www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXIII, 1/1984 година, VOLUME XXIII, 1/1984 year

ТОМ XXIII, 2/1984 година, VOLUME XXIII, 2/1984 year

ТОМ XXIII, 3/1984 година, VOLUME XXIII, 3/1984 year

ТОМ XXIII, 4/1984 година, VOLUME XXIII, 4/1984 year

ТОМ XXIII, 5/1984 година, VOLUME XXIII, 5/1984 year

ТОМ XXIII, 6/1984 година, VOLUME XXIII, 6/1984 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXIII, 1/1984 година, VOLUME XXIII, 1/1984 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Янкова, Д. - Биологична роля на цинка и нужди от него през детската възраст

Исаев, В. - Синдром на неподвижните реснички

Клинични и профилактични наблюдения

Белова, Д., Е. Михайлова, В. Петрова, Р. Недкова, Р. Рахнева, Ст. Стомонякова - Първични артериални хипертонии у деца и юноши - промени във въглехидратния и липиден метаболизъм при орален глюкозо-толерантен тест

Ангьозова, Д., М. Лилова - Честота и характеристика на артериалната хипертония при деца с бъбречни заболявания

Радивенска, А., Р. Куманова - Неврофиброматоза и язвена болест в детската възраст

Еленчева, Е., К. Коприварова - Характер и еволюция на белодробните изменения при инфекциозната мононуклеоза

Манева, А. - Серумна протеолитична активност в детската възраст в норма и при някои заболявания

Димитрова, Е. - Върху острите отравяния сред децата по материал на детската клиника при Окръжна клинична болница - Толбухин, за периода 1976 - 1982 година

Милковска-Димитрова, Т., И. Бойкинов, Ив. Цонев - Биопсия на видимо неизменена кожа (дерма) в диагностиката на lupus erythematodes disseminatus у децата

Савова, Й., Д. Минков, Р. Янкова - Клинични форми и протичане на мастоцитозата в детската възраст

Физиологични изследвания

Ташкова, С т. - Неврологично съзряване в неонаталния период при новородени с ниско тегло при раждането и тяхното нервно-психично развитие през първата година

Буева. А., В. Кулева - Уринен осмолалитет и осмолален клирънс у кърмачета, хранени естествено или с адаптираните млека Бебе 0 и Бебе 1

Казакова, М. - Неинвазивно определяне на ударния обем на сърцето у здрави кърмачета до 12 месеца по метода ка импедансна кардиография

Социална педиатрия

Поппандова, М., Ив. Керековски - Психо-социални проблеми в семействата на деца с епилепсия в ранна възраст

Дончев, Д., П. Кътев, Н. Гачева - Имунизационен календар в НРБ - състояние и перспективи

Случаи от клиничната практика

Бобев, Дp., Ис. Христозова, Ас. Димитров, Хр. Христова, М. Русанова - Инфантилна полимиоклонусна опсомиоклония в съчетание с неврвобластом

Симеонов, Е., 3. Станчев, Л. Елазарова, М. Крачунова, Н. Печенякова, Й. Стефанова, Ш. Ниньо - Умствена недостатъчност, макроорхидизъм и чуплива Х хромозома (синдром на Martin - Bell)

Шмилев, Т., К. Вълкова - Случаи на отравяне на кърмачета с новфилин

Панчев, Г., Ю. Ковачева, Хр. Желев - Жълтеница при вродена хипотиреоза

Коен, С. - Муковисцидоза у новородени недоносени деца

Терапевтични проблеми на практиката

Диагностична задача

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Yankоva, D. - Biological Role of Zink and Requirements during Childhood

Issaev, V. - Motionless Cilia Syndrome

Clinical and Prophylactic Observations

Belova, D., E. Mikhailova, V. Petrova, R. Nedkova, R. Rakhneva, St. Stomonyakova - Primary Arterial Hypertension in Children and Adolescents. Changes in Carbohydrate and Lipid Metabolism during Glucose Tolerance Test

