www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ XI, 1/1972 година, VOLUME XI, 1/1972 year

ТОМ XI, 2/1972 година, VOLUME XI, 2/1972 year

ТОМ XI, 3/1972 година, VOLUME XI, 3/1972 year

ТОМ XI, 4/1972 година, VOLUME XI, 4/1972 year

ТОМ XI, 5/1972 година, VOLUME XI, 5/1972 year

ТОМ XI, 6/1972 година, VOLUME XI, 6/1972 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ XI, 1/1972 година, VOLUME XI, 1/1972 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Цветкова, В. и Е. Михайлова - Синтетичен АСТН и неговото приложение в диагностиката и терапията

Арнаудовa, P., Р. Славова и Л. Пенева - Умствено развитие на деца с първичен хипоотиреоидизъм под влияние на лечение с тиреоидни хормони

Клинични и профилактични наблюдения

Пенева, Л., Г. Владимирова, Р. Славова и Р. Арнаудова - Изменения в електроенцефалограмата в хода на лечението на деца с първичен хипотиреоидизъм

Бойкинов, И. Н. и Ив. Митев - Лявата апексокардиограма при недостатъчност на аортната клапа в детската възраст

Вълков, Ив., К. Берчев и Ш. Ниньо - Към клиничните, хистологичните и хистохимичните проучвания на thalassaemia major

Драгошиновa, P., В. Кочкова и В. Маринов - Психично развитие на често боледуващи деца, отглеждани в семейство и в седмични детски ясли

Желев, Ж, В. Младеновски, Б. Василева, Р. Славова и Л. Пенева - Два случая с dysostosis cleido cranialis

Бойкинов, Б. и .Ив. Василев - Случай с фамилна нефронофтиза

Маринов, Д. и Цв. Дамянова - Върху фамилната хематурия с принос на един случай

Кръстева, И. и Е. Дянков - Синдром на Laurence - Moon - Bardet - Biedl с белодробни изменения

М. Караиванов и В. Ташев - По въпроса за сакрококцигеалните тератоми у новородените деца

Лолова, М., К. Павлов и О. Федорова - Синдром на Марфан при кърмаче

Мазгалоз, К. и П. Иванов - Върху синдрома на Мьобнус

Физиологични проблеми и изследвания

Дамянова, Цв., Г. Стоянов и Р. Костова - Проучване върху развитието на външните гениталии у момчета от раждането до 17-годишна възраст

Социална педиатрия

Христозов, Хp., М. Пенева и Г. Иванова - Към въпроса за ранната детска сексуалност

За практиката

Бояджиева, П. и Ш. Ниньо - Диагностични затруднения при острата левкоза в детската възраст

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Tzvetkova, V. and E. Mihailova - Synthetic ACTH and its Application in Diagnostics and Therapy

Arnaudova, R., R. Slavova and L. Peneva - Mental Development of Children with Hypothyreoidism under the Influence of the Treatment with Thyroid Hormone

Clinical and Prophylactic Observations

Peneva, L., G. VIadimirоva, R. Slavev_a and R. Arnaudova - Electroencephalographic Changes During Treatment of Children with Primary Hypothyreoidism

Воjkinоv, II. and Iv. Мitеv - Diagnostic Value of the Left Apexocardiogramm in Insufficiency of the Aortic Valve

VaIkоv, Iv., К. Веrсеv and S. Nino - Clinical, Histological and Histochemical Investigations in Thalassaemia Major

Dragоsinоva, R., V. Косkоva and V. Мarinоv - Psychical Development of Frequently Ailing Children Reared at Home or in Weekly Nurseries

Jеlеv, J., VI. МIadеnоvski, B. VassiIeva, R. Slavova and L. Peneva - Two Cases with Dysostosis Cleido-Cranialis

Воikinоv, B. and Iv. VassiIev - Familiar Nephrophthisis. Case Report

Мarinоv, D. and Z v. Damjanova - Familiar Haematuria. Case report

Krasteva, I. and E. Djankov - Laurence - Moon - Bardet - Biedl's Syndrome with Pulmonary Alterations

Karaivаnоv, М. and V. Tasev - Sacrococcigeal Teratomata in the Newborn

lоva. W, K. Pavlov an d O. Fedоrоva - Marfan's Svndrome in an Infant. Case Report

Мazgalоv, K. and P. Ivanоv - On Mobius' Syndrome Physiological Problems and Investigations

Damjаnоva, Zv., G. Stоjanоv and R. Kostova - Investigation on the Development of the Genitalia in Boys from Birth to Seventeen Years

Social Pediatrics

Christosov, Chr., M. Peneva and G. Ivanоv - On the Problem of Early Sexuality in Childhood

For Practice

Воjadjiev, P. and S. Nino - Diagnostic Difficulties in Acute Leucosis in Childhood

Current News

ТОМ XI, 2/1972 година, VOLUME XI, 2/1972 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Гизова, М. - Наследствени нефропатии

Клинични и профилактични наблюдения

Чакъров, Ив., И. Георгиева и Б. Карапанчев - Върху синдрома на Алпорт с описание на два случая от една фамилия

