www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XIX, 1/1980 година, VOLUME XIX, 1/1980 year

ТОМ XIX, 2/1980 година, VOLUME XIX, 2/1980 year

ТОМ XIX, 3/1980 година, VOLUME XIX, 3/1980 year

ТОМ XIX, 4/1980 година, VOLUME XIX, 4/1980 year

ТОМ XIX, 5/1980 година, VOLUME XIX, 5/1980 year

ТОМ XIX, 6/1980 година, VOLUME XIX, 6/1980 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XIX, 1/1980 година, VOLUME XIX, 1/1980 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзорни лекции

Казакова, М. - Състояние на някои вегетативни функции у здрави кърмачета по време на сън

Клинични и профилактични наблюдения

Велковски, Ив., М. Цонзарова, Н. Арнаудов, П. Нинова, Д. Величкова - Функционална стеноза на белодробната артерия при най-честите пороци с ляво-десен шънт

Загуров, Г. - Патоморфология на пневмониите у деца по материали от белодробни резекции

Христозова, Ис., Н. Дончева, П. Кузманова, Р. Славова - Проучване върху миелограмата при някои злокачествени новообразувания у децата

Узунов, Г. - Рентгенова диагноза и диференциална диагноза на вродената хипертрофична пилорна стеноза

Ангьозова, Д. - Клинични наблюдения върху еволюцията и прогнозата на рефлуксния пиелонефрит у децата

Йорданов, Й., Р. Недкова, Р. Григорова - Екскреция на стероидни хормони у деца с хипертония

Чакъров, Ив., М. Чалъкова - Проучвания върху честотата на енурезата у децата от района на гр. Хисар

Трайков, К. - Опит за установяване възрастовата граница на физиологичната нощна енуреза

Физиологични изследвания

Захариев, Б. - Върху различията в оценката на теглото на децата в условията на масовите профилактични прегледи

Павлов, Сп., Ив. Петров, М. Цировски, А. Гешев, Т. Матев, М. Николова, М. Бъчварова, А. Шопов, М. Данова, Р. Семова, Ст. Тамбуров - Върху промените в телесния растеж на децата от детските градини в гр. Пловдив за времето 1953/1956 - 1977 г

Ангелов а-Г атева, П., Й. Руменова, М. Киркова - Серумно желязо, желязо-свързващ капацитет и процент на насищане на трансферина с желязо в ранната детска възраст

Кочкова, 3., М. Стефанова-Кондратенко, Д. Янкова, С. Спасов - Клинико-лабораторни проучвания при кърмачета, хранени с квасени адаптирани млека

Социална педиатрия

Димова, М., М. Манастирска - Начало на организирано детско здравеопазване

За практиката

Паунов, Б., Ив. Марков - Лечение на кавернозни хемангиоми с кортикостероиди

Случаи от клиничната практика

Чолаков, Б., П. Нейчев, Р. Кирилова, Д. Илев - Таласемия майор с напълно подтисната синтеза на хемоглобин А

Симеонова, Т., Ст. Бурова, Ив. Галева, Ф. Крутилин - Върху един случай с белодробна секвестрация

Христова, Хp., И. Йорданова, Г. Иванов, И. Киряков - Клинично разнообразие в протичането на болестта на Letterer - Siwe с демонстрация на 3 случая

Калева, А., Ат. Балджийски, П. Белев - Съдови аномалии в генезата на белодробната хипоплазия

Мирчев, Н. - Остри отравяния с хлофазолин в ранната детска възраст

Диагностична задача

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kazakоva, M. - The State of Some Neurovegetative Functions in Healthy Infants During Sleep. 1. Heart Rate and Variability of R - R Intervals in the EGG

Clinical and Prophoylactic Observations

Velkovski, Iv., M. Tzonzarova, N. Arnaudov, P. Ninova,

D. Velickova - Functional Stenosis of the Pulmonary Artery in Most Frequent Heart Disease with Left-Right Shunt

Zaghurоv, G. - Pathomorphology of Pneumonia in Children According to Materials from Pulmonary Resections

Christova, I., N. Dоnсеva, P. Khuzmanova, P. Savova - Investigations on the Myelogram in Malignant Disease in Childhood

Ouzounov, G. - Х-Ray Diagnosis and Differential Diagnosis in Congenital Hypertrophic Pyloric Stenosis

Angjosova, D. - Clinical Observations on the Evolution and Late Prognosis of Reflux Pyelonephritis in Children

