www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XVII, 1/1978 година, VOLUME XVII, 1/1978 year

ТОМ XVII, 2/1978 година, VOLUME XVII, 2/1978 year

ТОМ XVII, 3/1978 година, VOLUME XVII, 3/1978 year

ТОМ XVII, 4/1978 година, VOLUME XVII, 4/1978 year

ТОМ XVII, 5/1978 година, VOLUME XVII, 5/1978 year

ТОМ XVII, 6/1978 година, VOLUME XVII, 6/1978 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XVII, 1/1978 година, VOLUME XVII, 1/1978 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Владимирова, Г. - Електрофизиологична характеристика на съня в кърмаческата възраст

Узунова, Т. - Строеж и метаболизъм на серумните липопротеини

Клинични и профилактична наблюдения

Узунова, Т. - Лабораторна характеристика на липидните нарушения при деца с артериална хипертония

Бойкинов, И. - ЕКГ-изменения при деца болни от ревматоиден артрит

Бойкинов, И., С. Клайн, Е. Михайлова - Серумни имуноглобулини при ревматоиден артрит у децата

Станчев, 3., Л. Христов, Е. Карахакян - Нива на серумните имуноглобулини у деца с ювенилна струма

Хлебарова, М., Г. Бояджиева, И. Кременски - Проучване на гамалутамилтранспептидазната активност в урината на деца с бъбречни заболявания

Дамянова, М., Е: Симеонов, А. Куртев - Динамика на инсулиновата секреция и кръвната захар при ОГТТ у братя и сестри на диабетно болни деца

Горанова, С., М. Дамянова, А. Малеева - Базална секреция на кортизола при захарната болест у децата, в зависимост от фазата и продължителността на заболяването

Миланов, Ст., Ил. Калев, М. Радева, Ш. Ниньо, В. Серафимов - Димитров - Действие на левкозни серуми върху фитохемаглутинин „М" - реактивност на лимфоцити от деца, болни от остра левкоза и на лимфоцити от здрави дарители

Дундова, Р. - Лонгитудинално проучване коефициента на корелация на ръста на родителите и техните деца във възрастта от 0 до 3 години

Мутафчиев, Д. - Зависимост между концентрацията на желязото и железо-свързващия капацитет в кръвен серум и мляко при лактиращи зайци

Физологични изследвания

Владимирова, Г. - Полиграфско проучване на дневния сън преди и след нахранване у кърмачета на възраст от 1 до 6 месеца

Педиатрични проблеми на медицинското образование

Минчев, П. - Учебно-възпитателни цели в обучението по педиатрия

Социална педиатрия

Андреева, С., Р. Семерджиева - Структура на причините за умиране на децата през неонаталния период по обществени групи в HP България (по данни на ЦСУ за 1974 г.)

Арнаудов, И. - Обращаемост за медицинска помощ на децата до 14 г. в някои

селища на Пловдивски окръг

За практиката

Доспевски, Д. - Стойности на феталния хемоглобин при здрави и болни деца

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vladimirоva, G. - Electrophysiological Characteristics of Sleep During Infancy

Ouztinova, Тh. - Structure and Metabolism of Serum Lipoproteins

Clinical and Prophylactic Observations

Ouzounova, Тh. - Laboratory Characteristics of Lipid Disturbances in Children with Arterial Hypertension

Boykinov, II. - ECG Changes in Children with Rheumatoid Arthritis

Boykinov, II., S. Klein and E. Mikhailova - Serum Immunoglobulins in Rheumatoid Arthritis in Children

Stancev, Z., L. Hristov and E. Karakhanyan - Serum Irnmunoglobulin Levels in Children with Juvenile Goiter

Hlebarova, M., G. Boyadjieva and I. Kremenski - Gamma - Glutamyltranspeptidase Activity in the Urine of Children with Renal Disease

Damyanova, M., E. Simeonov and A. Khurtev - Dynamics of Insulin Secretion and Blood Sugar During the OGTT in Brothers and Sisters of Children with Diabetes

Goranova, S., M. Damyanova and A. Maleeva - Basal Secretion of Cortisol in Diabetes Mellitus in Children in Dependence ofthe Phase and of Diabetes

