www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXIV, 1/1985 година, VOLUME XXIV, 1/1985 year

ТОМ XXIV, 2/1985 година, VOLUME XXIV, 2/1985 year

ТОМ XXIV, 3/1985 година, VOLUME XXIV, 3/1985 year

ТОМ XXIV, 4/1985 година, VOLUME XXIV, 4/1985 year

ТОМ XXIV, 5/1985 година, VOLUME XXIV, 5/1985 year

ТОМ XXIV, 6/1985 година, VOLUME XXIV, 6/1985 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXIV, 1/1985 година, VOLUME XXIV, 1/1985 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Давидова, В., М. Василева, Б. Маринов - Върху наличието на вируси и вирусни антитела в околоплодни течности

Арнаудов, Н. - Интракардиално електрофизиологично изследване на сърцето - методика, нормални стойности при възрастни и деца, диагностични възможности и индикации

Клинични и профилактични наблюдения

Делковски, Ив., Н. Арнаудов, М. Цонзарова - Интракардиално електрофизиологично изследване - възможности на метода при диагнозата и лечението на надкамерните

тахиардии в детската възраст

Арнаудов, Н., Ив. Велковски, М. Цонзарова - Интракардиално електрофизиологично изследване - възможности на метода при диагнозата и лечението на брадиаритмиите в детската възраст

Томова, С., Д. Минчев, Н. Славков, П. Нинова - Сцинтиграфски и ангиокардиогграфски промени в белодробното кръвообрашение при някои вродени сърдечни малформации

Свинаров, А., Ст. Големанова, М. Паламарова, П. Люцканова - Норми, разпространение и рискови фактори на артериалната хипертония при деца от Шумен

Станчев, 3., Б. Василева - Хиперкортицизъм в детската възраст

Радева, Б., М. Дамянова. И. Синигерска - Тест за диференциране на хиперфенилаланинемии

Станчев, 3., К. Султов, В. Станчева - Възраст на поява на менархе и телесен състав на българските момичета

Цанева, В., М. Дамянова - Епидемиологично проучване върху захарния диабет в детската възраст в Североизточна България

Желев, Хp., А. Радивенска, Д. Минчев, Здр. Паскалев - Радиоактивна мед в диагностиката на хепатолентикуларната дегенерация

Владимирова, Г.. Л. Пенева - Промени в електроенцефалограмата при хипофизарен нанизъм

Свинаров, А., В. Стефанова, В. Крайчева - Проучване на родовата травма на раменния сплит при децата в отделение за новородени в Шумен

Физиологични изследвания

Пръвчев, В. - Ниво на шума в някои детски градини на София

Социална педиатрия

Исаева, Л., Н. Сарафова, Б.Фикова, Е.Георгиева, Ц. Георгиева, М. Костова, В. Николчева, А. Иванова - Проблеми, постижения и ефективност на софийските оздравителни ясли за деца, честоболедуващи от остри респираторни инфекции

Свинаров, А., П. Люцканова - Леталитетът в детското отделение в Шумен за 17-годишен период

Случаи от клиничната практика

Нинова, П., Ил. Бойкинов, 3. Найденова. Ив. Митев - Синдром на удължения QT-интервал с принос на един случай

Станчев, 3., Б. Василева - Особена форма на женски псевдохермафродитизъм

Терапевтични проблеми на практиката

Бобев, Др. - Терапевтично поведение при имунен дефицит

Калев, И. - Костномозъчна трансплантация при малигнени хемопатии - 1. Костномозъчна трансплантация при остра нелимфобластна левкемия

Юбилей

Свинаров, А. - 50 години детско отделение в Шумен

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Davidоva, V., M. Vasilеva, V. Мarinоv - Presence of Viruses and Viral Antibodies in Amniotic Fluids

Arnaoudov, N. - Intracardia! Electrophysiological Investigation of the Heart - Methodology, Normal Values in Adults and Children, Diagnostic Possibilities and Indications

Clinical and Prophylactic Observations

Velkovski, Iv., N. Arnaoudov, M. Tzonzarova - Intracardial Electrophysiological Investigation - Possibilities of the Method in the Diagnosis and Treatment of Supraventricular Tachycardiae in Childhood

Arnaoudov, N., Iv. Velkovski, M. Tzonzarova - Intracardial Electrophysiological Investigation - Possibilities of the Method in the Diagnosis and Treatment of Bradyarrhythmiae in Childhood

Тоmоva, S., D. Minсеv, N. Slavkоv, P. Ninоva - Scintigraphic and Angiographic Changes in Pulmonary Bleed Circulation in some Congenital Cardiac Malformations

Svinarov, A., St. Golemanova, M. Palamarova, P. Ljutzkanova - Normal Values, Incidence and Risk Factors in Arterial Hypertensions among Children in Sumen

Stanсеv, Z., B. Vassileva - Hypercorticism in Childhood

Radeva, B., M. Damyanova, I. Sinigerska - Test for the Differentiation of Hyperphenylalaninemia

Stancev, Z., K. Sultov, V. Stanceva - Age of Menarche and Body Composition in Bulgrian Girls

