www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXII, 1/1983 година, VOLUME XXII, 1/1983 year

ТОМ XXII, 2/1983 година, VOLUME XXII, 2/1983 year

ТОМ XXII, 3/1983 година, VOLUME XXII, 3/1983 year

ТОМ XXII, 4/1983 година, VOLUME XXII, 4/1983 year

ТОМ XXII, 5/1983 година, VOLUME XXII, 5/1983 year

ТОМ XXII, 6/1983 година, VOLUME XXII, 6/1983 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXII, 1/1983 година, VOLUME XXII, 1/1983 year

Обзори и лекции

Ниньо, Ш. - За лекарската професия

Горанова, С. - Нива на С-пептид при захарен диабет

Клинични и профилактични наблюдения

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Ил. Калев, Вл. Спасов, П. Бояджиев, Ив. Киров, М. Сърбинова, Р. Митрова, Св. Серафимова, М. Русанова, Хр. Христова - Лечение на острата нелимфобластна левкемия

Бобев, Др., Хр. Христова - Клинико-морфологични особености на левкемията при деца от 0 до 2 години

Антова, В., Б. Цанев - Установяване нарушения на дихателната функция у деца с астма в клинична ремисия

Бойкинов, Б., Ив. Василев, М. Печилкова, Е. Михайлова - Клиникоморфологични съпоставки при деца с чернодробни заболявания

Нинова, П., Н. Иванова, Е. Катеринов, В. Цветкова, Зл. Найденова – Случай на френо-перикардна херния

Каракашов, А.. Е. Михайлова, Ил. Бойников, С. Клайн - Някои клинично-лабораторни показатели на синовиалната течност при деца с ревматоиден артрит

Михайлова, Е., А. Каракашов, Т. Милковска-Димитрова - Серумни гликопротеини при деца с някои вродени заболявания на съединителната тъкан и при дружаваща ставна симптоматика

Витанова, М.. Т. Милковска-Димитрова - Някои фонокардиографски промени у деца със съединителнотъканна малостойност

Пенева, Л. - Заболявания на хипофизата. I. Гигантизъм и акромегалия. Краниофарингеом

Пенева, Л. - Заболявания на хипофизата. V. Инсипиден диабет

Василева, Б. - Болести на кадбъбречните жлези. I. Хипофункция на надбъбречната кора - клинични форми

Станчев, 3., Р. Арнаудова, Б. Василева - Интелектуално развитие на деца с инсипиден диабет'

Свинаров. А., К. Петкова - Бъбречна литиаза у децата в Шуменски окръг

Султов, К. - Честотата на бъбречните заболявания по материал на детското отделение

в Благоевград

Койчева, М., Сл. Тодорова - Синдром на Gianotti - Crosti

Терапевтични проблеми на практиката

Бойкинов, И. - Съвременно лечение на колагенозите

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, S-h. - Farewell Address to the Graduates of 1982

Goranova, S. - C. Peptide Levels in Diabetes Meilitus

Clinical ami Prophylactic Observations ,

Ninio, Sh., Dr. Bobev, II. Khalev, VI. SpassoV. P. Boyadziev, Iv. Kirov. M. Sarbinova, R. Mitrova, Sv. Serafimova, M. Rhussanova, Chr. Chrislova - Treatment of Acute Nonlymphoblastic Leukaemia

Bobev, Dr., Chr. Christova - Clinical-Morphological Peculiarities of Leukaemia between 0 and 2 Year of Age

Antova, V., B. Tzanev - Changes in Respiratory Function in Children with Asthma During Clinical Remission

Boykinov, B., Iv. Vassilev. M. Pecilkova, E. Mikhaiiova - Clinical-Morphological Comparisons in Children with Liver Disease

Ninova, P., N. Ivanova, E. Katerinov, V. Tzvetkova, Zl. Naidenova - Phrenic-Pericardia! Hernia. Case Report

Karakashoff, A., E. Mikhaiiov, II. Boykinov, S. Klein - Clinical-Laboratory Parameters of Synovial Fluid in Children with Rheumatoid Arthritis

Mikhailova, E., A. Karakshoff., Th. Milkovska-D.imitrova - Serum Giycoprotems in Children with Congenital Connective Tissue Disease with Accompanying Joint Symptomatics