Milаnоv, St., II. Кalеv, M. Radеva, S. Niniо and V. Sеrafimоv-Dimitrоv - Action of Blood Sera from Leukaemic Patients on Phytohaemaglutinin „M" - Reactivity of Lymphocytes of Children with Acute Leukaemia and of Lymphocytes of Healthy Donors

Dhundova, R. - Coefficient of Correlation between the Height of the Parent and their Children between 0 and 3 Years of Age. A Longitudinal Investigation

Mutafсiеv, D. - Dependence between the Concentration of Iron and Iron Binding Capacity in the Blood Serum and in the Milk of Lactationg Rabbits

Physiologic Investigations

Vladimirоva, G. - Polygraphic Investigation of Daily Sleep before and after Feeding in Sucklings between One and Six Months of Age

Pedlatric Problems of Medical Education

Minсеv, P. - Educational Aims of Training in Paediatrics

Social Paediatrics

Andreeva, S. and R. Semerdjieva - Structure and Causes for Death in Children During the Neonatal Period According to Social Groups in PR Bulgaria (According to Data of the CSA for 1974)

Arnaudоv, I. - Turnover of Medical Care for Children up to 14 Years of Age in some Settlements in the District of Plovdiv

For the Practice

Dоsреvski, D. - Values of Foetal Haemoglobin in Healthy and Diseased Children

Рецензии

ТОМ XVII, 2/1978 година, VOLUME XVII, 2/1978 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Вапцаров, Ив. - Първични амебни менингоенцефалити

Давидова, В., С, Клайн, М. Василева - Имуноглобулини на фетуса и новороденото дете при интраутеринни инфекции

Клинични и профилактични наблюдения

Величкова, Д., Л. Славянска, А. Проданов, Н. Арнаудов, Л. Русев, К. Бояджиев - Сравнителни проучвания между електрокардиографските и морфометричните данни за обременяване и хипертрофия на сърдечните камери при вродени сърдечни пороци в детската възраст

Арнаудов, Н., П. Нинова, Л, Славянска, Д. Величкова - Синдром на болния синус в детската възраст

Георгиев, Л., М. Матвеев - Измерване на средното циркулационио време с багрилна дилуция

Михов, Хp., К. Агопян, Е. Гачева, Н. Мумджиев, Хр. Димитров, Д. Димитров - Върху една епидемия от Коксаки-вирусна инфекция при новородени

Танковски, И., Г, Петков, П. Николова, М. Кашъмова, К. Натов, Т. Шабанова - Дисеминирана интраваскуларна коагулация при деца, болни от токсична диспепсия

Ангьозова, Д. - Проучвания върху честотата на вродените аномалии на отделителната система в детската възраст

Аньозова, Д. - Везикоуретералният рефлукс в детската възраст. Клинико-диагностични проучвания

Бойкинов, Б. - Особености на нефротичния синдром в кърмаческата възраст

Димитрова, Е., П. Спасова, А. Цветкова - Микотични и трихомонални генитални инфекции в детската възраст

Дамянова, М., Ш. Ниньо, Др. Бобев - Инсулинова секреция и глюкозоасимилационен коефициент при деца с остра лимфобластна левкемия (ОЛЛ)

Сарафимова, Св. - АХГ-антиген - важен диагностичен критерий за синдрома на Вилебранд - Юрген

Христозов, Хp., Св. Стамболова, Сл. Николова, Р. Костова - Промени в поведението и възможностите за адаптация на деца с неврози

Физиологични изследвания

Катеринов, Ем. - Рентгенологично прижизнено измерване на минералното съдържание на костите. Норми и индекси

Казакова, М., Л. Исаева, Бл. Ангелова - Функционални възможности на деца от ранната и предучилищната възраст при физическо натоварване

За практиката

Мирчев Н. - Остри отравяния с резерпин в ранната и предучилищната детска възраст

Случаи из клиничната практика

Бояджиев, П., Хр. Христова, Вл. Спасов - Вродена левиоза с принос на един случай с хромозомни аномалия

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vaptzarоv. lv. - Primary Amebic Meningoencephalitis

Davidоva, V., S. Klein and M. Vassilеva - Immunogiobulins of the Fetus and Newborn Infant under Intrauterine Infections

