www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XX, 1/1981 година, VOLUME XX, 1/1981 year

ТОМ XX, 2/1981 година, VOLUME XX, 2/1981 year

ТОМ XX, 3/1981 година, VOLUME XX, 3/1981 year

ТОМ XX, 4/1981 година, VOLUME XX, 4/1981 year

ТОМ XX, 5/1981 година, VOLUME XX, 5/1981 year

ТОМ XX, 6/1981 година, VOLUME XX, 6/1981 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XX, 1/1981 година, VOLUME XX, 1/1981 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Кот, М. Ф., М. Фо - Психопатологията и болничната педиатрия

Клинични и профилактични наблюдения

Арнаудов, Н., Кр. Ре - Ехокардиографски проучвания в периода на новороденото - възможности на метода за диференциране на здравите от сърдечно болните новородени

Арнаудов, Н., Кр. Ре - Ехокардиографски проучвания в периода на новороденото - възможности на метода в диференциалната диагноза на цианотичните и комплексни вродени кардиопатии

Арнаудов, Н., К.р. Ре - Ехокардиографски проучвания в периода на новороденото - възможности на метода в диференциалната диагноза на ацианотичните вродени кардиопатии

Лачена, Т. - Асиметрична хипертрофична кардиомиопатия при синдрома на Noonan

Лачева, Т., Г. Иванов, В. Лалов - Частично аномално вливане на белодробни вени (Scimitar синдром)

Захариева, И., Ив. Митев - Вьрху една от формите на елезация на S - Т- сегмента у деца

Милковска-Димитрова, Т., И. Цонев - Синдром на Елерс - Данло с изразена ставна симптоматика у деца

Милковска-Димитрова, Т., И. Цонев - Синдром на Марфан с изразена ставна симптоматика у деца

Михов, Хp., А. Калева, М. Сърбинова, Т. Шмилев - Върху диагностичните трудности и лечението на острия гноен медиастинит у кьрмачетата

Арнаудова, P., В. Макавеева, Ат. Кацулов - Хиалинно-мембранна болест и пренесено новородено

Симеонова, Т., В. Арнаудова, Ив. Галева, Ст. Бурова, А. Младенова - Клинико-етиологични проучвания върху пневмониите в детската възраст

Михов, Хp., Цв. Люцканова, Т. Шмилев - Успешно консервативно лечение на вентилния механизъм при усложнена стафилококова пневмония

Михов, Хp., Х . Димитров, А. Петров, В. Мандулов, К. Агопян - Наблюдения върху една епидемия от респираторно-синцитиално вирусна инфекция в детската възраст

Лалов, В., Г. Иванов - Кислородно лечение на дихателната недостатъчност при деца с хронични бронхопневмонии

Симеонова, Т., Ст. Бурова, Ф. Крутилин, Ив. Галева - Едностранно увеличена прозрачност на белия дроб в детската възраст

Ескенази, Фp., В. Лалов, Ф. Крутилин - Чуждите тела в етиопатогенезата на хроничните бронхопневмопатии в детската възраст

Василева, Р. - Изследване на статични и динамични обеми на дишането и дифузията при деца с придобити митрални пороци

Статева, Ст. Цв. Дамянова, Хр. Христова, И. Йорданова, К. Коприварова - Вродена дизахаридна малабсорбция в кърмаческата възраст

Върбанова, Е., Ц. Цанков - Проучване честотата на гушавостта в гр. София всред подрастващите по пол и възраст

Давидова, В. - Серумни антитела срещу респираторно-синцитиалния вирус при бременни, родилки и техните новородени

Загуров, Г. - Имуноморфологични изменения у БЦЖ ваксинираните деца

Терапевтични проблеми на практиката

Станчев, 3др. - Повишена телесна температура и нейното повлияване от антипиретични средства

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Cote, M. F., M. Feau - Psychopathology and Clinical Pediatrics

Clinical and Prophylactic Observations

Arnaoudov, N., Chr. Re - Echocardiographic Investigations During the Neonatal Period - Possibilities of the Method for the Differentation between Healthy Neonates and those with Heart Disease

Arnaoudov, N., Сhr. Re - Echocardiographic Investigations During the Neonatal Period - Possibilities of the Method in the Differentia! Diagnosis of Cyanotic and Complex Heart Disease