Vitanova, M., Th. Milkovska-Dimitrova - Phonocardiographic Changes in Children with Connective Tissue Deficiency

Peneva. L. - HypophysealDisease. IVGigantismand Acromegaly. CraniOjibaryngeoma

Peneva, L. - Hypophyseal Disease. V. Diabetes Insipidus

Vassileya, B, - Diseases of the Suprarenal Glands - Hypofujidicm of the Adrenal Corte - ClinicaLForms

Stancev, Z.,R, Arnaoudova. B. Vassileva - Intellectual Development in Children with Diabetes Irrsipidus

Svinarov . A, K. Petkova - Nephrolithiasis in Childhood in the Slioumen Distiict

Soultov, K. Prevalence of Renal Disease in Accordance with Records, of the Pediatric

Ward Blagrvevgrad

Trashlieva-Koyceva, M.. SI. Thodorova - Gianotti - Crosti's Syndrome

Therapeutic Problems

Boykiiiov, II. - Modern Treatment of Collagen Disease

Diagnostic Test

ТОМ XXII, 2/1983 година, VOLUME XXII, 2/1983 year

Обзори и лекции

Свинаров, А., П. Люцканова - Върху проблема за внезапната кърмаческа смърт

Христозов, Хр. - Етиологични проблеми на детската невротичност

Клинични и профилактични наблюдения

Христозов, Хр. - Върху етиологията на детските неврози

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Ил. Калев, Вл. Спасов, П. Бояджиев, Ив. Киров, М. Сърбинова, Св. Серафимова, М. Русанова, Хр. Христова, Р. Митрова - Честота и лечение на рецидивите на острата лимфобластна левкемия в детската възраст

Ниньо, Ш., П. Ангелова-Гатева - Разпространение на желязодефицитните състояния при деца на възраст от 15 дни до 7 години, отглеждани в домове „Майка и дете"

Ангьозова, Д. - Клинична характеристика на малформативните уропатии в детската възраст

Ангьозова, Д. - Артериална хипертония при бъбречни малформации

Дамянова, М., М. Цанчева, Бр. Радева, Л., Атанасова, М. Стойкова - Частична тризомия 22

Витанова, М. - Сравнителна оценка на ВКГ и ЕКГ при деца със сърдечни пороци, водещи до обременяване на дясната сърдечна камера

Манева, А., В. Манев - Циркулиращи имунни комплекси в детската възраст в норма и патология

Георгиева, М., С. Клайн - Серумни нива на IgG, IgM и IgA при деца с епилепсия в кърмаческа и ранна възраст

Клинканова, М., Ив. Дюкмеджиев - Отклонения в някои фактори на хуморалния имунитет, свързани с развитие на бронхиална астма у децата

Руева, Хр. - Диагностични параметри на някои трепонемни тестове (FTA - ABS/IgM) в серодиагностиката на вродения сифилис

Случаи от клиничната практика

Дамянова, М., М. Атанасова, С. Горанова, Ст. Брадистилов, Д. Маринов, П. Петков, Ал. Георгиев - Инсулином у 13-годишно момиче

Еленчева, Е., В. Лалов - Заболяване на белодробния интерстициум у децата - рентгенови образи и диференциална диагноза

Караханян, Е. - Синдром на Westphal

Зизов, Н., Е. Драгийски - Интоксикация с Naphazolin

Терапевтични проблеми на практиката

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Svinarov, A., P. Ljutzkanova - Sudden Death in Infancy

Christosov, Chr. - Etiological Problems of Child's Neurosis

Clinical and Prophylactic Observations

Christosov, Chr. - On the Etiology of Neuroses in Childhood

Ninio, Sh., Dr. Bobev, II. Kalev, VI. Spassov, P. Boyadziev, Iv. Kirov, M. Surbinova, Sv. Serafimova, M. Rhussanova, Chr. Christova, R. Mitrova - Prevalence and Treatment of Recurrences in Acute Lymphoblast Leucaemia in Childhood

Ninio, Sh., P. Anghelova-Gateva - Incidence of Iron Deficiency States in Children between 15 Days and 7 Years Brought up in Boarding Conditions

Angyosova, D. - Clinical Characteristics of Malformative Uropathy in Childhood

Angyosova, D. - Arterial Hypertension in Renal Malformations

Damyanova, M., M. Tzanceva, Br. Radeva, L. Athanassova, M. Stoykova - Partial Trisomia 22

