лалов, В., В. Исаев, Ел. Перчинска, Л. Калайджиева - Случай на генерализирана ганглиозидоза

Сърбинова, М., Е. Еленчева, М. Константинова - Върху един случай на остра миеломоноцятарна левкемия у кърмаче, придружена с костни промени

Керезова, В., Н. Славков, П. Нинова - Атаксия-телеангиектазия в съчетание с вродена сърдечна малформация

Цанчева, М., Е. Цветкова, Т. Лозанова, Й. Бакалов - Тризомия 3q2 с принос на един случай

Панчев, Г., Ю. Ковачева, М. Стефанова - Клинично приложение на българското безлактозно мляко „Здраве" у деца с хронични диарии

Терапевтични проблеми на практиката

Антова, В. - Бронхиолат - диагностика и лечение

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Bobev, Dr., M. Surbinova, M. Peycev - Myelodysplastic Syndrome

Arnaoudova, R. - Respiratory Distress Syndrome

Clinical and Prophylactic Observations

Antova, V., Th. Simeonova, M. Ghizova, A. Kufardzieva, P. Perenovska - Chronic Bronchial Pneumopathies in Children: Chronic Pneumonia, Asthma. Diagnostics and Treatment by Stages

Dimitrоv, A., V. Mikhailova, D. Aladzova, R. Kostova, M. Kiradzieva, Hr. Vassilev, R. Drebov - Our Experience in Diagnostics and Treatment of Congenital Lobar Emphysema

Sultov, K. - Congenital Local Emphysema. Two Case Reports

Karakhanyan, Е., В. Zakharieva, N. Zeleva - Replacement Treatment with Thyroid Hormones in Respiratory Distress Syndrome in the Neonate

Tzaneva, V., M.Damyanova - Prevalence and Incidence of Diabetes Meliitus in Childhood

in the PR of Bulgaria

Tzaneva,V., I. Krustеva, M. Damуаnоva - Investigation on Heredity in Diabetes Meliitus in Children

Stancev, Z., B. Vassileva, A. Khurtev, L. Peneva, L. Terziiska - Physical Development in Children with Shereshevsky - Turner Syndrome

Kharakhanyan, E.,B. Zakharieva, I. Marceva - Thyroid Function in Children with Vitamin-D-Defcient Rickets

Коvасеva, J., D. Mincev - Scintigraphic Investigation of the Liver by means of 131 J-Bromsulphane in Atresia of the Extrahepatic Biliary Ways in Young Infants

Kovaceva, J., D. Mincev, A. Gramenova - Assessment of Х-Ray Opaque Examination and Gastroesophageal Scintigraphy in the Diagnostics of Gastroesophageal Reflux in Children

Arnaoudova, R.,N. Velickova, N. Mireva - Adaptation of Children with Juvenile Rheumatoid Arthritis in Sanatorium Institutions

Galmanоv, V. - Juvenile Parkinson's Disease in Sofia

Physiological Investigations

Kao Thi Hau, M. Kazakova - Cardiac Output and Minute Output of the Heart Estimated by means of Impedance Cardiography in Healthy Sucklings between One and Twelve Months of Age. A Longitudinal Follow Up

Social Pediatrics

Sullоv, K. - Infant Mortality in Blagoevgrad District. Analysis for a Period of Ten Years (1974 -

1983)

Case Reports from Clinical Practice

Lalov, V., V. Issaev, E. Percinska, L. Kalaydjieva - A Case of Generalized Gangliosidosis

Surbinova, M., E. Elenceva, M. Konstantinova - Acute Myelo-Monocytic Leukaemia Accompanied by Bone Changes in an Infant

Keresova, V., N. Slavkov, P. Ninova - Ataxia Teleangiectasia Combined with Congenital Cardiac Malformation

Tzantceva, M., E. Tzvetkova, T. Lozanova, J. Bakalov - Trisomy 3q2. Case Report

Рancеv, G., J. Kovaceva, M. Stefanova - Clinical Application of the Bulgarian Lactose-Free Milk «Zdrave» in Children with Chronic Diarrhoea

Therapeutic Problems in Practice

Antova, V. - Bronchiolitis - Diagnostics and Treatment

Diagnostic Test

ТОМ XXV, 5/1986 година, VOLUME XXV, 5/1986 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Митев, В., Л. Сираков - Хормонална регулация на млечната жлеза

