www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XII, 1/1973 година, VOLUME XII, 1/1973 year

ТОМ XII, 2/1973 година, VOLUME XII, 2/1973 year

ТОМ XII, 3/1973 година, VOLUME XII, 3/1973 year

ТОМ XII, 4/1973 година, VOLUME XII, 4/1973 year

ТОМ XII, 5/1973 година, VOLUME XII, 5/1973 year

ТОМ XII, 6/1973 година, VOLUME XII, 6/1973 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XII, 1/1973 година, VOLUME XII, 1/1973 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинични и профилактични наблюдения

Цанев, Б., В. Антова, Л. Тихова, В. Андреева и Т. Симеонова - Обратимост на бронхиалната обструкция под влияние на бронходилататори и кортикотерапия при деца с хронична пневмония

Савова, Цв. - Нашият опит при лечението на екстрасистолната аритмия в детската възраст

Стоянова, Л. и П. Нинова - Върху синдрома на суправалвуларната аортна стеноза

Ниньо, Ш., П. Бояджиев и Б. Митрева - Върху хроничната миелогенна левкемия у децата

Коева-Славкова, Н., А. Каракашов и Ст. Стомонякова - Хематологични и биохимични показатели при недоносени деца, болни от пневмония

Йорданова,, С., Д. Пицин и В. Стаменова - Липиди и липидни фракции при бъбречно болни деца

Арнаудова-Тодорова, В., Л. Бойдашева и Г. Караиванова - Местни и хуморални фактори на имунитета срещу грипен вирус тип А2 в кърмаческата възраст. I съобщение

Арнаудова-Т одорова, В., Л. Бойдашева и Г. Караиванова - Местни и хуморални фактори на имунитета срещу парагрипен вирус тип 3 в кърмаческа възраст. II съобщение

Соломонова, К., М. Дамянова и М. Бетовска - Активна имунизация против тетанус на деца, болни от захарен диабет

Физиологични изследвания

Цировски, И. - Соматометрично състояние на новородени деца от Пловдив

Митев, Ив. - Педограма

Социална педиатрия

Йорданов, Д. и П. Пенчев - Злокачествените неоплазми в Плевенски окръг (1965 - 1969 г.)

Случаи из клиничната практика

Михов, Хp., А. Калева и Б. Паунов - Хронично белодробно сърце в резултат на ринофарингеална обструкция

Бойкинов, Б., Ем. Георгиев, Цв. Люцканова и Ив. Вапцаров - Ренална форма на тромбстична микроангиопатия у кърмачета

Рецензия

Н. Коева-Славкова - A. Benedikt, P. Csaki - Zur Frage der Entwicklung von Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht

In memoriam

Лиляна Георгиева Стоянова

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical and Prophylaltic Observations

В. Тzanеv, V. Antоva, L. Tikhova, V. Аndrееva, T. Simеоnоva - Reversibility of Bronchial Obstruction under the Influence of Bronchial Dilatators and Therapy with Corticosteroids in Children with Chronic Pneumonia

Tzv. Savоva - Our Experience in the Treatment of Extrasystolic Arrhythmia in Childhood

L. Stoyanova, P. Ninova - Syndrome of Supravalvular Aortal Stenosis

S. Nino, P. Воуadjiеv, В. Мitrеva - Chronic Myelogenetic Leukaemia (Contribution of 5 Case reports)

N. Коуеva-Slavkova, A. Karakasov, St. Stomonyakova - Haematological and Biochemical Indices in Prematures with Pneumonia

S. Jordanova, D. Pitzin, V Stamenova - Lipids and Lipid Fractions in Children with Renal Disease

V. Arnaudova-Todorova, L. Boydasheva, G. Karaivanоva - Local and Humoral Immunity Factors against Influenza Virus Type A2 During Infancy (1st Communication)

