www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXI, 1/1982 година, VOLUME XXI, 1/1982 year

ТОМ XXI, 2/1982 година, VOLUME XXI, 2/1982 year

ТОМ XXI, 3/1982 година, VOLUME XXI, 3/1982 year

ТОМ XXI, 4/1982 година, VOLUME XXI, 4/1982 year

ТОМ XXI, 5/1982 година, VOLUME XXI, 5/1982 year

ТОМ XXI, 6/1982 година, VOLUME XXI, 6/1982 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XXI, 1/1982 година, VOLUME XXI, 1/1982 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзора и лекции

Найденов, 3л., П. Нинова - Ductus arteriosus persistens у недоносени деца

Трифонова, Л. - Хранене в кърмаческата и ранната детска възраст и късните му последици

Клинични и профилактични наблюдения

Дойчинова, А., Д. Мутафчиев - Промени в апетита на деца от ранна възраст в периода на адаптация към детските ясли

Бойкинов, Б., Ст. Миленков, М. Печилкова - Опит за изясняване на така наречената изолирана хематурия в детската възраст

Минков, Н., Ив. Крумов, Г. Гоцев - Уретрална стеноза у момичета

Ангьозова, Д., Г. Бояджиева, Д. Дойчинов, Р. Маркова, С. Йорданова - Изолирани хематурии в детската възраст

Клясовa, P., Е. Христова, Ц. Гамчева, Ю. Тулевска - Нови моменти при диагнозата и лечението на пневмоцистозата у недоносени деца

Арнаудова, В., М. Василева, В. Давидова - Респираторни вирусни инфекции в детски колективи и тяхната профилактика

Добринова, Е л.., С. Атанасова, В. Мандулов - Остри миокардити при деца, причинени от вирус Коксаки В3

Станчева, В. - Разпространение на ревматизма сред децата от 0 до 15 години в HP България за периода 1966 - 1979 г

Павлова, М., Л. Славинска, Д. Величкова, А. Кънева - Електрокардиографски нарушения при пролапс на митралната клапа у деца

Павлова, М., Л. Славинска, Д. Величкова - Аускултаторна и фонокардиографска характеристика на митралния пролапс при деца

Ангелов, А., М. Сърбинова - Върху прехода на апластичната анемия при остра левкемия

Физиологични изследвания

Казакова, М., Г. Владимирова - Дишане и сърдечна честота по време на дневен сън у новородени и кърмачета

Терапевтични проблеми на практиката

Бобев, Дp., Ив. Киров - Рехидратационно лечение

Лалов, В. - Върху някои съвременни схващания за клиничното приложение на хлорамфеникола

Случаи от клиничната практика

Петков, Г., Ш. Ниньо, И. Танковски, Д. Виделов, М. Кашъмова - Purpura fulminans, възникнала при лечение с пеницилин

Свинаров А., Ст. Станков, П. Загорчев - Синдром на Lyell у дете на 5 години

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Naydenova, Zl., P. Ninova - Ductus Arteriosus Persistens in Premature Infants

Trifonova, L. - Nutrition in Infancy and Early Childhood and Its Late Consequences

Clini:al and Prophylactic Observations

Doycinova, A., D. Mutafciev - Changes in Appetite in Early Childhood During the Period of Adaptation in Creches

Boykinov, B., St. Milenkov, M. Реcilkоva - A trial to Elucidate the Problem of s. c. ..Isolated" Haematuria in Childhood

Мinkоv, N., Iv. Kroumov, G. Gotzev - Ulethral Stenosis in Girls

Angуоsоva, G, Boyadfieva, D. Dоусinоv, R. Markova, S. Jordanova - Isolated Haematuria in Childhood

Kliassova, R., E. Сhristоva, Tz. Gancheva, J. Thulevska - New Moments in the Diagnosis and Treatment of Pneumocytosis in Premature Infants

Arnоudоva, V., M. Vassilеva, V. Davidоva - Respiratory Virus Intectjons and Their Prevention in Collectives of Children

Dоbrinоva, E., S. Athanassоva, V. Mandhulov - Epidemic of Acute Myocarditis in Children Caused by Coxsackie Virus B3

Stanсеva, V. - Incidence of Rheumatic Fever in Children between 0 and 15 Years of Age in Bulgaria During the Period 1966 - 1979