Кръстев, И., П. Бояджиев - Ставно-висцерални синдроми ври вродените системни

заболявания на съединителната тъкан

Райчева, Л. - Нарушения в хуморалния имунитет при хронични и рецидивиращи бронхопневмопатии

Клинични и профилактични наблюдения

Студеникин, М. Я., Л. В. Чистова, А. Т. Таканов, Г. В. Волынец - Ссобености на протичането на хроничния хепатит и чернодробната цироза гри деца в зависимост от фенотип HLA

Спасов, Вл., Ш. Ниньо - Популационно-генетични проучвания при деца, болки oт хемофилия, в НРБ

Радева, Б., Р. Милушева, М. Дамянова - Влияние на диетичното лечение върху психическото развитие на деца с рано диагностирана хиперфенилаланинемия

Крутилин, Ф. - Астма след усилие

Ангьозова, Д., М. Лилова, Д. Дойчинов - Шьонлайн - Хенох гломерулонефрит

Бойкинов, Б., 3. Мантаркова, Ст. Миленков, М. Клинканова - Гломерулонефрити при остри пневмонии у децата

Ангьозова, Д., М.Лилова - Клинико-лабораторкият комплекс в диагностиката на

рефлексния пиелонефрит

Радивенска, А., Р. Куманова, К. Султов - Чернодробната фасциолоза - една

забравена болест в детската възраст

Миланов, Кp., Ж. Кънева, С. Рангелова, М. Николова, Я. Андреева - Епидемичен взрив всред новородени деца, причинен от вирус Коксаки В5

Стомонякова, Ст., Р. Григорова, Е. Христова, Й. Йорданов - Минералкортикоидна функция на надбъбречните жлези у новородени деца с ниска телесна маса и хипербилирубинемия

Физиологични изследвания

Пръвчев, В. - Влиянието на шумовия фактор върху паметта в детската възраст

Давилова, В., А. Дойчинова - Наличие на някои противовирусни антитела в женското мляко

Социална педиатрия

Бърлиева, Е., П. Нинова - Някои по-малко известни последици от тютюнопушенето върху здравето на децата

Кръстев, П. - Проучване на детските отравяния по материала на детското отделение на

Окръжна болница - Михайловград за периода 1978 - 1983 г

Случаи от клиничната практика

Яръкова, Н., С. Райкова, С. Апостолова - Гастроколичнна фистула у недоносено дете с малформативен синдром

Станчев, Здр., Ю. Ковачева, Ив. Иванчев - Вродена гигантска киста на ductus choledochus у 8-месечно кърмаче

Ковачева,Ю., Д. Тончева, Р. Дикова - Чернодробна цироза у дете с SZ хетерозиготен агантитрипсинов дефицит

Куфарджиева, А., М. Гизова, В. Андреева, Др. Бобев - Случай на алергична грануломатоза - синдром на Churg - Strauss

Сърбинова, М., М. Константинова, Цв. Дамянова - Еърху един случай на БЦЖ лимфаденит у кърмаче

Терапевтични проблеми на практиката

Переновска, П., Л. Тихова - Иглотерапия при бронхиална астма

Аладжем, Е., Ж. Хубенова, С. Дачева - Дихателна кикезитерапия при новородени

Реферати

Христов, Л. - Теорията на J. Yunis и W. Hoffrran за етиопатогенезата, диагнозата, лечението и профилактиката на злокачествените заболявания

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Мitеv, V., L. Sirakоv - Нormonal Regulation of the Mammary Gland

Krastev, L, P. Boyadziev - Articular-Visceral Syndrome in Congenital Systemic Connec

tive Tissue Disease

Rayceva, L. - Disordsrs in Hunoral Immunity in Chronic Recurrent Bronchial Pneumonia

Clinical and Prophylactic Observations

Studеnikin, M. J., L. V. Сistоvа, А. Т. Таnаnоv, G. V. Vоljinеtz - Peculiarities in the Course of Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis in Children in the Presence of soms HLA Antigens

Sрassоv, V., Sh. Niniо - Population Gsnstics in Children with Haemophilia in Bulgaria

Radeva, B., P. Milusеva, M. Damyanova - Influence of Dietary Treatment on Psychic Development of Children with Early Diagnosed Hyperphenylalaninaemia

Krutilin. F. - Asthm after Exertion

Angyosova, D., M. Lilova, D. Dоуcinоv - Schonlein - Henoch Glomerulonephritis

Boykiriov, B., Z. Mantarkova, St. Milenkov, M. Klinkanova - Glomeruloisphritis in Children with Acute Pneumonia