Angyosova, D., M. Lilоva - Prevalence and Characteristics of Arterial Hypertension in Children with Renal Disease

Radivenska, A., R. Khumanova - Neurofibromatosis and Duodenal Ulcer in Childhood

Elenceva, E., K. Koprivarova - Characteristics and Evolution of Pulmonary Changes in Infectious Mononucleosis

Маnеva, A. - Serum Proteolytic Activity in Childhood (Reference Values and Changes

during Disease)

Dimitrоva, E. - Acute Poisoning in Childhood According to Records of the Children's Clinic at the Tolbukhin District Hospital for the Period 1976 - 1982

Milkоvska-D imitrova, Th., I. Boykinov, Iv. Tzonev - Biopsy of Apparently Unchanged Skin (Derma) in the Diagnostics of Systemic Lupus Erythematosus in Children

Savova, J., D. Minkov, R. Yankova - Clinical Forms and Course of Mastocytosis in Childhood

Physiological Investigations

Tashkоva, St. - Neurological Maturation in Neonates with Low Birth Weight in Neonatal Period and their Neuro-Psychic Development during the First Year

Вhueva, A., V. Khuleva - Urinary Osmolality and Osmolal Clearance in Infants, Breast-Fed or Bottle-Fed with Adapted Milks “Bebe 0" and “Bebe" 1

Kazakova, M. - Estimation of Stroke Volume in Healthy Sucklings up to 12 Months of Age with the Aid of Impedance Cardiography

Social Pediatrics

Poppandova, M., Iv. Kerekovski - Psycho-Social Problems in Families with Children Suffering from Epilepsy during Early Childhood

Dоnсеv, D., P. Katev, N. Gасеva - Calendar of Immunization in the PR of Bulgaria - Present State and Prospects

Case Reports from Clinical Practice

Bobev, Dr., I. Christosova, As. Dimitrov, Chr. Christova, M. Rhussanova - Infantile Polymyoclonic Opsomyoclonia Combined with Neuroblastoma

Simeonov, E., Z. Stance v, L. Elazarova, M. Kracunova, N. Pecenyakova, Y. Stefanova, Sh. Ninio - Mental Retardation, Macroorchidism and Fragile Х-Chromosome (Martin - Bell's Syndrome)

Shmilev, T., K. Valkоva - Observations on Novphyllin Poisoning in Sucklings

Раnсеv, G., J. Коvасеva, Сhr. Zelev - Jaundice in Congenital Hypothyroidism. Four Case Reports

Cohen, S. - Mucoviscidosis in Premature Neonates. Three Case Reports

Therapeutic Problems in Practice

Diagnostic Test

Chronicle

ТОМ XXIII, 2/1984 година, VOLUME XXIII, 2/1984 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Попова, Г., М. Пoппандова - Психологични проблеми при братята и сестрите на децата с хронични заболявания

Клинични и профилактични наблюдения

Пенева, Л., 3. Станчев, Б. Василева, М. Станчева - Пубертет при деца с хипофизарен нанизъм

Ташкова, С., М. Узунова - Корелация между електромиографски и неврологични критерии за определяне на концепционната възраст

Николова, М., Н. Сарафова, М. Узунова - Миорелаксиращ ефект на двуканалната електростимулация по Hufschmidt при деца със спастични парези

Вецка, П., С. Унджиян, Ст. Габровски, К. Георгиев, М. Маринов. Хр. Цеков - Комплексната диагностика на перинаталните увреди на ц. н. с

Вецка, П., С т. Габровски, К. Георгиев - Хидроцефален синдром при увреди на ц. н. с. в перинаталната и ранната детска възраст

Узунов, Г., И. Кръстева, И. Русева, А. Шейтанов - Рентгеновото изследване в диагнозата на гастроезофагеалния рефлукс и усложненията му

Попов, И., Зл. Пенев, В. Ефтимова, И. Станчев, Б. Дърленски - Коксаки вирусна дерматоза - болест ръка - крак - уста