Jordanov, J., R. Nedkova, R. Grigorova - Excretion of Steroid Hormones in Children with Arterial Hypertonia

Сakarоv, Iv., М. Сalakоva - Investigations on the Prevalence of Enuresis Nocturna among Children in Hisar County

Traikov, K. - A Trial to Fix the Age Limit of Physiological Nocturnal Enuresis

Physiological Investigations

Zakhariеv, B. - Differences in the Evaluation of Weight During Mass Prophylactic Examinations

Pavlov, Sp., Iv. Реtrоv, М. Тzirоvski, G. Gеshеv, Тh. Matev, M. Nikolova, M. Bacvarova, A. Shopov, M. Danova, P. Semova, St. Tambourov - Changes in the Physical Development of

Children from the Kindergatens in Plovdiv for the Period 1953/56 - 1977

Anghеlоva-Gateva, P., J. Rhumenova, M. Kirkоva - Serum Iron, Iron Binding Capacity and Percentage of Transferrin Saturation with Iron in Early Childhood

Косkоva, Z., M. Stefanova, D. Yankova, Sp. Spassov - Clinical Laboratory Investigations in Infants Fed with Adapted Yoghurts

Социална педиатрия - Social pediatry

Dimova, M., M. Manastirska - The Beginring of Organized Pediatric Health Care in Barna

For the Pracrice

Paunov, B., Iv. Markov - Treatment of Haemangioma Cavernosum with Corticosteroids

Case Reports from the Clinical Practice

Соlakоv, B., P. Nеусеv, Р. Кirilоva, D. Iliеv - Thalassaemia Major with Fully Suppressed Synthesis of Heamoglobin A

Simeonova, Тh., St. Bourova, Iv. Galеva, F. Khrutilin - Pulmonary Sequestration. Case Report

Christova, Chr., I. Jordanov a, G. Ivanov, I. Kiryakov - Clinical Varieties in the Course of Letterer-Siwe's Disease. Three Case Reports

Kalеva, A., A. Baldziiski, P. Веlеv - Cardio-Vascular Anomalies in the Genesis of Pulmonary Hypoplasia

Mirсеv, N. - Acute Poisoning with Cholofazolin in Early Childhood

Diagnostic Test

Recensions

ТОМ XIX, 2/1980 година, VOLUME XIX, 2/1980 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Владимирова, Г. - Състояние на някои вегетативни функции у здрави кърмачета по време на сън. II. Честота и характер на дишането

Казакова, м. - Състояние на някои вегетативни функции у здрави кърмачета по време на сън. III Спонтанна длектродермална активност

Клинични и профилактични наблюдения

Ташкова, Ст. - Неврологична зрялост и нервно-психично развитие при акцелерираните недоносени

Аладжова, Д., М. Царева - Перкутанна пункция на периферна артерия при новородени деца

Арнаудов, Н., М. Матеев, Ив. Велковски, Вл. Пилософ, Ч. Левков - Предимства и оценка на нов метод за измерване на артериалното налягане по неинвазивен път в периода на новороденото и ранния кърмачески период

Кръстева, Ц., Р. Николов - Върху значението на бронхоскопията в комлексното лечение на обструктивния синдром в хода на остри възпалителни бронхо-пулмоиални заболявания у деца до 3-годишна възраст

Коларов, С т., Р. Рахнева, Р. Недкова, Д. Белова - Оценка на резултатите от комплексен оздравителен режим при деца с първични артериални хипертонии

Белова, Д., Р. Недкова, Р. Рахнева, В. Часовникарова, Т. Карагеоргиев - Динамика на някои параметри на сърдечно-съдовата реактивност у деца с първични артериални хипертонии при оздравителен режим в планински условия

Витанова, М., Р. Илиева - Векторкардиографски промени при деца с хронични неспецифични заболявания на белите дрсбове

Ескейази, Фp., Г. Иванов, В. Лалов - Целулит на орбитата у деца до 2-годишна възраст

Цонева, М., М. Крачунова, Г. Вълкова, Л. Луканов, М. Цанчева, В. Георгиева, М. Стойкова, Т. Лозанова - Разпространение и характер на хромозомните болести в България

Вълков, Г., А, Калева, Д. Андреев - Перицентрична инверсия на хромозома 9

Луканов, Л., М. Цонева, А. Раданова, А. Анадолийска, В. Андреева - Геномни и хромозомни мутации при муковисцидоза

