www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XVIII, 1/1979 година, VOLUME XVIII, 1/1979 year

ТОМ XVIII, 2/1979 година, VOLUME XVIII, 2/1979 year

ТОМ XVIII, 3/1979 година, VOLUME XVIII, 3/1979 year

ТОМ XVIII, 4/1979 година, VOLUME XVIII, 4/1979 year

ТОМ XVIII, 5/1979 година, VOLUME XVIII, 5/1979 year

ТОМ XVIII, 6/1979 година, VOLUME XVIII, 6/1979 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XVIII, 1/1979 година, VOLUME XVIII, 1/1979 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Тодоров, Н. П. - Вирусен хепатит - постижения и проблеми

Спасов, С. М. - Значение на условнопатогенните микроорганизми за инфекциозната патология в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Василева, М., Р. Арнаудова, Т. Ангелова - Серологични данни върху цитомегаловирусната инфекция при недоносени новородени деца

Давидова, В., Р. Арнаудова - Върху участието на грипните и парагрипни вируси при раждане на недоносени деца

Арнаудова, В., С. Коларов, К. Лихарска, Ц. Савова, Н. Иванова, Р. Рахнева - Интерферонсинтезираща функция на левкоцитите от деца с колагенови заболявания

Лихарска, К., В. Арнаудова, М. Маринова - Способност на левкоцитите от здрави деца до 1-годишна възраст да образуват интерферон

Маринова, М. - Необходимост от витамин А в кърмаческата възраст и съдържанието му в готовите детски храни

Трифонова, Л., М. Ц. Маринова, Д. Георгиева, А. Стоянова, П. Печеджан, 3. Попова, М. Събева, Ю. Стефанова, М. Т. Маринова - Проучване върху храненето и честотата на анемиите при деца до 1 година в някои райони на София

Митровa, P., Ш. Ниньо, В. Дончев, И. Нейчев - Отражение на железния недоимък у бременни върху родените от тях деца

Цонева, М., М. Маврудиева, Д. Тончева, Д. Новачев, Д. Атанасов, Е. Петкова, Л. Терзийска, В. Сирмина - Разпространение на глюкозо-6-фосфатдехидрогеназната недостатъчност сред но вородените от град Ссфия и Благоевградски окръг

Тончева, Д. - Разпространение на хемоглсбинопатиите и глюкозо-6-фосфатдехидрогеназната недостатъчност сред учениците от Благоевградски окръг

Статева, Ст., Мл. Шулева - Откриване на хетерозиготи при фенилкетонурия

Дамянова, Цв., М. Атанасова, К. Коприварова - Епидемиологично проучване на затлъстяването при деца до 7-годишна възраст в района на две софийски поликлиники

Станчев, 3., Б. Василева, Е. Катеринов - Синдром на Silver - Russell

Станчев, 3., Б. Василева - Ранен пубертет при синдрома на Silver - Russell

Даскалова, Е. - Нашият опит от прилагането на ензиминдуктори при новородени деца с ниско тегло

Социална педиатрия

Досев, Д. - Перинатална детска смъртност в Русенски окръг през периода 1970 - 1976 г

Вачева, Д., И. Николов - Динамика на съотношението между половете при родените деца и умиранията до 1-годишна възраст

Анотации

Пандаров, P., Л. Тодинова - Бъбречни заболявания в детската възраст по материала на II детско отделение за три години - реферирал Д. Доспевски

Пандоров, P., Й. Стоянова, Ст. Станков - Пет случая с вариолна ваксинация у новородени - реферирал Д. Доспевски

Пандаров, P., Й. Стоянова, Ст. Станков - Остри отравяния в детската възраст по материала на детските отделения за периода 1974 - 1976 години - реферирал Д. Доспевски

Бобев, Дp., Ил. Калев - Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Thodorov, N. - Virus Hepatitis

Sрassоv, Sp. - The Importance of Conditional Pathogenic Microorganisms for Infectious Pathology in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Vassileva, M., R. Arnaudova and T. Anghelova - Serologic Data on Cytomegaly Virus Infection in Premature Newborn Infants

Davidova, V. and R. Arnaudova - Participation of Influenza and Parainfluenza Viruses in the Delivery of Premature Infants

Arnaudova, V., St. Kolarov, K. Likharska, Tz. Savova, N. Ivanova and R. Rakhneva - Potential Capacity of Leucocytes to Synthesize Interferon among Children with Collagen Disease