Станчева, В. - Влияние на някои фактори върху заболяването от ревматизъм в детската

възраст

Физиологични изследвания

Клайн, С., П. Ангелова, В. Станчева - Серумно ниво IgG, IgM и IgA при здрави деца на възраст от 6 месеца до 3 години

Татьозов, Т., Р. Драгошинова - Общуването на децата в детската ясла в периода на адаптацията им

Случаи от клиничната практика

Тодорова, P., Н. Петкова, Н. Радкова - Синдром на Franceschetti с принос на един случай

Бакалов, Й., Л. Попниколова - Върху ювенилната фиброматоза с описание на един

случай

Петрова, Н., Р. Бянкова, Л. Милитеров - Вродена левкоза с принос на един случай

Пищиков, Б., К. Шумантова, А. Ставрева - Chondrodystrophia calcificans (calcarea) congenita. Chondrodystrophia punctata. Dysplasia epiphysealis punctata. Chondroangiopathia calcarea (punctata)

Хинков, П. - Върху синдрома на Мьобиус, комбиниран със синкинетичния феномен на

Маркус - Гън

Крутилин, Ф., Е. Еленчева - Остеомиелит на стернума в детската възраст (с принос на един случай)

Терапевтични проблеми на практиката

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Ил. Калев, И. Христозова, Вл. Спасов, В. Чавдарова, С. Бобчева, Б. Маркова, Р. Митрова - Бруламицин при лечението на апластичните състояния в детската възраст

Диагностична задача

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Popova, G., M. Poppandova - Psychological Problems of Brothers and Sisters of Children with Chronic Disease

Clinical and Prophylactic Observations

Peneva, L., Stancev, B. Vassileva, M. Stenceva - Puberty in Children with Hypophyseal Dwarfism

Tashkova, St., M. Ouzounova - Correlation between Electromyographic and Neurologic Criteria in the Estimation of Conceptual Age

Nikolova, M., N. Sarafova, M. Ouzounova - Myorelaxing Effect of Two - Channel Electrostimulation According to Hufschmidt in Children with Spastic Pareses

Vezka, P., S. Undzian, St. Gabrovski, K. Gheorghiev, M. Marinov, Chr. Тzеkоv - Complex Diagnostics of Perinatal Lesions of the Central Nervous System

Vezka, P., St. Gabrovski, K. Gheorghiev - Hydrocephalic Syndrome and Lesions of the Central Nervous System in Earhy Childhood

Ouzounov, G., I. Krasteva, I. Russeva, A. Seytanov - Х-Ray Investigation in the Diagnosis of Gastro-Esophageal Regurgitation and its Complications

Popov, I., Z l. Penev, V. Eftimova, I. Stance v, B. Darlensky - Coxsackie Virus Dermatosis, Hand - Foot Mouth Disease

Stanceva, V. - Influence of some Factors on Rheumatic Fever Morbidity in Childhood

Physiological Investigations

Klein, S., P. Anghelova, V. Stanceva - Serum Levels of IgG, IgM and IgA in Healthy Children between Six Months and Three Years of Age

Tatyosov, T., R. Dragosinova - Communication among Children in Nurseries During the Adaptation Period

Case Reports from Clinical Practice

Thodorova, R.,N. Petrova, N. Radkova - Franchescetti's Syndrome. Casse Report

Bakalov, J., L. Popnikolova - Juvenile Fibromatosis. Case Report

Petrova, N., R. Вуankоva, L. Militеrоv - Congenital Leucaemia. Case Report

Pistikov, B., K. Sumanova, A. Stavrova - Chondrodystrophia Calcificans Congenita

Hinkov, P. - M?bius Syndrome, Combined with R. M. Gunn's Synkinetic Phenomenon

Krutilin, F., E. Elenceva - Osteomyelitis of the Sternum. Case Report

Therapeutic Problems in Practice

Ninio, Sh., Dr. Bobev, II. Khalev, I. Christosova, VI. Spassov, V. Cavdarova, S. Bobceva, B. Markova, R. Mitrоva - Brulamycin in the Treatment of Aplastic States in Childhood