Vitanova, M. - Comparative Assessment of VCG und ECG in Children with Heart Disease

Leading to Overloading of the Right Cardiac Chamber

Maneva, A., V. Manev - Circulating Immune Complexes in Childhood in Norm and Pathology

Gheorghieva, M., S. Klein - Serum IgG, IgM and IgA Levels in Children with Epilepsy in Infancy and Early Childhood

Klinkanova, M., Iv. Dukmedziev - Changes in some Factors of Humoral Immunity Related to the Development of Bronchial Asthma in Children

Rhueva, Chr. - Diagnostic Parameters of some Treponema Tests (FTA - ABS/IgM) in

Serodiagnostics of Congenital Syphilis

Case Reports from the Clinical Practice

Damyanova, M., M. Athanassova, S. Goranova, St. Bradistilov. D. Marinov, P. Petkov, Al. Gheorghiev - Insulinoma in a 13 Years Old Girl

Elenceva, E., V. Lalov - Pulmonary Interstice Disease in Children, Х-Ray Patterns and Differential Diagnosis

Karakhanyan, E. - Westphal's Syndrome

Zizov, N., E. Dragiiski - Naphazolin Poisoning

Therapeutic Problems in Practice

Diagnostic Test

ТОМ XXII, 3/1983 година, VOLUME XXII, 3/1983 year

Обзори и лекции

Мумджиев, Н. - Алергията срещу кравето мляко и антиалергичните свойства на майчината

кърма

Дойчинова, А. - Върху някои противоинфекциозни фактори в майчиното мляко

Клинични и профилактични наблюдения

Мумджиев, Н., Р. Ангелиева, Ал. Алексиев, Ц. Лазарова - Микроелементи в майчината

коластра '

Мумджиев, Н., В. Маринова - Изкуственото хранене - рисков фактор по отношение на

детската смъртност (по данни от Плевенски окръг)

Ковачева, Ю. - Върху някои аспекти на клиниката и диагнозата на цьолиакията в детската

възраст (с принос на три случая)

Бойкинов, Б., К. Вълкова, Цв. Люцканова - Фамилна хиперурикемия

Кашъмова, М., Г. Петков, Н. Юрукова, Н. Гагова - Еволюция и характеристика на

вродените сърдечни малформации в Пазарджишки окръг

Анадолийска. А. - Интраренален рефлукс и рефлуксна нефропатия в ранната детска

възраст

Милковска-Димитрова, Т., Ив. Цонев, А. Каракашо.в, Е. Михайлова - Съединителнотъканни промени във видимо неизменена кожа (дерма), сравнени с някои клинично-лабораторни показатели у деца с ревматоиден артрит и придружаващ хроничен тонзилит.

I. Проучвания при деца с ревматоиден артрит без и с хроничен тонзилит

Милковска-Димитрова, Т., Ив. Цонев. А. Каракашов, Е. Михайлова - Съединителнотъканни промени във видимо неизменена кожа (дерма), сравнени с някои клинично-лаборатории показатели у деца с ревматоиден артрит и придружаващ хроничен тонзилит.

II. Проучвания на деца с ревматоиден артрит и хроничен тонзилит със и без последваща

тонзилектомия

Дженев. Ив., Д. Генчев. Т. Милковска-Димитрова, Ив. Цонев - Честота и прояви на фрустни форми на мезенхимна дисплазия при някои заболявания в детската възраст.

I. Възпалителни заболявания на дихателната система

Дженев, Ив., Д. Генчев, Т. Милковска-Димитрова, Ив. Цонев - Честота и прояви на фрустни форми на мезенхимна дисплазия при някои придобити заболявания в детската възраст. II. Остри пиелонефрити

Владимирова, Г., Ив. Керековски - Диагностична информативност на електроенцефалограмата при епилепсия у деца от кърмаческата и ранната възраст

Савов, А. - Проблеми на детската ото-рино-ларингология

Физиологични изследвания

Арнаудова, В., Н. Сарафова, Л. Велкова - Върху интерферониндуциращото действие на

слънчевите бани на кърмачетата

Григорова, Р. - Модифициран спектрофлуорометричен метод за определяне на алдостерон