Likharska, K., V. Arnaudova and M. Marinova - Capacty of Leucocytes of Healthy Children up to one Year of Age to Generate Interferon

Marinova, M. - Vitamin A Needs During Infancy and its Content in Ready Made Food for Children

Trifonova, L., M. C. Marinova, D. Gheorgfifeva, A. S(oyanova, H. Pacedzan, Z. Popova, M. Subeva, J. Stefanova and M. T. Marinova - Investigations on the Nutrition and the Prevalence of Anaemia in Children up to One Year of Age in some Districts of Sofia

Mitrоva, R., Sh. Ninio, V. Dоnсеv and l. Nеусеv - Iron Deficiency in Pregnant Women and Its Impact on Their Offsprings

Tzоnеva, M., M. Mavrudiеva, D. Тоnсеva, D. Nоvасеv, D. Athanassov, E. Petkova, L. Terzieva and V. Sirmina - Incidence of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Newborn Infants in Sofia and Blagoevgrad District

Tonceva, D. - Incidence of Haemoglobinopathia and Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency among Schoolchildren in Blagoevgrad District

Stateva, St. and Ml. Shuleva - Heterozygote Detection in Phenylketonuria

Damyanova, Tz., M. Athanassova and K. Koprivarova - Epidemiological Investigations on Obesity among Children up to 7 Years of Age in the District of Two Policlinics in Sofia

Stancev, Z. and B. Vassileva - Early Puberty and Silver - Russel's Syndrome

Stancev, Z., B. Vassileva and E. Katerinov - Silver - Russel's Syndrome

Daskalova, E. - Our Experience with the Application of Enzyme Inductors in Newborn Infants with Low Weight at Birth

Social Pediatrics

Dоssеv, D. - Perinatal Infant Mortality in the Russe District During the Period 1970 - 1976

Vacеva, D. and I. Nikolov - Dynamics in Sex Ratio in Newborn Infants and Deaths up to One Year of Age

Annotations

Pandarov, R. and L. Todorova - Renal Disease in Childhood in a Pediatric Ward - Ref. by D. Dospevski

Pandarov, R., J. Stoyanova and St. Stankov - Five Cases with Small Pox Vaccination in Newborns - Ref. by D. Dospevski

Pandarov, R., J Stoyanova and S. Stankov - Acute Poisoning in Childhood Refering to the Files of Pediatric Wards During the Period 1974 - 1976 - Ref. by D. Dospevski

Воbеv, Dr. and II. Kalеv - Diagnostic Test

ТОМ XVIII, 2/1979 година, VOLUME XVIII, 2/1979 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Шагдарсурен, Мо. - Постижения и перспективи на системата за охрана на майчинството и детството в МНР

Дамянова, Цв. - Вредена тирозиноза

Клинични и профилактични, наблюдения

Дамянова, Ц в., И. Йорданова, Д. Дойчинова - Случай на вродена тирозиноза в съчетание с двустранна хидронефроза

Печенякова, Н., Т. Милковска-Димитрова, И. Цонев - Хромозомни спътници при синдрома ма Марфан

Милковска-Димитрова, Т., Н. Печенякова, И. Цонев - Хромозомни спътници у деца с ревматоиден артрит

Коларов, Ст., Р. Рахнева, Д. Белова, Р. Недкова - Динамика на някои показатели на сърдечно-съдовата система у деца с първични артериални хипертонии на 5-ата година от диспансеризацията

Нинова, П., Н. Арнаудов, Д. Величков а, А. Морозова, Д. Петкова, М. Мирчева, Ив. Дженев - Епидемиологични проучвания на вродените сърдечно-съдови малформации у деца на възраст от 1 до 14 години

Пилософ, В., Н. Арнаудов, Д. Величкова - Смъртността у нас от вродени сърдечни малформации

Славинска, Л. - Върху диагностичната стойност на ранния протосистолен клик при вродената пулмонална стеноза в детската възраст

Митев, Ив. - Амплитуда на I и II сърдечен тон у 6-годишни деца

Христов, Хp., Ст. Стефанов - Трудни за диагностиране случаи на остър хирургичен корем в детската възраст

Димитров, А., А. Апостолов, Д. Аладжова, М. Царева - Диагностично-лечебни проблеми при инвагинацията в ранната детска възраст

Димитров, А.. М. Панов - Кардиоспазъм в детската възраст

Георгиева, М., М. Казакова, Л. Исаева - Реактивност на кожните кръвоносни съдове и кожна температура при деца с родовотравматична пареза - парализа на раменния сплит