Tzaneva, V., M. Damyanova - Epidemiological Investigations on Diabetes Mellitus in Bularian Children

Zelev, Chr., A. Radivenska, D. Mincev, Zd. Paskalev - Radioactive Copper in the Diagnostics of Hepatolenticular Degeneration

Vladimirova, G., L. Peneva - Changes in the Electroencephalogram in Pituitary Dwarfism

Svinarov, A.,V. Stefanova, V. Krayceva - Perinatal Injury of the Brachial Plexus in Neonates in Sumen

Physiological Investigations

Pravtchev, V. - Level of Noise in some Kindergartens in Sofia

Social Paediatrics

Issaeva, L., N. Sarafova, B. Fikova, E. Gheorghieva, Tz. Gheorghieva, M. Kostova, V. Nikolceva, A. Ivanova - Problems, Achievements and Efficiency of Nurseries for Often Ailing Children Recovering from Acute Respiratory Disease in Sofia

Svinarov, A., P. Ljutzkanova - Lethality at the Children's Department of the District Hospital Sumen for a Period of Seventeen Years

Case Reports from Clinical Practice

Ninova, P., II. Boуkinov, Zl. Naidenova, Iv. Mitev - Syndrome of Prolonged Q – Т Interval. Case Report

Stancev, Z.,B.Vassileva - A Particular Form of Female Pseudohermaphroditism

Therapeutic Problems in Practice

Воbеv, Dr. - Therapeutic Approach in Immune Deficiency

Кalеv, M. - Bone Marrow Transplantation in Malignant Haemopathies ^nniversary

Svinarоv, A. - 50 Years Children's Department in Sumen

ТОМ XXIV, 2/1985 година, VOLUME XXIV, 2/1985 year

Обзори и лекции

Арнаудова, В. - Възрастова характеристика на вирусните инфекции у децата

Клинични и профилактични наблюдения

Одисеев, Хp., В. Жуковец - Съвременни проблеми на специфичната профилактика на морбили

Гизова, М., А. Куфарджиева, Т. Чолчева, В. Антова - Случай с вродена съдова аномалия на белия дроб и бронхиална астма

Дамянова , М., М. Атанасова, О. Копаранова, К. Коприварова - Кинетика на антитялообразуването при лечение на захарна болгет с конвенционални и монокомпонентни инсулинови препарати у децата

Славков, Н., П. Нинова, М. Милев, И. Митев, Б. Мишев - Случай на аневризма на междупредсърдната преграда у 6-годишно дете

Цветкова, В., Б. Рашеева, В. Арнаудова, В. Керезова, П. Нинова - Етиологично проучване на миоперикардитите в детската възраст

Михов, Хр ., А. Петров, Б. Бойкинов, Е. Генев, М. Клинканова, Ц. Люцканова, Б. Паунов, Н. Калева - Чзстота и фактора за затлъстяването сред децата от З- до 14-годишна възраст от някои селища на Пловдивски и Смолянски окръг

Дамянова, М,, М. Константинова, Ст. Бурова - Случай на дете с първична хиперлипопротеинемия

Панчева, М., П. Илиева, М, Стойкова, Г. Чакърова - Синдром на Down с необичаен кариотип

Керековски, И., Г. Попова - Синдром на триозофосфат-изомеразен дефицит - наследствена несфероцитна хемолитична анемия и неврологична симптоматика

Анадолийска, А. - Фамилност при везико-уретералния рефлукс в кърмаческата и ранната детска възраст

Мазгалов, К., Е. Караханян, П. Иванов - Етиологични фактори на енурезата у децата

Бойкинов, Б., Ел. Михайлова, Ст. Миленков - Заболявания на отделителната система у новороденото

Ковачева, Ю., М. Блажева - Копрологичнз изследване на деца с цьолиакия и хроничен неспецифичен ентерит

Каваклиева-Димитрова, Я., С. Маджарова, М. Спасова, А. Калева, А. Стоянова - Flavobacterium meningosepticum у две деца - етиологична диагноза и клинични особености

Случаи от клиничната практика

Поборникова, С т., Ат. Петров, Хр. Манолов, С. Джамбазова - Наблюдение на синдрома на Wilson - Mikity (по повод на един случай)

Дамянова, М., Б. Радева - Случай на захарна болест и хипотиреоидизъм

Алтунян, П. - Случай на мeдиастиналeн емфизем у кърмаче на 4 мeсеца

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Arnaoudova, V. - Age Characteristics of Virus Infections in Children

Clinical and Prophylactic Observations

Odysseev, Hr., V. Zhukovec - Modern Problems in Specific Measles Prophylaxis

Ghizоva, M., A. Kufardzieva, T. Colceva, V. Antova - Congenital Pulmonary Vascular Anomaly and Bronchial Asthma

Damyanova, M., M. Athanassova, O. Koparanova, K. Koprivarova - Kinetics of Antibody Formation During Treatment of Diabetes with Conventional and Monocomponent Insulin Preparations in Children