РavIova, M., L. Slavinska, D. VеIiсkоvа, А. Каnеva - Electrocardiographic Disorders in Prolapse of the Mitral Valve

Pavlova, M., L. Slavinska, D. VеIickоva - Auscultatory and Phonocardiographic Patterns in Prolapse of the Mitral Valve in Cbiidren

Angеlоv, A., M. Surbinоva - Transition of Aplastic Anaemia in Acute Leucaemia

Physiological Investigations

Kazakоva, M., G. Vladimirоva - Respiration and Heart Rate During Daily Sleep in Neonates and Infants

Therapeutic Problems in the Practice

ВоЬеv, Dr., Jv. Kirоv - Rehydratation Therapy

La]о v, V. - Modern Concepts on the Clinical Application of Chloramphenicol

Case Reports from the Clinical Practice

Реtkоv, G., Sh. Ninio, Iv. Таnkоvski, D. Vidеlоv, М. Кashumоva - Purpura Fulminans Appearing During Penicillin Treatment

Svinarov, A., St. Stankov, P. Zagorcev - Lyell's Syndrome in a Child Five Years of Age

Diagnostic test

ТОМ XXI, 2/1982 година, VOLUME XXI, 2/1982 year

Обзори и лекции

Кипрова-Попова, Цв., Зл. Найденова, Д. Михайлова - Склеродермия у децата

Пенева, Л. - Заболявания на хипофизата. I. Клинични форми на хипофизарния

нанизъм

Клинични и профилактични наблюдения

Милковека-Димитрова, Т., М. Витанова - Симптоми на съединителнотъканна малостойност (фибродисплазия) у деца с ревматизъм

Дженев, И., Д. Генчев, Т. Милковска-Димитрова, И. Цонев - Фрустни форми на мезенхимни дисплазии (фибродисплазии)

Милковска-Димитрова, Т., Л. Марков, Й. Йорданов - Разпределение на системата АВО-кръвни групи при някои вродени и придобити за болявания на съединителната тъкан у децата

Дамянова, М., М. Георгиева, Ал. Куртев - Поведение при хирургични интервенции у деца със захарна болест

Павлова, М., Д. Величкова - Пролапс на митралната клапа в детската възраст

Витанова, М. - Върху промените на Р-бримката у деца с митрална инсуфициенция

Чолаков, Б., П. Нейчев - Разпространение на хемоглобинопатия 0-Арабия всред учениците от Бургаски окръг

Бояджиева, Г., Р. Маркова - Генетични проучвания на семейства, обременени с балканска ендемична нефропатия

Калев, И. - Дисеминирана интраваскуларна коагулация при деца с остра левкемия

Калев, И., Св. Серафимова, Др. Бобев - Проучвания върху нивото на плазмените коагулационни фактори при деца с остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ)

Калева, А., М. Клинканова - Трудности при диагнозата на туберкулозата в кърмаческата възраст

Физиологични изследвания

Пинкас, С., Р. Дундова - Проучване и оценка на здравното състояние на децата, постъпващи и отглеждани в детски ясли

Мутафчиев, Д. - Динамика на нивото на катехоламините в урината при приемане на деца в ясли

Социална педиатрия

Зизов, Н. - За по-ефективна връзка между стационара на детското отделение при обединената районна болница и амбулаторно-поликлиничните служби

Свинаров, А., Й. Маркова - Развитие на детското здравеопазване в Шуменски окръг

Случаи от клиничната практика

Кертикова С., В. Цанева - Анемия на Blackfan - Diamond у 9-годишно момче

Цанчева, М., В. Лалов, М. Крачунова - Синдромът на Fraccaro (49, ХXXXV) с принос на един случай

Терапевтични проблеми на практиката

Белова, Д., Р. Недкова, Р. Рахнева - Върху лечението на артериалните хипертонии в детско-юношеската възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kiрrоva-Pороvа, Тr., Zl. Naydenova, D. Мikhailоva - Sclerodermia in Childhood

Реnеva, L. - Diseases of the Hypophysis: 1. Clinical Forms of Hypophyseal Dwarfism

Clinical and Prophylactic Observations

Мilkоvska-Dimitrоvа, Тh., M. Vitanоva - Symptoms of Connective Tissue Inferiority (Fibrodysplasia) in Children with Rheumatic Fever