Clinical and Prophylactic Observations

Vеliсkоva, D., L. Slav, kinskа, А. Рrоdаnоv, N. Arnaudоv, L. Russеv, and К. Воуadjiеv - Comparative Studies on ECG- and Morphometric Data on Overloading and Hipertrophia of the Cardiac Chambers in Congenital Heart Disease in Childhood

Arnaudоv, N.. P. Ninоva, L. Slavinska and D. Vеlickоva - Syndrome of the Sick Sinus in Childhood

Ghеоrghiеv, L. - Measurement of the Mean Circulation Тime with the Aid of Coicur Dilution

Мikhоv, Сhr., K. Agоруаn, Е. Gасеva, N. Мumdjiеv, Сhr. Dimitrоv and D. Dimitrov - Epidemic by Coxsackie-Virus Infection in New born Infants

Таnkоvski, Iv., G. Реtkоv, P. Nikоiоva, M. Kashur.;оvя, К. Natоv and T. Shabаnоv -Disseminated Intravascular Coagulation in Chilren wiih Toxic Dyspepsia

Angуоsova. D. - investigations on the Prevalence of Congenital Anomalies of the Urinary System in Childhood

Angуоsova, D. - The Vesico-Ureteral Reflux in Childhood. Clinical Diagnostic Investigations

Воуkinоv, В. - Peculiarities of the Nephrotic Syndrome in Infaiicy

Dimitrоva, E., P. Sрassоva and A. Tzvеtkоva - Mycotic and Trichomonal Genital Infections in Childhood

Damуanоva, M., S. Niniо and Dr. Воbev - Insulin Secretion and Glucose Assimilation Coefficient in Cnildren with Acute Lymphobblastic Leucaemia

Sеrafimоvк, Sv. - AHG-Antigen an Important Diagnostic Criterium for the Willebrand-Jurgens Syndrome

Сhristоsоv, Сhr., Sv. Stambolova, SI. Nikоlоvа аnd R. Коstоva - Changes in Behaviour and Possibilities for Adaptation in Children with Neuroses

Physiologic Investigations

Katerinov, Em - Estimation oi the Mineral Content of Bones by a Life X-Ray Investigation. Norms and Indices

Kazakоva, M., L. Issaeva and В l. Angheiova - Functional Possibilities under Physical Loading in Children During Early Childhood anu Preschool Age

For the Practice

Mircеv, N. - Acute Poisoning with Peserpin During Early Childhood and Preascbool Age

Case Reports from the Clinical Practic

Воуadjiеv, P., Сhr. Сhristоva and VI. Sрassоv - Congenital Leukaemia with Chromosomal Anomalies, Case Report

ТОМ XVII, 3/1978 година, VOLUME XVII, 3/1978 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Христозов, Хр. - Хиперкинетични деца

Калайджиева, Л., 3. Станчев - Наследствените мукополизахаридози и муколипидози. I. Биохимична класификация и диагностика

Клинични и профилактични наблюдения

Пенева, Л., Л. Калайджиева, 3. Станчев - Генерализирана ганглиоза GM1 I тип (Norman Landing)

Петрова, В., И. Горанов, П. Илинов - Базални стойности на липидните групи в кръвта при захарната болест в детската възраст

Дончева, Н., Ц. Русева, Ис. Христозова - Лечебни резултати при лимфосаркомите и ретикулосаркомите в детската възраст

Милковска-Димитрова, Т., Ил. Бойкинов, Ив. Цонев - Кожната биопсия като показател за състоянието на съединителната тъкан при деца, болни от колагенози

Милковска-Димитрова, Т., Ил. Бойкинов, Ив. Цонев - Опит за терапевтично повлияване на съединителнотъканната трофика у дете със синдрома на Марфан

Килимов, Н., Т. Чукова-Божинова - Клинични и ЕМГ-проучвания върху синдрома „асиметрично плачещи лица”

Димитров, А., Р. Костова, Л. Манолов - Волвулусът на стомаха у деца като проява на патологични отклонения в развитието на хранопровода, стомаха и диафрагмата

Калева, А., М. Клинканова, Л. Апостолов - Върху усложненията след операции по повод атрезия на хранопровода