Slavkоv, N., P. Ninоva, M. Milеv, I. Mitеv, В. Мisеv - Interatrial Septum Aneurysm

Tzvetkova, V., B. Raseeva, V. Arnaoudova, V. Kerezova, Р Ninova - Myopericarditis in Childhood - Etiological Investigations

Mikhov, Chr., A. Petrov, B. Boykinov, E. Ghenev, M. Klinkanova, Tz. Ljutzkanova, B. Paounov, N. Kaleva - Prevalence and Factors Leading to Obesity in Children between 3 and 4 Years of Age in some Settlements in the Plovdiv and Rhodope Region

Damyanova, M., M. Konstantinova, St. Bhurova - Primary Hyperlipoproteinaemia. Case Report

Tzanceva, M., P. Ilieva. M. Stoykova, G. Cakarova - Down's Syndrome with an Unusual Caryotype

Kerekovski, Jv., G. Popova - Triose Phosphate Isomerase Deficieney Syndrome - Hereditary Nonhaemolytic Anaemia

Anadoliiska, A. - Familial Vesical-Ureteral Reflux in Infancy and Early Childhood

Mazghalov, K., E. Karakhanyan, P. Ivanov - Etiological Factors in Nocturnal Enuresis in Childhood

Boykinov, B., El. Mikhailov a, St. Milenkov - Urinary System Disease During the Neonatal Period

Kovaceva, J., M. Blazeva - Coprologic Investigation of Children with Coeliac Disease and Chronic Nonspecific Enteritis

Kavaklieva-Dimitrova, J., S. Madjarova, M. Spassova, A. Kaleva, A. Stoyanova - Flavobactsrium Msaingoseptictm Meningitis in Two Children - Etiologic Diagnosis and Clinical Peculiarities

Case Reports from Clinical Practice

Pobornikova, St., A. Petrov, Chr. Manolov, St. Dzambazova - Wilson - Mikity's Syndrome. Case Report

Damyanova, M., Br. Radeva - Diabetes and Hypothyroidism. Case Report

Altunyan, P. - Mediastinal Emphysema in Infancy. Case Report

Diagnostic Test

ТОМ XXIV, 3/1985 година, VOLUME XXIV, 3/1985 year

Обзори и лекции

Манева, А. - Микроелементи и имунитет

Анадолийска, А., Хр. Желев - Хепаторенален синдром

Клинични и профилактични наблюдения

Желев, Хp., Ю. Ковачева, П. Митева - Случай на acrodermatitis enteropatica

Станчев, Здр., Е. Христова - Танатофорен нанизъм

Дамянова, М., М. Атанасова, К. Коприварова - Захарен диабет у деца с наднормена телесна маса

Дамянова, М., Т. Узунова, К. Коприварова, Н. Търколев, М. Атанасова, С. Горанова, В. Станчева - Зависимост между липидните нарушения и С-пептидната секреция у деца със захарен диабет

Белова, Д., В. Петрова, Р. Рахнева, Р. Недкова, Д. Амарин - Ехокардиографски промени в морфологията и функцията на лявата камера при юноши в първична артериална хипертония

Галена, Ив., В. Лалов, Е л. Перчинска, В. Давидова, М. Василева - Клинични и имунофлуоресцентни проучвания при деца с грипна инфекция

Дамянова, Цв., М. Сърбинова, М. Константинова, Бр. Радева, С. Серафимова - Три случая на вторична хипопротромбинемия при витамин К-дефицит в ранната кърмаческа възраст

Бобев, Дp., М. Сърбинова, С. Серафимова, Г. Каменов, М. Константинова - Случаи на тромбастения тип Гланцман

Манева, А., С. Клайн, Д. Михайлова - Имуноглобулинов състав на имунни комплекси, изолирани от серуми на деца с ревматоиден артрит

Анадолийска, А., Д. Апостолова, С. Маринова - Остра тубулоинтерстициална болест у кърмаче

Варон, P., Л. Калайджиева, Е. Симеонов, К. Лихарска, В. Клайер - Болест на Краббе - биохимична диагностика

Калайджиева, Л., Р. Варон, И. Кременски - Лабораторна диагностика на метахроматичната левкодистрофия

Ниньо, А., М. Габриел, Хр. Нафц, К. Йорданов - Ултразвукова диагностика на интравентрикуларните кръвоизливи при недоносени деца

Поппандова, М., Г. Владимирова, Н. Велинова - Изследване на импресивната реч и ЕЕГ на деца от ранна възраст с церебрални увреждания

Физиологични изследвания

Микадзе, Д. - Състояние на оста хипофиза - островен апарат на панкреаса при практически здрави деца от 4 до 15 години

Бакрадзе, Б. - Възрастова динамика на показателите на системата хипофиза – щитовидна жлеза при здрави деца

Случаи от клиничната практика

Дамянона, Цв., К. Коприварова, П. Алексиева - Некротизиращ ентероколит с принос на два случая

Дамянова, Цв., К. Коприварова - Синдром на Shwachman с принос на един случай

Караханян, Е., К. Мазгалов, П. Иванов, 3. Панайотова, К. Кочев - Безсондова холецистодуоденография при гастроентерологичните заболявания у децата