Angyosova, D., M. Lilova - Complex Clinical-Laboratory Data in the Diagnostics of Reflux Pyelonephritis

Redivenska, A., R. Kumanova, K. Sultov - Hepatic Fascioliasis, a Forgotten Disease

Milanov, Kr., J. Каnеva, St. Ranghelova, M. Nikolova, I. Andreeva - Epidemic Orburst among NeonatesCaused by Coxsackie В 5 Virus

Stоmоnуakоva, St., R. Grigorova, E. Hristova, J. Jordanov - Mineralcorticoid Fraction of the Adrenal Glands in Neonates with Low Birth Weight and Hyperbilirubinaemia

Physiological Investigations

Рravrеv, V. - Influence of Noise Factor on Memory in Childhood

Davidоva, V., A. Dоуcinоva - Antiviral Antibodies in Breast Milk

Social Pediatrics

Вarliеva, E., P. Ninоva - Some Less Known Sequelae of Smoking Child Health

Krastev, P. - Investigations of Poisonings in Childhood for the Period 1978 - 1983 Based on

the Records of the Department of Pediatrics at the District Hospital Mikhailovgrad

Case Reports from Clinical Practice

Yarakova, N.,S. Rankova, S. Apostolova - Gistrocolic Fistula in a Premature Infant with a Malformitive Syndrome

Stancev, Z., J. Kovaceva, Iv. Ivancev - Congenital Gigantic Cyst of the Common Bile Dust in an Eight Months Old Infant

Kovaceva, J., D. Тоncеva, R. Dikоva - Liver Cirrhosis in a Child with SZ Heterozygous Alpha Antitrypsin Deficiency

Kufardzieva, A., M. Ghizova, V. Andreeva, Dr. Bobev - Allergic Granulonatosis, Churg - Strauss Syndrome

Surbinоva, M., M. Konstantinova, Tz. Damyanova - BCG-Lymphadenitis in an Infant

Therapeutic Problems in Practice

Perenоvska, P., L. Tikhоva - Acupuncture in Bronchial Asthma

Aladzem, E., J. Houbenova, S. Daceva - Respiratory Kinesitherapy in Neonates

Papers

Нristоv, L. - Yunis and Hoffman’s Theory on the Aetiology, Pathogenesis of Malignant Disease - Diagnosis, Treatment and Prophylaxis

ТОМ XXV, 6/1986 година, VOLUME XXV, 6/1986 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Братанов, Бр. - Слово за лекарската фамилия Кирови

Първите стъпки на селския лекар (поздравление за 75-годишния юбилей на проф. Ив.

Киров от обществеността на с. Каравелово)

Обзори и лекции

Нипьо, Ш., Г. Михайлов - Нови факти за ролята на съдовата стена, адхезията на тромбоцитите и фактор XII в хемостазата

Владимирова, Г. - Диагностични и прогностични възможности на електроенцефалограмата при синдрома на мозъчно увреждане (cerebral distress syndrome) у новородени

Керезова-Тонева, В. - Нормална обмяна на жлъчката в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Йочев, Ст., Н. Попиванова, П. Василева, Н. Попова, Кр. Попова, 3. Захариев, Н. Влахова, Г. Стаматов, С в. Андреева - Проучвания върху последиците при преболедували от бактериални и вирусни невроинфекции

Гизова, М., А. Куфарджиева, Б. Мустаков, П. Переновска - Серумни IgE в диагностиката и етапното лечение на бронхиалната астма в детската възраст

Лилова, М., Д. Ангьозова, А. Анков - Диагностична стойност на определянето на Р2-микроглобулините при някои бъбречни заболявания

Калайджиева, Л., Е. Симеонов, В. Вълов, Н. Жекова - Система за индивидуална регистрация на вродените аномалии - едногодишен опит на НИАГ. I. Диагностични и профилактични аспекти

Калайджиева, Л. - Система за индивидуална регистрация на вродените аномалии - едногодишен опит на НИАГ. II. Организационни аспекти

Йонков, В. - Ергометрична оценка на физическата работоспособност у деца, боледуващи от ревматизъм

Физиологични изследвания

Караханян, Е., Б. Захариева - Денонощен ритъм на тиреоидните хормони и тиреотропния хормон