Ангbозова, Д. - Върху бъбречната агенезия у децата

Гачева, Й. - ЕМГ-кинезиологични проучвания върху позиционното лечение при деца с родова травма на раменното сплетение

Степанова, Л. Т., В. Н. Громова - Приложение на микровълновата терапия при хроничните неспецифични заболявания на дихателните органи у децата

Даскалова, Е. - Намаляване на необходимостта от обменни кръвопреливания при новородени деца с хипербилирубинемия под влияние на фототерапията

Савова, Ц., М. Казакова - Сравнителна оценка на полупасивната и активната ортоклиностатична проба при деца с ритъмни нарушения на сърцето

Физиологични изследвания

Гатев, В., Л. Стаматова, Б. Ангелова - Време на съкращение в скелетните мускули на здрави деца от кърмаческата и ранната възраст

Гатев, В., Б. Ангелова, Л. Стаматова - Максимална мускулна сила при единично и тетанично съкращение у здрави деца от кърмаческата и ранната възраст

За практиката

Братанов, Бр. Ц., Л. Йонков - Възможности за профилактика на травматизма в детската възраст

Димитров, Д. - Случай на каротинемия у дете

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Surveys and Lectures

Christosov, Chr. - Hyperkinetic Children

Kalaydjieva, L. and Z. Stancev - Congenital Mucopolysaccharidoses and Mucolipidoses. I. Biochemical Classification and Diagnostics

Clinical and Prophylactic Observations

Реnеva,rL., L. Kalaydjieva and Z. Stancev - Generalized Gangliosidosis GM1 I Type (Norman - Landing)

Реtrоva, V., Iv. Gоrаnоv and P. Ilinоv - Bcsic Values of Lipid Groups in Diabetes Mellitus in Childhood

Dоnцеva, N., Тz. Russеva and I. Christosova - Therapeutic Results in Lymphosarcoma and Reticulosarcoma in Childhood

Мilkоvska-Dimitrova, Тh., II. Boykinov and I. Tzonev - Skin Biopsy an Index for the Status of Connective Tissue in Children with Collagen Disease

Мilkоvska-Dimitrova, Тh., II. Boykinov and Iv. Tzonev - An Attempt to Influence the Trophic State of Connective Tissue by Therapeutic Effect in Marian's Syndrome

Kilimov, N. and T. Cukova-Bozhinova - Clinical and EMG investigations in the Syndrome of „Asymmetric Crying Fades"

Dimitrov, A., R. Kostova and L. Manolov - Volvulus of the Stomach in Children as a Manifestation of Pathological Deviations in the Development of the Oesophagus, Stomach and Diaphragm

Khaleva, A., M. Klinkanova and L. Apostolov - Complications after Operations for Atresia of the Oesophagus

Anghiosova, D. - Renal Atresia in Children

Gatcheva, J. - Kinesiological EMG Investigations on Positional Treatment in Children with Obstetric Injury of the Brachial Plexus

Stepanova, L. T. and V. N. Gromova - Microwave Therapy in Chronic Nonspecific Disease of the Respiratory Organs in Children

Daskalova, E. - A Decrease in the Necessity for Exchange Transfusions in Newborn Infants with Hyperbilirubinaemia under the Influence of Phototherapy

Savova, Tz. and M. Kazakova - Comparative Evaluation of the Halfpassive and Active Orthoclinostatic Test in Children with Distrurbances in the Cardiac Rhythm

Physiological investigations

Gatev, V., L. Stamatova and B. Anghelova - Time of Contraction in the Skeletal Muscles of Healthy Children During Infancy and Early Childhood

Gatev, V., B. Anghelova and L. Stamatova - Maximal Muscular Strength During a Single and Tetanic Contraction in Healthy Children in Infancy and Early Childhood

For the Practice

Bratanov, Br. and L. lonkov - Possibilities for the Prevention of Traumatism in Childhood

Dimitrov, D. - Carotinemia in a Child. Case Report .

Chronicle

ТОМ XVII, 4/1978 година, VOLUME XVII, 4/1978 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Дундова, Р. - Върху някои социални и биологични фактори на растежа

Вапцаров, Ив. - Синдромът на Reye енцефалит ли е или обменна енцефалоза?