Констаитинова, Бл., Ст. Статева, Ж. Хубенова - Спонгиозна дегенерация с псевдопоренцефалия и вродена малфсрмация на централната нервна система при хиперглицинемия

Христова, Хp., Вл. Спасов, А. Анадолийска - Анемия на Blackfan Diamond с принос на два случая

Социална педиатрия

Христозова, Е. - По въпроса за специализираното амбулаторно-поликлинично

обслужване на децата

Божанов, А., Б. Захариев, К. Миленков - Скринингово изследване за нервно-психични отклонения на 6-годишни деца

Случаи от клиничната практика

Симеонов, Е., Л. Калайджиева, П. Петков, Б. Кременски - Муколипидоза II (болест с вътреклетъчни включвания, I-Cell disease)

Гърдевски, М., Св. Бояджиева - Кистичен бял дреб у новородено дете

Гирджиков, Л., Г. Миланов, А. Исаков - Тромбаза на белодробната артермя у дете с липоидна нефроза

Терапевтична задача

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vladimirova, G. - The State of Some Neuro-Vegetative Functions in Healthy Infants During Sleep. II. Frequence and Characteristics of Respiration

Кazakova, M. - The State of Some Neuro-Vegetative Functions in Healthy Children During Sleep, III. Spontaneous Electrodermal Activity

Clinral and Prophylactic Observations

Taskova, St. - Neurological Maturity and Neuro-Psychic Development in Accelerated Premature Infants

Aladzоva, D., M. Tzareva - Percutaneous Puncture of Newborn Infants

Arnaudov, N., M. Mateev, Iv. Velkovski, VI. Pilosof, C. Levkov - Advantages and Evaluation of a New Method for the Measurement of Arterial Blood Pressure by a Noninvasive Way During the Neonatal Period and Early Infancy

Krasteva, I., R. Nikolov - The Significance of Bronchoscopy in the Complex Treatment of the Obstructive Syndrome in the Course of Acute Inflammotory Bronchopulmonary Disease in Children up to Three Years of Age

Kolarov, St, R. Rakhneva, R. Nedkova, D. Вelova - Evaluation of the Results from a Complex Health Regimen in Children with Primary Arterial Hypertension

Belova, D., R. Nedkova, R. Rakhneva, V. Сasovnikatоva, T. Karagheorghiev - Dynamics in Some Parameters of Cardio-Vascular Rectivity in Children with Primary Arterial Hypertension under a Health Regimen in Mountain Conditions

Vitanova, M, R. Vassileva - Vectorcardiographic Changes in Children with Chronic Nonspecific Pulmonary Disease

Ekenazy, Fr., G. Ivanov, V. Lalov - Cellulitis of the Orbital Cavity in Children up to Two Years of Age

Tzoneva, M., M. Rracunok, G. Vulkova, L. Lukhanov, M. Tzanceva, V. Gheoghieya, M. Stoyaova, T. Lozanov - Incidence and Characteristics of Chromosomal Disease in Bulgaria

Vulkova, G., A. Khaleva, D. Andreev - Pericentric Inversion ot Chromosome „9"

L. Lhukhanov, M. Tzoneva, A. Radanova, A. Anadoliiska, V. Andreeva - Genome and Chromosome Mutations in Mucoviscidosis

Konstantinova, Bl., St. Stateva, J. Khubеnova - Spongious Degeneration with Pseudoporencephalitis and Congenital Malformations of the Central Nervous System under Hyperglycinemia

Christova, Chr., VI. Spassov, A. Anadoliiska - Blackfan-Diamond's Anaemia Two Case Reports

Cocial Pediatrics

Christosova, E. - Cn the Problem of Specialized Out-Patient Care for Children

Bozhanov, A., B. Zakhariev, K. Milenkov - Screening Investigations for Neuro-Psychic Deviations in Six Years Old Children

Case Reports from the Clinical Practice

Simeonov, E., L. Kalaydjieva, P. Petkov, I. Kremenski - Mucolipidosis II (Intracellular Inclusions Disease; I-Cell Disease)

Gurdevski, M-, St. Boyadzieva - Cystic Lung in a Newborn Infant. Case Report

Gerdzikov, L., G. Milanov, A. Issakov - Thrombosis of the Pulmonary Artery in a Child with Lipoid Nephrosis

Therapeutic Problem

Chronicle

ТОМ XIX, 3/1980 година, VOLUME XIX, 3/1980 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Братанов, Бр. В. И. Ленин и здравето на децата