Diagnostic Test

Recensions

ТОМ XXIII, 3/1984 година, VOLUME XXIII, 3/1984 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Манева, А. - Рецептори за лактоферин

Новачев, Д., В. Вълов - Интензивно лечение на новороденото - степени и териториално

разпределение

Клинични и профилактични наблюдения

Симеонов, Е.,М. Крачунова, Л. Елазарова, Ш. Ниньо - Генетична консултация в педиатричната и акушерската практика

Панчев, Г., Ю. Ковачева, Хр. Желев - Етиологични форми на жълтениците у новороденото и малкото кърмаче

Ковачева, Ю., М. Блажева - Проучване на D-ксилозния тест у деца с цьолиакия и хроничен неспецифичен ентерит

Станимирова, Н., Л. Пенева - Клинико-епидемиологично проучване на конституционалното изоставане в растежа

Пенева, Л., Н. Станимирова, Р. Дундова, Е. Симеонов - Ауксологични проучвания на деца с конститупионално изоставане в растежа

Пенева, Л., Е. Симеонов, С. Миланов, Т. Узунова, Н. Станимирова - Плазмено ниво и тъканен ефект на растежния хормон у деца с конституционално изоставане в растежа

Станчев, 3., Б. Василева, Б. Малинова - Хроничен лимфоцитарен тиреоидит (Hashimoto) в детската възраст

Великова, Р. - Серумно ниво на електролитите при здрави доносени новородени

Великова, Р. - Серумно ниво на електролитите у новородени с диабетна фетопатия в периода на адаптацията

Минев, М., Ф. Мартинова, С. Иванова, Ю. Ковачева - HLA-DR3 и HLA-DR7 у деца с цьолиакия

Анадолййска, А., С т. Данев, Н. Попов - Мурамидаза в урината при пиелонефрит със и без везико-уретерален рефлукс в ранната детска възраст

Милковска-Димитрова, Т., А. Каракашов - Скринингов метод за установяване синдрома на съединителнотьканна непълноценност у децата

Случаи от клиничната практика

Узунова, М., М. Георгиева - Върху един случай на неврална мускулна атрофия

Попов, Н. - Върху два случая аа osteogenesis imperfecta Lobstein

Проданов, А., Ал. Лачева, К. Бояджиев, Р. Дойнова - Кавернозен лимфангиом на сърцето, усложнен от насложена вирусна инфекция

Ковачева, Ю., Цв. Минковска, Р. Савова - Инфантилна форма на болестта на Gaucher с принос на един случай

Ковачева, Ю., Гр. Велев, В. Ценова - Новородено със синдрома на Turner и хипоплазия па вътречернодробните жлъчни пътнша

Георгиева, М., Н. Печенякова, Ив.Цонев - Допълнителна метацентрична хромозома у дете с епилепсия

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Мaneva, A. - Lactoferrin Receptors

Novaсеv, D., V. Vulоv - Intensive Care abd Treatment of the Neonate - Stages and Territorial Disposition

Clinical and Prophylactic Observations

Simeonov, Е., М. Kracunova, L. Elazarova, Sh. Ninio - Genetic Consultation in Pediatric and Obstetric Practice

Раnсеv, G., J. Коvасеva, Chr. Jеlеv - Etiological Forms of Jaundice in the Neonate and Small Infant

Kovaceva, J., M. Blazeva - D-Xylose Test on Children with Coeliac Disease and Chronic

Nonspecific Enteritis

Stanimirova, N., L. Peneva - Clinical and Epidemiological Investigation of Constitutional Growth Retardation

Peneva, L.,N. Stanimirova, R. Doundova, E. Simeonov - Auxologic Investigations in Children with Constitutional Growth Retardation