V. Arnaudova-Tоdоrova, L. Boydasheva, G. Karaivanova - Local and Humoral Immunity Factors against Parainfluenza Virus Type 3 During Infancy (2nd Communication)

C. Splomonova, M. Damyanova, M. Betovska - Active Immunization against Tetanus in Children with Diabetes Mellitus

Physiological Investigations

M. Tzirovski - Somatometric Status of Newborn Children in Plovdiv

Iv. Mitеv - Pedogram

Social Pediatrics

D. Jordanov, P. Реncеv - Malignant Disease in the District of Pleven (1965-1969)

Case Reports from the Clinical Practici

Chr. Mikhov, A. Kaleva, B. Paunov - Chronic Cor Pulmonale Resulting from Rhinopharyngeal Obstruction

B. Boykinov, E. Gueorguiev, Tzv. Ljutzkanova, Iv. Vaptzarоv - Renal Form Thrombotic Microangyopathy in an Infant

Recensions

N. Коуеva-Slavkova - A. Benedikt, P. Csaki - Zur Frage der Entwicklung von Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht

In memoriam

Liljana Gueorguieva Stoyanova

ТОМ XII, 2/1973 година, VOLUME XII, 2/1973 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Вапцаров, Ив. и Б. Паунов - Имунонедоимъчни състояния (произход и класификация

Клинични и профилактични наблюдения

Вапцаров, Ив., Е. Георгиев, Н. Мумджиеви Б. Паунов - Фамилна амегакардиоцитна тромбоцитопения с гранулоцитопения и тежка дисимуноглобулинемия

Братанов, Бр. - Злокачествени новообразувания в детската възраст

Минков, Н., Н. Дончева и Р. Доросиев - Клиника, диагноза и комплексно лечение на аденомиосаркома в детската възраст (резултати от лечението на 34 деца)

Димитров, Ст., Е. Дянкови С. Кертикова - Върху ултраструктурата на тромбоцитите при тромбастения на Glanzmann - Naegeli

Димитров, Ст., Е. Дянкови Е. Бошнакова - Съдържание и разпределение на HbF и НЬА в еритроцитите у новородени деца непосредствено след раждането

Божинова, Т., Ш. Ниньо, П. Бояджиеви М. Гизова - Неврологични прояви и усложнения при хемофилията в детската възраст

Михов, Хp., Н. Мумджиев, Е. Генев и М. Клинканова - Върху някои по-редки прояви на муковисцидозата

Бойкинов, Б. И Ив. Дюкмеджиев - Върху протеинурията при пиелонефрита в детската възраст

Бойкинов, Б. - Хроничният пиелонефрит при деца от 0 до 18 месеца. Клинични особености и някои благоприятствуващи фактори

Каракашов, А., Е. Михайлова, Цв. Попова и В. Цветкова - Лабораторен контрол при ревматоидния артрит у децата

Пенева, Л., Ст. Миланов и В. Цветкова - Влияние на дълготрайното лечение с глюкокортикоиди върху нивото на АКТХ у деца

Арнаудова-Тодорова, В. - Времетраене на местни и серумни антитела срещу някои респираторни вируси като показател на продължителността на постинфекциозен имунитет у кърмачета

Арнаудова-Тодорова, В. - Местни и серумни инхибиращи фактори с вируснеутрализираща активност по отношение на аденовирус тип 3

Божков, Л. К. и М. Иванова - Перитонити в неонаталния период

Михайлов, Г., и 3. Найденова - Върху сърцево-съдовите промени при остри пневмонии в кърмаческата възраст

Михайлов, Г., В. Власов и Ж. Кънева - Върху ранните нервни усложнения при морбили

Гърдевски, М. - Патологоанатомично проучване на гнойните менингити у новородени

Физиологични изследвания

Караманлиева, Ц. - Времепоява на първата менструация при момичетата от Пловдив

Социална педиатрия

Вапцаров, Ив., М. Пиронкова, Т. Търпоманова, М. Иванова, Б. Кръстев и Н. Мумджиев - Вродените ангиокардиопатии в Пловдивски окръг

Случаи из клиничната практика

Вапцаров, Ив., Хр. Михов и Г. Пеев - По повод на едно наблюдение на периодична хипокалиемична парализа

Ангелов, А. и Д. Вучков - Върху синдрома на Turner - Kieser

Панчев, Г. и Л. Виденов - Вродена чернодробна цироза с нефроза (вродена тирозиноза ?)