Маламова, С., Ив. Цонев - Съпоставяне данните от ехоенцефалографията с патологоанатомичната находка при деца с хидроцефалия

Педагогически проблеми

Минчев, П. - Върху изпитната практика по клиничните дисциплини

Специална педиатрия

Свинаров, А., М. Паламарова - Болестност и заболяемост от ревматизъм на децата от Шуменски окръг за периода 1966 - 1975 г

За практиката

Кaрчинов, К. - Цепнато ходило

Случаи от клиничната практика

Михов, Хp., Ел. Михайлова, Евг. Генев - Медиастинален хемангиом като причина за дихателна недостатъчност у кърмаче

Проданов, А., К. Бояджиев, Вл. Пилософ, Н. Мумджиев, Г. Клисуров - Случай на белодробна алвеоларна протеиноза у кърмаче

Диагностична задача

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Sliоgdasurеn, О. - Achievements and Perspectives of the System of the Protection of Maternity and Childhood in the People's Republic of Mongolia

Damуаnоva, Tz. - Congenital Tyrosinosis

Clinical and Prophylactic Observation

Damуаnоvа, Тr., I. Jоrdаnоv, D. Dоiсinоv - Congenital Tyrosinosis Combined with Bilateral Hydronephrosis. Case Report

Ресеnуakоva, N., Тh. Milkоvska-Dimitrоva, Iv. Тzоnev - Chromosome Satellites in Marfan's Syndrome

Milkоvska-Dimitrоva, Th., N. Ресеnуakоva, Iv. Тzоnеv - Chromosome Satellites in Children with Rheumatoid Arthritis

Коlаrоv, St., R. Rakhnеva, D. Веlоva, R. Nеdkоva - Dynamics of Some Indices of the Cardio-Vascular System in Children with Primary Arterial Hypertension at the Fifth Year after Dispensarization

Ninоva, P., N. Arnаоudоv, D. Vеliсkоvа. А. Моrоzоva, D. Реtkоva, M. Mirсеva, Iv. Dzеnеv - Epidemiological In vestigation on the Prevalence of Congenital Cardiac Malformations in Children between 1 and 14 Years of Age

Рilоsоf, VI., N. Arnаоudоv, D. Velickova - Mortality Due to Congenital Cardiac Malformations in Bulgaria (According to Epidemiological Data for the Period 1974 - 1976)

Slavinska, L. - Diagnostic Value of Early Systolic Click in Congenital Pulmonary Stenosis in Childhood

Mitеv, lv. - Amplitude of the I and II Cardiac Sounds in Six Years Old Children

Сhristоv, Сhr., St. Stеfanоv - Cases of Acute Abdomen Presenting Diagnostic Difficulties in Surgery

Dimitrоv, А., А. Ароstоlоv, D. Aladzоva, M. Tzarеva - Invagination in Early Childhood, Diagnostic and Therapeutic Problems

Dimitrоv, А., М. Раnоv - Cardiospasm in Childhood

Gheorgieva, M., M. Kazakova, L. Issaeva - Reactivity of the Blood Vessels of the Skin and Skin Temperature in Children with Obstetric Paresis/Paralysis of the Brachial Plexus

Malamоva, S., Iv. Tzоnеv - Echoencephalography - a Comparison of Data with the Anatomical State in Children with Hydrencephalus

Problems of Education in Medicine

Mincеv, P. - Practice of Examination in the Clinical Branches

Social Paediatric

Svinarоv, А., М. РaIamarоva - Sick-Rate and Mirbidity in Rheumatic Fever in Chidren in the Shumen District During the Period 1966 - 1975

For the Practice

Каrсinоv, K. - Split Foot

Case Reports from the Clinical Practic

Mikhоv, Сhr., El. MikhaiIova, E. Ghеnеv - Mediastinal Haemangioma a Cause for Severe Respiratory Insufficiency in an Infant

Рrоdanоv. А., К. Воуadiiеv, VI. РiIоsоf, N. Mumdziеv, G. KIissоurоv - Pulmonary Alveolar Proteinosis in a Two Months Old Infant Case Report

Diagnostic Test

Recensions

ТОМ XVIII, 3/1979 година, VOLUME XVIII, 3/1979 year

СЪДЪРЖА НИЕ

Обзори и лекции

Славовa, P., Л. Пенева - Нови данни върху обмяната на витамин D и неговото действие