Arnaoudov, N., Chr. Re - Echocardiographic Investigations During the Neonatal Period - Possibilities of the Method in Acyanotic Congenital Heart Disease

Lасеva, T. - Asymetric Hypertrophic Cardiomyopathy in Noonan's Syndrome

Lасеvа, Т., G. Ivаnоv, V. Lalоv - Partial Anomalous Flowing of the Pulmonary Veins (Scimitar's Syndrome)

Zakhariеva, I., Iv. Mitеv - One Form of Elevation of the ST-Segment (Early Repolarization Syndrome)

Milkоvska-Dimitrоva, Th., Iv. Tzоnеv - Ehlers - Danioz' Syndrome with Articular Symptomatics in Children

Milkоvсka-Dimitrоva, Th., Iv. Tzоnеv - Marfan's Syndrome with Pronounced Articular Symptoms in Children

Mikhоv, Chr., A. Kalеva, M. Sarbinоva, Th. Shmilеv - Diagnostic Problems and Treatment of Acute Mediastinitis in Infants

Arnaoudova, R., V. Makavееva, A. Katzulоv - Hyaline - Membrane Dissease in Post - Maturity Babies

Simеоnоva, Th., V. Arnаоdоva. Iv. Ghalеva, St. Вhurоva, A. Mladenova - Clinikal-Etiological Investigations in Pneumonia in Childhood

Mikhоv, Сhr., Tz. Lytttzkanova, Th. Shmilеv - Successful Nonsurgical Treatment of the Valve - Mechanism in Complicated Staphylococcic Pneumonia

Mikhоv, Chr., Chr. Dimitrоv, А. Реtrоv, V. Маndhulоv, K. Agоруаn - Respiratory Syncytial Virus Enfection in Childhood. Observations on an Epidemic

Lalоv, V., G. Ivanоv - Oxygen Therapy of Respiratory Insufficiency in Children with Chronic Bronchia! Pneumopathiae

Simеоnоуa, Th., St. Вhurоva, F. Krutilin, Iv. Ghalеva - Unilateral Increased Transparency of the Lung in Childhood (Clinical Observations)

Еskеnazy, Fr., V. Lalov, F. Krutilin - Foreign Bodies in the Etiology and Pathogenesis of Chronic Bronchial Pneumonia in Childhood

Vassileva, R. - Investigation on Static and Dynamic Volumes of Respiration and Diffusion in Children with Acquired Mitral Valvular Disease

Statеva, St., Tz. Damуаnоva, Chr. Сhristоva, I. Jоrdanova, V. Koprivarova - Congenital Disaccharide Malbsorption

Varbanova, E., Tz. Tzаnkоv - Investigations on the Prevalence of Goitre among Adolescents in Sofia

Davidova, V. - Serum Antibodies against Respiratory Syncytial Virus in Pregnant Women, Young Mothers and their Neonates

Zaghurоv, G. - Immunomorphologic Chages in BCG-Vaccinated Children

Therapeutic Problems in Pediatrics

Stantchev, Z. - Increased Body Temperature and its influencig by Antipyretics

Diagnostic test

ТОМ XX, 2/1981 година, VOLUME XX, 2/1981 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Мумджиев, Н. - Болест на Kawasaki (мукокутанео-лимфонодуларен синдром)

Клинични и профилактични наблюдения

Анадолийска, А., Г. Бояджиева - Хронична бъбречна недостатъчност в детската възраст

Миленков, Ст., Б. Бойкинов, Ст. Поборникова - Причини за хронична бъбречна недостатъчност у деца

Воденичарова, Е. - Хронична бъбречна недостатъчност при вторичен хроничен пиелонефрит у деца

Крушевa, P., М. Кръстев, П. Петров - Спешни реанимационни мероприятия и лечение на острите животозастрашаващи усложнения, настъпили при деца в терминален стадий на хронична бъбречна недостатъчност

Воденичарова, Е. - Протичане на пиелонефрита при деца с двойна дренажна система

Свинаров, А., К. Петкова - Върху значението на вродените аномалии при уроинфекциите в детската възраст по материал на детско отделение - Шумен, за двегодинен период

Пенева, Л., Р. Славова, Е. Симеонов, Е. Караханян, П. Иванов - Ренална тубулна ацидоза с остеосклероза, нанизъм и олигофрения при четири деца