Dzеnеv, Iv., D. Gеnсеv, Th. Milkоvska-Dimitrоva, Iv. Tzonеv - Formes Frustes of Connective Tissue Dysplasiae (Fibrodysplasiae) (Prevalence and Characteristics)

Milkоvska-Dimitrоva, Th., L. Markov, J. Jordanov - Distribution of ABO-Blоod Groups in Some Congenital and Acquired Connective Tissue Diseases in Childhood

Damyanova, M., M. Ghеоrgiеva, Al. Khurtеv - Attitude Towards Surgery in Children with Diabetes Mellitus

Pavlova, M., D. Velickova - Prolapse of the Mitral Valve in Childhood

Vitanоva, M. - P-Loop Changes in Children with Mitral Insufficiency

Соlakоv, В., Р. Nеусеv - Incidence of Hb О-Arabia among School Children in the Bourgas District

Boyadzieva, G., R. Markova - Genetic Investigations in Families Hereditary Defective with Endemic Balkan Nephropathy

Kalеv, II. - Disseminated Intravascular Coagulation in Children with Acute Leucaemia

Kalеv., II., Sv. Sеrafimоva, Dr. Воbеv - Investigations on the Level of Plasma Coagulation Factors in Children with Acute Lymphoblast Leucaemia

Kalеva. A., M. Klinkanоva - Difficulties in the Diagnosis of Tuberculosis During Infancy

Physiological Investigations

Рinkas, S., R. Dоundоva - Investigation and Assessment of the Health State of Children Admitted and Reared in Creches

Mutafciev, D. - Dynamics in Urinary Catecholamine Level in Children During Their Admission in Creches

Social Pediatrics

Zizоv, N. - For a More Efficient Link Between the Paediatric Ward at the United County Hospital and the Out-Patient Services

Svinarov, A., J. Markova - Development of Child Health Care in the Shumen District

Case Reports from the Clinical Practice

Кеrtikоva, S., V. Tzanеva - Blackfan-Diamond's Anaemia in a Child Nine Years of Age

Tzancеva, M., V. Lalоv, М. Кrасunоva - Fraccaro's Syndrome (49, XXXXY). Contribution of One Case Report

Therapeutic Problems

Веlоva, D., R. Nеdkоva, R. Rakhnеva - Treatment of Arterial Hypertension in Childhood and Adolescence

Diagnostic Test

ТОМ XXI, 3/1982 година, VOLUME XXI, 3/1982 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Коева, Н., Н. Славков - Клинични аспекти на кардио-респираторната адаптация на новороденото

Нинова, Т. - Из фармакологията на неонаталния период

Клинични и профилактични наблюдения

Пръвчев, Н. - Върху клиничното протичане на риносинуита у деца с хроничен аденоидит и аденотонзилит

Сарафова, Н., Н. Пръвчев, Ст. Стомонякова. С. Клайн - Фонофореза с хидрокортизон при деца с хронични синуити и аденоидни вегетации

Пръвчев, Н., С. Йорданова, Н. Улевинов - Значението на тонзилектомията в комплексното лечение на гломерулонефритите и пиелонефритите в детската възраст

Станчев, 3., А. Малеева, Б. Василева - Епизодична секреция на гонадотропини (ЛХ и ФСХ) преди и през време на пубертета

Ангьозова, Д. - Нефроптоза у децата

Анадолийска, А., Ч. Георгиев, А. Велизаров - Случай на вроден нефротичен синдром (микрокистична бъбречна болест - финладски тип)

Божков, Л., Д. Дойчинов, Г. Михайлов, И Е. Цонев, Т. Гаврилов, Л. Нинов - Конгенитален гломерулонефрит у недоносени близнаци, протекъл като вроден нефротичен синдром

Свинаров, А., М. Паламврова, Ст. Големанова - Вродени и сърдечни малформации у децата от Шуменски скръг

Папашимов, М. - Честота на синдромите на генерализирана ставна свръхподвижност и на фрустна смесена мезеннимна дисплазия у деца на възраст 7 - 14 години

Дончева, Н., Ив. Иванчев, Ис. Христозова, Ас. Димитров - Синдромът на Клод Бернар-Хорнер като критерий за ранната диагноза на три първични невробластоми