в урината на деца и възрастни без изотопи и хроматография

Случаи от клиничната практика

Мазгалов, К., И. Марчева, И. Марков - Бери-бери у дете след гастро-йеюнална анастомоза

Терапевтични проблеми на педиатрията

Иванчев, Ив. - Терапевтични проблеми на инвагинацията в детската възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Mumdziev, N. - Allergy towards Cow Milk and Antiallergic Properties of Mother's Milk

Doycinova, A. - Antiinfectious Factors in Mother's Milk

Clinical and Prophylactic Observations

Mumdziev, N.,R. Anghelieva, A. Alexiev,Tz. Lazarova - Microelements in Colostrum

Mumdziev, N., V. Marinova - Spoon-Feeding - a Risk Factor in Relation to Infant Mortality

(According to Data in the District of Pleven)

Kovaceva, J. - Some Aspects of Clinical Patterns and Diagnosis of Coelic Disease in Childhood

(Three Case Reports)

Boykinov, B., K. Vulkova, Tzv. Ijutzkanova - Familial Hyperuricaemia

Kashumova, M., G. Petkov, N. Jurukova, B. Sterev, N. Gagova - Evolution and Characteristics of Congenital Cardiac Malformations in the District of Pazardjik

Anadoliiska, A. - Intrarenal Reflux and Reflux Nephropathy in Early Childhood

Miikovska-Dimitrova, Th., Iv. Tzonev, A. Karakashoff, E. Mikhailova - Connective Tissue Changes in Apparently Unaltered Skin (Derma) Compared to some Clinical - Laboratory Indices in Children with Reumatoid Arthrits and Accompanying Chronic Tonsilitis. I. Investigations in Children with RA and with out Chronic Tonsillitis

Miikovska-Dimitrova, Th., Iv. Tzonev, A. Karakashoff, E. Mikhailova - Connective Tissue Changes in Apparently Unaltered Skin (Derma) Compared to some Clinical - Laboratory Indices in Children with Rheumatoid Arthritis and Accompanying Chronic Tonsillitis. I. Investigations in Children with RA without and with Chronic Tonsillitis. II. Investigations in Children with RA and Chronic Tonsillitis with or without Following Tonsillectomy

Dzenev, Iv., D. Gencev, Th. Miikovska-Dimitrova, Iv. Tzonev - Prevalence and Manifestations of Connective Tissue Dysplasia (Forme Fruste) in some Acquired Diseases in Childhood.

I. Inflammatory Disease of the Respiratory System

Dzenev, Iv., D. Gencev, Th. Miikovska-Dimitrova, Iv. Tzonev - Prevalence and Manifestations of Connective Tissue Dysplasia (Forme Fruste) in some Acquired Diseases in Childhood.

II. Acute Pyelonephritis

Vladimirova, G.. Iv. Kerekovski - Diagnostic Informative Value of EEG in Epilepsy During

Infancy and Early Childhood

Savov, A. - Problems of Otorhinolaryngology in Childhood

Physiological Investigations

Arnaoudova, V., N. Sarafova, L. Velkova - Interferon Inducing Activity of Sun-Baths in Infancy

Grigorova, R. - Modified Spectrofluorometric Method for the Estimation of Aldosterone-18-Glucuronide in the Urine of Children and Adults without the Use of Isotopes and Chromatography

Case Reports from the Clinical Practice

Mazgalov, K., I. Marceva, Iv. Markov - Beri-Beri in a Child after Gastro-Jejunal Anastomosis

Therapeutic Problems in Practice

lvancev. lv, - Therapeutic Problems of Invagination in Childhood

Diagnostic Test

ТОМ XXII, 4/1983 година, VOLUME XXII, 4/1983 year

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., П. Ангелова-Гатева - Профилактика и терапия с желязо при деца и оценка

на ефекта от тях

Ниньо, Ш., Вл. Спасов, Ил. Калев, Св. Серафимова - Хиперспленизъм

Клинични и профилактични наблюдения

Дамянова, М., Т. Узунова, С. Горанова. М. Атанасова, Б. Радева - Липидни нарушения у деца със захарна болест

Лалов, В., Цв. Дамянова, М. Данчева - Клинични промени и хромозомна патология

Керековски, Ив., М. Поппандова, Н. Печенякова, Е. Обрешкова, Е. Катеринов, С. Захаридова - Клинично наблюдение върху синдрома на Menkes