Михов, Хp., Б. Бойкинов и кръжочниците Й. Аранд, У. Карщедт, М. Младенова - Честота на физиологичната фимоза у деца на възраст от 0 до 6 години

Лалов, В., Г. Иванов, Фр. Ескенази - Вроден лобарен емфизем у децата с принос на 7 случая

Бакалов, Й., А. Куфарджиева, М. Гизова - Лечение на бронхиалната астма в детската възраст чрез специфична хипосенсибилизация

Бакалов, Й., Л. Стоянова - Лечение на бронхиалната астма в детската възраст с хистаглобин

Клайн, С., Д. Михайлова, Цв. Попова, Ат. Райнов, Р. Цветанска, В. Цветкова - Имуноглoбулин Е при деца с колагенози и алергични реакции към известен алерген

Физиологичнини изследвания

Станчев, 3., А. Малеева, К. Султов - Пубертет у момчета. III. Плазмени нива на хипофизните гонадотропини (ФСХ, ЛХ) и тестостерон

Катеринов, Ем. - Основни закономерности на развитие на телесния ръст. Модел и метод за прогнозиране на окончателния ръст

Случаи от клиничната практика

Михов, Хp., Б. Бойкинов, Т. Шмилев - Върху диагнозата и лечението на острия белодробен оток у депа с остър гломерулонефри

Tрифонова, Л., М. Маринова, Ст. Стоманякова - Окултни кръвоизливи в кърмаческата възраст

Терапевтични проблеми на практиката

Лалев, В., М. Гизова - Медикаментозна корекция на ацидозата у деца с дихателна недостатъчност

Диагностична задача

Конгреси

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Mumdiiev, N. - Kawasaki's Disease (Mucocutaneous - Lymphonodular Syndrome)

Clinical and Prophylactic Observations

Anadoliiska, A., G. Boyadzieva - Chronic Renal Insufficiency in Childhood

Milenkov, St., B. Boykinov, St. Pobornikova - Causes for Chronic Renal Insufficiency in Children

Vоdеniсаrоva, E. - Chronic Renal Insufficiency and Secondary Chronic Pyelonephritis in Children

Krusеva, R., М. Кrastеv, P. Реtrоv - Emergency Intensive Care Procedures in the Treatment of Acute Life Endangering Complications in Children During the Terminal Stage of Chronic Renal Insufficiency

Vodenicarova, E. - Pyelonephritis and its Course in Children with a Bilocular Drainage System

Svinarоv, А., К. Реtkоva - Congenital Anomalies and their Significance in Urinary Infections in Childhood

Peneva, L., R. Slavova, E.Simeonov, E. Karakhanyan, P. Ivаnоv - Renal Tubular Acidosis Revealing a Particular Course

Мikhоv, Сhr., B. Boykinov, J. Arеndt, U. Кarstеdt, М. Мladеnоva - Investigations on the Prevalence of Physiological Phimosis in Children between 0 and 6 Years of Age

Lalov, V., G. Ivanov, Fr. Eskenazy - Congenital Lobar Emphysema in Children. Seven Case Reports

Bakalov, J., A. Khufardzieva, M. Ghizova - Treatment of Bronchial Asthma by Means of Specific Hyposensitization

Bakalov, J., L. Stoyanova - Treatment of Bronchial Asthma in Childhood with Histaglobin

Klein, S., D. Mikhailova, Tz. Ророva. At. Rainоv, R. Tzvetanska, Tzvetkova. - Immunoglobulin E in Children with Collagen Disease and Allergic Reactions against Known Allergen

Physiological Investigations

Stancev, Z., A. Maleeva, K. Sultov - Puberty in Boys. III. Plasma Levels of Hypophyseal Gonadotropins (FSH and LH) and of Testosterone

Katerinov, E. - Basic Regularities of the Development of Body Stature. A Model and Method to Forecast Final Height

Case Reports from the Clinical Practice

Mikhov, Chr., B. Boykinov, Th.Shmilev - Diagnosis and Treatment of Acute Pulmonary Edema in Children with Acute Glomerulonephritis

Trifonova, L., М. Мarinova, St. Stornonyakova - Occult Bleeding in Infancy

Therapeutic Problems in Pediatric Practice

Lalov, V., M. Ghizova - Medicinal Correction of acidosis in Children with Respiratory Insufficiency