Панчев, Г., Р. Куманова, М. Блажева - Сравнителни проучвания на стимулираната киселинна секреция на стомаха с кофеиконокатриев бекзоат, 7% отвара от изушено зеле и пентагастрин при хроничен гастродуоденит и язвена болест на дуоденума у деца

Ковачева, А., Радивенска, Р. Куманова - Върху един случай с dermatitis herpetiformis и глутенова ентерoпатия

Калев, И. - Характер на хеморагичния синдром при oстрата нелимфоидна левкемия в детската възраст

Физиологични изследвания

Даскалова, Ф., А. Атанасова - Ролята на общуването за развитие на говора през третата година от живота на детето

КочковаЦафарова, 3., С. Спасов - Приложение в педиатричната практика на продукт, съдържащ лакто-лактулоза

Случаи от клиничната практика

Еленчева, Е., К. Коприварова - Паргстеркглна херккя с пролгбиране на черния дроб, съчетана със синдрома на Шерешевски-Тиrner

Терапевтични проблеми на практиката

Бобев, Дp., М. Гизова - Диуретична терапия в детската възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Koeva, N., N. Slavkov - Clinical Aspects of Cardiorespiratory Adaptation of the Neonate

Ninova, T. - Pharmacology of the Neonatal Period

Clinical and Prophylactic Observations

Pravcev, N. - Clinical Course of Rhinosinuitis in Children with Accompanying - Adenoid itis and Adenotonsillitis

Sarafova, N., N. Pravcev, St. Stomonyakova, S. Klein - Phonophoresis with Hydrocortisone in Children with Chronic Sinuitis and Adenoid Vegetations and its Efficiency

Pravcev, N., S. Jordanova, N. Oulevinov - Tonsillectomy ang its Importance in the Complex Treatment of Glomerulonephritis and Pyelonephritis in Childhood

Stancev, Z., A. Maleeva, B. Vassileva - Incidental Secretion of Gonadtropins (LH and FSH) During Puberty

Angyosova, D. - Nephroptosis in Children

Anadoliiska, A., C. Gheorghiev, A. Velizarov - Congenital Nephrotic Syndrome (Microcystic Renal Disease - Finnish Type). Case Report

Bozkov, L., D. Doycinov, G. Mikhailov, Iv. Tzonev, Тh. Gavrilov, L. Ninov - Congenital Glomerulonephritis in Premature Twin Sisters, Disclosing a Caurse of Congenital Nephrotic Syndrome

Svinarov, A., M. Palamarova, St. Golemanova - Congenital Cardiac Malformations in the Shumen District

Papashimov, M. - Prevalence of Syndromes of Generalized Articular Hypermobility and Formes Frustes of Combined Connective Tissue Dysplasia and Children between Seven and Fourteen Years of Age

Donceva, N., Iv. Ivancev, Is. Christosova - Claude Bernard - Horner's Syndrome a Criterion for Early Diagnosis of Three Primary Neuroblastomata

Pancev, G., R. Khumanova, M. Blazeva - Comparative Studies on Stimulated Acid Secretion on the Stomach in Chronic Gastroduodenitis and Duodenal Ulcer in Children

Kovaceva, J., A. Radivenska, R. Khumanova - Dermatitis Herpetiformis and Gluten Enteropathy. Case Report

Kalev, II. - Haemorrhagic Syndrome Patterns in Acute Lymphoblast Leucaemia in Childhood

Physiological Investigations

Daskalova, F., A. Athanassova - Role of Communication for the Development of Speech During the Third Year of Life

Коckova-Tzafarоva, Z., Sp. Spassov - Application on Lacto-Lactuloze Containing Product in Pediatric Practice

Case Reports from the Clinical Practice

Elenceva, Е., К. Koprivarova - Parasternal Hernia with Prolapse of the Liver, Combined with Shereshevsky - Turner's Sundrome

Therapeutic Problems in Practice

Bobev, Dr., M. Ghizova - Therapeutic Application of Saluretics in Childhood

Diagnostic Test

ТОМ XXI, 4/1982 година, VOLUME XXI, 4/1982 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Петков, Г., Ш. Ниньо - Бета-таласемия - молекулярна болест

Груев, Г. - Адаптиране на новороденото доносено дете към функционално натоварване със студов дразнител и двигателна активност