Юбилей

In memoriam

Д-р Ангелина Иванова Цуцомакова

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lecture

Vaptzarov, Iv., B. Paunov - Immunological Deficiency States (Origin and Classification)

Clinical and Prophylactic Observations

Vaptzаrоv, Iv., E. Guеоrgiev, N. Mumdjiev, B. Paunov - Familial Amegakaryocytic Thrombocytopenia with Granulocytopenia and Grave Dysimmunoglobulinaemia

Bratanov, B r. - Malignant Neoplasm in Childhood

Мinkоv, N., N. Dоnбеva, R. Dorossiev - Clinics, Diagnosis and Complex Therapy of Adenomyosarcoma in Childhood (Results of the Treatment of 34 Children)

Dimitrov, St., E. Dyankov, S. Kertikova - Ultrastructure of Thrombocytes in Thrombasthenia Glanzmann - Naegeli

Dimitrov, St., E. Dyankov, E. Bosnakova - Content and Distribution of HbF аnd HbA in the Eyrthrocytes of Newborn Infants close after Birth

Bojinova, T.,S Nino, P. Boyadjiev, M. Guizova - Neurological Manifestations and Complications in Haemophilia During Childhood

Мikhоv, Chr., N. Mumdgiev, E. Guenev, M. Klinkanova - Rare Manifestations in Mucoviscidosis

Воуkinоv, B., Iv. Dukmеdjiеv - Proteinuria in Pyelonephritis in Childhood

Воуkinоv, B. - Chronic Pyelonephritis in Children between 0 and 18 Months of Age. Clinical Peculiarities and some Promoting Factors

Karakasov, A., E.Mikhailova, Tzv. Popov a, V. Tzvetkova - Laboratory Control in Rheumatoid Arthritis in Childhood

Peneva, L., St. Milanov, V. Tzvetkova - The Influence of Long Term Therapy with Glucocorticoids on the ACTH Level in Children

Arnaudova-Tоdоrоva, V. - Lifespan of Serum and Tissue Antibodies against some Respiratory Viruses as an Index for the Duration of Postinfectious Immunity in Infants

Arnaudova-Tоdоrоva, V. - Local and Serum Inhibiting Factors with Virusneutralizing Activity against Adenovirus Type 3

Воjkоv, L., M. Ivanоva - Peritonitis During the Neonatal Period

Mikhailov, G.,Z. Naidenova - Cardio-vascular Changes During Acute Pneumonia in Infancy

Mikhailov, G.,V. Vlassov, J.J.Kaneva - Early Neurological Complications During Measles

Gardevski, M. - Pathoanatomical Investigations in Purulent Meningitis

Physiological Investigations

Karamanliеva, Tz. - Time of the Appearance of the First Menstruation among Girls in Plovdiv

Social Pediatrics

Vарtzarоv, Iv., М. Рironkova, T. Tarpomanova, M. Ivanоva, B. Krastev, N. Mumdjiev - Inborn Angiopathies in the District of Plovdiv

Cace Reports from Clinical Practice

Vaptzarov, Iv., Chr. Mikhоv, G. Peev - Periodic Hypopotassic Paralysis

Anguelov, A., D. Buckоv - Turner-Kieser's Syndrome. Case Report

Рancеv, G., L. Videnov - Inborn Liver Cirrhosis (Inborn Tyrosinosis?)