Галева, Ив. - Витамин D-резистентен рахит

Клинични и профилактични наблюдения

Hodг, R., J. Nikl - Изгледи за преживяване на новородени с ниско тегло - прогностично решение на проблема

Керековски, Ив., М. Георгиева, Е. Силяновска, М. Поппандова, С. Маламова, М. Узунова - Разпространение и видове гърчове при деца от ранното детство в София

Герджиков, Л., П. Бахметиев - Върху някои особености на енурезата (проучвания на 200 деца)

Петков. Г., И. Танковски - Инфекция и дефибринационен синдром в педиатричнгта практика

Димитров, Ст., С. Кертикова. С. Куцарова - Клинични и генетични проучвания на болна с анемията на Фанкони

Томов, Т., С. Спасов, Е. Константинова - Дерматоглифни изследвания на болни с мъжки синдром на Tuгneг, anoгchia и pubeгtas tarda

Пръвчев, Н., С. Спасов - Бактерийната флора при рецидивиращите ексудативни опити у децата

Поборникова, Ст., Ц. Люцканова, Й. Мършавелова - Максиларен синуит, съчетан с други дихателни заболявания в детската възраст

Стефанов, Ст., Л. Манолов, Хр. Христов - Клинико-рентгенологичен паралел на острите ентероколити у деца в ранните фази на заболяването с оглед на диференциалната дигноза на острия хирургичен корем

Физиологични изследвалия

Мутафчиев, Д. А. - Данни за съдържанието на желязо и желязосвързвашия капацитет в заешко мляко при въздействие на адренокортикотропин и соматотропин

Кочкова, 3., М. Стефанова, С. Спасов - Преживяемост на Lactobacteгium buigaгicum и Lactobacteгium acidophilum при хранене на кърмачета със сухи и течни млека

Социална педиатрия

Големанов, Н., В. Диловска, Х. Мичков - Към проблема за еволюцията на детската смъртност в НРБ през периода 1965 - 1975 г

Случаи от клиничната практика

Божков, Л. К. - Dysplasia spondylothoracica

Аврамова, С., Д. Денев - Синдром на Laгsen

Константинов, Д. - Множествена енхондроматоза в детската възраст

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

SIavоva, R., L. Реneva - New Data on Vitamin D Metabolism and Its Effect

Galeva, Iv. - Vitamin D Resistant Rickets

Clinical and Prophylactic Observtions

Hodr, R.. J. Nikl - Prospects for Survival of Low Weight Neonates - a Prognostic Solution of the Problem

Kerekovski, Iv., M. Gheorghieva, E. Silyanovska, M. Poppandova, S. Malamova, M. Ouzounova - Incidence and Forms of Convul sions among Children During Early Childhood in Sofia

Gerdzikоv, L., P., Вakhmеtуеv - On Some Peculiarities of Enuresis - an Investigation in 200Children

Petkov, G., Iv. Тankоvski - Infection and Defibrination Syndrome in Pediatric Practice

Dimitrov, St., S. Kertikova, St. Kutzarova - Clinical and Genetical Investigations in a Case with Fanconi's Anaemia

Tomov, T., S. Spassov, В. Коnstantinоva - Dermatoglyphic Investigations in Male Turner's Syndrome Anorchia et Pubertas Tarda

Pravcev, N., Sp. Spassov - Anaerobic Bacterial Agents in Recurrent Exudative Otitis in Childhood

Роbоrnikоva, St., Tz. Ljutzkanоva. J. Marshavеlоva - Maxillar Sinusitic Combined with Respiratory Disease in Childhood

Stefanov, St.. L. Manolov, Сhr. Christov - Clinical-Radiological Parallel in Acute Enterocolitis in Children During the Early Phases of the Disease with a View to Differential Diagnosis of Acuta Abdomen

Physiplogical Investigations

Mutafciev, D. - Iron Content and Iron Binding Capacity in Rabbit's Milk under the Influence of Adrenocortiotropin and Somatotropin

Koсkоva-Tzafarоva, Z., M. Stefаnоva, Sp. Spassov - The Application of Lyophilized and Liquid Cultures of Lactobacteria in Infants' Dieting

Social Pediatrics

Gоlеmanоv, N., V. Dilovska and, Сhr. Miсkоv - Evolution of Infant Mortality in Bulgaria During the Period 1965 - 1975