Обзори и лекции

Желев, Хр. - Обмяна на медта при хронични заболявания на черния дроб

Крушева, Р. - Диагностика на уринната инфекция в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Станчев, 3.,Н. Станимирова - Пубертет у момчета. I. Поява на вторичните полови белези и физическо развитие

Станчев, 3., К. Султов, В. Станчева - Пубертет у момчета II. Развитие на тестисите и външните генителии

Димитров, Св., Ив. Шивиков, Е. Ангелова - Върху клиничното протичане на парагрипните инфекции у децата

Керековски, Ив., С. Маламова - Трансилюминация на черепа при здрави деца

Христозов, Хр. - Системен анализ на детската невротичност

Четрафилов, Д., Г. Георгиев, Ив. Николов - За какво да мислим при синдром на първичен остър орхит в детската възраст

Георгиева, М. - Трудности и грешки при диагнозата на ингвиналния крипторхизъм в детската възраст

Михов, Хp., Т. Шмилев, Л. Господинова, С. Златева, Сл. Кирилова - Плоско стъпало и рахит

Мирчев, Н. - Остри отравяния с антихистаминови средства в детската възраст

Физиологични изследвания

Калева, А. - Трирадиусни ъгли - нов дерматоглифски белег

Социална педиатрия

Захариев, Б. - Диспансеризация на деца с повишен медико-социален риск

Досев, Д. - Постперинатална детска смъртност в Русенски окръг за периода 1970 - 1976 г

Арнаудов, И., Б. Дочев - Проблеми на педиатричната помощ в селата и пътища за нейното подобряване

Караханян, Е. - Организация на общественото възпитание на деца с нарушено психомоторно развитие в района на гр. Aye - ГДР

Случаи от клиничната практика

Станчев, 3., Е. Катеринов - Pubeгtas ргаесох у дете с остеопетроза (болест на Albeгs-Schonbeгg)

Лалов, В., Г. Иванов, Фр. Ескенази - Едностранна белодробна аплазия с принос на един случай

Проданов, А., В. Пилософ, Р. Дойчинова - Върху един случай с рабдомиом на сърцето у новородено дете

Бойкинов, Б., Цв. Люцканова, М. Сърбинова - Първична тубуларна ацидоза тип Lightwood при две момчета в едно семейство

Георгиева, М., М. Узунова, П. Нинова, Е. Силяновска - Неонатална форма на миотонична дистрофия

Диагностична задача

In memoгiam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Bratanov, Br. - V. I. Lenin and the Childrens Health

Reviews and Lectures

Jelеv, Chr. - Copper Metabolism in Chronic Liver Disease

Kruseva, R. - Diagnostics of Urinary Infection in Childheod

Clinical and Prophylactic Observations

Stancev, Z., N. Stanimirova - Puberty in Boys. I. Appearance of Secondary Sexual Signs

Stanciv, Z., K. Sultov, V. Stanceva - Puberty in Boys. II. Development of Testes and External Genitals

Dirritrov, Sv., Iv. Shevikov, E. Anghelova - Clinical Course Of Parainfluenza Infections in Children

Кerekоvski, lv., S. Malamova - Transillumination of the Skul in Healthy Children

Christosov, С h r. - Systematic Analysis of Neurosity in Children

Cetrafilov, D., G. Gheorghiev, Iv. Nikolov - What to Think About in the Presence of a „Syndrome ot Primary Acute Orchitis" in Childhood

Gheorghitva, M. - Difficulties and Errors in the Diagnosis of Inguinal Cryptorchism in Childhood

Mikhov, Chr., T. Shmilev, L, Gospodinova, S. Zlateva, SI. Кirilоva - Flat Foot and Rickets

Мirсеv, N. - Acute Poisoning with Antihistamine Drugs in Childhood

Physiological Observations

Кhalеva, A. - Threeradiai Angles - a New Dermatogliphic Sign

Social Pediatrics

Zakhariev, B- - Dispensary Care for Children at High Medical - Social Rise

Dоssеv, D. - Some Aspects of Postperinatal Infant Mortality in the District of Russe

Arnaoudov, I., B. Docev - Problems of Pediatric Health Care in Rural Areas and Ways for Its Improvement

Karakhanyan, E. - Organization of Public Education of Children with Impaired Psycho-Motor Development in Aue, GDR