Клинични и профилактични наблюдения

Антова, В. - Хронични бронхопневмопатии в детската възраст

Антова, В., Л. Тихова, Х. Саръан, А. Куфарджиева - Дихателна функция при деформация на гръдния кош у деца и юноши

Арнаудова, В.. В. Давидова, М. Василева, М. Петрова - Бързо диагностициране на остри респираторни вирусни инфекции при деца

Лалов, В., Г. Иванов, Л. Стоянова, Фр. Ескенази - Гастро-езофагеален рефлукс и рецидивиращи бронхопневмопатии у кърмачета

Петков, Г., М. Кашъмова, Ф. Спиридонова - Проблеми в лечението на tallassaemia major

Трендафилов, Л., М. Узунова, И. Иванов, В. Гатев - Стабилографско изследване на вертикалната поза у деца с церебрална парализа

Узунова, М., Л. Стаматова, В. Гатев, Л. Пенева, 3. Станчев - Промени в скоростните свойства на мускулите у деца с хипотиреоидизъм

Физиологични изследвания

Буева, А., Р. Григорова, Д. Янкова, Й. Йорданов - Алдостерон в урината на кърмачетата на 0 до 3 месеца, хранени естествено или с адаптирано мляко „Бебе 1"

Йорданов, Ст., А.,Буева, Р. Григорова - Андрогенни хормони и техните метаболити в урината на деца на 0 до 3 месеца, хранени с майчино мляко или с адаптираните млека „Бебе 0" и „Бебе I"

Социална педиатрия

Захариев, Б. - Оценяване на трудовите условия на лекаря педиатър

Захариев, Б., Д. Събева - Показатели за дейността на отделенията за недоносени деца

Случаи от клиничната практика

Лалов. В., Е. Еленчева - Върху диференциалната диагноза на интерстициалната пневмония в ранната кърмаческа възраст с принос на един случай

Терапевтични проблеми на практиката

Симеонова, Т., А. Куфарджиева - Лечение на бронхообструктивния синдром при вирусни инфекции на дихателните пътища и бронхиална астма

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Реtkоv, G., Sh. Ninio - B-Thalassemia - Molecular Disease

Gruеv, G. - Adaptation of the Full Term Neonate to Functional Loading with Cold Stimulator and Motor Activity

Clinical and Prophilactic Observations

Antоva, V. Chronie Bronchial Pneumopathy in Children

Antova, V., L. Tikhova, H. Saruan, A. Khufardzieva - Respiratory Function in Children and Adolescents with Thoracic Deformation

Arnaoudova, V., V. Davidova, M. Vassileva, М Petrova - Exspress Diagnostics of Acute Respiratory virus Infection in Children

Lalov, V., G Ivanov, L. Stoyanova, Fr. Eskenazy - Gastro-Pharyngeal Reflux in Recurrent Bronchial Pneumopathies in Infants

Petkov, G., M. Kashamova, F. Spiridonova - Therapeutic Problems in Thalassemia Major

Trendafilov, L., M. Ouzounpva, I. Ivanov, V. Gatev - Stabilographic Investigations of Posture in Children with Cerebral Palsy

Ouzounova, M., L. Stamatova, V. Gatev, L. Peneva, Z. Stancev - Changes in Muscular Velocity Patterns in Children with Hypothyroidism

Physiological Observations

Вhuеva, A., R. Grigorova, D. Yankova, J. Jordanov - Urine Aldosterone in Infants between 0 and 3 Months of Age Fed with Breast Milk or Breast Milk Substitute „Bebe I"

Jordanov, J., A. Bhueva. R. Grigorova - Androgenic Hormones and Their Metabolites in the Urine of Infants between 0 and 3 Months of Age Fed with Breast Milk Substitutes „Bebe 0" and „Bebe 1".