Diagnostic Test

Congresses

In memoriam

ТОМ XX, 3/1981 година, VOLUME XX, 3/1981 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Хр. Христова, Р. Митрова, П. Бояджиев, Ил. Калев - Актуални проблеми на детската хематология

Ангелова-Гатева, П., Р. Митрова - Резорбция на желязото в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Калев, Ил., Св. Серафимова, Ш. Ниньо, Др. Бобев, Вл. Спасов, П. Бояджиев, Р. Митрова - Влияние на фибринолитичната активност върху показателите на хемостазата при деца, болни от остра левкоза

Ниньо, Ш., Др. Бобев, П. Бояджиев, Вл. Спасов, Ил. Калев, Р. Митрова, Хр. Христова, М. Русанова - Нови пътища за повишаване ефективността на лечението при остра лимфобластна левкемия

Михайлова, Е., М. Сърбинова, А. Ангелов - Първично засягане на ц.н.с. при деца, болни от остра левкемия

Петкова, P., Н. Василев, П. Бояджиев - Промени в ядърцата на левкемичните лимфобласти в хода на лечението на meningosis leucaemica

Ангелова, Т., Ст. Стомонякова, К. Тодоров, В. Киселкова - Върху някои показатели на хемокоагулацията у новородени доносени деца

Чолаков, Б., П. Нейчев, Р. Кирилова - Thalassemia major - двоен хетерозигот по бета-таласемия тип А2 и Hb Lepoгe Washington (Boston)

Дончева, Н., Ц. Русева, Ис. Христозова, - Нашият 10-годишен) опит в лечението на не Хочкиновите лимфоми у децата

Дончева, Н., Ц. Русева, Ис. Христозова, М. Радоева, К. Кънчев - Нашият 10-годишен опит в лечението на Хочкиновите лимфоми у децата

Ташкова, Ст., М. Стефанова-Узунова - Скорост на провеждане по n. ulnaris у новородени с неврологична акиелерация

Калева, А., М. Клинканова, Ел. Михайлова, Ив. Дюкмеджиев - Ниво на алфа1-антитрипсина при новородени с неизяснени хипербилирубинемии

Маламова, С., Е. Катеринов, В. Станчева - Сравнителни проучвания на ехоенцефалограмата и пневмоенцефалограмата при деца с хидроцефалия

Христова, Е., В. Киселкова, Д. Събева, Ив. Цонев, Н. Печенякова - Върху вродената ихтиоза

Даскалова, Е. - Резултати от приложение на фототерапия у деца, проследени до тригодишна възраст

Цветкова, В., Й. Йорданов, И. Захариев, Р. Григорова - Надбъбречнокорова реактивност у деца с ревматизъм

Физиологични изследвания

Ангелова-Гатева, П., Д. Янкова, Р. Митрова - Стойности на някои показатели, характеризиращи обмяната на желязото при правилно и неправилно хранени деца на възраст от една до две години

Случаи от клиничната практика

Пищиков, В., Ил. Калев - Върху един рядък случай на липосарком у новородено дете

Караханян, Е., М. Цонева, И. Маринова - Постваксинална енцефалопатия след ДТК-ваксина у петмесечно кърмаче

Терапевтични проблеми на практиката

Бобев, Дp., М. Гизова, А. Куфарджиева - Кортикостероидите в педиатричната клинична практика

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Ninio, Sh., Dr. Воbеv, Сhr. Сhristоva, R. Мitrоva, P. Воуаdziev, II. Kalev - Actual Problems in Paediatric Haematology

Anghеlоva-Gatеva, P., R. Мitrоva - Resorption of Iron in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Kalev, II., Sv. Sеrafimоva, Sh. Ninio, Dr. Воbеу, Vl. Sрassov,P. Boyadziev, R. Мitrova - Influence of Fibrinolytic Activity on the Parameters of Haemostasis in Children with Acute Leucaemia

Ninio, S h.. Dr. Bobev, P. Boyadziev, VI. Spassov, II. Kalev, R. Mitrova, Chr. Christova, M. Rhussanova - New Ways to Improve Efficiency in the Treatment of Acute Lymphoblastic Leucaemia

Mikhailova, E., M. Surbinova, A. Anghelov - Primary Involvement of the Central Nervous System in Children with Acute Leucaemia