Peneva, L.,E. Simeonov, S. Miianov, Тh. Ouzounova, N. Stanimirova - Plasma Level and Tissue Effect of Growth Hormone in Children with Constitutional Growth Retardation

Stance v, Z., B. Vassileva, B. Marinova - Chronic Lymphocytic Thyroiditis (Hashimoto) in Childhood

Vеlikоva, R. - Serum Electrolyte Levels in Healthy Neonates

Vеlikоva, R. - Serum Level of Electrolytes in Neonates with Diabetic Fetopathy During the Adaptation Period

Minev, M., F. Martinova, S. Ivanova, J. Kovaceva - HLA-DR3, and HLA-DR7 in Children with Coeliac Disease

Anadoliiska, A., St. Danev, N. Popov - Urinary Muramidase in Pyelonephritis with and without Vesico-Ureteral Reflux

Milkоvska- Dimitrоva, Th., A. Karakashoff - Screening Method for the Acertainment of Connective Tissue Inferiority

Case Reports from Clinical Practice

Оuzounоva, M., M. Gреorghiеva - Neural Muscular Atrophy

Popov, N. - Osteogenesis Imperfecta (Lobstein). Two Case Reports

Prodanov, A., A. Lасеva. K. Boyadziev, R. Doynova - Cavernous Lymphangioma of the Heart, Complicated by Superimposed Virus Infection

Kovaceva, J., Tz . Minkovska, R. Savova - Infantile Form of Gaucher's Disease. Case Report

Kovaceva, J.,Gr. Velev, V. Tzenova - Turner's Syndrome with Hypoplasia of the Intrahepatic Billiary Canaliculi in a Neonate

Gheorgieva, M., N. Ресеnуakоva, Iv. Tzonev - Additional Metacentric Chromosome in a Child with Epiiepsy

Diagnostic Test

ТОМ XXIII, 4/1984 година, VOLUME XXIII, 4/1984 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., А. Анадолийска - Простагландини: фязиология и патология

Клинични и профилактични наблюдения

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Ис. Христозова, Н. Търколев, Св. Серафимова, Л. Христов, М. Русанова, Ц. Русева - Нози методи в диагноотяката на злокачествените новообразувания у децата

Др. Бобев, М. Каменова, Ис. Христозова, Р. Савова, Ш. Ниньо - Морфологични аспекти на костномозъчните метастази при невробластома

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Вл. Спасов, Ил. Калев, Ис. Христозова, Р. Митрова, М. Сърбинова, Ив. Киров - Тромбоцитопенични състояния в детската възраст

Др. Бобев, Хр. Христов, Вл. Спасов Ис. Христозова, М. Михова, Ил. Калев, Г. Трифонов, Р Митрова, Ц. Русева, М. Русанова, Ш. Ниньо, Ив. Киров - Остри хирургични усложнения при деца с хипопдастични състояния

Ковачева, Ю., Гр. Савов. Промени в активността на ?- и ?-глюкозидазите в тънкочревната лигавица у деца с цьолиакия и хроничен неспецифичен ентерит

Радивенска, А., Д. Апостолова, Хр. Желев, Р. Куманова - Честота на HBs антиген в серума на деца с хронични хепатити и чернодробна цироза

Калева, Н., Ст. Поборникова, Сл. Савов, Е. Генев - Проучване атласния метод на Т. Roo и Н. Schroder за определяне на костната възраст

Маринова, М. - Хранене и двигателна активност при деца със затлъстяване, отглеждани в седмични детски ясли

Маринова, М., В. Станчева - Развитие на подкожната мастна тъкан на деца от ранната възраст

Давидова, В., М. Василева, П. Блажева, Б. Маринов, А. Иванова - Присъствие на някои вируси и противозирусни антитела в амниотичната течност на бременни жени

Коен, С, - Анализ на десетгодишната дейност на отделението за недоносени деца в Пловдив

Йонков, В., И. Захариева, Р. Василева - Велотренировка в следоперативния период на деца с някои вродени сърдечни малформации