Social Pediatrics

Zakhariev, B. - Assessment of Conditions of Work of the Pediatrician

Zakhariev, B., D. Subeva - Indices for the Activities of Wards for Premature Infants

Case Reports from the Clinical Practice

Lalov, V., E. Elenceva - Differential Diagnosis of Interstitial Pneumonia in Early Infancy. Case Report

Therapeutic Problems in Clinical Practice

Simeonova, Th., A. Khufardzieva - Treatment of Bronchial Obstructive Syndrome in Acute Virus Infections of the Respiratory Ways and Bronchial Asthma

Diagnostic Test

ТОМ XXI, 5/1982 година, VOLUME XXI, 5/1982 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Пилософ, В., Н, Арнаудов - Персистираща фетална циркулация

Пръвчев, В. - Методи за изследване на слуховата острота в детската възраст и влиянието на шума върху нея

Клинични и профилактични наблюдения

Йокел, Р. Х. - Пренатална диагностика на кистозната фиброза - предварителни резултати и проблеми

Керековски, И., С. Малинова. М. Лесев, М. Георгиева - Компютърна аксиална томография при деца с гърчове

Керековски, И., Ст. Стомонякова - Някои лабораторни показатели при деца с продължително антиконвулсивно лечение

Керековск и, И., Г. Владимирова - Доброкачествена (Роландова) епилепсия у деца от кърмаческата и ранната възраст

Пенева, Л., И. Цонев - Влияние на различни антибиотици върху развитието на растежния хрущял на млади животни

Цонев, И., Л. Пенева - Премени в растежния хрущял при гладуване на млади плъхове

Цонева, М., Д. Тончева, Ш. Ниньо, Г. Петков, А. Ангелов, Б. Радева, М. Начева - Клинико-генетичен полиморфизъм на мутантните Г-6-ФД варианти

Вецка, П., М. Маринов, С т. Габровски, С. Унлжиян, Хр. Цеков, К. Георгиев - Мозъчни абсцеси в детската възраст

Караханян, Е., Г. Драже в, Бр. Джамбазов - Имунологични проучвания при хроничния тонзилит у децата

Папашимов, М. - Честота на някои дисплазично-малформативни изменения у деца на възраст от 7 до 14 години

Василева, Б,, Р. Арнаудова, М. Георгиева - Психоневрологични проучвания при лекувани деца с вроден хипотиреоидизъм

Физиологични изследвания

Братанова, В. - Сезонни изменения в топлинното състояние на деца при различни температури на въздуха в помещението в ясли

Пръвчев, В., М. Казакова - Влияние на шума върху пръстовата плетизмограма и R - R интервалограмата при деца от ранната възраст

Случаи от клиничната практика

Гизова, М., Е. Еленчева, А. Куфарджиева, Л. Райчева - Случай на синдрома на Pierre Marie Pamrberger

Попов, Н. - Два случая на osteogenesis imperfecta тип Vrolick

Терапеетични проблеми на практиката

Лалов, В. - Клиничното приложение на метилсантините в детската възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Pilоsоf, V., N. Arnaoudov - Persisting Fetal Circulation

Рravcеv, V. - Methods for the Investigation of Acute Hearing in Childhood and the Influence of Noise

Clinical and Prophylactic observation

Jockel, H. R. - Prenatal Diagnostics of Cistic Fibrosis. Preliminary Results and Problems

Kerekovski, Iv., S. Malamoya, M. Lessev, M. Gheorghieva - Computerized Axial Tomography in Children with Convulsions

Kerekovski, Iv., St. Stomonyakova - Laboratоry Parameters in Children on Long Term Anticonvulsive Therapy

Kerekovski, Iv., G. Vladimirova - Benign (Roland's) Epilepsy in Infancy and Early Childhood

Рeneva, L., I. Tzonev - Influence of Different Antibiotics on the Development of Growth Cartilage in Young Animals

Tzonev, I., L. Peneva - Changes in Growth Cartilage in Fasting Young Rats

Тzоnеva, M., D. Тоnсеva, Sh. Niniо, G. Реtkоv, A. Anghelоv, В. Radеvа, М. Nасеva - Clinical - Genetic Polymorphism of Mutant G-6-PD Variants

Vеtzka, P., M. Marinоv, St. Gabrоvski, S. Undzуаn, Сhr. Tzekov, K. Gehorghieva - Brain Abscess in Childhood

Karakhanуan, E., G. Drazev, B r. Dzambasov - Immunological Investigations in Chronic Tonsillitis in Childhood

Рарashimоv, A. - Prevalence of some Changes of Malformative Dysulasia in Children between Seven and Fourteen Years

Vassileva, B., R. Arnaudova, M. Gheorghieva - Psychoneurologic Investigations in Children Treated for Congenital Hypothyroidism

Physiological Investigations

Bratanova, V. - S.e?scnal Charges in the Thermal State of Children under Different Room Temperatures in ihe Creches