Клинични и профилактични наблюдения

Станчев, 3. - Ранен физиологичен пубертет

Дамянова, М., М. Атанасова, Цв. Дамянова, Л. Христов, В. Петрова, А. Илков, О. Копаранова - Секреция на инсулина, асимилация на глюкозата и ниво на свободните мастни киселини при деца със затлъстяване

Пршибилова, Х. - Перинатални и постнатални влияния и смущения на адаптацията у новородени от диабетични майки

Иванов, Г., М. Гизова, П. Переновска, Й. Бакалов, В. Антова - Астма у деца от 0- до 5-годишна възраст

Антова, В., М. Гизова, В. Андреева, А. Куфарджиева, Т. Симеонова, Л. Тихова - Клинични и спирометрични проучвания при астма у децата от 6 до 15 години

Антова, В., В. Андреева, М. Гизова, Т. Симеонова, А. Куфарджиева,В. Лалов - Лечение на status asthmaticus в детската възраст

Панчев, Г., Ю, Ковачева - Етиологични форми на хроничните диарии и тяхната диагностика у деца до 3-годишна възраст

Митровa, P., Ш. Ниньо, В. Дончев, И. Нейчев, Б. Чолаков - Хематологични показатели, характеризиращи еритропоезата при деца от 0 до 1 година от гр. Бургас

Спасов, Вл., Ш. Ниньо, А. Ангелов, Б. Зарева - Разпространение на бета-таласемията в Южна България

Величкова, Д., Р. Маркова, Л. Атанасова, М. Данчева - Медико-генетични проучвания при вродени кардиопатии

Велчева, Х. - Клинико-лабораторен паралел при интоксикации с хинин в детската възраст

Физиологични изследвания

Петрова, В. С. - Нормални стойности на основните липидни групи в кръвта в детската възраст

За практиката

Петрова, Н., Р. Тодорова - Скриниране на новородени - БМ-тест за муковисцидоза

Панчев, Г., Р. Куманова - Енкопрезата в детската възраст

Случаи из клиничната практика

Калев, Ил., П. Бояджиев, Др. Бобев - Хеморагичен цистит след лечение с циклофосфамид

Ангелов, А., Т. Шмилев - Комплексен ембриопатичен дисморфичен синдром от хидантоин

Праматарова, М. - Противовариолна ваксина и изгаряне

Социална педиатрия

Пинкас, С., В. Станчева - Някои социални аспекти на детските ясли

Пройкова, М. - Организация на педиатричната помощ за селското население във Варненски окръг

In memoгiam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Surveys and Lectures

Dundova, R. - Some Social and Biological Factors of Growth

Vaptzarov, I v. - Rye's Syndrome - an Encephalitis or a Metabolic Encephalosis?

Clinical and Prophylactic Observations

Stancev, Z. - Early Physiological Puberty

Damуаnоva, M., M. Athanassоva, Tzv. Daraуаnоva, L. Сhristov, V. Petrova, Ath. Ilkov, O. Koparanova - Insulin Secretion, Glucose Assimilation and Free Fatty Acids Level in Children with Obesity

Рiibilоva, H. - Prenatal and Postnatal Influences and Disturbances of Adaptation in Newborn Infants of Diabetic Mothers

Ivаnоv, G., M. Ghizоva, L. Реrеnоvska, J. Вakalоv, V. Antоva - Asthma in Children between 0 and 5 Years of Age

Antоva, V., M. Ghizоva, V. Andrееva, A. Kufardziеva, Th. Simeonova, L. Tikhova - Clinical and Spirometric Investigations in Asthma in Children between Six and Fifteen Years of Age

Antоva, V., V. Andrееva, M. Ghisоva, Th. Simеоnоva, A. Kufardzieva, V. Lalоv - Treatment of Status Asthmaticus in Childhood

Раnсеv, G., J. Коvасеva - Aetiologic Forms of Chronic Dianrhoea and Their Diagnostics in Children up to Three Years of Age

Mitrоva, R., Sh. Ninio, I. Nеусеv, V. Dоnсеv, B. Colakov - Haematological Indices, Characterizing Erythropoiesis in Children between 0 and 1 Year of Age in the Town of Bourgas