За практиката

Антова, В. - Ролята на диспансера в диагностиката и етапното лечение на хроничните бронхопневмопатни у децата

Терапевтични проблеми на практиката

Бобев, Др. - Терапевтично поведение при онкологични заболявания

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Маnеva, A. - Microelements and Immunity

Anadoliiska, A., Chr. Zelev - Hepatorenal Syndrome

Clinical and Prophylactic Observations

Zelev, Chr., J. Kovaceva, P. Miteva - Acrodermatitis Enteropathica. Case Report

Stancev, Z., E. Christova - Thanatophorous Dwarfism

Damyanova, M., M. Athanassova, K. Koprivarova - Diabetes Mellitus and Abnormal Body Weight in Children

Damyanova, M., Th. Ouzounova, K. Koprivarova, N. Tarkolev, M. Athanassova, Sv. Goranova, V. Stanceva - Dependence between Lipid Disturbances and C-Peptide Secretion in Children with Diabetes Mellitus

Belova, D., V. Petrova, R. Rakhneva, R. Nedkova, D. Amarin - Echocardiographic Changes in Adolescents with Primary Arterial Hypertension

Galeva, Iv., V. Lalov, Jl. Perfiinska, V. Davidova, M. Vassilev - Clinical and Immunofluorescent Investigations in Children with Influenza Infection

Damyanova, Tzv., M. Surbinova, M. Konstantinova, B. Radeva, S. Serafimova - Secondary Hypoprothrombinaemia with Vitamin K Deficiency in Early Infancy. Three Case Reports

Bobev, Dr., M. Surbinova, S. Serafimova, G. Kamenov, M. Konstantinova - Thrombasthaenia (Glanzmann). Case Report

Maneva, A., S. Klein, D. Mikhailova - Immunoglobulin Patterns of Immune Complexes, Isolated from Blood Sera of Children with Rheumatoid Arthritis

Anadoliiska, A., D. Apostolova, S. Marinova - Acute Tubular-Interstitial Disease in an Infant

Varon, R., L. Kalaydjieva, E. Simeonov, K. Likharska, V. Klaier - Krabbe's Disease - Biochemical Diagnostics

Kalaydjieva, L., R. Varon, I. Kremenski - Laboratory Diagnostics of Metachromatic Leucodystrophy

Ninio, A., M. Gabriel, Chr. Nafz, K. Jordanov - Ultrasound Diagnostics of Intraventricular Haemorrhages in Premature Infants

Poppandova, M., G. Vladimir ova, N. Vеlinоva - Investigation of Impressive Speech and EEG in Children with Cerebral Injury During Early Childhood

Physiological Investigations

Mikhadze, D. - Status of the Hypophysis and Insular Apparatus of the Pancreas in Practically Healthy Children

Вakhradze, B. J. - Parameters of the Hypophysis - Thyroid System. Age Dynamics in Healthy Children

Case Reports from Clinical Practice

Damyanova, Tzv., K. Koprivarova, P. Alexleva - Necrotizing Enterocolitis. Two Case Reports

Damyanova, Tzv., K. Koprivarova - Schwachmann's Syndrome. Case Report

Karakhanyan, E., K. Mazgaiov, P. Ivanov, Z. Panayotova, K. Koiev - Tubeless Cholecystoduodenographia in Gastrointestinal Disease in Children

Case Report for the practice

Antоva, V. - Diagnostics and Stages of Treatment in Chronic Bronchopneumopathiae in Children - Role of the Dispensaire

Therapeutic Problems in Practice

Воbеv, Dr. - Therapeutic Approach in Malignant Disease

Diagnostic Test

ТОМ XXIV, 4/1985 година, VOLUME XXIV, 4/1985 year

Обзори и лекции

Поппандова, М. - Родителските реакции и взаимоотношенията с лекаря при трайни болестни поражения у децата

Милушевa, P., И. Калев, Др. Бобев - Социално-психологични проблеми при детската левкемия

Клинични и профилактични наблюдения

Милушева, P., М. Дамянова - Изследване на словесното слухово запаметяване при деца с еволюция на захарен диабет до пет години

Дамянова, Цв., М. Дамянова, Р. Гитцелман, К. Коприварова, Бр. Радева, И. Кременски, Л. Калайджиева, И. Синигерска - Клинично наблюдение на деца с галактоземия, открити чрез масов скрининг на новородени за веществообменни заболявания през периода 1979 - 1984 г

Дамянова, Цв., М. Дамянова, М. Атанасова, К. Коприварова, Л. Христова - Епидемиологично проучване на затлъстяването у деца от 7 до 14 години, проведено в две поликлиники на София

Белова, Д., Е. Михайлова, Р. Рахнева, Р. Недкова, В. Петрова - Ювеиилна хипертония и нива на липопротеяни с висока плътност

Недковa, P., Р. Григорова, Д. Белова, Й. Йорданов, Р. Рахнева - Проучвания върху екскрецията на алдостерон с урината при деца с първична артериална хипертония