Case Reports from the Clinical Practice

Bozkov, L. K. - Dysplasia Spondylothoracica

Avramоva, S., D. Denеv - Larson's Syndrome

Konstantinov, D. - Multiple Enchondromatosis in Childhood

Diagnostic Test

ТОМ XVIII, 4/1979 година, VOLUME XVIII, 4/1979 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Бакалова, Л. Г. - 1979 г. - международна година на детето

Обзори и лекции

Пръвчев, В. - Шумът в детските здравни заведения и влиянието му върху организма на детето

Клинични и профилактични наблюдения

Дамянова, М., Е. Симеонова, А. Куртев, О. Копаранова - Динамика на инсулиновата секреция и кръвната захар при ОГТТ у родители на деца, болни от захарен диабет

Дончева, Н., Р. Райчев, Ис. Христозова, Б. Божикин - Малигнена трансформация на неврофиброматозата на Реклинхаузен у дете

Кременеки, И., Калайджиева, Р. Савова, А. Радивенска, Куманова - Лабораторна диагностика на хроничната форма на болестта на Gaucheг

Дренска, Сл. - Синдром на Peutz - Jegheгs в българската медицинска литература. Описание на един фамилен случай

Луканов, Л., Г. Петков, Д. Куюмджиев, Д. Спасов, Ш. Мисакян, С. Спасов - Генетични проучвания на муковисцидозата в Пазарджишки окръг

Клайн, С., В. Давидова, Р. Арнаудова - Ниво на IgM и IgA у новородени недоносени деца на майки, преболедували през бременността от остри реслираторни инфекции

Клайн, С., Е. Силяновска, Ст. Стомонякова - Имуноглобулини в ликвора на деца от ранна възраст с неврологични заболявания

Василева, М., Е. Силяновска - Серумни антитела срещу цитомегалния вирус при деца с неврологични отклонения

Бойкинов, Б., Ст. Миленков - Върху грешките при диагнозата на острата ренална енцефалопатия с еклампсия у деца

Физиологични изследвания

Захариев, Б. - Методика за оценяване телото на децата при масовите профилактични прегледи

Трифонова, Л., Сп. Спасов, Д. Янкова, А. Манева, Н. Обретенова, Св. Бръчкова - Промени в състава на детските млечни храни при термичната им обработка

Случаи от клиничната практика

Еекенази, Фp., Г. Иванов, С. Начев - Белодробна алвеоларна протеиноза

Куюмджиев, Д. П., Л. Бобошевски - Принос към изучаването на болестта на Niemann - Pick чрез проучване на едно семейство

Коприварова, К. - Наследствена микросфероцитна анемия в кърмаческа възраст

Диагностична задача

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Bacalova, L. - 1979 - international year of the child

Reviews and Lectures

Рravcеv, V. - Noise in Pediatric Health Institutions and Its Influence on the Organism of the Child

Clinical and Prophylactic Observations

Datnyanova, М., Е. Simeonov and A. Khurtev - Dynamics of Insulin Secretion and Blood Sugar During OGTT in Parents of Children with Diabetes Mellitus

Dоnсеva, N., R. RауСеv, I. Christosova and B, Bo2ikin - Malignant Transformation of Recklinghausen's Neurofibromatosis in a Child

Kremenski, I., L. Kalayd2iеva, R. Savоva, A. Radivenska and A. Khumanova - Laboratory Diagnostics in Chronic Gaucher's Disease

Drenska, Sl. - Peutz-Jegher's Syndrome in Bulgarian Medical Literature. A Family Study

Lhukanov, L., G. Petkov, D. KhuyoumdZiey, D. Spassov, §. Missakyan and S. Spassov - Genetic Investigations in Mucoviscidosis in the District of Pazardzik

Klein, S., V. Davidova and R. Arnaudova - IgM and IgA Levels in Premature Newborn Infants of Mothers with Acute Respiratory Infection During Pregnancy

Klein, S., E. Silyanovska and St. Stomonyakova - Immunoglobulns in the Cerebrospinal Fluid in Early Childhood among Children with Neurological Disease

Vassileva, M. and E. Silyanovska - Serum Antibodies against Cytomegaly Virus in Children with Neurological Deviations

Boykinov, B.and St. Milenkov - Diagnostic Errors in Acute Renal Encephalopathia and Eclampsia in Children

Physiological Investigations

Zakhariev, B. - A Method for the Evaluation of Weight in Children During Mass Prophylactic Examinations