Sрassov, WL, Sh. Ninio, A. Anghеlov, B. Zarеva - Incidence of ?-Thalassaemia in Southern Bulgaria

Vеliсkova, D., R. Markova, L. Athanassovа, М. Раnсеva - Medical-Genetical Investigations in Congenital Heart Disease

Vеlсеvа, Н. - Clinical-Laboratory Parallel in Quinine Poisoning in Childhood

Physiological Investigations

Petrova, V. - Normal Values of the Main Lipid Groups in the Blood During Childhood

For the Practice

Petrova, N., R. Thodorova - BM-Test for Mucoviscidosis, a Screening in Newborn Infants

Pancev, G., R. Khumanova - - Encopresis in Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Kalеv, II., P. Воуadziеv. Dr. Воbеv - Haemorrhagic Cystitis after Treatment with Cyclpphosphamide

Anghеlov, A., T. Smilеv - Complex Embryopathic Dysmorphic Syndrome Caused by Hydantoine

Рramatarova, M. - Vaccination Against Small-Pox and Burn

Social Pediatrics

Рinkhas, S., V. Stanceva - Some Social Aspects in the Activities of Creches

Рrоуkova, M. - Organization of Pediatric Care for the Rural Population in the District of Varna

In memoriam

ТОМ XVII, 5/1978 година, VOLUME XVII, 5/1978 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Буева, А. - Водно-електролитното равновесие, бъбречната функция и храненето в кърмаческата възраст

Григорова-Рачева, Р. - Алдостерон и съвременни методи за определяне

на минералкортикоидната функция на надбъбречната кора

Клинични и профилактични наблюдения

Аладжова, Д., М. Кираджиева, А. Димитров, М. Царева - Белодробни усложнения при новородени деца с извънбелодробни хирургични заболявания

Михов, Хp., Б. Паунов, Хр. Байчев, Б. Христов, 3л. Вълчева - Промени в очните дъна у новородени с патологично раждане и с клинична картина на вътречерепен кръвоизлив

Анадолийска, А. - Диагностични критерии на пиелонефрита в кърмаческата и ранна детска възраст

Анадолийска, А., К. Кънчев - Диагностична стойност на осмолалитета на урината при кърмаческия пиелонефрит

Янкова, Д., М. Наплатарова, М. Маринов, А. Алексиев - Съдържание на някои микроелементи в млека, използувани в кърмаческа възраст

Праматарова, М. - Калциево-фосфатен метаболизъм при изгаряния в детската възраст

Панчев, Г., А. Радивенска, Р. Куманова - Вродено кистично разширение на ductus choledochus с принос на един случай

Христов, Хp., Ив. Петков, Хр. Василев - Гигантска кистична лимфохилоангиома на голямото було у дете на 3 1/2 години

Боянов, А. - Синдром на Wiedemann - Beckwith

Пръвчев, Н. - Към въпроса за орбиталните усложнения на риносинуитите у децата

Пръвчев, Н., 3. Станчев, С. Клайн - Нива на антибиотици в тонзилна тъкан

Спасов, Вл., Р. Митрова, Ш. Ниньо - Вродена дисеритропоетична анемия

Христозов, Хp., Д. Мумджиева - Към проблема за самоубийството в ранната детска възраст

Социална педиатрия

Захариев, Б., П. Бахметиев, А. Свинаров - Медицинско обслужване на децата, живеещи в селата

Случаи от клиничната практика

Михов, Хp., Б. Паунов, М. Маврова - Атлантоепистрофеален артрит (синдром на Gгisel) у 7-годишно дете

Бобев, Дp., Ил. Калев - Случай на хлором в детската възраст

Петков, Ив., Хр. Христов, Л. Манолов - Случай на рядка локализация на костна туберкулоза в детската възраст

За практиката

Бобев, Дp., Вл. Спасов, Ил. Калев - Върху два случая на периферен туберкулозен лимфаденит (клинико-морфологична диагностика)

Диагностична задача

Юбилей

In memoгiam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Вhuеva, A. - Water and Electrolite Balance, Renal Function and Nutrition in Infancy

Grigоrоva-Rасеva, R. - Aldosteron, Modern Methods for the Estimation of Mineralocorticoid Function of the Suprarenal Cortex

