www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XIV, 1/1975 година, VOLUME XIV, 1/1975 year

ТОМ XIV, 2/1975 година, VOLUME XIV, 2/1975 year

ТОМ XIV, 3/1975 година, VOLUME XIV, 3/1975 year

ТОМ XIV, 4/1975 година, VOLUME XIV, 4/1975 year

ТОМ XIV, 5/1975 година, VOLUME XIV, 5/1975 year

ТОМ XIV, 6/1975 година, VOLUME XIV, 6/1975 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XIV, 1/1975 година, VOLUME XIV, 1/1975 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинични и профилактични наблюдения

Ангелов, Г., Сн. Томова и П. Нинова - Физическо развитие и телесна структура на деца с вроден сърдечен порок

Даскалов, Ив. - Върху някои комплексни фазови показатели на левохамерния сърдечен цикъл в детската възраст (апекскардиографски проучвания)

Христозов, Х. - Психогенеза на фобийните изживявания в детската възраст

Станкушев, Т., Л. Хинова и Е. Разбойникова - Върху някои особености в психичното развитие и поведението на деца на родители-алкохолици

Главанакова, В. и Ал. Дойчинов - Особености на хемостазата в неонаталния период

Коева, Н. и Ст. Стомонякова - Ориентировъчни показатели на кръвосъсирването в периода на новороденото

Ниньо, Ш. и П. Бояджиев - Тромбодинамография у новородени

Стомонякова, Ст., Д. Новачев, В. Киселкова и К. Тодорова - Серумна ензимна активност у новородени деца, третирани с фенобарбитал

Клайн, С. Б. - Концентрация на оксацилин при деца с хилербилирубинемия

Случаи из клиничната практика

Калева, А., А. Ангелов и Г. Вълкова - Хромззомни и дерматоглифни промени при дете с анемия на Fanconi и остра левкоза

Калева, А., Ив. Дюкмеджиев и К. Агопян - Атенюирани форми на фамилна галактоземия

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical and Prophylactic Observations

Anghelov, G., S. Tomova and P. Ninova - Physical Development and Body Structure in Children with Inborn Heart Disease

Daskalov, Iv. - Complex Phase Indices of the Left Chamber Cardiac Cycle in Childhood (Apexcardiogrephic Investigations)

Christosov, Chr. - Psychogenesis of Phobia Experiences in Childhood

Stankusev, T., L. Hinova and E. Razboynikova - Peculiarities in the Psychic Development and Behaviour of Children from Alcohol Parents

Glavanakova, V. and Al. Doichinoff - Peculiarities of Haemostasis During the Neonatal Period

Koeva, N. and St. Stomonyakova - Orientation Parameters for Blood Coagulation During the Neonatal Period

Nino, S. and P. Boyadjiev - Thrombodynamography in the Neonate

Stomanyakova, St., D. Novacev, V. Kisselkova and K. Thodoiova - Seium Enzyme Ativity in Newborn Infants Treated with Phenobarbital

Klein, S. - Oxacillin Concentration in Infants with Hyperbilirubinaemia

Case Reports from tie Clinical Practice

Kaleva, A., A. Anghelova and G. Vaikova - Chromosomal and Dermatoglyphic Changes in a Child with Fenccni's Anaemia and Acute Leukaemia

Kaleva, A., Iv. Dukmеdjiеv and K. Agоруаn - Attenuated Forms of Family Galactosaemia

Recensions

ТОМ XIV, 2/1975 година, VOLUME XIV, 2/1975 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Поппандова, М. - Особености на ранното психично развитие на децата с церебрални родовотравматични увреждания

Клинични и профилактични наблюдения

Антова, В., Б. Цанев, Л. Тихова, А. Арнаудова и А. Куфарджиева - Промени на дихателната функция при покой и субмаксилално усилие у деца с бронхиална астма

Цветкова, В. и Н. Колебинов - Адренокортикална реактивност при деца с ревматоиден артрит, лекувани продължително с Cortrosyn depo