Антова, В., IБ. ЦаневI Л. Тихова, А. Куфарджиева - Лонгнтудинални проучвания при деца с хронични бронхопневмопатии

Кръстева, И., И. Русева, Г. Узунов, Р. Николов - Към диагностиката и лечението на гастро-езофагеалния рефлукс и рефлукс-езофагита у децата

Славков, Н., П. Нинова, А. Бойрен, Е. де Виви, Д. Конц, В. Керезова - Индикации, техника и резултати при оперативното лечение на придружаващите аномалии в рамките на коригираната транспозиция на големите съдове

Милковска-Димитрова, Т., М. Витанова - Някои вродени заболявания на съединителната тъкан у децата, наподобяващи ревматизъм и ревматоиден артрит

Станчева, В. - Динамика на някои показатели, характеризиращи ревматизма у децата в HP България за периода 1970- 1980 г

Бобев, Др., Е. Еленчева, Ил. Калев, Ив. Киров, Ш. Ниньо - Характер на костните промени при острата лимфобластна левкемия в детската възраст

Дончева, Н., Ц. Русева. Ис. Христозова - Дълготрайна преживяемост при дете с епителиом от инфантилен тип на десния тестис и метастаза в белия дроб

Христов, Хр., Ив. Иванчев, А. Боянов - Причини за диагностични пропуски при деца с остър апендицит

Христов. Хр.. Ст. Стефанов, В. Арнаудова, Ст. Георгиева - Към въпроса за етиологичната роля на грипния вирус при острия апендицит и острия мезентериален лимфаденит в детската възраст

Лалов, В., И. Галева, Е. Перчинска - Позиционно лечение на дихателната недостатъчност

у деца със синдром на Pierre-Robin с описание на един случай

Бурова, Ст., Ф. Крутилин, А. Куфарджиева - Три случая на абсцеси на бъбреците

Физиологични изследвания

Арнаудова, В., Н. Сарафова, Л. Велкова - Върху интерферон-синтезата у кърмачета след

ултравиолетово облъчване

Ниньо, А., С. Дачева, И. Савова, К. Йорданов, А. Янков - Ефективност на транспортната система за рискови новородени деца в практиката на НИАГ

Пръвчев, В., Т. Татьозов - Влиянието на шума върху някои психични функции в детската възраст

Случаи от клиничната практика

Спасов, Вл., Ил. Калев, Ш. Ниньо - Олигобластна левкоза

Терапевтични проблеми на практиката

Антова, В., Л. Райчева - Флуидотерапия при остра дихателна недостатъчност

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., P. Anghelova-Gateva - Prophylaxis and Therapy with Iron in Children and Assessment of their Efficiency

Ninio, Sh., VI. Spassov, II. Khalev, Sv. Serafimova - Hypersplenism

Clinical and Prophylactic Observations

Damyanova, M., Th. Ouzounova, S. Goranova, M. Athanassova, B. Radeva - Lipid Disorders in Children with Diabetes Mellitus

Lalov, V., Tz. Damyanova, M. Tzanceva - Clinical Changes and Chromosomal Pathology

Kerekovski, Iv., M. Poppandova, N. Pecenyakova, E. Obreskova, E. Katerinov, S. Zakharidova - Clmical Observation on Menkes' Syndrome

Antova,V., IB. TzanevI, L. Tikhova, A. Kufardzieva - Longitudinal investigations in Children with Chronic Bronchial Pneumopathiae

Krasteva, I., I. Rousseva, G. Ouzounov, P. Nikolov - Diagnosis and Treatment of Gastro-Esophageal Reflux and Reflux Esophagitis in Children

Slavkov, N., P. Ninova, A. Beuren, E. de Vivie, J. Konz, V. Kerezova - Indications, Technique and Results in Surgery of Accompanying Anomalies within the Frame of Corrected Transposition of the Great Arteries

Milkovska, Th., M. Vitanova - Prevalence of some Congenital Connective Tissue Diseases among

Children with Rheumatic Fever and Rheumatoid Arthritis

Stanceva, V. - Dynamics of some Indices Characterizing Rheumatic Fever in Bulgaria During the

Period 1970- 1980

Bobev, Dr., E. Elenceva. II. Khalev, Iv. Kirov, Sh. Ninio - Characteristics of Bone Changes in Acute Lymphoblast Leucaemia in Childhood