Физиологични изследвания

Христова, Е., Л. Кюрзи-Даскалова, В. Станчева - Сърдечна честота в хода на дихателните паузи при здрави новородени деца

Пръвчев, В., Н. Улевинов - Влияние на престоя в детска заведения върху слуховата острота в детската възраст

Случаи от клиничната практика

Анадолийска, А., Д. Апостолова - Хронична бъбречна недостатъчност у дете с идиопатична хиперкалцемия

Георгиева, М. - Апалийна кома като интервална форма на постанестезна енцефалопатия след халотанова наркоза у дете

Еленчева, Е., Ф. Крутилин - Перфорирала белодробна ехинококова киста. Характерни рентгенови симптоми (с принос на едян случай)

Терапевтични проблеми на практиката

Пенева, Л., В. Станчева - Продължително лечениез с човешки растежен хормон на деца и юноши с хилофизарен нанизъм

Юбилей

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., A. Anadoliiska - Prostaglandins: Physiology and Pathology

Clinical and Prophylactic Observations

Ninio, Sh., Dr. Bobev, I. Christosova, N. Tarkolev, Sv. Serafimova, L. Christov, M. Rhussanova, Tz. Rhusseva - New Methods in the Diagnostics of Malignancies

Bobev, Dr., M. Kamenova, I. Christosova, R. Savova, Sh. Ninio - Morphological Aspects of Bone Marrow Metastases in Neuroblastoma

Ninio, Sh., Dr. Bobev, VI. Spassov, P. Boуadziev, II.Khalev, I. Christosova, R. Mitrova, M. Surbinova, M. Rhussanova, Iv. Kirov - Thrombocytopenic States in Childhood

Воbеv, Dr., Сhr. Сhristоv, Vl. Sрassоv, I. Сhristоsоva, M. Mikhоva, ll. Khaleva, G. Trifonov, R. Mitrova, Tz. Rhusseva, M. Rhussanova, Sh. Ninio, Iv. Kirov - Acute Surgical Complications in Children with Hypoplastic States.

Kovacеva, J., Gr. Savov - Changes in Alpha- and Beta-Glucosidase Activity in the Mucosa of the Small Intestine in Children with Coeliac Disease and Chronic Enteritis

Radivenska, A., D. Apostolova, Chr. Zelev, R. Khumanova - Prevalence of HBs-Antigen in the Blood Serum of Children with Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis

Khaleva, N., St. Pobornikova, SI. Savov, E. Ghenev - A Study on the Atlas Method of Roo and Schroder for the Assessment of Bone Age

Marinova, M. - Nutrition and Motor Activity in Obese Children Reared in Weekly Creches

Marinоva, M., V. Stanceva - Development of Subcutaneous Fat Tissue in Early Childhood

Davidova, V.,M. Vassileva, P. Blazev a, B. Marinov, A. Ivanova - Presence of some Viruses and Antiviral Antibodies in Amniotic Fluid of Pregnant Women

Cohen, S. - Activities of the Department for Premature Infants in Plovdiv. Analysis of a Ten- Year-Period

Yonkov, V., I. Zakharieva, R. Vassileva - Bicycle Training During the Period after Surgery in Children with Congenital Cardiac Malformations

Physiological Investigations

Christova, E., L. Сurzi-Daskalоva, V. Stanceva - Heart Rate During Respiratory Breaks in Healthy Neonates

Pravcev, V., N. Oulеvinоv - Influence of the Duration of Stay at Children's Institutions on Auditory Acuity in Childhood

Case Reports from Clinical Practice

Anadoliiska, A., D. Apostolova - Chronic Renal Insufficiency with Idiopathic Hypercalcaemia

Gheorghieva, M. - Apalium Coma an Interval Form of Postanaesthetic Encephalopathy after Halotane Narcosis in a Child

Elenceva, E., F. Krutilin - Perforation of Pulmonary Echinococcus Cyst. Characteristic