Спасов, Вл, Е. Елеячева, Ш. Ниньо - Псевдотуморни промени при ?-таласемичния синдром

Еленчева, Е., Вл. Спасов, Ш. Ниньо, Ив. Киров - Рентгенологично проучване на костите при thalassemia major

Аяадолнйска, А., Д. Апостолова - Уретероцеле в ранната кърмаческа възраст

Бойкинов, Б., С т. Миленков, 3. Мантаркова, С. Данчева - Резултати от имуносупресивното лечение при деца с гломерулопатии

Давилова, В., В. Арнаудова, Г. Попов, М. Христов, Л. Велкова, Р. Клясова, М. Петрова, Д. Ганева - Върху участието на ротавирусите при детските гастроентерити

Арнаудова, P., 3. Първанова - Кардиореспирографията - метод за преценка на състоянието и прогнозата на рисковото новородено. Принципи и основни положения

Михов, Хp., Ат. Петров - Медикаментозни форми и детски отравяния

Физиологични изследвания

Цкаровели, Т. О. - Някои показатели за функционалното състояние на системата хипофиза - надбъбрек при здрави деца от различни възрастови групи

Дончев, Д., Н. Гачева - Коклюш в НРБ - резултати от масовата имунопрофилактика

Социална педиатрия

Караиванов, Н. - Любен Каравелов за отглеждането на новороденото дете

Случаи от клиничната практика

Ниньо, Ш., М. Сърбянова, Б. Радева, М. Константинова, М. Атанасова - Върху един случай на синдрома на Kawasaki

Ковачева, Ю., Здр. Станчев - Върху два случая на неврални тумори и хронична водниста диария у деца

Бобев, Дp., М. Сърбинова, Е. Еленчева - Върху един случай на туберкулозен спондилит

Радева, Б., Е. Еленчева - Случай на синдром на Robinow

Станчев, 3др., Б. Василева, Л. Пенева - Вродена тиреотоксикоза

Терапевтични проблеми на практиката

Христова, Е,, Е. Силяновска, Ю. Тулевска - Влияние на метилксактините върху апноичния индекс и сърдечната честота пря новородени деца с идиопатична апнея

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Рорраndоvа, М. - Parental Reactions and Relations to the Physician in Permanent Injuries in Children

Milugеva, R., I. Kaiеv, Dr. Bobev - Social-Psychological Problems in Leucaemia in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Milusеva, R., M. Damyanova - Investigation of Verbal Auditive Memorizing in Children with Diabetes Mellitus after an Evolution of Five Years

Damуаnоvа, Тzv., M. Damуаnоva, R. Gifrеlman, К. Корrivarоva, B. Radeva, I. Kremenski, L. Kaiaydjieva, I. Sinigerska - Clinial Observations in Children with Galactosaemia Disclosed by Mass Screening of Neonates for Metabolic Disease During the Period 1979 - 1984

Damyanova, Tzv., M. Damyanova, M. Athanassova, K. Koprivarova, L. Christova - Epidemiologica! Investigation in Obese Children between Seven and Fourteen Years of Age in Two Policlinics in Sofia

Веlоva, D., E. Mikhailova, R. Rakhneva, R. Nedkova, V. Petrova - Juvenile Arterial Hypertension and Serum Level of High Density Lipoproteins

Nedkova, R., R. Grigorova, D. Belova, J. Jordanov, R. Rakhneva - Investigations on Urinary Excretion of Aldosterone in Children with Primary Arterial Hypertension

Spassov, VI., E. Eleneeva, Sh. Niniо - Pseudotumorous Changes in ?-Thalassaemia Syndrome

Elеnсеvа, Е., Vl. Spassov, Sh. Niniо, Iv. Kirov - Х-Ray Investigation of the Bones in Thalassaemia Major

Anadoliiska, A., D. Apostolova - Ureterocele During Early Childhood

Boykinov, B., St. Milenkov, Zl. Mantarkova, S. Danceva - Results of Immunosuppressive Treatment of Glornerulonephritis

Davidоva, V., V. Arnaoudova, G. Popov, M. Christov, L. Vеlkоva, P. Klyassovа, М. Реtrоva, D. Ganеva - Participation of Rotaviruses in Gastroenteritis in Childhood

Arnaoudova, R., Z. Parvanova - Cardiorespirography - a Method for Assessment of Status and Prognosis in Neonates at Risk. Principles and Basic Problems

Mikhov, Chr., A. Petrov - Medicinal Forms of Poisoning in Childhood

Physiological Investigations

Тrkarоvеli, Т. О. - Some Indices for the Functional Status of the Hypopbyseal-Adrenal System in Healthy Children of Different Age Groups

Dоnсеv, D., N. Gасеva - Whooping-Cough in PR Bulgaria - Results of Mass Immune Prophylaxis

Social Pediatrics

Karaivanov, N. - Ljuben Karavelov and Rearing of the Neonate

Case Reports from Clinical Practice

Ninio, Sh., M. Surbinova, B. Radeva, М. Коnstantinоva, M. Athanassova - Kawasaki's Syndrome. Case Report