Михов, Хp., Бorд. Кръстев, Н. Николов и П. Дрянкова - Сравнителни проучвания върху ефективността на витамин D2 и D3 при профилактиката на рахита

Млъчков, Хр. и А. Игнатов - Клинично приложение на краткоживеещите радионуклиди в диагностиката на вродените бъбречни аномалии в детската възраст

Божков, Л. К. - Некротизиращ ентероколит и идпопатпчна перфорация на стомашно-чревния канал у новородени деца

Физиологични наблюдения и експериментални изследвания

Дундова, Р. - Ниво на някои показатели на растежа на децата през първата година в зависимост от стойността им при раждане

Коен, С. - Смесено и изкуствено хранене на недоносени деца с млеката на прах «Бебе-1» и «Хумана-0»

Социална педиатрия

Цонев, М. - Неовладени социални и здравно-организационни проблеми на детската

смъртност в НР България

Кръстев, Б. - Медико-социални проблем на детството в света

Случаи от клиничната практика

Дянков, Д. и Ст. Кертикова - Идиопатична белодробна хемосидзроза с

миокардит у 5-годишно дете

Печилков, И. и Н. Димитрова - Смъртоносно отравяне с амидофен

Хроника

III национален конгрес на българските педиатри

Хенрих Брокман - старейшина на полската педиатрия

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Popandova, M. - Peculiarities of the Early Psychic Development of Children with Cerebral Palsy and Obstetrical Injuries

Clinical and Prophylactic Observations

Antova, V., B. Tzanev, L. Tikhova, A. Arnaudova and A. Kufardjieva - Changes in Respiratory Function at Rest and under Submaximal Effort in Children with Bronchial Asthma

Tzvetkova. V. And N. Kolebinov - Adrenal Cortical Reactivity in Children with Rheumatoid Arthritis, Submitted to Long-Term Therapy with Cortrosyn Depot

Mikhov, Chr., B. Krastev, I. Nikolova and P. Drenkova - Comparative Investigations on the Efficiency of Vitamins D2 and D3 in the Prevention of Rickets

Mluckov, Chr. and A. Ignatov - Clinical Application of Radionuclides of Short Life in the Diagnostics of Inborn Anomalies in Childhocd

Воskоv, L. - Necrotizing Enterocolitis tnd Idiopathic Perforation of the Gastrointestinal Tract in the Newborn

Physiological Observations and Experimental Investigations

Dundova, R. - Level of Some Indices of Growth in Children During the First Year of Life in Dependence of their Values at Birth

Cohen, S. - Mixed and Artificial Feeding of Premature Infants with the Powdered Milks «Beba - 1» and «Human - 0»

Social Pediatrics

Тzonev, M. - Unsolved Social and Medical Organizational Problems of Infant Mortality in Bulgaria

Krastev, B. - Medico-Social Problems of Childhood in the World

Case Reports for the Practice

Diankov, E. and St. Kertikova - Idiopathic Pulmonary Haemosiderosis with Myocarditis in a 5-Years Old Child

Pecilkov, I. and N. Dimitrova - Lethal Poisoning with Amidophen

Chronicle

Ill-rd National Congress of the Bulgarian Pediatricians

Henryk Brokman - Elder of Polish Pediatrics

Recensions

ТОМ XIV, 3/1975 година, VOLUME XIV, 3/1975 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Коева, Н. и В. Киселкова - Актуални проблеми в неонатологията

Клинични и профилактични наблюдения

Дамянова, М., А. Илков и О. Копаранова - Базално ниво на имунореактивния инсулин при здрави и болни от захарен диабет деца

Дамянова, М., А Илков, О. Копаранора, Ц в. Дамянова, М. Атанасова и А. Куртев - Динамика на инсулиновата секреция при деца със затлъстяване

Бобев, Дp., Ш. Ниньо, Ил. Калев, П. Бояджиев, Вл. Спасов и П. Переновска - Усложнения от лечението на острата лимфобластна левкоза с L аспарагиназа

Бойкинов, Б. - Върху значението на везико уретералния рефлукс при уроинфекциите в детската възраст