Рravсеv, V., M. Kazakova - Influence of Noise on the Finger Plethysrr.ogram and R - R Intervalogram in Early Childhood

Case Reports from the Clinical Pracstice

Ghizоva,.M., E. Elеncеva, A. Khufardiieva, L. Raiieva - Pierre Marie - Bamberger's Syndrome. Case Report

Popov, N. - Osfeogenesis Imperfecta. Two Case Reports

Therapeutic Problems in Clinical Practice

Lalоv, V. - Clinical Application of Methylxanthines in Childhood

Diagnostic Test

ТОМ XXI, 6/1982 година, VOLUME XXI, 6/1982 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Вапцаров, Ив., Л. Чакова - Стомашно-чревни кампилобактериози у децата

Панчев, Г., Ю. Ковачева - Упорити диарии у малки кърмачета

Клинични и профилактични наблюдения

Давидова, В., М. Василева, С.Клайн - Върху някой вътреутробни ентеровирусни инфекции

Спасов, С., Цв. Попова-Кипрова, Д. Михайлова - Yersinia enterocolitica - инфекции при деца с колагенози

Тинчева, Р. - Изследване амилазната хетерогенност в немската популация

Пенева, Л. - Заболявания на хипофизата. II. Диагноза и диференциална диагноза на хипофизарния нанизъм

Ленева, Л. - Заболявания на хипофизата. III. Лечение на хипофизарния нанизъм

Владимирова, Г., Ив. Керековски, М. Лесев - Сравнително-информативна стойност на електроенцефалографията и краниалната компютърна томография при епилепсия в детската възраст

Арнаудов, Н., В. Пилософ, М. Цонзарова, Ив. Велковски, Д. Илиев, Д. Величкова - Синдром на персистираща фетална циркулация с принос на 8 случая

Христов, Л., В. Андреева, В. Антова - Диагноза на муковисцидозата чрез определяне на хлоридите в потта

Тодоров, А. - Върху някои особености на физическото развитие на слепите деца

Случаи от клиничната практика

Братанов, Бp., Ив. Керековски, С. Маламова - Случай на каузалгия

Попов, Н. - Вродена диафрагмална херния у новородено

Терапевтични проблеми на практиката

Нинова, Т. - Фармакотерапия в перинаталния период

Арнаудова, P., P. Тинчева - Мастните емулсии като съставна част от парентералното хранене на рисковото новородено

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vaptzarov, Iv., L. Cakova - Gastrointestinal Campilobacterioses in Childhood

Рancеv, G., J, Kovaceva - Persistent Diarrhoes in Small Infants

Clinical and Prophylactic Observations

Davidova, V., M. Vassileva, S. Klein - Intrauterine Virus Infections

Spassov, Sp., Tz. Popova - Kiрrоva, D. Mikhailova - Yersinia enterocolitica Infection in Children with Collagen Disease

Тlncеva, R. - Investigation of Amylase Heterogeneity in German Population

Реnеva, L. - Hypophyseal Disease. II. Diagnosis and Differential Diagnosis of Hypophyseal Dwarfism

Реnеуa, L. - Hypophyseal Disease. III. Treatment of Hypophyseal Dwarfism

Vladimirova, G., Iv. Kerekovski, M. Lessev - Comparative Informative Value of Elektroencephalography and Computerized Crеanial Tomography in Epilepsy in Childhood

Arnaoudov, N., V. Pilosof, M. Tzonsarova, Iv. Velkovski, D. Iliev, D. Velickova - Syndrome of Persistent Fetal Cirkulation. Eight Case Reports

Hristov, L., V. Andreeva, V. Antova - Diagnosis of Mucoviscidosis by Estimation of Sweat Chlorides

Тhоdrоv, A. - Some Peculiarities in the Physical Development of Blind Children

Case Reporst from the Clinical Practice

Bratanov, Br., Iv. Kerekovski, S. Malamova - Causalgia. Case Report

Popov, N. - Congenital Diaphragmatic Hernia in a Neonate

Therapeutic Problems in General Practice

Ninоva, T. - Pharmacotherapy During the Neonatal Period

Arnaoudova, R., R, Тincеva - Lipid Emulsions a Constituent Part in Parenteral Feeding of the Neonate at Risk

Начало^^ Top ^^