Kovaceva, I, Z. Stancev - Neural Tumours and Chronic Watery Diarrhoea. Two Case Reports

Bobev, Dr., M.Surbinova, E. Elenceva - Tuberculous Spondylitis. Case Report

Radeva, B., E. Elenceva - Robinow's Syndrome. Case Report

Stancev, Z., B. Vassilsva, L. Penеva - Congenital Thyrotoxicosis

Therapeutic Problem in Practice

Christova, E., E. Silyanovska, J. Thulevska - Influence of Methylxanthines on Apnoic. Index and Heart Rate in Neonates with Idiopathic Apnoea

Diagnostic Test

ТОМ XXIV, 5/1985 година, VOLUME XXIV, 5/1985 year

Обзори и лекции

Цветанска, Р. - Приложение на плазмаферезата при колагенови заболявания

Караханян, Е. - Функция на тиреоидната жлеза при фетуса и новороденото дете

Клинични и профилактични наблюдения

Караханян, Е., Б. Захариева, Н. Желева - Тиреоидна функция при респираторния дистрес синдром у новороденото

Василева, Б., 3. Станчев, Л. Терзийска, Б. Захариева, Б. Малинова - Тиреомегалия в детската възраст. I. Колоидна струма, нодозна струма, неоплазми

Дамянова, М., М. Атанасова, К. Коприварова, Св. Горанова, Н. Търколев - Секреция на С-пептид у диабетно болна деца във фаза на начална ремисия

Каменов, В., М. Дамянова, М. Константинова, М. Сърбинова - Антитромбин III при захарен диабет

Дамянова, М., Е. Михайлова, Л. Христова, В. Станчева - Серумни липиди и липопротеини при деца със затлъстяване

Бобев, Дp., М. Сърбинова, А. Куфарджиева, М. Гизова, Ив. Киров - Хиперсензитивни васкулити у деца със злокачествени заболявания

Христова, Е., Ст. Стомонякова, Е. Силяновска - Влияние на метилксантините върху киселинно-алкалното състояние и някои хемостатични показатели у новородени деца с идиопатична апнея

Василева, М., Е. Силяновска, Ю. Тулевска, А. Младенова - Херпесвирусни инфекции при новородени с ниска телесна маса и неврологични отклонения в неонаталния период

Стомонякова, С т., Е. Силяновска, К.'Тодорова - Киселинно-алкално състояние и някои показатели на хемокоагулацията при новородени с ниска телесна маса, обект на интензивни грижи

Крутилин, Ф., В. Антова, А. Куфарджиева, Е. Еленчева - Гастроезофагеален рефлукс при деца с рецидивиращи и хронични белодробни заболявания

Султов, К., Сн. Вакашинска - Чужди тела в дихателните пътища

Ачкова, М., Св. Стамболова, Р. Коетовда - Психологични и ЕЕГ изследвания на деца с минимална мозъчна дисфункция

Физиологични изследвания

Дойчинова, А., Д. Янкова - Допълнителен внос на витамин С при кърмещи жени

Апостолов, А. - Фукционални нарушения на дефекацията у децата

Случаи от клиничната практика

Миланов, Г., П. Бахметев, Л. Герджиков, Н. Ташков, В. Величков - Случаи на двустранна тромбоза на бъбречните вени у новородено

Клинканова, М., Ив. Пеева, А. Калева - Алвеоларна микролитиаза

Руева, Хp., И. Владимиров, С. Марина, Ц в. Абаджиева - Psoriasis pustulosa при дете

Куфарджиева, А., В. Антова, М. Гизова, Др. Бобев - Болест на Ходжкин у дете с вродена хипогамаглобулинемия

Терапевтични проблеми на практиката

Силяновска, Е., М. Вангелова, Р. Клясова, Р. Милушева - Интензивна терапия в неонаталния перяиод. Резултати от апаратна вентилация при новородени с ниска

телесна маса

Димитров, А., Д. Аладжова, Р. Костова - Приложенае на Brulamycin при остри гнойно-деструктивни процеси на белите дробове у деца

Юбилеи In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Тzvеtallska, R. - Plasmapheresis in Collagen Disease

Кarakhanуаn, E. - Function of the Thyroid-Gland in the Fetus and the Neonate

Clinical and Prophylactic Observations

Karakhаnуan, E., B. Zakhariеva, N. Zeleva - Thyroid Function In Respiratory Distress Syndorme in Neonates

Vassilеva, B., Z. Stanсeva, L. Тerziiska, B. Zakhariеvа, В. Мalinova - Thyromegaly in Childhood

Damуanоva, M., M. Athanassоvа, К. Корrivarоva, Sv. Gоranоva, N. Tarkоlеv - Secretion of C-peptidc in Children with Diabetes Mellitus During the Phase of Initial Remission

Kamenov, V., M. Damуаnоvа, М. Коnstantinоva, M. Surbinova - Antithrombin III in Diabetes Mellitus

Damyanova, M., E. Mikhailоva, L. Hristova, V. Stanсеva - Serum Lipids and Lipoproteins in Children with Obestity