Данов, Н., Б. Бойкинов и Ат. Балджийски - Бъбречни и съдови аномалии и вариетети на детската възраст в ангиографиен аспект

Бойкинов, Б. и Йорд. Маршавелова - Катамнестични проучвания при деца, преболедували от уринарни инфекции

Арнаудова, Р. - Количество на някои имуноглобулини у новороденото, родилката и околоплодната вода

Давидоfа, В. и М. Василева - Върху някои имунологични данни за вътреутробни грипи инфекции у новороденото

Михов, Хр., Ив. Дюкмеджиев, С. Коен, Ив. Славов и Сл. Дамова - Проучвания върху нивото на серумната алкална фосфатаза у новородени от бременни с късни токсикози

Михов, Хр., М. Михова и Е. Георгиев - Клинико патологоанатомични съпоставки при новородени с клинични диагнози вътречерепни кръвоизлив, вроден сърдечен порок и бронхопневмония

Спасов, С. М. - Нов метод за бърза диагностика на колиентеритите в детската възраст

Физиологични наблюдения и експериментални изследвания

Трифонова, Л. и Д. Янкова - Усвояване на желязото от различни кърмачески храни и възможности за задоволяване на потребностите от желязо в кърмаческата възраст

Константинов. Б. и Р. Григорова - Възрастови промени на 11 хидроксикортикостероидите на някои ензимни активности у едномесечни плъхове

За практиката

Георгиева, М. и Е. Ангелова - Върху клиниката и усложненията при родовотравматичите увреждания на раменния сплит

Случаи из клиничната практика

Доспевски, Д., Ш. Ниньо, П. Бояджиев и П. Кузманова - Еритролевкемия в детската възраст

Ниньо, Ш. и В л. Спасов - Хипопластична анемия вследствие токсично въздействие на хлорамфеникол

Бобев, Др. и А. Куфарджиева - Хемолитичен синдром в клиничното начало на m. Wilson - Коновалов

Статева, Ст., Хр. Христова и Л. Боянов - Синдром на Wiskott - Aldrich у момиче

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Koeva, N. and V. Kisselkova - Actual Problems in Naonatology

Clinical and Prophylactic Observations

Damyanova, M., A. Ilkov and O. Koparanova - Basic Level of Immunoreactive Insulin in Healthy Children and Children with Diabetes Mellitus

Damyanova, M., A. Ilkov, O. Koparanova and Tzv. Damyanova - Dynamics of Insulin Secretion in Children with Obesity

Bobev, D., S. Nino, II. Кalеv, P. Boyadjiev, V. Spassov and P. Perenovski - Compiclations During Treatment of Acute Lymphoblastic Leukaemia with L-Asparaginase

Boykinov, B. - Vesiao-Ureteral Reflux and its Significance in Urinary Infections in Childhood

Danov, N., B. Boykinov and A. Baldjiiski - Renal and Vascular Anomalies and Varieties in Childhood in the Aspect of Angiography

Boykinov, B. and J. Marshavelоva - Katamnestic Investigations in Children with Ulinary Infections in the Past

Arnaudova, R. - Quantitative Estimation of some Immunoglobulins in the Newborn, the Mother at Childbirth and the Amniotic Fluid

Davidova, V. and M. Vassileva - Immunologic Data on Intrauterine Influenza Infections in the Newborn

Mikhov, Chr.. Iv. Dukmedjiev, S. Cohen, Iv. Slavova and SI. Darnova - Investigations on the Level of Serum Alcaline Phosphatase in Newborns of Pregnant Women with Late Gestational Toxicoses

Mikov, Chr., M. Mikhova and E. Gheorghiev - Clinical and Pathomorphological Comparison in Newborn Infants with the Clinical Diagnosis of Intracranial Haemorrhage, Inborn Heart Disease and Bronchial Pneumonia

Spassov, S. - New Method for a Rapid Diagnosis of Colienteritis in Childhood

Physiologic Observations and Experimental Investigations

Trifonova, L. and D. Yankоva - Utilization of Iron of Different Infants Foods and Possibilities to Cover Iron Requirements During Infancy