Реtkova, R., N. Vassilev, P. Boyadziev - Nucleolar Changes in Leucaemic Lymphoblasts During the Course and Treatment of Meningosis Leucaemica

Anghelova, T., St. Stomonyakova, K. Thodorova, V. Kisselkova - Indices of Haemocoagualation in Full Term Neonates

Colakov, B., P. Neycev, R. Khirilova - Thalassaemia Major - Double Heterozygote by Beta-Thallassaemia Type A2 and Hb Lepore Washington (Boston)

Dоnсеva, N., Tz. Russeva, I. Christova - Our Ten-Year Experience in the Treatment of Non Hodgkin Lymphoma in Children

Donceva, N., Tz. Russeva, I. Christova,M. Radoeva,K. Kancеv - Our Ten-Year Experience in the Treatment of Hodgkin Lymphcma

Taskova, St., M. Stefanova-Ouzounova - Conduction Speed along N. Ulnaris in Neonates with „Neurological Acceleration"

Kaleva, A., M. Klinkanova, E. Mikhailova, I.Dukmedziev - Alpha1-Antitrypsin Level in Neonates with Nonelucidated Hyperbilirubinacmla

Malamova, S., E. Katerinov, V. Stanceva - Comparative Studies of Echoencephalography and Pneumencephalography in Children with Hydrencephalus

Christova, E., V.Kissеlkova, D. Subеva, Iv. Tzоnеv, N. Pecenyakova - Congenital Ichthyosis

Daskalova, E. - Results of the Application of Phtotherapy in Children, Checked-up to the Age of Three Years

Tzvetkova, V., J. Jardanoy, I. Zakharieva, R.Grigorova - Reactivity of the Adrenal Cortex in Children with Rheumatic Fever

Physiclogiial Investigations

Angеlova-Gatеva, P., D. Yankova, R. Mitrova - Values of Some Parameters Characterizing Iron Metabolism under Due and Undue Feeding in Children between One and Two Years of Age

Case Reports from the Clinical Practice

Рistikov, B., II. Kalev - Liposarcoma in a Neonate. Case Report

Karakhanyan. E., M. Tzоnсеva, J. Marinоva - Post vaccinal Encephalopathy after DTP-Vaccine in a Five-Month Old Infant Therapeutic Problems in the Practice

Bobev, Dr., M. Chizova, A. Khufardzieva - Corticosteroids in Paediatric Clinical Practice

Diagnostic Test

ТОМ XX, 4/1981 година, VOLUME XX, 4/1981 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Манева, А. - Хранене и имунитет

Пръвчев, Н. - Рецидивиращи ексудативни отити в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Пръвчев, Н. - Клиника и лечение на рецидивиращия ексудативен отит у децата

Нинова, П., И. Савова, Р. Арнаудова, М. Матвеев - Клиничен тест за скрининг на вродени сърдечни малформации у новородените

Нинова, П., В. Станчева, Д. Илиев, М. Цонзарова - Задължителна регистрация на вродените сърдечни малформации

Нинова, П., Н. Иванова, В Цветкова, 3л. Найденова - Върху сърдечните аномалии при синдрома на Cantrell - Haller - Ravitch

Павлова, М., Н. Славков, Н. Арнаудов - Сравнително ехокардиографско и ангиокардиографско проучване на левокамерната функция при обемно обременяване в детската възраст

Илиев, Д., Л. Славинкова, В. Пилософ - Ритъмни и прoводни нарушения у новородени

Куцарова, Б., Е. Шекерова - Характеристика и честота на ритъмните нарушения при деца на възраст от 4 до 15 години от гр. Бургас

Белова, Д., Д. Кипров, Р. Недкова, Р. Рахнева - Плазмена ренинова активност в диагностиката на първичната артериална хипертония в детската възраст

Белова, Д., Р. Недкова, Р. Рахнева, В. Петрова, Т. Узунова - Опит за оценка на някои показатели при деца с първични артериални хипертонии като предшественици на атеросклероза

Стефанов, Г., Р. Крушева, Д. Дойчинов, Ем. Патев, А. Банчев, Н. Минков - Овладяване с нанипрус на тежка артериална хипертония с белодробен оток у дете с остра криза за отхвърляне на трансплантиран бъбрек