Воbеv, Dr., M. Surbinova, A. Kufardzieva, M. Ghizоva, Iv. Kirov - Hypersensitive Vasculitis in Children with Malignant Disease

Hristova, E., St. Stomonyakova, E. Silyanovska - Influence of Methyl-xanthines on Acid-Base Status and some Parameters of Haemostasis in Neonates with Idiopathic Apnoea

Vassilеva, M., E. Silyanovska. J. Thulеvska, A. Mladеnоva - Herpes Virus Infection in Neonates with Low Weight at Birth and Neurological Disorders During the Neonatal Period

Stomonyakova, St., E. Silyanovska, К. Тhоdоrоva - Acid-Base Status and some Parameters of Haemocoagulation in Neonates with Low Weight at Birth under Intensive Care

Krutilin, F., V. Antоva, A. Kufardziеva, E. EIеnсеva - Gastro-Esophagial Reflux in Children with Recurrent Chronic Pulmonary Disease

Sultov, K., Sn. Yakasinska - Foreign Bodies in the Respiratory Ways

Ackоva, M., Sv. Stambolova, R. Kostova - Psychological and EEG Investigations in Children with Minimal Cerebral Dysfunction

Physiological Investigations

Doycinova, A., D. Yankova - Supplementary Vitamin C Supply in Breastfeeding Women

Apostolov, A. - Functional Disorders in Defalcation in Children

Case Reports from Clinical Practice

Milanоv, G., P. Bakhmеtiеv, L. Gеrdzikоv, N. Taskоv, V. Vеlickоv - Bilateral Thrombosis of the Renal Veins in a Neonate. Case Report

Klinkanоva, M., Iv. Рееva, A. Kaleva - Alveolar Microlithiasis

Rhueva, Chr.,l. Vladimirov, S. Marina, Tzv. Abadziеva - Psoriasis Pustulosa in a Child

Kufardzieva, A., V. Antоva, M. Ghizоva, Dr. Воbеv - Hodgkin's Disease in a Child with Congenital Hypogammaglobulinaemia

Therapeutic Problems in Practice

Silyanovska, E., M. Vanghclоva, R. KIiassоva, R. Milusеva - Intensive Therapy During the Neonatal Period. Results of Assisted Ventilation in Neonates of Low Weight at Birth

Dimitrоv, A., D. Aladzоva, R. Kostova - Application of Brulamycin in Acute Suppurative Destructive Pulmonary Processes in Children

Jubilees

In Memoriam

ТОМ XXIV, 6/1985 година, VOLUME XXIV, 6/1985 year

Обзори и лекции

Лалов, В., Ел. Перчинска - Вроден ларингеален стридор

Ташкова, Ст. - Вътречерепни кръвоизливи у новороденото

Константинова, М. - Промени в хемостазата при захарен диабет

Клинични и профилактични наблюдения

Вичева, 3. - Клинично протичане на ротавирусните инфекции в ранната детска възраст

Василева, М., Др. Бобев, Ив. Киров - Серумни антитела срещу Епщайн - Бар вирус и цитомегаловирус при деца с инфекциозна мононуклеоза

Минковска, Ц. - Особености на киселиннообразуващата функция при язвена болест на дуоденума в детската възраст

Минковска, Ц. - рН-метрия на стомашно-чревния тракт при деца с язвена болест на дуоденума

Ангелова-Гатева, П., М. Романов, Ю. Стефанова, Д. Янкова, А. Манева, С н. Романова, Цв. Бърдарова - Хематологични и серумни показатели, свързани с обмяната на желязото при деца с остри ентероколити

Христова, Е., Ст. Михайлова, Е. Силяновска, Ж. Тенчева - Плазмено ниво на метилксантините у новородени деца с идиопатична апнея

Клясовa, P., Е. Силяновска, Ю. Тулевска, Н. Славков, Е. Христова - Централно венозно налягане при новородени с ниска телесна маса

Аиадолийска, А., Д. Апостолова, Е. Митева - Артериална хипертензия от бъбречен произход в кърмаческа и ранна детска възраст

Недковa, P., Р. Григорова, Д. Белова, Й. Йорданов, Р. Рахнева, С т. Стомонякова - Проучване върху секрецията и екскрецията на алдостерона при деца с първична артериална хипертония

Петрова, В., Р. Рахнева, Р. Недкова, Д. Белова - Резултати от лечебнооздравителния режим, включващ велотренировка, при деца с ювенилна хипертония

Еленчева, Е., Е Латеринов, Ст. Поборникова - Лъчево натоварване и противолъчева защита на децата при рентгеново изследване

Физиологични изследвания

Манева, А., Л. Сираков, В. Манев - Рецепторни проучвания върху механизма на участие на лактоферина в защитните свойства на клетки от коластра

Янкова, Д., М. Брашнарова, С. Ганева - Баланс на мед при деца на възраст от една до три години, отглеждани в седмични детски ясли

Точева, В., Л. Исаева, Н. Сарафова, Н. Караджова - Върху някои хигиенни проблеми при ултравиолетовата профилактика в детските ясли