Konstantinov, B. and R. Grigorova - Changes with Age in 11-Hydroxycorticosteroids and some Enzymes in Rats One Month of Aga

For the Practic

Gheorghiеva, M. and E. Anghelоva - Clinics and Complications in Obstetrical Lesions of Plexus Brachialis

Case Reports from the Clinical Practice

Dospevski, D., S. Nino, P. Boyadjiev and P. Kuzmanova - Erythroleukaemia in Childhood

Nino, S. and V. Spassov - Hypoplastic Anaemia Following the Toxic Effect of Chloramphemphnicol

Bobev, D. and A. Kufardjieva - Haemolytic Syndrome During the Clinical Onset of Wilson Konovalov's Disease

Stateva, St. Chr. Christоva and L. Boyanov - Wiskott - Aldrich's Syndrome in a Girl

ТОМ XIV, 4/1975 година, VOLUME XIV, 4/1975 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Василева, М. - Цитомегаловирусни инфекции у бременната, плода и новороденото

Клинични и профилактични наблюдения

Коларов, Ст., А. Руменова, Ив. Шиваров, Т. Льочева, Р. Недкова, Д. Белова, П. Монева, Л. Анкова, Р. Рахнева, Е. Енев, Л. Пандова, Р. Джамбазова, Н. Мотекора и Е. Матеева -

Клинична характеристика на сърдечно-съдовия синдром при деца а с ревматична болест през последните години

Бардфелд, Р. и Д. Канкова - Късни резултати от лечението на ревматизма

Величкова, Д., П. Нинова, В. Пилософ, Н. Арнаудов и Д. Илиев - Значение на вродените кардиопатии в детската патология

Величкова. Д., Л. Атанасова и Р. Маркова - Синдром на Noonan

Вапцаров, Ив., М. Клинканова, Ц в. Люцканова, Ив. Дюкмеджиев и Б. Бойкинов - Секреторни имуноглобулини у деца с хронични и редидивиращи дихателни инфекции

Цонева, М., М. Маврудиева, Н. Пройнова, Р. Рашков, 3. Томалева и Д. Новачев - Неонатална хипербилирубинемия и гликозо 6-фосфатдехидрогенезна недостатъчност

Арнаудова, P., Р. Славова, Л. Пенева - Интелектуално развитие при деца с първичен хипотиреоидизъм, лекувани с тиреоидни хормони

Петков, Г., М. Кашъмова, Е. Каишева и Б. Караджов - Вродени аномалии на пикочната система

Вецка, П. - Вентрикуло-ретроперитонеална анастомаза при детската хидроцефалия

Функционална диагностика

Савова, Ц. и М. Казакова - Ортоклиностатичната електрокардиография при функционалната диагностика на сърдечните аритмии в детската възраст

Вецка, П., С. Унджиян и Ст. Габровски - Диагностични възможности на ретроградната брахиална ангиография при малформация на централната нервна система

Витанов, М. - Векторкардиографски образ на физиологичния бедрен блок при здрави деца

Социална педиатрия

Братанов, Бр., Л. Яръков, Ив. Киров. В. Киселкова, М. Цонев, Л. Йонков, Ал. Гешаков, Ел. Даскалова, Н, Павлова, Ю. Стефанова, В. Калева и М. Нанкова - Експертна оценка на причините за детската смъртност в София през 1973 г

Петков, Г., Е. Каишева, К. Спиров, Л. Василева и С. Спасов - Структура на детската смъртност в Пазарджишки окръг през последните 10 години

Рахнева, Р. - Разпространение на артериалните хипертонии между учениците на възраст 7 - 15 г. от Разград

Физиологични наблюдения и изследвания

Коен, С. - Хранене и алкално-киселинно равновесие у здрави недоносени деца през първите 3 месеца от живота