Donceva, N., P. Rousseva, L. Hristosova - Long Term Life Expectancy in a Child with Infantile Type Epithelioma in the Right Testicle with Lung Metastasis

Christov, Chr., Iv. Ivancev, A. Boyanov - Causes for Diagnostic Omissions in Children with

Acute Appendicitis

Christov, Chr., St. Stefanov, V. Arnaoudova, St. Gheorghieva - Etiologic Role of Influenza Virus in Acute Appendicitis and Acute Mesenterial Lymphadenitis in Childhood

Lalov, V., Iv. Ghaleva, E. Percinska - Positional Treatment of Respiratory Insufficiency in

Children with Pierre-Robin's Syndrome. Case Report

Bourova, St., F. Kroutilin, A. Kufardzieva - Renal Abscess. Three Case Reports

Physiological Investigations

Arnaoudova, V., N. Sarafova, L. Velkova - Interferon Synthesis in Infants after Ultraviolet

Irradiation

Ninio, A., S. Daceva, I. Savova, K. Jordanov, A. Yankov - Efficiency of a Transport System for Newborns at Risk in the Practice of the Institute of Obstetrics and Gynaecology

Pravcev, V., T. Tatyosov - Influence of Noise on Steadfastness of Attention in Children During

Early Childhood Reared at Children's Institutions

Case Reports from Clinical Practice

Spassov, VI., II. Khalev, Sh. Ninio - Oligobiastic Leukosis

Therapeutic Problems in Clinical Practice

Antova, V., L. Rayceva - Fluidtherapy in Acute Respiratory Insufficiency

ТОМ XXII, 5/1983 година, VOLUME XXII, 5/1983 year

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., С. Пинкас - Проблеми на първичната профилактика

Ниньо, Ш., М. Поппандова - Жестокото и небрежното отношение към детето в психосоциален аспект

Клинични и профилактични наблюдения

Мумджиев, Н., В. Недкова, М. Николова - Синдром на небрежно и жестоко отношение

към. детето

Керековски, Ив., Б. Захариева - Промени въз функцията на щитовидната жлеза при деца

с дълговременна антиконвулсивна терапия

Митев, Ив., Р. Василева, И. Захариева, Н. Славков - Върху промените на S - Т-сегмента у деца с миграция на водача на сърдечната дейност

Караханян, Е., Д. Честименов, К. Русевска, И. Киришев, Н. Ченкова - Епидемиологично проучване на затлъстяването у децата в Хасковски окръг

Караханян, Е., К. Мазгалов, И. Марков, И. Марчева, М. Цончева, П. Иванов. П. Пейкова - Честота и характеристика на стафилококовите инфекции в детската възраст

Михов, Хр., Т. Шмилев - Резултати от лечението на плевралните усложнения на гнойно-

деструктивните пневмонии

Ганчев, Д. - Върху причините за повръщане у децата по рентгенови наблюдения

Христов, Л., Н. Петрова, Р. Тодорова, Н. Радкова - Синдром на мекониална задръжка

у новородени недоносени деца с муковисцидоза

Тончева, Д., А. Анадолийска, К. Кънчев - Керниктер у новородено с Г6ФД дефицит

Герджиков, Л., Н. Стоянов - Нашият опит от лечението на нощната енуреза у деца с

психофорин и енурезо пам

Затуров, Г. - Сливиците и апендиксът у децата при физиологични и възпалителни процеси

Арнаудова, В., М. Василева, В. Давилова - Коронавируси в детската възраст

Физиологични изследвания

Манева, А., С. Клайн, П. Ангелова-Гатева, В. Манев - Имуноглобулини, имунни комплекси и протеолитична активност в серуми от здрави деца на възраст от 0 до 6 години

Социални педиатрия

Калайков, Д. - Социално-хигиенни фактори, влияещи върху формирането на група от често

и тежко боледуващи деца през кърмаческата възраст

Случаи от клиничната практика

Марков, Ив. - Лечение на кавернозни хемангиоми с вътрехемангиомно въвеждане на кортикостероиди

Попов, Н. - Случай на болестта на Crouzon

За практиката

Бойкинов, Б., К. Вълкова, А. Стоянова - Супрапубична пункция на пикочен мехур при деца в кърмаческа и ранна детска възраст - метод за диагнозата на уроинфекциите