Im Memoriam

Dr. Anguelina Ivanovа Tzutzumanova

ТОМ XII, 3/1973 година, VOLUME XII, 3/1973 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Вапцаров, Ив., Н. Мумджиев, М. Пиронкова и Е. Георгиев - Некротизиращи ангиити

Клинични и параклинични наблюдения

Каракашов, А., Т. Узунова, Л. Пенева, Р. Славова и Ж. Желев - Проучване на някои показатели от гликопротеинната и липидната обмяна при хипотиреоидизъм в детската възраст

Нинова, П. и М. Атанасова - Сърдечни изменения при синдрома и изправения гръбнак

Панчев, Г., Хуанг Ван Чиеу, Нгуен Ван Суонг - Наблюдения върху нефротичния синдром в детската възраст в ДР Виетнам

Ниньо, Ш. и Ил. Кялев - Върху фамилната левкемия

Дончева, Н. - Към ранната диагностика и комплексното лечение на невробластома у децата

Генев, Евг. и Ив. Аврамов - Клинико-генегично проучване на два случая с несфероцитна хемолитична анемия вследствие дефицит на еритроцитната глутатион-редуктаза

Арнаудова-Тодорова, В. и Г. Караиванова - Местни и хуморални комплементосвързващи антитела срещу респираторно-синцитиалния вирус у здрави кърмачета в затворен колектив, проследени в онтогенеза

Манолов, Д. и кол. - Характеристика на една епидемия в болнично заведение, предизвикана or Klebsiella pneumoniae

Месарки, Н. и кол. - Проучване върху ефективността на бактериофаг Е. coli 0111 : В4 в строго контролиран епидемиологичен опит. II съобщение. Изпитване профилактичната ефективност на бактериофаг Е. coli 0111 :В4

Терапевтични проблеми

Цветкова, В., Цв. Попова, А. Каракашов и Е. Михайлова - Лечение на ревматоиден артрит с Cortrosyn depot

Цветкова, В., Цв. Попова, А. Каракашов и Е. Михайлова - Странични явлания от хормоналното лечение у деца с ревматоиден артрит

Лабораторно-параклинични изследвания

Илиев, Д. - Амилнитриновият тест в диагностиката на акцидентелните шумове в

детката възраст

Физиологични изследвания

Киселкова, В. и С т. Сгомонякова - Серумна ензимна активност при новородени доносени и недоносени деца

Добринова, Ел. - Норми на артериалното кръвно налягане у деца от 1- до 13-годишна възраст в Карлово и Карловски район

Социална педиатрия

Илиев, Д., Д. Маринов, Б. Станчев и Ив. Жеков - Проучвания на вродените сърдечни пороци при децата във Великотърновски окръг

Случаи из клиничната практика

Вапцаров, Ив., Н. Мумджиев, М. Пиронков и Е м. Георгиев - Случай на грануломатоза на Вегенер при дете

Цанев, А., Ж. Желев, С. Зографски, Ив. Мендизов, Б. Василев и Ж. Туйкова - Върху феохромоцитома в детската възраст с принос на един случай

Недкова, Р. А. - Случай на злокачествена лимфогрануломатоза с необичайно начало

За практиката

Найданович, Р. - Към въпроса за тежката ацидоза у кърмачетата

Рецензии

In memoriam

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Vaptzarov., Iv., N. Mumbjiev, M. Pironkova, E. Gueorgiev - Necrotizing angiitis

Clinical and Paraclinical Observativns

Karakasov, A., Th. Ouzounova, L. Peneva, R. Slavova, J. Jelev - Invstigations on Some Indices of Glycoprotein and Lipid Metabolism in Hypothyreoidism in Childhood

Ninоva, P., M. Athanassova - Cardiac Changes in the Straighten Back Syndrome

Раnсеv, G., Huang Van Thieu, Nguen Van Wuong - Peculiarities of the Nephrotic Syndrome Childhood in the D. R. Vietnam