Т rifоnоva,L., S p. Spassov, D. Yankоvа, А. М аnеуa, N. Оbretenova and Sv. BruCkova - Changes in the Composition of Children's Milk Foods fater Thermal Processing

Case Reports from the Clinical Practice

Eskenazy, Fr., G. Ivanov and S. Na?ev - Pulmonary Alveolar Proteinosis

Khuyoumdiiev, D., L. Boboshevsk i - A Contribution to the Studi of Niemann - Pick's Disease, a Family Investigation

Koprivarova, K. - Hereditary Microspherocytic Anaemia During Infancy

Diagnostic Test

Current Events

ТОМ XVIII, 5/1979 година, VOLUME XVIII, 5/1979 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Славков, Н.. П. Нинова - Върху инвазивните методи за оценяване миокардната функция в детската възраст

Клинични и профилактични набгюдения

Коларов, Ст., Д. Белова, Р. Рахнева, Р. Недкова, Т. Узунова - Нарушения в липидната обмяна у деца с първични артериални хипертонии, фамилно обременени с хипертонична болест

Надеждина, Е. А., В. С. Курбатов, О. О. Куприянова, Н. В. Данилова, А. Г. Голов, А. С. Сулейманов - Показания за прилагане на бета-адреноблокери при деца с първична артериална хипертония

Даскалов, Ив. - Промени във фазовата структура на левокамерния сърдечен цикъл у болни от ревматоиден артрит деца. (Апекскардиографски проучвания)

Дженев, Ив. - Към клиниката и патоморфологията на комбинираните вродени ангиокардиопатии у новородени деца

Иванова, Н., Н. Пръвчев, Цв. Савова - Ролята на тонзилектомията при протичане на екстрасистодната аритмия у децата

Арнаудов, Н., Вл, Пилософ, Ив. Велковски, А. Кънева, О. Илиева, Р. Христова - Импедансната реограма при изследване на сърдечно-съдовата система в ранната детска възраст

Гачева, Й., М. Маринкев, В. Близнаков - Осцилографски проучвания на деца с родова травма на раменния сплит

Минев, М., И. Бойкинов - Корелация между ювенилния ревматоиден артрит и антиген HLA - В27

Цветкова, В., Л. Пенева, С т. Миланов - Влияние на лечението с кортрозин-депо върху секрецията на АКТХ у деца с ревматоиден артрит

Георгиев, Ив., Н. Килимов - Към въпроса за лицевата диплегия като ранен предхождащ симптом на прогресивна мускулна дистрофия

Керековски, Ив., М. Георгиева - Синдром на Qoldenhaг

Георгиева, М., Зл. Пейчева, И. Лалова - Клинични и серологични проучвания за токсикоплазмоза у деца с органични заболявания на централната нервна система

Свинаров, А., П. Бояджиева - Проучване на отравянията в детското отделение на Окръжна болница - гр. Шумен за периода от 1974 до 1977 г.

Физиологични изследвания

Казакова, М. - Пръстова плетизмография при някои функционални състояния в детската възраст

Атанасова, А., Ф. Даскалова - Ролята на обучението за развитие на говора у деца от 2 до 3 години

Случаи от клиничната практика

Анадолийска, А., К. Кънчев - Хипертрофична остеоартропатия у дете, болно от кистична фиброза на панкреаса

Калева, А., Ст. Поборникова, О. Христева - Клинико-рентгенологична характеристика при случай с pygopagus parasiticus

Керековски, Ив., Ив. Цонев, М. Георгиева, С. Маламова, С. Неделчева - Синдром на Reye с рецидивиращо протичане

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Slavkоv, N., P. Ninоva - Invasive Methods for the Evaluation of Myocardial Function in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Коlаrоv, St., D. ВеIоva, R. Rakhnеva, R. Nеdkоva, Тh. Ouzоunоva - Disturbances in Lipid Metabolism in Children with Primary Arterial Hypertension with Hypertensive Disease Family Loading

Nadezdina, E., W. Khurbatov, O. Khuрrianоva, N. Danilоva, A. Golоv, A. Sulеimanоv - Indications for the Applications of ?-Blockers in Children with Primary Arterial Hypertension

Daskalov,Iv. - Phase Structure Changes of the Left Chamber Cardiac Cycle in Children with Rheumatoid Arthritis. Apexcardiographic Investigations

Dzеnеv, Iv. - Clinical Patterns and Pathological Morphology of Congenital Angiocardiopathiae in Newborn Infants