Терапевтични проблеми на практиката

Христова, Е. - Метилксантини и неонатална апнея

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., S. Pinkas - Problems of Primary Prophylaxis

Ninio, Sh., M. Poppandova - Cruel and Negligent Child Approach, Psychosocial Aspects

Clinical and Prophylactic Observations

Mumdziev, N., V. Nedkova, M. Nikolova - Negligent and Cruel Child Approach Syndrome

Kerekovski, Iv., B. Zakhariev - Changes in Thyroid Gland Function in Children under Long Term Anticonvulsive Treatment

Mitev. Iv., R. Vassileva, I. Zakharieva, N. Slavkov - Changes in S - Т Segment in Children with Migration of the Cardiac Activity Leader

Karakhanyan, E., D. Cestimenov, K. Roussevska, M. Khirishev, N. Cenkova - Epidemiological Investigation of Adiposity in Haskovo District

Karakhanyan, E., K. .Mazgalov, I. Markov, I. Marceva, M. Tzonceva, P. Ivanov, P. Peykova - Prevalence and Characteristics of Staphylococcal Infections in Childhood

Mikhov, Chr., T. Shmilev - Records on the Treatment of Pleural Complications in Suppurative-Destructive Pneumonia

Gancev, D. - Causes for Vomiting in Children, Х-Ray Observations

Christov, L., N. Petrova, R. Thodorova, N. Radkova - Meconium Plug Syndrome in Premature Neonates with Mucoviscidosis

Tonceva, D., A. Anadoliiska, V. Kancev - Kernicterus in a Neonate with G6PD Deficiency

Gerdzikov. I.., N. Stoyanov - Our Experience in the Treatment of Nocturnal Enuresis in Children

with Psychoforin and Enureso Pam

Zaghurov, G. - Tonsils and Appendix During Physiological and Inflammatory Processes

Arnaoudova. V.. M. Vassileva, V. Davidova - Coronavirus in Childhood

Physiological finvestigations

Maneva, A., S. Klein, P. Anghelova-Gateva - BSR, Immunoglobulins, Immune Complexes and Serum Proteolytic Activity in Healthy Children between 0 and 6 Years of Age

Social Pediatrics

Kalaikov, D, - Social-Hygienic Factors Influencing the Formation of a Group of Frequently and

Severely Ailing Children During Infancy

Case Reports from Clinical Practice

Markov, l. Treatment of Cavernous Haemangioma by Direct Application of Corticosteroids

Popov. N. Crouzoo's Disease

For the Practice

Boykinov, В , K. Valkova, A. Stoyanova - Suprapubic Punture of the Urinary Bladder in Infants and Small Children - Method for the Diagnosis of Urinary Infection

Therapeutic Problems in Clinical Practice

Christova, E. - Methylxanthines m Neonatal Apnea

ТОМ XXII, 6/1983 година, VOLUME XXII, 6/1983 year

Обзори и лекции

Янков, Ал., А. Ниньо, К. Йорданов - Извъналвеоларни колекции на въздух при новородени (белодробна баротравма)

Христова, Е., Р. Клясова - Мониториране на дишането и сърдечната дейност при новородени деца с повишен риск

Клинични и профилактични наблюдения

Симеонов, Е., А. Хаджиев, Л. Калайджиева, М. Крачунова, Р. Варон, В. Кинчева, К. Лихарска, И. Кременски, Ш. Ниньо - Антенатална диагноза на наследствени болестни вродени аномалии

Калайджиева, Л., И. Синигерска, Р. Варон, И. Кременски, В. Панайотова, Е. Симеонов, К. Лихарска - Лабораторна диагностика на наследствените мукополизахаридози - нашият опит

Бобев, Др., Ш. Ниньо, И. Кременски, М. Русанова, Л. Калайджиева, К. Лихарска - Изоензими на Н-ацетил бета-глюкозаминидазата при острите лимфобластни левкемии в детската възраст

Петков, Г., Г. Ефремов, Ш. Ниньо, М. Параскева, А. Георгиева, Ф. Спиридонова, И. Танев - Разпространение и характеристика на хемоглобинопатиите в Кърджалийски окръг