Караханян, Е., Б. Захариева - Динамика на тиреоидните хормони, тиреотропния хормон и тироксинсвързващия глобулин в детската възраст

Социална педиатрия

Тотева, С. - Фактори за формиране на невротични разстройства при деца с алкохолно болен родител

Случаи от клиничната практика

Кумановa, P., А. Радивенска, Хр. Желев, Р. Варон, Л. Калайджиева - Особености в клиничното протичане на болестта на Niemann - Pick

Попов, Н. - Кетогенна хипогликемия у 3-годишно момиче

Лалов, В., Ив. Галева, В. Исаев, Ел. Перчинска, В. Антова - Кървене от горните отдели на храносмилателната система у деца с дихателна недостатъчуност с описание на три случая

За практиката

Евтимова, Н., Л. Спасов, И. Стоянов - Приложение на компютърни програми при функционални изследвания в кардиологията

Терапевтични проблеми на практиката

Переновска, П., В. Антова, Л. Тихова - Динамика па показателите на дихателната функция след иглотерапия при деца с бронхиална астма

Бойкинов, Й., Н. Сарафова, М. Николова, Р. Цветанска - Магнитотерапия в комплексното лечение на ювенилния хроничен артрит

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Вratanоv, Вr. - Oration for the Kirov Family of Doctors

*** - First Steps of a Country Doctor (Oration for the 75th Jubilee of Professor Iv. Kirov by the Community of Karavelovo Village)

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., G. Mikhailоv - New Facts in the Role of Vascular Wall, Thrombocytic Adhesion and Factor XII in Haemostasis

Vladimirоva, G. - Diagnostic and Prognostic Possibilities of EEG in Brain Injury Syndrome (Cerebral Distress Syndrome) in Neonates

Кеrеsоvа-Тоnеvа, V. - Normal Bile Metabolism in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Iосеv, St., N. Рорivanоva, P. Vassilеva, N. Ророvа, Кr. Ророva, Z. Zakharieva, N. Vlakhova, G. Stamatov, Sv. Andreeva - Investigations on Sequelae among Patients after Bacterial and Viral Infection

Ghizova, M., A. Kufardzieva.B.Moustakov, P. Perenovska - Serum IgE in Diagnostics and Treatment by Stages in Bronchial Asthma in Childhood

Lilоva, M., D. Angyosova, A. Ankov - Diagnostic Value of B2-Microglobulin Estimation in Renal Disease

Kalaydjieva, L., E. Simeonov, V. Valov, N. Zеkоva - System for Individual Registration of Congenital Anomalies - One Year Experience at the Institute of Obstetrics and Gynaecology. I. Diagnostic and Prophylactic Aspects

Kalaydjieva, L. - System for Individual Registration of Congenital Anomalies-One Year Experience at the Institute of Obstetrics and Gynaecologi. II. Organizational Aspects.

Yоnkоv, V. - Ergometric Assessment of Physical Working Capacity in Children with Rheumatic Disease

Physiological Investigations

Karakhanyan, Е., В. Zakharieva - Circadian Rhythm of Thyroid and Thyrotropic Hormones

Karakhanyan, Е., В. Zakharieva - Dynamics of Thyroid and Thyrotropic Hormones as well of Thyroxine Binding Globulin in Childhood

Social Pediatrics

Тоtеva, S. - Factors for the Formation of Neurotic Disturbances in Children with Alcoholic Parents

Case Reports from Clinical Practice

Kumanоva, A., A. Radivenska, Hr. ZеIev, R. Vаrоn, L. Kalaydjieva - Peculiarities in the Clinical Course of Niemann - Pick's Disease

Popov, N. - Ketogenic Hypoglycaemia in a Three Years Old Girl

Lalоv, V., Iv. Galеva, V. Issаеv, Е. Реrсinska, V. Antova - Bleeding from the Upper Part of the Digestive Tract in Children with Respiratory Failure. Three Case Reports

For the Practice

Еvtimоva, N., L. Sрassоv, l. Stоуаnоv - Application of Computer Programmes in Cardiologic functional Investigations

Therapeutic Problems in Practice

Perenovska, P., V. Antova, L. Tikhоva - Dynamics of Parameters of Respiratory Function in Children with Bronchial Asthma after Acupuncture

Воykinоv, I., N. Sarafоva, M. Nikоlоva, R. Сvеtanska - Magnet Therapy in the Complex Treatment of Juvenile Chronic Arthritis

Начало^^ Top ^^