Case Reports from the Clinical Practice

Stanсеv, Z., E. Katerinov - Pubertas Praecox in a Child with Osteopetrosis (Albers-Schcnberg's Disease)

Lalоv, V., G. Ivanov, Fr. Eskenazy - Unilateral Pulmonary Aplasia. Case Report

Prodhanov, A., V. Pilosof, R. Doynova - Rhabdomyona of the Heart in a Neonate

Boykinov, B., Tzv. Lyutzkanova, M. Sarbinova - Primary Tubular Acidosis Type Lightwood in Two Boys of the Same Family

Gheorghieva, M., M. Ouzounova, P. Ninova, E. Silyanovska - Neonatal Form of Myotonic Dystrophia

Diagnostic Test

In memoriam

ТОМ XIX, 4/1980 година, VOLUME XIX, 4/1980 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Давидова, В., М. Василева - Участие на някои типове Коксаки и ECHO вируси във вътреутробната иатология

Малева, А. - Метаболизъм на детската мастна тъкан при затлъстяване: промени Б клетъчния брой, обем и хормонална регулация

Клинични и профилактични наблюдения

Хриcтозов, Хр. - Терапевтични проблеми на детската невротичност

Силяновска, Е., М. Поппандова, М. Узунова, Г. Владимирова - Двигателно и речево развитие на деца с родовотравматична пареза на раменния сплит

Арнаудова, P., Л. Пенева - Интелектуално развитие у деца с хипопитуитаризъм

Узунова, Т., Л. Пенева, Линопротеинен профил при реда с вроден: хипотиреоидзъм

Узунова, Т., А. Каракашов - Йнформативност на липидните показатели с оглед решаване на комплексни диагностични и профилактични задачи в детската възраст

Горанов, Ив., П. Боев, Н. Кондова, Сл. Чолаков - Палеопатологични данни за болестта на Кашин - Бек при средновековен скелет

Ангьозова. Д. - Раздвоен бьбрек у децата

Дериманов, Ст., Ж. Габровска - Изотопната нефрография при деца с уроинфекции и безсимнтомна бактериурия

Петков, Г., Т. Шабанова, П. Николова, М. Кашъмова, И. Гайтанджиев - Коагулация и хемолитично-уремичен синдром

Метц, О. - Профилактика на meningosis lencaemica с колоидно злато (Аu198)

Вайман, Г., У. Гиртлер, П. Хиндерсин - Изследване на кръвосьсирването при деца с остра лимфобластна левкемия

Янев, П., К. Мазгалов, Е. Караханян, Б. Георгиев, Г. Георгиев, 3л. Панайотова - Диагностика, честота и подход при вродените кардиопатии у децата от 0 до 1 г. в Хасковски окръг

Димитров, А., М. Панов, Д. Аладжова, А. Боянов, А. Апостолов - Върху някои диагностични и лечебни проблеми при хипертрофичната пилорна стеноза у децата

Пръвчев, Н., Н. Улевиков - Хроничният аденоидит в ранната и предучилищна възраст и неговите усложнения

Исаева, Л., Н. Сара ова, Н. Пръвчев, С. Стоманякова, С. Клайн - Оздравителни мероприятия при често боледуващи от респираторни инфекции деца в ясли

Физиологични изследвания

Люцканова, Ц., П. Георгиева, В. Георгиев - Нормални стойности на върховия експираторен дебит при деца от 7 до 15 години

Случаи от клиничната практика

Станчев, 3., Л. Пенева - Синдром на Kallmann при три момчета

Симеонова, М., Н. Трифонова, М. Начева, В.. Георгиева - Два случая на хондроектодермална дисплазия - синдром на Ellis - van Gгeveld в едно семейство .

Хаджимитев, П., Б. Проданов, М. Хаджимитева - Остър хематогенен остеомиелит

За практиката

Радивенска, А. Синдром на цитолиза при хронични хепатити и чернодробна цироза в детската възраст

Радивенска, А. - Синдром на холестаза при хроничен хепатит и чернодробна цироза у деца

Диагностична задала

Юбилей

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Davidоva, V., M. Vassileva - Participation of some Types Coxsackie Virus in Intrauterine Pathology

Маnеva, A. - Metabolism of Fat Tissue in Childhood in Obesity: Changes in Cell Number, in Volume and Hormonal Regulations