Царева, М., Хр. Христов, Р. Костова, Л. Милкова, Сл. Стоянова - Патофизиологични нарушения на дишането и циркулацията през следоперативния период у деца с перитонити

Пенева, Л., Е. Симеонов, Б. Василева, Р. Славова, 3. Станчев, Б. Захариева - Хормонален контрол на лечението при първичен хипотиреоидизъм в детската възраст: промени в T3, Т4), и ТТХ

Случаи от клиничната практика

Пилософ, В., Д. Величкова, Н. Славков, Л. Пранчев - Чернодробен хемангиоендотелиом у новородено дете, протекъл със сърдечна недостатъчност и излекуван успешно

Попов, И. - Три случая със синдром на Reye у кърмачета

Терапевтични проблеми на практиката

Керековски, Ив. - Лечение на гърчовете в кърмаческата и ранната детска възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Revieus and Lectures

Маnеva, A. - Nutrition and Immunity

Pravcev, N. - Recurrent Exudative Otitis in Children

Clinical and Prophylactic Observations

Pravcev, N. - Clinical Patterns and Treatment of Recurrent Exudative Otitis

Ninоva, P., I. Savova, R. Arnaoudova, M. Matveev - A Clinical Test for Screening of Congenital Heart Malformations in Newborn Babies

Ninоva, P., V. Stanceva, D. Iliev, M. Tzonsarova - Compulsory Registration of Congenital Heart Malformations

Ninova, P., N. Ivanova, V. Tzvetkowa, Z. Naidenova - Cardiac Anomalies in Cantrell - Haller - Ravitch's Syndrome

Pavlova, M., N. Slavkov, N. Arnaoudov - Comparative Echocardiographic and Angiocardiographic Investigation of the Function of the Left Chamber under Volumetric Loading in Childhood

Iliev, D., L. Slavinkоva, V. Рilоsоf - Disturbances in Rhythm and Conductivity in Neonates .

Koutzarova, В., Е. Shekerova - Characteristics and Prevalence of Rhythm Disturbances in Children between Four and Fifteen Years of Age in Bourgas

Belova, D., D. Kiprov, R. Nedkova, R. Rakhneva - Plasma Renin Activity in the Diagnostics of Primary Arterial Hypertension in Childhood

Belova, D., R. Nedkova, R. Rakhneva, V. Реtrоva, Th. Оuzounova - A Trial for the Evaluation of some Parameters in Children with Primary Arterial Hypertension as Forerunners of Atherosclerosis

Stefanov, Q., R. Krusheva, D. Doycinov, Em. Patev, A. Bancеv, N. Minkоv - Mastering of Serious Arterial Hypertension and Lung Edema by Means of Naniprus in a Child During Acute Crisis of Kidney Transplant Rejection

Tzаrеvа, М., Сhr. Сhristоv, R. Коstоva, L. Milоva, S. Stoуаnоva - Pathophysiological Changes in Respiration and Circulation During the Postoperative Period in Children with Peritonitis

Peneva, L., E. Simeonov, B. Vassileva, R. Slavоva, Z. Stancev, B. Zakharieva - Hormonal Control in Primary Hypothyreoidism Therapy in Childhood: Changes in T3, T4, and TTH

Case Reports from the Clinical Practice

Pilosof, V., D. VеIickоva, N. Slavkov, L. Рrancеv - Liver Haemangiothelioma in a Neonate Revealing a Course with Cardiac Failure and Successfully Brought to Full Recovery

Popov, N. - Reye's Syndrome in Infants. Three Case Reports

Therapeutic Problems in Current Practice

Kerekovski, I v. - Treatment of Convulsions During Infancy and Early Childhood

Diagnostic Тest

ТОМ XX, 5/1981 година, VOLUME XX, 5/1981 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Цонев, М. - Исторически основи на българската педиатрия

Обзори и лекции

Спасова, Н., В. Давидова, М. Василева, В. Арнаудова-Тодорова - Ротавирусни инфекции

Русанова, М. - Хронични конституционални хемолитични анемии

Клинични и профилактични наблюдения

Серафимова, Св., Ст. Бурова, Хр. Христова - Проблеми при лечението на ДИК синдром

Киселкова-Вълова, В., К. Тодорова, Ст. Стомонякова,Т. Ангелова - Върху коагулацията у новородени с увеличен риск