Ivanova, N., N. Рravсеv, Тz. Savova - The Role of Tonsillectomy in the Course of Extrasystolic Arrhythmia in Children

Arnaudov, N., VI. Pilosof, Iv. Velkovski, A. Kaneva, O. Ilieva, R. Christova - Impedance Rheography in the Investigation of the Cardio-Vascular System in Early Childhood

Gatcheva, J., M. Marinkev, B. Biiznakov - Oscillographic Investigations in Children with Obstetric Injury of the Brachial Plexus

Minеv, M., II. Boykinov - Correlations between Juvenile Rheumatoid Arthritis and Antigen HLA-B27

Tzvetkova, V., L. Peneva, St. Milanov - Influence of Cortrosyn-Depot Therapy on ACTH-Secretion in Children with Rheumatoid Arthritis

Gheorghiev, Iv., N. Kilimov - Facial Diplegia a Preceding Symptom of Progressive Muscular Dystrophy

Kerekowski, Iv., M. Gheorghieva - Goldenhar's Syndrome

Gheorghiev a, M., Zl. Peyceva, i. Laiova - Clinical and Serological Investigations in Toxoplasmosis in Children with Organic Disease of the Central Nervous System

Svinarov, A., P. Воуadziеva - Poisonings in Childhood. An Investigation at the Pediatric Ward in Shumen for the Period 1974 - 1977

Physiological Investigations

Kazakova, M. - Finger-Plethysmography in Some Functional States in Childhood

At hanassova, A., F. Daskalova - The Role of Training for the Development of Speech in Children between Two and Three Years of Age

Case Reports from the Clinical Practice

Anadoliisva, A., K. Kancеv - Hypertrophic Osteoarthropathy in Cystic Fibrosis of the Pancreas. Case Report

Kalеva, A., St. Pobornikova, O. Christeva - Clinical Radiological Characteristics of Pygopagus Parasiticus

Kerekovski, Iv., Iv. Tzonev, M. Gheorghieva, S. Malamova, S. Nedelceva - Reye's Syndrome with a Relapsing Course

Diagnostic Test

ТОМ XVIII, 6/1979 година, VOLUME XVIII, 6/1979 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзсри и лекции

Клайн. С., Д. Михайлова, Цв. Попова-Кипрова - IgE в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Христов, Л., Ш. Ниньо, Др. Бебев, Г. Бояджиев, Ел. Спасов, Ил. Калев - Имуноглобулини в серума при лимфобластна левкемия в детската възраст

Ниньо, Ш., Др. Бебев, Ил. Калев, П. Бояджиев, Вл. Спасов, Л. Христов - Ниво на серумната лактатдехидрогеназа при деца с ОЛЛ

Бояджиев, П., Ш. Ниньо, Д р. Бобев, Ил. Калев, Е л. Спасов - Лечение на невроменингеалните локализации на острата лимфобластна левкемия у децата

Дончева, Н. - Фамилни и генетични проучвания при деца със злокачествени

новообразувания в HP България

Радоева, М., Н. Дончева - Диагностична стойност на алфа-фетопротеина у деца със злокачествени новообразувания

Чолаков, Б., Р. Кирилова, П. Нейчева, Й. Недева - Двойни хетерозиготи F (бета-таласемия) + арабика ? 121 (Glu - >Lys в Бургаски окръг

Христозов, Х. - Върху социалната дезадаптация при невротични деца

Панчев, Г., Цв. Минковска - Проучване на мукоидните субстанции (гастро-мукопротеини) в стомашния сок у деца с язвена болест и хроничен гастрит

Христов, Хp., Ив. Мариновски, М. Михова, Хр. Василев - Клинични, бактериологични и хистоморфологични проучвания при първичните перитонити в детската възраст

Боянов, А., А. Апостолов, А. Бойчева, М. Кираджиева, Н. Стоименова - Върху някои метаболитни разстройства при вродената стсмашно- чревна непроходимост у новороденото и кърмачето

Стефанов, Ст., Г. Загуров, Хр. Христов - Oxyuris veгmicularis и остър апендицит у децата

Клайн, С., Т. Милковска-Димитрова - Серумни имуноглобулини G, М, А при деца със синромите на Марфан и Елерс - Данло

Арнаудова, P., И. Смилов, С. Григорова, А. Янков, В. Макавеева - Лечение на синдрома на разстроено дишане на новороденото чрез продължително позитивно налягане в дихателните пътища осъществено с найлоновата торбичка на Bouyeг