За практиката

Статева, Ст. и Хр. Христова - Лечение на фенилкетонурията

Маламова, С. и Е. Силяновска - Върху ехоенцефалографията в детската възраст

Случаи из клиничната практика

Статева, Ст., Хр. Христова, А. Георгиева и Ст. Данев - Гликогеноза III тип у две братчета

Пилософ, В., П. Нинова и А. Проданов - Аномално излизане на лявата коронарна артерия от ствола на белодробна артерия (синдром на White - Bland - Garland) по повод на 3 случая

Станчев, 3., Е. Симеонов - Синдром на Beckwith - Wiedemann

Пищиков, Б., Н. Паскалева - Върху един случай на отравяне с амитриптилин

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vassileva, M. - Cytomegalovirus Infection in the Pregnant Woman, the Fetus and the Neonate

Clinical and Prophylactic Observations

Kolarov St., A. Rumenova. Iv. Shivarov, R. Nedkova, D. Belova, P. Moneva, L. Ankova, R. Rakhneva, E Enev, L. Рandova, P. Djambazova, N. Motekova and E. Mateeva - Characteristics of the Cardioarticular Syndroms in Rheumatic Fever in Children During the Last Years

Bardfeld, R. and D. Kankova - Late Results in the Therapy of Rheumatic Fever

Velickova, D., P. Ninova, D. Iliev, W. Pilosov and N. Arnaudov - Inborn Heart Disease and its Significance for the Pathology of Childhood

Velickova, D., L. Athanassova and R. Markova - Noonan's Syndrome

Vарtzarоv Iv., M. Klinkanova Tz. Ljutzkanоva, Iv. Dukmеdjiev and B. Boykinov - Secretory Immunoglobulins in Children with Chronic Recurrent Respiratory Infections

Tzoneva, M., M. Mavrodieva, N. Proynova, R. Raskоv. Z. Tomaleva and D. Novacev - Hyperbilirubinaemia in the Neonate in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency

Arnaudova, R., R. Slavova and L. Peneva - Intellectual Development of Children with Primary Hypothyroidism Treated with Thyroid Hormones

Petkov, G., М. Кasamova, E. Kayseva and B. Karadjov - Inborn Anomalies of tha Urinary System

Vetzka, P. - Ventricular Retroperitonaal Anastormsis in Hydrocephalus in Childhood

Functional Diagnostics

Savova, Tz. and M. Kazakova - Ortholinostatic Electrocardiography in Functional Diagnostics of Cardiac Arrhythmiae in Childhood

Vetzka, P., S. Undjian and St. Gabrovski - Diagnostic Possibilities of Retrograde Branch Angiography in Malformations of tha Central Nervous System

Vitanova. M. - Vectorcardiographic Patterns of the Physiologic Bundle Branch Block in Healthy Children

Social Pediatrics

Bratаnоv, Br., L. Yarakоv, Iv. Kirov, V. Kissеlkоva, M. Tzonev. L. Yonkov, Al. Geshakov, El. Daskalova, N. Pavlova, J. Stefanova, V. Kaleva and M. Nankova - Causes for Infant Mortality in Sofia for the Year 1973. An Evaluation of Experts

Petkov, G., E. Kayseva, K. Spirov, L. Vassileva and S. Sрassov - Structure of Infant Mortality in the District of Pazardjik for the Last Ten Years

Rakhneva, R. - Incidence of Arterial Hypertension among School Children between Seven and Fifteen Years of Age in Razgrad

Cohen, S. - Feeding and Acid-Base Balance in Hsalthy Premature Infants During the First Three Months of Life

Far the Practice

Stateva, St., Chr. Christova A. Gheorghiev and St. Danev - Glycogenosis Type III in Two Brothers

Pilosov, W., P. Ninova and A. Prodanov - Anomalous Branching of the Left Coronary Artery from the Pulmonary Artery (White - Bland - Garland's Syndrome). Three Case Reports

Stancev, Z. and E. Simeonov - Beckwith - Wiedemann's Syndrome. Case Report

Pistikov, B. and N. Paskaleva - Fatal Poisoning with Amitriptilin. Case Report

Recensions

ТОМ XIV, 5/1975 година, VOLUME XIV, 5/1975 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Дамянова, Цв. - Съвременни схващания върху патогенезата на синдрома на тестикуларната феминизация