Киселкова-Вълова, В., Е. Христова - Опит за оценяване ефекта на новфилина върху апнеята у новородени деца с ниско тегло при раждането

Цанчева, М.,М. Крачунова, Цв. Дамянова - Тризомия 15 q dist. - нов хромозомен синдром

Цветкова, В., Н. Пръвчев, Й. Йорданов - Тонзилектомия под кортизон депо у деца с ревматизъм и ревматоиден артрит

Клайн, С., И. Бойкинов, А. Каракашов, Е. Михайлова - IgQ, IgM и IgA в синовиалната течност у деца с ревматоиден артрит

Анадолийска, А., К. Кънчев, Д. Апостолова - Диагностична стойност на микционната цистография в кърмаческата и ранната детска възраст

Дженев, Ив., Ж. Даскалова, Ил. Кръстев, Ст. Андреева - Влияние на някои медико-социални фактори върху разпространението на вродените малформации в Толбухински окръг

Попов, Н. - Болестта на Sch?nlein - Henoch - наблюдения за десетгодишен период

Янев, П., Е. Караханян, К. Мазгалов, Х. Иванов - Сърдечни изменения при острия нефрит

Георгиева М., Ив. Цонев, С. Павлов, Oг. Георгиева, М. Маринова - Глобоидоклетъчна левкодистрофия - болест на Крабе

Донов, М., Ек. Накова, Р. Савова - Наследствено-конституционални аномалии на левкоцитите и морфологично описание на случай на аномалията на Aldeг

Физиологични изследвания

Трифонова, Л., А. Дойчинова - Здравни познания и отношение на майките от гр. София към естественото хранене

Трифонова, Л., А. Дойчинова - Върху някои фактори, допринасящи за ранното отбиване на децата от гр. София

Исаева, Л. - Изменения в реактивността на някои терморегулаторни механизми у деца по време на адаптацията в ясли

Исаева, Л., В. Братанова, М. Атанасова - Закаляване на деца в ясли с процедурата ходене боси

Случаи от клиничната практика

Поборникова, Ст., Хр. Манолов, Н. Мумджиев, Хр. Михов - Наблюдение върху три деца с асфиктична торакална дистрофия

Терапевтични проблеми на практиката

Диагностична задача

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Тzоnеv, М. - Historical Foundations of Bulgarian Pediatrics

Reviews and Lectures

Spassova, N., V. Davidova, M. Vassileva, V. Arnaotidova-Thodorova - Rota Virus Infections

Roussanova, M. - Chronic Constitutional Haemolytic Anaemia

Clinical and Prophylactic Observations

Serafimova, Sv., St. Bourova, Chr. Christova - Therapeutic Problems in DIC-Syndrome

Kisselkova-Valova, V., K. Thodorova, St. Stomonyakova, T. Anghelova - Haemocoagulation in Newborn Infants at Increased Risk

Kisselkova-Valova, V., E. Christova - A Trial to Evaluate the Influence of Novphyllin on Apnea in Neonates with Low Birth Weight

Tzantcheva, М., М. Kracunova, Tz. Damyanova - Trisomia 15 q Distal. A New Chromosome Syndrome?

Tzvetkova, V., N. Pravcev, J. Jordanov - Tonsillectomy under Cortrosyn - Depot in Children with Rheumatic Fever and Rheumatoid Arthritis

Klein, S., II. Boykinov, A. Karakashoff, E. Mikhailova - IgG, IgM and IgA in the Synovial Fluid in Children with Rheumatoid Arthritis

Anadoliiska, A., K. Каncеv, D. Apostolova - Diagnostic Value of Miction Cystography in Early Childhood

Dzenev, Iv., J. Daskalova, II. Krastev, St. Andreeva - The Influence of some Medico-Social Factors on the Incidence of Congenital Malformations in the Tolbukhin District

Popov, N. - Sch?nlein - Henoch's Disease - Observations During a Ten-Year Period

Yanev, P., E. Karakhanyan, K. Mazgalov, P. Ivanov - Cardiac Changes During the Course of Acute Nephritis

Gheorghieva, M., I. Тzоnеv, S. Рavlоv, O. Ghеоrghiеv, М. Мarinоva - Globocellular Leucodystrophy - Crabbe's Disease

Dоnоv, M., E. Nakova, V. Sayova - Hereditary Constitutional Anomalies in the Leucocytes. A Morphologic Description of a Case with Alder's Anomaly