Nino, S., I. Kalev - Familia Leukaemia

Donceva, N. - Early Diagnosis and Complex Treatment of Neuroblastoma in Children

Guenev, E., Iv. Avramov - Clinical-Genetic Investigation of Two Patients with Nonspecific Haemolytic Anaemia Due to Erythrocyte Glutathione Reductase deficiency

Arnaudova-Todorova, V., G. Karaivanova - Local and Humoral Complement Binding Antibodies against Respiratory Syncytial Virus in Infants Living in Closed Groups. An Cntogenetic Flow Up

Manolоv, D., S. Marinоva, E. Raichеva, B. Pistikov, P. Sivcev, St. Naidenova, М. Соmakоv, T. Gueorguiev - Characteristics of a Nosocomial Epidemic Provoked by Klebsiella Pneumoniae

Messarski, N. et al. - Investigations on the Efficiency of Bacteriophage E. coli 0111 : B4 under a Closely Controled Epidemiological Experiment. Ilnd Communication: Testing of the Prophylactic Efficiency of Bacteriophage E. coli 0111 : B4

Therapeutic Problems

Tzvetkova, V., Tzv. Popova, A. Karakasov, E. Mikhailova - Treatment of Rheumatoid Arthritis in Children with Cortrosyn-Depot

Tzvetkova, V., Tzv. Popova, A. Karakaspv, E. Mikhailova - Side Effects During Hormonal Treatment of Children with Rheumatoid Arthritis

Laboratory and Paraclinical Investigations

liеv, D. - Arrylnitrite Test in the Diagnostics of Accidental Heart Murmurs in Children

Physiological Investigations

Kisselkova, V., St. Stomonjakоva - Serum Enzymatic Activity in Newborn Full-Term and Premature Infants

Dobrinova, E. Normal Patterns of Arterial Blood Pressure of Children Between Two and Thirteen Years of Age in the District of Karlovo

Social Paediatrics

Iliev, D., D. Marinov, B. Stancev, Iv. Jekov - Investigations on Congenital Heart Disease among Children in the Veliko-Tirnovo District

Case Reports frcm the Clinical Practice

Vaptzarov, Iv., N. Mumdjiev, M. Pironkova, Em. Gueorguiev - Wegener's Granulomatosis in a Child. Case Report

Tzanev, A., J. Jelev, S. Zografski, Iv. Mendisov, B. Vassileva, J. Tuykova - Phaeochromocytoma in Childhood. Case Report

Nedkova, R. - Malignant Lymphogranulomatosis with an Uncommon Beginning

For the Practice

Naidenovic, R. - Severe Acidosis Infants

Recensions

In Memoriam

Chronicle

ТОМ XII, 4/1973 година, VOLUME XII, 4/1973 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Казакова, М. - Върху развитието на нервната регулация на сърдечносъдовата система през ранната онтогенеза

Клинични и профилактични наблюдения

Михов, Хр. и Г. Терзиев - Върху социалните причини за отравянето на децата с фосфорорганични инсектицидни препарати

Михов, Хр. - Значението на форсираната диуреза при лечението на острите отравяния у децата

Ангелов, А. - Намаление на серумния хаптоглобин и хемопексин при болни от фавизъм

Бойкинов, Б. и А. Игнатов - Сцинтиграфски изследвания при бъбречни заболявания в детската възраст

Игнатов, А. и Б. Бойкинов - Изотопен филтрационен клирънс при някои бъбречни заболявания в детската възраст

Цанев, Б., В. Антова, Т. Симеонова и Л. Тихова - Преценка на методи за изследване разпределението на газовете в белите дробове при деца с хронични бронхопневмопатии

Ниньо, Ш., Л. Димитров и П. Бояджиев - Радиоизотопни изследвания при деца, болни от хронична есенциална тромбоцитопения

Дончева, Н., Б.Иванов и С. Данев - Имуноелектрофоретични проучвания при злокачествени новообразувания в детската възраст