Клинични и профилактични наблюдения

Вапцаров, Ив. и О. Христова - Върху взаимоотношенията на кръвно-груповата принадлежност с хипогамаглобулинемиите у деца

Русева Н. - Проучване на най-често срещаните фактори които влияят за появяването на развитието на безапетитието в ранната детска възраст

Русева, Н - Уропепсин при деца в ранната възраст с безапетитие

Михайлов, Г., Ал. Георгиев и Д. Димитров - Туберкулозата като причина за смърт в детската възраст според секционния материал на Катедрата по патологична анатомия при МА-София за 10 години (1961 - 1970)

Дамянова, Цв., Д. Дяков и Р. Костова - Пубертетно развитие и костно съзряване

Родопска, С., М. Чучкова и Ив. Гаврилова - Проучвания върху дозировката при ваксинация на новородени с ваксина БЦЖ

Митев, Ив. и С. Клайн - Концентрация на феноксиметилпеницилина (феноцилин) в серума на деца със сърдечна декомпенсация

Лабораторна изследвания

Василева, М., В. Давидова и В. Арнаудова - Върху бързата диагноза на чревните вирусни инфекции чрез имунофлуоресцентния метод

За практиката

Стефанов, Ст., Хр. Христов и Ив. Иванчев - Инфекциозни ентероколити и остър апендицит в детската възраст

Стефанов, Ст., Хр. Христов и Г. Загуров - Към въпроса за «Морбилозния апендицит»

Христов, Хp., М. Георгиева и А. Боянов - Аскаридозата като причина за остър хирургичен корем в детската възраст

Случаи из клиничната практика

Дамянова Ц в., М. Дамянова, П. Генкова, С. Торшанова и М. Георгиева - Ранна диагноза на синдрома на тестикуларна феминизация

Райчев, Р. и Б. Божикин - Светлоклегьчен аденокарцином на тестиса в детската възраст

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Damyanova, Tzv. - Modern Concepts on the Pathogenesis of Testicular Feminization

Clinical and Proпhylactic Observations

Vapfzarov, Iv. and O. Christova - Interrelations between Blood Groups and Hypogammaglobulinaemia in Children

Russсva. N - Investigations on the Most Frequent Factors Leading to the Appearance of Poor Appetite in Early Childhood

Russеva, N - Uropepsin in Children with poor Appetite During Early Childhood

Mikhailоv. G. Al. Goerghiev and D. Dimitrоv - Tuberculosis as a Cause for Death in Children According to the Autopsy Records of the Chair of Pathological Anatomy in the Medical Academy Sofia (1961 - 1970)

Damyanova, Tzv., D. Dуakоv and R. Коstоva - Pubertal Development and Bone Maturation

Rodopska. S., .М. Сufkоva and Iv. Gavrilоva - Studies on the Dosage of BCG Vaccine in Newborn Infants

Mitеv Iv. and S. Klеin - Concentration of Phenoxymethylpenicillin (Phenocillin) in the Blood Serum of Childrem with Cardiac Decompensation

Laboratory Investigations

Vassilеva M.. V. Daviclova and V. Arnaudova - Express Diagnosis of Enteric Virus Infections with the Aid of the Immunofluorescent Method

For the Practice

Stеfanоv, St.. Сhr. Christov and Iv. Ivancеv - Infectious Enterocolitis and Acutе Appendicitis in Childhood

Stefanov, St.. Christov and G. Zagurov - Problems with the s. c. «German Measles Appendicitis»

Christov, Сhr.. M. Ghеоrghiеva and A. Bоуаnоv - Ascaradosis, a Cause for an Acute Abdomen in Childhood

Case Reports from the Clinical Practice

Damyanova, Tzv., M. Damуanоva, P. Ghеnkоva, S. Тоrsanova and M. Gheorghieva - Early Diagnosis of the Syndrome of Testicular Feminization