Clinical and Prophylactic Observations

AladIova, D., M. Kiradlieva, A. Dimitrov and M. Tzаreva - Pulmonary Complications in Newborn Infants in Extrapulmonary Surgical Disease

Mikhov, Chr., B. Paunov, Chr. Вауcеv, В. Christov and Zl. Valcеva - Cahnges in the Eyegrounds in Newborn Infants with Clinical Patterns of Cerebral Haemorrhage after Pathological Birth

Anadоliiska, A. - Diagnostic Criteria of Pyelonephritis in Early Childhood

Anadoliiska, A. and K. Kancеv - Diagnostic Value of Urine Osmolality in Pyelonephritis in Infancy

Yankova, D., M. Naplatanova, M. Marinov and A. Alexiеv - Content of Trace Elements in Milks Used During Infancy

Pramatarowa, M. - Calcium-Phosphorus Metabolism in Combustion in Childhood

Раnбеv, G., A. Radivenska and P. Khumanova - Congenital Dilatation of Ductus Choledochus. Case Report

Christov, Chr., Iv. Petkov and Chr. Vassilev - Gigantic Cystic Lymphochyloangioma of Omentum Majus in a Child 3,5 Years of Age

Boyanov, A. - Wiedemann - Beckwith's Syndrome

Рravcеv, N. - Orbital Complications of Rhinosinuitis in Children

Рravсеv, N., Z. Stancev and S. Klein - Antibiotic Levels in Tonsillar Tissue

Spassov, Wl., R. Mitrova and S. Ninio - Congenital Dyserythropoetic Anemia

Christosov, Chr. and D. Mumdzieva - Suicide - a Problem in Early Childhood

Social Pediatrics

Zakhariev, B., P. Bakhmetiev and A. Svinarov - Medical Care for Rural Children

Case Reports from the Clinical Practice

Mikhov, Chr., B. Paunov and M. Mavrоa - Atlanto-Epistropheal Arthritis (Grisel's Syndrome) in a Seven Years Old Girl

Bobev, Dr. and II. Kalev - Chloroma in Childhood. Case Report

Petkov, Iv., Chr. Christov and L. Manolov - A Rare Localization of Bone Tuberculosis. Case Report

For the Practice

Bobev, Dr., Wl. Spassov and II. Kalev - Two Cases with Peripheral Tuberculous Lymphadenitis

Diagnostic Test

ТОМ XVII, 6/1978 година, VOLUME XVII, 6/1978 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Маринова, М. - Хранене и затлъстяване в ранната детска възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Маринова, М. - Върху недежността на някои методи за оценка на затлъстяването в ранната детска възраст

Величкова, Д., Ч. Драгойчев, П. Нинова, Н. Арнаудов, Д. Илиев, В. Пилософ, Р. Дойнова, А. Морозова, Г. Радевска, М. Мирчева, Д. Петкова, Ив. Дженев, Н. Мумджиев, М. Караминева, Б. Куцарова - Епидемиологични проучвания на вродените сърдечно-съдови малформации у децата в някои окръзи на страната

Куцарова, Б., Е. Шекерова - Разпространение на вродените сърдечни пороци при децата, родени през 1974 - 1976 г. в гр. Бургас

Иванова, Н. - Върху разпространението на екстрасистолната аритмия при ученици от София на възраст от 6 до 15 години

Бойкинов, И., М. Витанова - Векторкардиографски изменения при деца с ревматичен артрит

Витанова, М., И. Бойкинов - Векторкардиографски промени при деца със сърдечни пороци с ляво и дясно камерно обременяване

Арнаудов, Н,, А. Кънева. О. Илиева, Р. Христова, Н. Евтимова, Д. Иванова, К. Коцева, В. Найденова, С. Цветанова - Проучване на системата за електрокардиографски отвеждания НС и създаване на нейна основа на работен модел за скрининг на сърдечно-съдовата система в неонаталния период

Нинова, П., М. Цонзарова - Върху синдрома на „перзистираща фетална циркулация" у новородено с принос на един случай

Антова, В., Т. Симеонова, А. Куфарджиева, Ив. Галева, Ст. Бурова, В. Лалов, В. Андреева, М. Гизова, Ф. Крутилин - Приложение на бикарбонати при лечението на остра дихателна недостаъчност у деца