•Clinical and Prophylactic Observations

Christosov, Chr. - Therapeutic Observations on Neurotics in Childhood

Silуаnоvskа, Е., М. Рорраndоva, M. Ouzounova, G. Vladimirоva - Motor and Speech Development in Children with Paresis of the Brachial Plexus Due to Obstetric Injury

Arnaudova, R., L. Peneva - Intellectual Development of Children with Hypopituitarism

Ouzounova, Th., L. Peneva - Lipoprotein Paterns in Children with Congenital Hypothyreoidism

Ouzounova, Th., A. Karakashoff - Information Value of Lipid Indices in View of Solving Complex Diagnostic and Prophylactic Tasks in Childhood

Gоrаnоv, Iv., P. Воеv, N. Коndоva, SI. Соlakоv - Palaeopathoiogical Data on Kazin - Bek's Disease in a Medieval Skeleton

Angуоsоva, D. - Bifurcated Kidney in Childhood, Prevalence, Clinical Pattrens and Prognosis

Dеrimanоу, St., J. Gabrоvska - Isotope Nephrography in Children with Urinary Infections and Asymptomatic Bacteriuria

Реtkоv, G., T. Sabanоva, P. Nikоlоva, M. Kasamоva, I. Gaitandziev - Coagulation and Haemolytic - Uraemic Syndrome

Меtz, O. - Prophylaxis of Meningosis Leucaemica with Colloidal Gold (Au 198)

Wеinmann, G., U. Girtlеr, P. Нindеrsin - Investigations on Heamocoagulation in Children with Acute Lymphoblastic Leucaemia

Yаnеv, P., К. Мazgalоv, Е. Кarakhanуan, B. Ghеоrghiеv, G. Gheorghiev, Zl. Panayotova - Dignostics, Prevalence and Therapeutic Approach in Children with Congenital Cardiopathies During the Neonatal Period and Infancy in the Region of Haskovo

Diinitrоv, А., К. Раnоv, D. Aladrоvа. А. Воуаnоv, А. Ароstоlоv - Diagnostic and Therapeutic Problems In Pylorostenosis in Children

Pravcev, N., N. Oulevinov - Chronic Adenoiditis in Early Childhood and Preschool Age and Complications

Issаеva, L., N. Sarafоva, N. Pravcev, S. Stоmanуakоva, S. Klein - Health Measures in Children from Creches Frequently Suffering from Infections of the Upper Respiratory Ways

Physiolobical Inveitigations

Lyutzkanova,Tz., P. Gеhоrghiеva, V. Ghеоrghiеva - Normal Values of the Peak Expiratory Flow in Children between 7 - 15 Years

Casse Reports from the Clinical Practice

Stanсеv, Z., L. Peneva - Kallmann's Syndrome in Three Boys

Simеоnоva, M., N. Trifоnоva, M. Nасеva, V. Ghеоrghiеva - Two Cases of Chondroectodermal Dysplasia (Ellis - van Crefeld's Syndrome). Two Case Reports

Hadzimitеv, P., В. Рrоdanоv, М. Нadzimitеva - Acute Haematogenic Osteomyelitis .

For the practice

Radivеnska, A. - Cytolysis Syndrome in Chronic Hepatitis and Liver Cirrhosis in Childhood

Radivеnska, A. - Syndrom of Biliary in Chronic Hepatit s and Liver Cirrhosis in Children

Diagnostic Test

In memoriam

ТОМ XIX, 5/1980 година, VOLUME XIX, 5/1980 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Варон, Р. - Транспорт на лизозомните ензими

Спасов, В., Ш. Ниньо - Етиологични и прогностични критерии при хипопластичните състояния на костния мозък

Клинични и профилактични наблюдения

Христозов, Хр. - Соматичните заболявания в предисторията на детските неврози

Маламова, С., Ив. Керековски - Ехоенцефалография и трансилюминация при деца с хидроцефалия

Георгиева, М. - Органични заболявания на централната нервна система в ранна детска възраст - съвпадане на диагнозите

Кръстева, И., М. Гърдевски - Наблюдение върху три случая на синдрома на Reye у кърмачета

Маркова, Р. - Дерматоглифски проучвания при болни с междукамерен дефект

Маркова, Р. - Използуване на някои дактилоскопични индекси при здрави индивиди

Рахневa, P., Я. Сивкова - Проучвания върху генетичния фактор при деца с първични артериални хипертонии

Дженсв, И., В. Георгиева - Разпространение и честота на някои вродени

малформации сред децата до едногодишна възраст в Толбухински окръг

Арнаудова, В. К. Лихарска, П. Бояджиев - Серумен и левкоцитарен интерферон у деца с остра лимфобластна левкемия