Спасов, Вл., Ш. Ниньо, Ем. Дянков, М. Начева - Разпространение на ?-таласемия в

Северна България

Русанова, М., Ив. Киров, И. Христозова, Н. Дончева, Др. Бобев - Вторична неоплазма при дете с първичен ретинобластом

Попов, П., Р. Куманова - Ендоскопски проучвания при деца със заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума

Куманова, P., А. Радивенска - Клинико-ендоскопска характеристика на ерозивния гастродоуденит в детската възраст

Анадолийска, А., М. Лилова - Медуларен гъбест бъбрек с принос на един случай

Петкова, К., А. Свинаров - Проучване на везико-уретералния рефлукс при децата от Шуменски окръг

Султов, К. - Случай на белодробна хемосидероза

Еленчева, Е., Цв. Дамянова, Б. Радева - Върху osteogenesis imperfecta с принос на случай

тип Vrolick

Физиологични изследвания

Гачев, Е., П. Атанасова - Върху количеството на холестерола в женското мляко

Петков, Г., Н. Юрукова, М. Кашъмова, Ф. Спиридонова - Върху употребата на антибиотици при поликлинични условия

За практиката

Христов, Л. - Лекарствени средства и клинично-лабораторни показатели в детската възраст

Терапевтични проблеми на практиката

Андреева, В., А. Куфарджиева, Ш. Ниньо, В. Антова, М. Гизова - Клинично изпитване на Tibirox при респираторни инфекции у децата

Диагностична задача

Юбилей

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Yankov, A., A. Ninio, K. Jordanov - Extraalveolar Air Collections in Neonates (Pulmonary

Baric Trauma)

Hristova, E., R. Kiyassova - Monitoring of Respiration and Cardiac Activity in Neonates at Risk

Clinical and Prophylactic Observations

Simeonov. E., A. Hadziev, L. Kaiaydjieva, M. Kracunova, R. Varon, V. Kinceva, K. Likharska, I. Kremenski, Sh. Ninio - Antenatal Diagnosis of Hereditary Diseases and Congenital Anomalies

Kaiaydjieva, L., I. Sinigerska, R. Varon, I. Kremenski, V. Panayotova, E. Simeonov, K. Likharska - Laboratory Diagnostics of Hereditary Mucopolisaccharidoses - Our Experience

Bobev, Dr.. Sh. Ninio, I Kremenski, M. Rhussanova, L. Kaiaydjieva, K. Likharska - Isoenzymes of N-Aceiyl-p-Glucosaminidase in Acute Lymphobiastic Leukemia in Childhood

Petkov, G,, G. Efremov, Sh, Ninio, M. Paraskova, A. Gheorghieva, F. Spiridonova, I. Tanev - Incidence and Characteristics of Haemoglobinopathies in Kardzali District

Spassov. VI., Sh. Ninio, E. Dyankov, M. Naceva - Incidence of ?-Thalassaemia in Northern

Bulgaria

Rhussanova, M., Iv. Kirov, I. Hristosova, N. Donceva, Dr. Bobev - Secondary Neoplasm in a Child with Primary Retinoblastoma

Popoil, P., R. Khumanova - Endoscopic Investigation in Children with Diseases of the Esophagus,

Stomach and Duodenum

Khumanova, R , A. Radivenska - Clinical-Endoscopic Characteristics of Erosive Gastroduodenitis in Childhood

Anacioliiska, A., M. Lilova - Medular Spongious Kidney. Case Report

Petkova. K., A. Svinarov - Investigations on Vesico-Ureteral Reflux among Children in Shumen

District

Sultov, K. - Pulmonary Haemosiderosis. Case Report

Elenceva. E.. Tz. Damyanova, B. Radeva - Osteogenesis imperfecta Type Vrolick. Case Report

Physiological Investigations

Gacev, E., R. Athanuassova - Cholesterol in Breast Milk

Petkov, G.. N. Jurukova, M. Kasamova - About the use of antibiotics in polyclinics

For the Practice

Hristov, L. - Drugs and Clinical-Laboratory Parameters in Childhood

Therapeutic Problems in the Practice

Andreeva, V., A. Khufardzieva, Sh. Ninio, V. Antova, M. Ghizova - Tibirox-Cunical Trial in Respiratory Infections in Children

Diagnostic Test

Jubilee

Начало^^ Top ^^