Люцканова, Ц, Л. Кабакчиева, М. Клинканова - Корелация между кожните алергични проби и инхалаториите провокационни тестове при деца, боледуващи от бронхиална астма

Луканов, Л. - Медикогенетична консултация при муковисцидоза

Физиологични изследвания

Пръвчев, В., Л. Исаева - Ниво на шума в яслите в периода на приемане на нови деца

Зизов, Н. - Сравнителни данни за ръста и теглото на новородените от град Велинград

Даскалова, Ф., Ан. Атанасова - Стражение на възприятната и познавателната дейност в говора на децата през третата гoдина

Социална педиатрия

Големанов, Н., Хр. Мичков, В. Диловска - Някои актуални проблеми на детската смъртност в НРБ

Случаи от клиничната практика

Данчева, М., Т. Лозанова, И. Питкевич, М. Крачунова - Синдромът на пръстеновидна 13 хромозома (R 13) с принос на един случай

Диагностична задача

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Klein, S., D. Mikhailova, Тz. Ророva-Kiрrоva - IgE in Childhood

Clinical and Prophylactic Observation

Christov, L-, Sh. Ninio, D. Воbеv, Р- Boyadziev, V. Spassov, I. Kalev - Serum Immunoglobulins in Аcute Lymphoblastic Leukaemia

Ninio, Sh., D. Воbеv, I. I-alev, F Воуadziеv, V. Sрassоv, L. Сhristov - Serum Lactate Dehydrogenase Level in Children with Acute Lymphoblastic Leukaemia and Malignant Lyмphome

Boyadziev, P., Sh. Ninio, D. Воbеv, I. Kalev, V. Sрassov - Treatмent of Neurоmeningeal Localizations of Acute Lymphoblastic Leukaemia in Children

Dоnсеva, N. - Familial and Genetic Investigations in Children with Malignant Neoplasm in Bulgaria

Radоеva, N-, N. Donceva-Diagnostic Value of Alpha-Fetoproteinin Malignant Neoplasm

Сolakov, B., R. Кirilova, p. Nеусеv, .!• Nеdеvn - Double Heterozygotes F (?-Thalassaemia) + O Arabica B 121 (GH ) Clu-»Lys in the District of Bourgas

Christoscv, Chr. - Social Desadaptation in Neurotic Children

Pancev, G., Тz. Minkovska - Investigation on Mucoid Substances (Gastromuccproleins) in the Gastric Content of Children with Ulcer Disease and Chronic Gastritis

Christov, Chr., I. Marinkovski, M. Mikhova, Chr. Vassilev - Clinical, Bacteriological and Histcmorphological Investigations in Primary Peritonitis in Childhood

Boyanov, A., A. Apostolov, A. Boyceva, М- Кiradziеva, N. Stoymenov - Metabolic Disorders in Congenital Gastrointestinal Obstruction in Newborn and Suckling Infants

Stefanov, S., G. Zaghurov, Chr. Christov - Oxyuris Vermicularis and Appendicitis in Children

Klein, S, Тh. Мilkovska-Dimitrova - Serum Immunoglobulins in Children with Marfan Syndiome and Ehlers-Danlos Syndrome

Arnaudova, R., I. Smilov, Z. Grigorova, A. Yankov, V. Makaveeva - Treatment of the Syndrome of Disturbed Respiration in the Newborn by Means of Continous Positive Pressure in the Respiratory Ways, Secured by Bouyer's Nylon Balloon

Lyutzkanova, Tz., L. Kabakcieva, M. Klinkanova - Correlation between Allergy Skin Tests ar.d Inhalatory Provocational Tests in Children with Bronchial Asthma

Lhukanov, L. - Genetic Counselling Unit in Mucoviscidosis

Physiological Investigations

Рravсеv, V., L. I ssaeva - Level of Noise in the Creches During the Period of Admission of Newcoming Children

Zizov, N. - Comparative Data on Height and Weight of Newborn Infants in Velingrad

Daskalova, F., A. Athanassova - Impact of Perception and Cognitive Activity on the Speech of Children During the Third Year

Social Pediatric

Golemanov, N., Chr. Mickov, V. Dilovska - Actual Problems of Infant Mortality in the PR Bulgaria

Case Report from the Clinical Practice

Tzanceva, M., Th. Lozanova, I. Pitkevic, M. Kracunova - Syndrome of Annular 13 Ch omosoma (R 13). Case Report

Diagnostic Test

Начало^^ Top ^^