Ниньо, Ш., Др. Бобев, Вл. Спасов, Ил. Калев, П. Бояджиев, Р. Митрова, Л. Стоянова - Лактатдехидрогеназна активност (ЛДХ) в ликвора при деца с ОЛЛ

Бобев, Др. Нуклеоларната формула на властните клетки като прогностичен фактор при ОЛЛ в детската възраст

Бояджиев, П., С. Серафимова, И. Калев - Върху инхибиторната хемофилия по повод на един случай

Тончева, Д., М. Цонева, М. Начева - Типизиране на ГбФД-мутантни варианти при две деца с анемиен синдром

•Физиологични изследвания

Даскалова, Ф. - Формиране обобщаващата функция на думата при деца от 2-до 3-годишна възраст I. Степени на словесно обобщение през третата година от живота на детето

Даскалова, Ф. - Формиране обобщаващата функция на думата при деца от 2-до 3-годишна възраст II. Ролята на целенасоченото обучение за формиране обобщаващата функция на думата при деца от 2-до 3-годишна възраст

Ангелова-Гатева, П., А. Манева - Промени в количеството на 2,3-дифосфоглицерата при адаптация на децата към яслена обстановка

Социална педиатрия

Дундова, Р. - Проучване причините за умиранията на децата в ДМД по данни на анкетните протоколи

Случаи от клиничната практика

Бобев. Дp., Ил. Калев - Диференциална диагноза на увеличените лимфни възли при доброкачествени заболявания

Георгиева, М., 3. Станчев, Ив. Керековски - Синдром на Poland - Mobius

Дренска, Сл - Синдром на Waardenbuгg с описание на една фамилия

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Varon, R. - Transport of Lysosomal Enzymes

Sрassоv, Wl., Sh. Niniо - Etiologic and Prognostic Criteria in Hypoplastic States of the Bone Marrow

Clinical and Prophylactic Observations

Christosov, Chr. - Somatic Disease m the Prehistory of Neurosis in Childhood

Malamova, S., Iv. Kerekovki - Echoencephalography and Transillumination in Children with Hadrocephafia

Ghеоrghiеva, M. - Organic Disaese of the Central Nervous System in Early Childhood. Coincidence of Diagnoses

Кrastеva, I., M. Gardеvski - Observation on Three Infants with Reye's Syndrome

Markova, R. - Investigation of Dermatologyphics in Patients with Interchamber Defect

Markоva, R. - Dactyloscopic Indexes in Healthy Individuals

Rakhneva, R., R. Sivkоva - Investigations on the Genetic Factor in Children with Primary Arterial Hypertension

Dzenev, Iv., V. Gheorghieva - Incidence and Prevalence of Some Congeninal Malformations among Children up to One Year of Age in the District of Toibukhin

Arnaudоva, V., K. Likharska, P. Вoyadziеv - Serum and Leucocyte Interferon in Children with Lymphoblastic Leucaemia

Ninio, Sp., Dr. Воbеv, Wl. Sрassоv, II. Kalеv, P. Boyadziеv, R. Mitrоva, L. Stоуаnоva - Lactatedehydrogenase Activity in the Cerebrospinal Fluid of Children with Acute.Lymphoblastic Leucaemia

Воbеv, Dr. - Nucleolar Formula of Blast Cells as a Prognostic Factor in Acute Lymphoblastic Leucaemia in Childhood

Boyadziev, P., S. Serafimova, II. Kalev - Inhibitory Hemophilia. Case Report

Тоnсеva, D., M. Tzоnеva, M. Nасеva - Typing of G-6-P Dehydrogenase Mutant Variants in Children with Anemic Syndrome

Physiological Observations

Daskalova, F. - Formation of the Generalizing Function of the Word in Children between Two and Three Years of Age. 1. Grades of Verbal Generalization During the Third Year of Life of the Child

Daskalova, F. - Formation of the Generalizing Function of the Word in Children between Two and Three Years of Age. II. The Role of Directed Training for the Formation of the Generalizing Function of the Word in Children between Two and Three Years of Age

Аnghеlоva - Gatеva, P., A. Manеva - Changes in 2,3 Diphosphoglycerate Level During Adaptation of Children to the Environment ui the Creches