Raicеv. R. and В. Воjikin - Bright Cell Adenocarcinoma of the Testicle in Childhood

Recensions

ТОМ XIV, 6/1975 година, VOLUME XIV, 6/1975 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Константинов. Б. - Соматомедин

Клинични и профилактични наблюдения

Ниньо, Ш., Т. Лисичков и С. Серафимова - Сравнителни проучвания на някои методи за лабораторна диагноза на хемофилията

Ниньо, Ш. и Вл. Спасов - Популационни проучвания при деца, болни от хемофилия в HP България

Бобев, Дp., П. Бояджиев, Ш. Ниньо и Р. Митрова - Ниво на серумната мед при деца със злокачествени хемопатии

Ниньо, Ш., Д р. Бобев, Л. Христов и П. Бояджиев - Върху приложението на Milurit при комплексното лечение на острите левкемии и злокачествените лимфоми в детската възраст

Бояджиев, П. - Асептични арахноидити след лумбално приложение на Меthotrexat

Белова, Д. и Ст. Коларов - Динамика на някои показатели на кръвообращението в условия на дозирано обременяване при деца с артериална хипертония

Казакова, М. - Влияние на ортоклиностатичната тренировка върху нервно-вегетативната регулация на сърцето при деца на 2 и 5 години

Илиев, Д. и Цв. Павлов - Електрокардиографски и векторкардиографски промени при междупредсърдните дефекти в детската възраст

Коларов, Ст. и Р. Рахнева - Скрининг за артериална хипертония в детската възраст

Пенева, Л. и Н. Търколев - Плазмено ниво на имунореактивния инсулин при деца, лекувани с кортикостероиди или синтетичен АКТХ-тетракозактрин

Пенева, Л. и Т. Узунова - Свободните мастни киселини като индиректен показател за секрецията и тъканния ефект на растежния хормон

Вапцаров, Ив., Ив. Дюкмеджиев, М. Клинканова, Е. Михайлова и Ц. Люцканова - Първични хипогамаглобулинемии всред хоспитализираните деца за периода 1966 - 1973 г,

Попова-Кипрова, Цв. - Непосредствени реакции у деца профилактирани с Benzacillin

Калева, А., Ст. Поборникова и М. Михова - Xapaктеристика на стафилококовите бронхопневмонии в детската възраст

Пенчева, Ив., П. Хинкова, Е. Воденичарова и Бр. Ц. Братанов - Особености на масивните пневмонии в следкърмаческата възраст

Пищиков, Б., Л. Костова, Н. Паскалева, Л. Чобановa и И. Тодорова - Проучване на практическата стойност на антибиотикограмите при заболяване на дихателната система у децата

Малеев, Н. С. и В. Ю. Денински - Проучване на паралели между рентгеновата и патологоанатомичната диагноза в детската възраст

Експериментални изследвания

Цонев, И., Б, Рашеева и Н. Печенякова - Промени на растежния хрущял на млади животни, третирани с имуносупресанта имуран

Йорданов, И. Ст. - Екскреция на кортикостероиди в урината на плъхове след частична хепатектомия

Случаи из клиничната практика

Коева, Н., В. Гляванакова, 3. Сотирова и Н. Славков - Остра бъбречна недостатъчност у новородено, успешно лекувано с хепарин

Чукова - Божанова, Т. и Н. Килимов - Неврологични и ЕМГ аспекти на дизепиновата интоксикация

Велчева, Х. - Към клиниката на острите отравяния с хинин в детската възраст

За практиката

Монов, Ал. - Съвременни проблеми в детската токсикология

Педиатрични проблеми на медицинското образование

Минчев, П. и Д. Величкова - Педагогически аспекти на медицинското образование

Социална педиатрия

Арнаудов, Д. К. и Л. Григорова - УННЦЕФ и детското здраве

Петков, Г., Е. Каишева, К. Натов, Б. Щерев, Н. Зизов, Д. Караджов и М. Кашъмова - Отравяния в детската възраст в Пазарджишки окръг и тяхното медико-социално значение