Иванов, В. Колиентеритите в Силистренски окръг

Физиологични изследвания

Аладжова, Д. - Обем на екстрацелуларната течност и плазмен обем при здрави новородени деца

Добринова, Е. Г. - Върху артериалното кръвно налягане в детската възраст

Социална педиатрия

Нинова, П. - Някои проблеми на епидемиологията на вродените ангиокардиопатии в кърмаческата възраст

Пинкас, С. и Р. Дундова - Проучване заболяемостта на децата от детските ясли в София

Иванов, В. - По въпроса за инфекциозните заболявания у кърмачето

Случаи из практиката

Христов, Хp., М. Георгиева, А. Димитров, Д. Аладжова, Л. Манолов и Сл. Стоянова - Синдромът на Laad при големите деца с принос на два случая

Пиронкова, М., Н. Мумджиев Е. Геогриев - Абдоминална форма на артериите на Takajasu у дете

За практиката

Попова-Кипрова, Цв. - Класификация на страничните явления на антибиотиците

Хроника

Проф. Д-р Иван, Д. Вапцаров на 65 години

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kazakova, M. - Development of Neural Regulation of the Cardiovascular System During Early Ontogenesis

Clinical and Prophylactic Observations

Mikhоv, Сhr. and G. Теrziеv - Social Causes for Intoxication with Phosphoorganic Insecticides in Children

Мikhоv, Сhr. - Forced Diuresis in the Treatment of Acute Intoxications in Children

Anguеlоv, A. - Decrease in Serum Haptoglobin Level in Patients with Favism

Воуkinоv, B, and A. Ignatоv - Scintigraphic Investigations in Renal Disease in Childhood

Ignatov, A. and B. Boykinov - Isotope Filtration Clearance in Renal Disease in Childhood .

Тzanеv, B., V. Antоvа, Тh. Simеоnоva and L. Тikhоva - Evaluation of some Methods for the Investigation of the Distribution of Gases in the Lungs of Children with Chronic Bronchial Pneumopathy

Nino, S., L. Dimitrоv and P. Воуadjiеv - Radioisotope Investigations in Children with Chronic Essential Thrombocytopenia

Dоnсеva, N., B. Ivanоv and St. Danеv - Immunoelectrophoretic Investigations in Malignant Neoplasm in Childhood

Ivanоv, V. - Colienteritis in the District of Silistra

Physiological Investigations

Aladjоva, D. - Extracellular Fluid Volume and Plasma Volume in Healthy Newbron Infants

Dobrinova, E. - Arterial Blood Pressure in Children

Social Pediatrics

Ninоva, P. - Some Problems in the Epidemiology of Inborn Cardiopathies in Infancy

Pinkhas, S. and R. Dundova - Investigation on the Morbidity among Children in Sofia

Ivanоv, V. - Infectious Disease in the Infant

Case Reports from the Practice

Christov, Chr., M. Guеоrguiеva, D. Dimitrov, D. Aladjova, L. Manolov and SI. Stoyanova - Ledd's Syndrome in Children. Two Case Reports

Pironkova, M., N. Mumdjiev and E. Guerguiev - Abdominal Form of Takajasu's Arteriitis in a Child

For the Practice

Popova, Tzv. - Classification of Side Effects of Antibiotic Therapy

Current News

Prof. Dr. Ivan Vaptzarov - 65 years

Recensions

ТОМ XII, 5/1973 година, VOLUME XII, 5/1973 year

СЪДЪРЪЖАНИЕ

Обзори и лекции

Бакалова, Л. - Основнн принципи на медикаментозното лечение в детската възраст

Клинични и профилактични наблюдения

Колебинов, Н., В. Цветкова и Д. Павлов - Адренокортикална реактивност при деца, лекувани продължително с кортикостероиди