Social Pediatrics

Doundоva, R. - Causes for Death among Children in the Mother and Child Homes, Based on Data from Inquiry Protocols Case Reports from the Clinical Practice

Cage Report from the Clinical Practice

Bobev, Dr., II. Kalev - Differential Diagnosis of Enlarged Lymph Nodes in Malignant Disease

Gheorghieva, M., Z. Stanсеv, Iv. Кеrеkоvski - Poland - Mobius' Syndrome

Drеnska, SI. - Waardenburg's Syndrome - Report on a Family

Book Reviews

ТОМ XIX, 6/1980 година, VOLUME XIX, 6/1980 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Спасов, Сп., Цв. Попова-Кипрова, Д. Михайлова - Yersinia enteгocolitica-инфекции в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Панчев, Г., Ю. Ковачева - Сравнителни проучвания на гама-глутамил-транспептидазата и левцинаминспептидазата при неонатален хепатит и атрезия на екстрахепаталните жлъчни пътища у малки кърмачета

Панчев, Г., А. Радивенска, Р. Куманова - Върху малформациите на екстрахепаталните жлъчни пътища и жлъчния мехур при деца от 3- до 15-годишна възраст

Желев, Хp., Ст. Стомонякова - Върху някои серумни гликопротеини в комплексното изследване на хроничните чернодробни заболявания в детската възраст

Желев, Хp., Ф. Разбойникова - Чернодробна мед и уринна медна екскреция при хронични чернодробни заболявания в детската възраст

Каракашов, А., Хр. Желев, Ст. Стомонякова, К. Тодорова - Диагностично значение на церулоплазмина, серумната холинестераза и глутаматдехидрогеназата при деца с хронични чернодробни заболявания

Панчев, Г., Ю. Ковачева, А. Радивенска, Р. Куманова - Проучване на микробната флора в йеюналния сок у деца с хронични диарии

Ковачева, Ю., Г. Панчев - Синдром на раздразнен колон в детската възраст

Маламова, С., М. Лесев, Е. Силяновска - Сравнителни скенер-томографски и ехоенцефалографски изследвания при детска хидроцефалия

Физиологични изследвания

Султов, К. - Костна възраст

Михов, М. - Норми за артериално налягане на деца ст 0- до 1-гсдишна възраст от гр. Сандански по флъш-метода

Случаи от клиничната практика

Пищиков, Б. - Върху един случай на анафилактоидна пурпура на Шьонлайн - Хенох, усложнена с тънкочревна инвагинация

Годишно съдържание

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Spassov, Sp., Tz. Popova-Kiprova, D. Mikhailova - Ysinia Enterccolitica - Infection in Childhood

Clinical and Prophylactic Observation

Раnсеv, G., J. Kovaceva - Comparative Study on Gamma-Glutamyl-transpeptidase and Leucineaminopeptidase in Neonatal Hepatitis and Atreria of the Extrahepatic Bile Ducts

Раnсеv, G., A. Radivenska, R. Khumanova - Malformations of the Gallbladder and the Extrahepatic Bile Ducts in Children between Three and Fifteen Years of Age

Zhelev, Chr., St. Stomonyakova - Serum Glycoproteins in the Complex Investigation of Chronic Hepatic Disease in Childhood

Zhelev, Chr., F. Razboynikova - Hepatic Copper and Urine Excretion of Copper in Chronic Liver Disease in Childhood

Karakashoff, A., Chr. Zhelev, St. Stomonyakova, К. Thodоrоva - Diagnostic Value of Ceruloplasmin, Serum Cholinesterase and Glutamatc Dehydrogenase in Children with Chronic Liver Disease

Раnсеv, G., J. Kovaceva, A. Radivenska, R. Khumanova - Bacteirological Investigations in the Jejunal Juice in Children with Chronic Diarrhea

Kovaceva, J., G. Pancev - Irritated Colon Syndrome in Childhood

Malamova, S., M. Lessev, E. Silyanovska - Comparative Investigations with scanner Tomography and Echoencephalography in Hydrocephalia in Childhood

Physiological Investigations

Sultоv, K. - Bone Age

Мikhоv, М. - Reference Values of Arterial Blood Pressure in Children between 0 and 1 Year of Age, Estimated by the „Flush"-Method

Case Reports from the Clinical Practice

Рishtikоv, В. - Sch?nlein - Henoch's Anaphylactoid Purpura, Complicated by Invagination of the Small Intestine. Case Report

Anuual Judex

Начало^^ Top ^^