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews ad Lectuures

Konstantinоv, B. - Somatornedin

Clinical and Prophylactic Observations

Nino, S., Th. Lisiсkоv and S. Sеrafimova - Iaboratory Diagnonostics in Haemophilia

Nino, S and Wl. Sрassov - Population Studies in Children with Haemophilia

in the P. R. Bulgaria

Bobеv. Dr., P. Воyadiiеv, S. Nino and R. Мitrоva - Serum Copper Level in Children with Malignant Haemopathiae

Nino s., Dr. Воbеv. L. Сhrisiоv and P. Boуadjiеv - Milurit in the Complex Therapy of Acute Leukaemia and Malignant Lymphorna in Childhood

Воvadjiеv, P. - Aseptic Arachnitis after Lumbar Application of Methotrexate

Веlоva, D. and St. Коlarоv - Dynamics of some Circulatory Indices During Dosed Loading in Children with Arterial Hypertension

Kazakоva, M. - Influence of Orthoclinostatic Training on the Neurovegetative Regulation of the Heart in Children between Two and Five Years of Age

Iliеv, D. and Tzv. Pavlov - Electrocardiographic and Vectorcardiographic Changes in Interatrial Defects in Childhood

Коlarоv, St. and R. Rakhnеva - Arterial Hypertension Screening in Childhood

Реnеva, L. and N. Tarkоlеv - Blood Plasma Level of Immunoreactive Insulin in Children Treated with Corticosteroids and Synthetic ACTH (Tetracosactrin)

Реnеva, L. аnd Th. Ouzоunоva - Free Fatty Acids as an Indirect for the Secretion and Tissue Effect of Growth Hormone

Vaptzarov, Iv., lv. Dukmedjiev, М. Кlinkanоva, Е. Мikhailоva and Tzv. Ljutzkanоva - Primary Hypogammaglobun among Hospitalized Children During the Period 1966 - 1973

Ророva - Kiрrоva, Tzv. - Immediate Reactions in Children Submitted to Prophylactics with Benzacillin

Kalеva, A., St. Рооrnikоva and М. Мikhоva - Characterization of Staphyiococcal Bronchial Pneumonia in Childhood

Реnсеva, lv., P. Hinkоv, E. Vоdеniсаrоva anrl Br. Bratanоv - Peculiarities in Massive Pneumonia after Infancy

Рistikоv, B., L. Коstоva, N. Рaskalеva, L. Соbanоv a and I. Thоdоrоva - Investigations on the Practical Value of Antibioticograms in Respiratory Disease in Childhood

Maleev, N. and V. Dеninski - Investigations on Parallels between Radiological and Pathoanatomical Diagnoses in Childhood

Experimental Investigations

Tzоnеv, Iv., B. Rasееva and N. Ресеnуakоva - Changes in Growth Cartilage in Young Animals Treated with the Immunosuporessive Drug Imuran

Jоrdanоv, J - Urinary Excetion of Corticosteroids in Rats after Partial Hepatedomy

Case Reports from the Clinical Practice

Коеva. N., V. Glavanakоva, Z. Sоtirоva and N. Slavkоv - Acute Renal Failure in a Newborn Successfully Treated with Heparin

Cukоvа Воjinоva, T. and N. Kilimоv - Neurological and EMG Aspects of Dizepin Intoxication in Children

Velсеva, H. - Clinical Patterns of Acute, Intoxication with Quinine in Childhood

For the Practice

Моnоv, A l. - Modern Problems in Paediatric Toxicology

Paediatric Problems in Medical Education

Мinсеv, P. and D. Veliсkоva - Paedagogical Aspects of Medical Education

Social Paediatrics

Аrnaudоv. D. K. and L. Grigоrоva - UNICEF and Child Health

РеIkоv,G., Е. Кауsеva , K. Natоv, B. Stеrеv, N. Zirоv, D. Karadjоv and М. Каsаmоvа - Intoxications in Chilhood in the District of Pazardjik and their Medical-Social Significance

Начало^^ Top ^^