Лачева, Т., И. Вимер - Дясна камера с двоен изход

Панчев, Г. - Хроничен активен хепатит в детската възраст

Дончева, Н. - Върху епифарингеалните тумори у децата

Христозов, Х р. - Върху психотичната хипохондрия у децата

Физиологични изследвания

Даскалов, Ив. - Върху методиката н техниката на апекскардиографията в детската възраст

Даскалов, Ив. - Апекскарднографски фазов анализ на левокамерния сърдечен цикъл у клинично здрави деца

Исаева, Л. и В, Братанова- Възрастови особености на радиационното топлоотдаване при деца до 3 години

Братанова, В. - Влияние на микроклимата в детските ясли върху топлинното състояние на децата

Коен, С. - Влияние на транспорта върху смъртността на недоносените деца

Случаи из клиничната практика

Вапцаров, Ив., Б. Паунов и М. Мансур - Хиперосмоларна некетонна диабетна кома у 12-годишна момче

Пенева, Л., Р. Славова-и Ж. Желев - Върху един случай на синдрома на Turner със захарен диабет

Михайлов, Г., Ив. Цонев и Л.Пенева - Върху промените в растежния хрущял при Osteogenesis inperfecta congenita тип Vrolik

Цонев,.Ив., и Л. Пенeвa - Заболяване на растежа при дете с вродена фамилна надбъбречна хипергплазия със загуба на сол

Папчев, Г. и Вл. Спасов - Болестта на Randu - Osier - Weber с принос на един случай

Лабораторни методи

Павлов, Д., М. Шулева и Ст. Статева - Нашият опит върху един бърз специфичен спектрофлуориметричен метод за определяне на L-фенилаланина в кръвта на здрави деца

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Bakalova, L. - Basic Priciples cf Medicinal Treatment in Childhood

Clinical and Prophylactic Observations

Kolebinov, N., V. Tzvetkova and D. Pavlov - Adrenocortical Reactivity in Children Submitted to Long Term Treatment with Corticosteroids

Lасеva, T. and M. Wiеmеr - Right Heart Cahmber with a Double Exit

Рancеv, G. - Chronic Active Hepatitis in Childhood

Donceva, N. - Epipharyngeal Tumors in Childhood

Chrisiosov, Chr. - Psychotic Hypochondria in Childhood

Physiological Investigations

Daskalоv, Iv. - Method and Technique of Apexcardiography in Childhood

Daskalоv, Iv. - Apexcardiographic Phase Analysis of the Cardiac Cycle in the Left Chamber in Healthy Children

Isaeva, L. and V. Bratanova - Age Peculiarities of Heat Loss by Radiation in Children up to Three Years of Age

Bratanova, V. - Influence of the Microclimate in the Creches on the Thermal Status of Children

Коеn, S. - The Influence of Transport on the Mortality Rate in Premature Children

Case Reports from the Clinical Practice

Vарtzаrоv, Iv., В. Рaunоv and M. Mansur - Hyperosmolar Nonketonic Coma in a Boy Twelve Years of Age

Реnеva, L., R. Slavоva and J. Jеlеv - Turner's Syndrome in Diabetes Mellitus

Mikhailоv, G., Iv. Tzоnеv and L. Реnеva - Alterations in Growth Cartilage in Osteogenesis Imperfecta Congenita Type Vrolik

Тrоnеv, Iv. and L. Реneva - Growth Retardation in a Child with Congenital Familial Adrenocortical Hyperplasia with Loss of Salt Changes in Growth Cartilage

Рancеv, G. and Wl. Sрasоv - Rendu - Osier - Weber"s Disease

Laboratory Methods

Рavlоv, D., M. Shulеva and St. Stateva - Our Experience with a Quick, Specific Spectrofluorometric Method for the Estimation of L-Phenylalanine in the Blood of Healthy Children

ТОМ XII, 6/1973 година, VOLUME XII, 6/1973 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Давидова, В. А. Вирусни инфгкции у бременната, плода и новороденото