Radiological Features

Therapeutic Problems in Practice

Реnеva, L., V. Stanceva - Long Term Treatment with Human Growth Hormone of Children

and Adolescents with Hypophyseal Dwarfism

Jubilee

ТОМ XXIII, 5/1984 година, VOLUME XXIII, 5/1984 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., Др. Бобев, М. Сърбинова, Д. Константинов - Моноклонални антитела - диагностични и терапевтични възможности в клиничната практика

Рангелова, Ст. - Противовирусен имунитет и неговите особености при децата

Клинични и профилактични наблюдения

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Вл. Спасов, П. Бояджиев, Ил. Кале в, Ц. Русева, Хр. Христова, Р. Митрова, М. Русанова, Ив. Киров, М. Сърбинова, И. Христозова - Десет години лечение на острата лимфобластна левкемия в детската възраст

Бобев, Др. М. Матвеев, Ив.Киров, Ил. Калев, Ш. Ниньо - Перспективна преживяемост на децата с остра лимфобластна левкемия

Милушева, P., И. Калев, Др. Бобев - Интелектуално ниво на деца, лекувани за остра

лимфобластна левкемия

Ангьозова, Д., М. Лилова - Гломерулни увреждания при рефлуксен пиелонефрит

Лилова, М., Д. Ангьозова - Шънт-нефрит в детската възраст

Начева, М., Д. Тончева, С. Вителова, Д. Йорданова, М. Стоянова - Клинична изяза на Г6ФД-недостатъчност при деца в кърмаческата възраст

Дженев, Ив., П. Иванов, П. Бояджиев - Мастнокиселинен състав на дермата у деца с екзогенно затлъстяване

Цеков, Г., А. Кацарски - Сравнителни проучвания на насилствената смърт в детската

възраст

Караханян, Е.,Б Захариева - Функция на щитовидната жлеза при деца с остри пневмонии

Физиологични изследвания

Исаева, Л. Терморегулаторни реакции при закаляване на деца в ясли с процедурата „събуване боси"

Случаи от клиничната практика

Куфарджиева, А., М. Гизова, В. Антова - Редки форми на белодробна хемосидероза с принос на два случая

Радивенска, А., Д. Апостолова - Наследствена фруктозна непоносимост (с принос на два случая)

Симеонова, Т., Ст. Бурова, Л. Райчева - Синдром на периферна ателектаза

Диагностични и терапевтични проблеми на практиката

Куфарджиева, А., М. Гизова - Васкулитни синдроми

Вълов, Beн. - Реанимация на новороденото - медикаментозно лечение на ацидозата

Симеонова, Т., Ст. Бурова, Л. Райчева - Белодробен оток - клиника, патогенеза, лечение

Диагностична задача

Юбилей

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh.,Dr. Bobev, M. Surbinova, D. Konstantinov - Monoclonai Antioboies - Diagnostic and Therapeutic Possibilities in Clinical Practice

Rangelova, St. - Antiviral Immunity and its Peculiarities in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Ninio, Sh., Dr. Bobev, VI. Spassov, P. Boyadziev, II. Khalev, Tz. Rhusseva, Chr. Christova, R. Mitrova, M. Rhussanova, Iv. Kirov, M. Surbinova - Ten Years Treatment of Acute Lymphoblastic Leucaemia in Childhood

Bobev, Dr., M. Matveev, Iv. Kirov, Il. Khalev, Sh. Ninio - Prospective Survival of Children with Acute Lymphoblastic Leucaemia

Milusеva , R., II. Khalev, Dr. Bobev - Intellectual Level of Children, Treated for Acute Lymphoblastic Leucaemia

Angyоsоva, D., M. Lilova - Glomerular Injuries in Reflux Pyelonephritis

Lilova, M., D. Angyosova - Shunt Nephritis in Childhood

Naieva, M., B. Tonceva, S. Vitеlоva, D. Jоrdаnоva, M. Stoyanоva - Clinical Manifestation of G6PD Deficiency in Children During Infancy