Физиологични изследвания

Исаева, Л., В. Братанова, Ив. Иванов - Топлинно състояние на кърмачета при сън на открито

Мутафчиев, Д. - Ефект на кортизола върху съдържанието на желязо и желязосвързващия капацитет в мляко на зайци

Педагогически проблеми

Мичев, П., Ш. Ниньо - Някои нерешени проблеми на обучението по пeдиатрия

Социална педиатрия

Андреева, Е. - Успехи в организацията на общественото възпитание на децата

в социалистическите страни

Цонев, М., К. Мазгалов, А. Чаушев - Проблеми на педиатричния участък

За практиката

Димитров, А., М. Панов - Върху диагностиката и хирургичното лечение на халазията на кардията в детската възраст

Василев, П., Н. Килимов - Върху придобитата екстензионна контрактура на колената в детската възраст

Случаи от клиничната практика

Бобев, Д p., Т. Симеонова - Върху един случай с вродена амегакариоцитоза

Кръстева, И., Д. Коев, П. Попова - Рядък случай на тиреотоксикоза у кърмаче

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Маrinоva, M. - Nutrition and Obesity in Early Clildhood

Clinical and Prophylactic Observations

Marinоva; M. - Reliability of some Methods of the Evaluation of Obesity in Early

Childhood

Velicikova, D,, C. Dragоуcеv, P. Ninоva, N. Arnaudov, D. Rliеv, V. Рilоssоv, R. Dоуnоvа, А. Моrоzоva, G. Radеvska, M. Mirсеva , D. Реtkоva, Iv. Dzеnеv, N. Mumdziеv. M. Karamineva and B. Kutsarova - Epidemiological Investigations on Congenital Cardio-Vascular Majformations in Children in some Districts in Bulgaria

Kutrarоva, B. and E. Sеkеrоva - Incidence of Congenital Heart Disease Among Children Born between 1974 - 1976 in the Town of Bourgas

Ivanоva, N. - Incidence of Extrasystolic Arrhythmia among Pupils in Sofia between 6 and 15 Years of Age

Воуkinоv, II. and М. Vitаnоva - Vectorcardiographic Changes in Children with Rheumatoid Arthritis

Vitanоva, M. and II. Воуkinоv - Vectorcardiographic Changes in Children with Heart Disease with Left and Right Chamber Loading

Arnaudov, N.. A. Kanеva, O. Iliеva, R. Christova, N. Еftimоva, D. Ivаnоvа, К. Коtzеva, S. Tzvеtanоva and V. Niaidenova - A Comparative Study of the NS-System of ECG-Leads Setting up on Its Base a Working Programme for Cardio-Vascular Screen ing During the Early Neonatal Period

Ninova. P. and М. Тrоnsarоva - Syndrome of „Persistent Foetal Circulation". Case Report

Antоva, V., Tn. Simеоnоva, A. Kufаrdziеva, Iv. Ghalеva, St. Bhurоva, V. Lalоv, V. Аndrееvа, М. Сhizоva and F. Krutilin - Administration of Bicarbonate in the Treatment of Acute Respiratory Insufficiency in Children

Physiological Investigations

lssаеva, L., V, Bratanоva and Iv. Ivаnоv - Thermal State of Infants During Sleep in Open Air

Mutafciеv, D - Effect of Cortisole on Iron Content and Jron Binding Capacity Rabbit's Milk

Pedagogical Problems

Mincev, P. and S, Ninio - Some Unsolved Problems in the Training in Social Pediatrics

Andrееva, E. - Successes in the Organization of Social Edication of Children in the Socialist Countries

Tzоnеv. М., К. Мazghalov and A. Causеv - Problems of the Pediatfic District

For the Practice

Dimitrov, A. and М. Рanov - Chalasia of the Cardia in Ciltihood, Diagnostics and Surgical Treatment

Vassilеv, P., and N. KiNrnov - Acquired Extended Contracture of the Knees in Early Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Воbеv, Dr. and Th. Simeonоva - Congenital Amegakaryocytosis

Кrustеva, L, D. Коеv and P. Ророva - A Rare Case of Thyreotoxicosis in an Infant

Начало^^ Top ^^