Клинични и профилактични наблюдения

Коларов, Ст., Д. Белова, Р. Недкова и Р. Рахнева - Оздравителен режим при деца с артериални хипертонии и хипертонични реакции в условията на саниториално отделение

Новачев, Л., Ив. Воденичарски и Р. Петрова - Върху някои клинико-епидемиологични особености на епидемичен взрив от колиентерити в неонаталната възраст

Спасов, Сп. и С т. Докумов - Приложение на дерматоглифията в педиатрията

Спасов, Вл. и Ш. Ниньо - Дерматоглифски проучвания при деца, болни от левкоза

Станчев, 3. - Синдром на Rubinstein - Taybi

Печенякова, Н., Б. Рашеева и Ив. Цонев - Промени в хромозомния апарат под влияние на третиране с имуран

Физиологични изследвания

Дамянова, Цв. и М. Станчева - Ниво на 17-кетостероиди и техните фракции при здрави момичета от 8 до 16 годили

Коен, С. - Опит за естествено свободно хранене при недоносени деца

Случаи от клиничната практика

Панчев, Г. и Д. Ангьозова - Два случая на фамилна хиперхолистеринемия с ксантоматоза

Георгиева, М., Ив. Керековски, Р. Панчева и С. Данев - Вродена хиперамонемия при две близначета

Пенева, Л., Р. Дундова, Ив. Цонев и Н. Печенякова - Върху един случай със синдром на Smith - Lemli - Opitz

Вълкова, Г. и А. Калева - Синдром на Turner c minute хромозома

Дамянова, Цв. и М. Крачунова - Тризомия С - мозатизъм при церебрален гигантизъм

Крушев, Ст., Л. Александров и 3л. Колев - Остър полимиозит у кърмаче на 1 месец

Куюмджиев, Д. и Г. Загуров - Съчетание на малформации на бъбреците, сърцето и червата

Годишно съдържание

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Davidova, V. A. - Viral Infections in the Pregnant Woman, the Fetus and the Neonate

Clinical and Prophylactic Observations

Kolarov, S, D. Belova, R. Nedkova, R. Rakhneva - Recovering Regimen in Children with Hypertonia end Hypertonic Recations

Nоvасеv, D., Iv. Vоdeniсаrоv, R. Petrcva - Some Clinical and Epidemiological Peculiarities of an Epidemic Erruption of Colienteritis During the Neonatal Period

Spassov, Sp., St. Dokumov - Applicatio of Dermatoglyphics in Paediatrics

Spassov, Wl., S. Nino - Dermatoglyphics in Children with Leukosis

Stancev, Z. - Rubinstein - Tabi's Syndrome

Pecenjakova, N., B. Rasheeva, I v. Tzonev - Changes in the Chromosomal Apparatus under Imuran Treatment

Physiological Investigations

Damyanova, Tzv., M. Stanceva - 17-Oxosteroid Level and Fractions in Healthy Girls between 8 and 16 Years of Age

Cohen, S. - A Trial for Free Feeding with Breast Milk in Premature Infants

Case Reports for Clinical Practice

Pancev, G., D. Angjosova - Two Cases with Familial Hypercholesterolemia with Xanthomatosis

Gueorguieva, M., Iv. Kerekovski, R. Panceva, S. Danev - Inborn hyperammonemia in Twins

Peneva, L., R. Dundova, Iv. Тzсnеv, N. Pecenjakova - Syndrome of Smith - Lernli - Opitz. Case Report

Vulkova, G., A. Kaleva - Turner's -Syndrome with «Minute» Chromosome

Damyanova, Tzv., M. Kracunova - Trisornia C-Mosaicism with Cerebral Gigantism

Krusev, St., L. Alexandrov, Zl. Kolev - Acute Polymyositis in an One Month Old Infant

Kuyumdjiev, D., G. Zagurov - Combined Malformations of the Kidneys, Heart and Intestines

Annual Authors' and Sudject Index

Начало^^ Top ^^