Попов, Н., Ж. Близнакова, Р. Георгиева, М. Николова - Жълтеница, предизвикана от майчината кърма у новородени деца

Социална педиатрия

Хинков, П. - Социално-педиатрични проблеми на домашния стационар при деца в кърмаческа възраст

Случаи от клиничната практика

Димитров, Д. - Хронично носителство на необичайни ротавируси, изолирани от дете с имунодефицитен синдром

Бобев, Дp., Ив. Киров, М. Гизова, В. Лалов - Остро протичащ системен lupus erythematodes в детската възраст

Лилова, М., Здр. Станчев, Д. Дойчинов, Д. Ангьозова - Прогресивна парциална липодистрофия и мембраннолролиферативен гломерулонефрит

Ковачева, Ю., В. Ценова, М. Друмчева - Системна форма на мастоцитоза и хронична диария у две и половина годишно момиче

Попов, Н., Р. Георгиева - Синдром на Lucey - Driscoll у две новородени деца

Карев, Г., Д. Коев, Х. Бохчелян, Т. Ковачева - Дерматоглифска находка при болен със синдрома на Noonan

Керековски, Ив., М. Георгиева - Фиктивна епилепсия

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Lalоv, V., El. Реrсinska - Congenital Stridor of the Larynx

Taskоva, St. - Intracranial Haemorrhages in the Neonate

Коnstantinоvа, М. - Changes in Haemostasis in Diabetes

Clinical and Prophylactic Observations

Viсеva, Z. - Clinical Course of Rotavirus Infections in Early Childhood

Vassilеva, M., Dr. Воbev, Iv. Kirоv - Serum Antibodies against Epstein-Barr Virus and Cytomegalovirus Infection in Children with Infectious Mononucleosis

Minkovska, C. - Peculiarities in Acid Production in Duodenal Ulcer in Childhood

Мinkоvska, C. - Estimation of pH in the Gastrointestinal Tract in Children with Duodenal Ulcer Disease

Anghelova-Gateva, P., M, Romanov, J. Stefanova, D. Yankova, A. Maneva, Sn. Rоmanоvа, С. Вardarоva - Haematological and Serum Indices Related to Iron Metabolism in Children with Acute Enterocolitis

Hristоva, E., St. Mikhailоva, E. Silуanоvska, J. Теnсеva - Plasma Level of Methylxanthines in Neonates with Idiopathic Apnoea

Kliassоva, R., E, Silyanovska, J. Thulevska, N. Slavkov, E. Hristova - Central Venous Pressure in Neonates with Low Birth Weight

Anadоliiska. A., D. Ароstоlоva, E. Mitеva - Arterial Hypertension of Renal Origin in Infancy and Early Childhood

Nedkоva, R., R. Grigorova, D. Belova, J. Jordanov, R. Rakhneva, St. Stomonyakova - Investigations on Aldosterone Secretion and Excretion in Children with Primary Arterial Hypertension

Реtrоva, V., R. Rakhnеva, R. Nеdkоva, D. Вelоva - Results from Rehabilitation of Children with Juvenile Arterial Hypertension by Means of Bicycle Training

Elеnсеva, E,, E. Katеrinоv, St. Роbоrnikоva - Radiation Loading and Protection of Children During Х-Ray Examination

Physiological Investigations

Manеva, A., L. Sirakоv, V. Маnеv - Receptor Studies on the Mechanism of Lactoferrin - Participation in Protective Qualities of Colastral Cells

Yankova, D., М. Вrasnarоva, S. Ganеva - Copper Balance in Children between One and Truce Years of Age, Reared in Weekly Nurseries

Тосеva, V., L. Issaeva, N. Sarafоva, N. Karadzova - Hygienic Problems in Ultra-Violet Prophylactic Irradiation in Nurseries

Ророv, N., J. Вliznakоva, R. Gheorghieva, M. Nikоlоva - Jaundice in Neonates Provoked by Breast Milk

Social Pediatrics

Hinkоv, P. - Social-Pediatric problems Related to Home-Ward During Infaticty. Case Reports from Clinical Practice

Dimitrоv, D. - Isolation of Unusual RoUviruscs from a Chronic Carrier with Immunodeficicnt Syndrome

Bоbev, Dr., Iv. Kirоv, M. Ghizоva, V. Lalоv - Acute Course of Systemic Lupus Erythematosus in Childhood

Lilоva, M., Zdv. Stanсev, D. Dоусinоv, D. Angуоzоva - Progressive Lipodystrophy and Membranous Proliferative Glomerulonephritis

Коvасеva, J., В. Сеneva, M. Drhumсеva - Systemic Mastocytosis and chronic Diarrhoea in a Girl 2 1/2 Years of Age

Ророv, N., R. Gheorghieva - Lucey Driscoll's Syndrome in Two Neonates

Karev, G., D. Коеv, Ch. Воkhсalian, Т. Коvасeva - Dermatoglyphics in a Patient with Noonan's Syndrome

Kerckovski, Iv., M. Gheorghieva - Ficticious Epilepsy

Diagnostic Test

Начало^^ Top ^^