Dzenev, Iv., P. Ivanov, P. Boyadziev - Fatty Acids Contents of the Derm in Children with Exogenous Obesity

Tzekov, G.. A. Katzarski - Comparative Studies in Violent Death in Childhood

Karakhanian, E., B. Zakharieva - Function of the Thyroid Gland in Children with Acute Pneumonia

Physiological Investigations

Issaeva, L. - Thermoregulatory Reactions in Children at Nurseries Hardened by «Walking Bare

footed»

Case Reports from Clinical Practice

Kufardzieva, A., M. Ghizova, V. Antova - Rare Forms of Pulmonary Haemosiderosis. Two Case Reports

Radivenska, A., D. Apostolova - Inherited Fructose Intolerance. Two Case Reports

Simeonova, Th., St. Bhurova, L. Raiceva - Syndrome of Peripheral Atelectasis

Therapeutic and Diagnostic Problems in Practice

Kufardzieva, A.. M. Ghizova - Vasculitis Syndromes

Vulоv, V. - Resuscitation of the Neonate - Medicinal Treatment of acidosis

Simeonova, Th., St. Bhurova, L. Raiceva - Pulmonary Edema, Clinical Patterns, Pathogenesis, Treatment

Diagnostic Test

Anniversary

Recensions

ТОМ XXIII, 6/1984 година, VOLUME XXIII, 6/1984 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Силяновска, Е. - Съвpеменни постижения в ранната диагноза и лечение на перинаталните увреждания на новороденото

Ниньо, А., К. Йорданов, М. Габриел, К. Спасова - Интравентрикуларни кръвоизливи при недоносени деца - хипотези за произхода им, съвременни методи за диагностика

Клинични и профилактични наблюдения

Бобев, Дp., Ил. Калев, Вл. Спасов, Ш. Ниньо, Д. Константинов - Стимулиране на имунитета при деца с остри левкемии с левамизол

Бобев, Дp., Е. Еленчева, И. Христозова - Характеристика на костните метастази при невробластома

Бойкинов, И., 3. Станчев, Б. Рашеева, Р. Цветанска - Болест на Kawasaki с принос на четири случая

Попов, Н. - Случай с болестта на Kawasaki

Томов, А., Й. Кряков - Ботулизмът в кърмаческата възраст - нова клинична форма

на ботулизма

Кръстева, И., В. Йонкова, Т. ШейтаНова, Г. Капрелян - Особености в протичането на ротавирусните гастроентерити у недоносени деца

Христов, Л., И. Киров - Придобит имунодефицитен синдром (ПИДС) в детската възраст

Маринов, Б., 3. Първанова, Р. Русева, Р. Арнаудова - Съвременни възможности за профилактика и лечение на идиопатичния синдром на разстроено дишане у новородено със сърфактантни препарати

Дюкмеджиев, Ив., Г. Станкова - Определяне на референтни стойности на имуноглобулините G, М и А в серума на здрави деца и възрастни

Матвеев, М. - Уред за скринингова диагностика на вродени сърдечни маяформации у новородени

Физиологични изследвания

Татьозов, Т., Р. Драгошинова - Развитие на мисленето през ранното детство

Социална педиатрия

Свинаров, А., Г. Иванова - Сравнителни данни за заболяемостта и леталитета в детското отделение при Окръжната болница в Шумен за два периода (1969 - 1973 и 1979 - 1983 г.)

Случаи от клиничната практика

Бобев, Дp., М. Сърбинова - Случай на малигнена медуларна хистиоцитоза

Бобев, Дp., М. Сърбинова, Е. Еленчева, Хр. Христова - Върху два случая на хистиоцитоза Х

Терапевтични проблеми на практиката

Крутилин, Ф., В. Антова - Преминаване на антибиотиците в дихателната система

Тулевска, Ю. - Парентерално хранене при новородена деца с повишен риск

Диагностична задача

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Липсва англииски вариант в броя в библиотеката

Начало^^ Top ^^