Physiological Investigations

Trifonova, L., A. Doycinova - Health Knowledge and Attitude towards Breast Feeding among Mothers in Sofia

Trifonova, L., A. Doycinova - Factors Influencing Ealry Weaning of Children in Sofia

Issaeva, L. - Changes in the Reactivity of some Mechanisms of Thermoregulation in Children During the Period of Adaptation in the Creches

Issaeva, L.,V. Bratanova, M. Athanassova - Hardening of Children in Creches by means of Partial Air Baths - by Walking Barefooted

Case Reports from the Clinical Practice

Pobornikova, St., Chr. Manoiov, N. Mumdziеv, Chr. Mikhov - Observations on Three Children with Asphyctic Thoracic Dystrophia

Therapeutic Problems in Clinical Practice

In Memoriam

Diagnostic Test

ТОМ XX, 6/1981 година, VOLUME XX, 6/1981 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обгори и лекции

Печилкова, М., А. Стоянова - Хронични неспецифични колити в детската възраст

Братанов, Бp., Ю. Ковачева - Некротизиращ ентероколит у новородени

Клинични и профилактични наблюдения

Панчев, Г., П. Ангелова - Гатева, А. Радивенска, Р. Куманова, Ю. Ковачева - Биохимични показатели, характеризиращи обмяната на желязото при деца с хронични стомашно-чревки заболявания

Аладжова, Д., М. Царева - Върху метаболитната алкалоза и нейната корекция у деца с илеус и перитонит

Михов, Хp., А. Стоянова - .Наблюдение на чернодробна гликогеноза у дете

Кременски, И., Л. Калайджиева - Биохимична диагностика на чернодробните, гликогенози Арнаудова, В,, М. Дамянова, М. Атанасова, В. Давидова - Серумни антитела срещу вируси Коксаки В1 - В6 у деца сьс захарен диабет

Ескенази, Фp., Л. Христов, А. Куфарджиева, Ст. Бурова, М. Гизова, Г. Иванов, Ф. Крутилин - Проучване на серумните имуноглобулини у деца с рецидивиращи и хронични бронхопневмопатии и бронхиална астма

Пачев, Хр. - Mycoplasma pneumoniae инфекцията сред острите респираторни заболявания и пневмонии у децата

Михов, Хp., А. Стоянова - Отравяния с петролни деривати

Клинканова, М., Хр. Манолов - Отравяне с цинаризин у две деца в ранна вьзраст

Георгиева, М.. С. Клайн - Антинуклеарни антитела при деца с епилепсия

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Рecilkоva, M., A. Stoyanova - Chronic Nonspecific Colitis in Childhood

Bratanov, Br., J. Kovaceva - Necrotizing Enterocolitis in Neonates

Clinical and Prophylactic Observations

Раnбеv, G., P. Anghelova - Gatеva, A Radivеnska, R. Khuшаnоva, J. Kovaceva - Biochemical Indices Characteming Iron Metabolism in Childien with Chronic Gastro-lntestinal Disease

Aladzоva, D., M. Tzareva - Metabolic Alkalosis and its Correction in Children with Ileus and Peritonitis

Mikhov, Chr., A. Stoyanova - Observations on Hepatic Glycogenosis in a Child

Кrеmеnski, I., L. Кalaydjiеva - Biochemical Diagnostics in Hepatic Glycouenoses

Arnaoudova, V., M Damуаnоva, M. Athanassоva, V. Davidоva - Coxsackie Virus B1 - B6 Serum Antibodies in Children with Diabetes Mellitus

Eskenazy, Fr., L. Christov, A. Khufardfieva, St. Bourova, M. Ghizоva. G. lvanоv, F. Krutilin - Serum Immunoglobulins in Childien with Recuirent and Chronic Bionchial Pneumopathies and Bronchial Asthma

Раcеv, Chr. - Mycoplasma Pneurnoniae Infection in Acute Respiratory Disease and Pneumonia in Children

Mikhov, Chr., A. Stoyanova - Intoxication w'th Petrol Derivatives

Klinkanova, M., Chr. Manolov - Cinnarizin Poisoning in Early Childhoud

Ghеоrghiеva, M., S. Klein - Anti-Nuclear Antibodies in Epilepsy

Начало^^ Top ^^