Мишев, Ив. и П. Петков - Амидофенът (пирамндонът), причина за еритроцитурия и протеинурия у ревматични деца

Даскалов, Ив., Г. Папуров и Ф. Атанасова - Цитологично изследване на лакунарно съдържимо при деца с хроничен тонзилит и ревматизъм

Кочанков, Д., Б. Карапанчев, Ив. Кабаиванов и Ив.Чакъров - Имуноелектрофоретични изследвания на серумните белтъци при следхепатитните състояния у децата

Хаджидеков, Г., Г. Икономов и Л. Бръшлянов - Сравнителни рентгенологични изследвания на гръдния кош и вътрегръдните органи при недоносени близнаци

Бурилков, Т. и В. Киселкова - Рентгено-клинични съпоставки на костните изменения при рахита у недоносените деца

Вапцаров, Ив., П. Мишев, Хр. Михов, Б. Бойкинов и Е. Георгиев - Грамаден тимусен тумор с фоликуларна метаплазия у дете

Нинова, П. и Н. Славков - Върху коригираната транспозиция на големите съдове

Ниньо, Ш. и П. Бояджиев - Върху някои екстрамедуларни локализации при острата левкоза у децата

Михов, Хр. и Д. Куюмджиев - Двустранен пневмоторакс в хода на стафилококовата пневмония

Калев, Н. и В. Ташев - Върху инвагинациите, причинени от Мекелов дивертикул

Пръвчев, Н., Л. Башева-Станева и В. Антова - Риносинуити при деца с бронхиална астма и хронични пневмонии

Физиологични изследвания и наблюдения

Трифонова, Л. - Проучвания върху свободното хранене в кърмаческата възраст

Трифонова, Л. - Поносимост и биологична стойност на произвежданите у нас сухи млека за кърмачета

Маринов, В. и А. Иванов - Върху физиологичната оценка на масажа и гимнастиката при кърмачета

Лабораторни методи

Христов, Л. - Устройство на електрофореза и имуноелектрофореза

Социална педиатрия

Цонев, М. - Проучване смъртността на децата or 1- до 14-годишна възраст

Мумджиев, Н. - Социални и медицински проблеми на детското здраве в Етиопия

Ганев, Г. - Проучвания върху наследствеността като фактор, играещ роля върху детската смъртност в района на здравната служба с. Безводно, Кърджалийски окръг

За практиката

Дяков, Д. - Измамни рентгенови образи в детската рентгенологична практика

Рецензии

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Guizоva, M. - Hereditary nephopathy

Clinical and Prophylactic Observations

Сakаrоv, Iv,, Iv. Guеоrgiеvа аnd В. Каrараnсеv - Alport 's Syndrome. Two Case Reports in One Family

Мitеv, Iv. and P. Реtkоv - Amidophen (Pyramidon) a Cause for Erythrocyturia and Proteinuria in Rheumatic Children

Daskalоv, Iv., G. Рарurоv and F. Athanassоva - Cytological Investigation on the Content of the Lacunae in Children with Chronic Tonsillitis and Rheumatic Fever

Косankоv, D,, В. Каrараnсеv, Iv. Kabaivanоv and Iv. Саkarоv - Immunoelectrophoretic Investigations of Serum Proteins in the Posthepatitic State in Children

Нadjidеkоv, G., G. Ikоnоmоv and L. Braslianov - Comparative Х-Ray Studies of the Thorax and Thoracic Organs in Premature Siblings

Вurilkоv, T. and V. Kissеlkоva - Х-Ray and Clinical Comparative Studies of Bone Changes in Premature Children with Rickets

Vарtzarоv, Iv., P. Misеv, Сhr. Miсhоv, В. Воjkinоv and E. Guеоrguiеv - Enormous Thymic Tumor with Follicular Metaplasia in a Child Case Report

Ninova, P. and N. Slavkоv - Corrected Transposition of the Big Vessels

Ninо, S. and N. Воjadjiеv - Extramedullary Localization in Acute Leucosis in Children

Miсhоv, Сhr, and D. Kujumdjiеv - Bilateral Pneumothorax During Staphylococcal Pneumonia

Kalеv, N. and V. Tasеv - Imaginations Caused by Meckel's Diverticulum

Рravсеv, N., L. Вasеva-Stanеva and V. Antоva - Rhinosinuitis in Children with Bronchial Asthma and Chronic Pneumonia

Physiological Investigations and Observations

Trifоnоva, L. - Investigations on «Free Feeding» in Infancy

Trifоnоva, L. - Tolerance and Bioiogica! Value of Dry Milks for Infants Produced in This Country

Marinov, V. and A. Ivanоv - Physiological Evaluation of Massage and Gymnastics in Infants

Laboratory Methods

Сhristоv, L. - A Device for Electrophoresis and Immunoelectrophoresis

Social Pediatrics

Tzоnеv, M. - Mortality in Children between One and Fourteen Years of Age

Murndjiеv, N. - Social and Medical Problems of Children's Health in Ethiopia

Ganеv, G. - Investigations on Heredity as a Factor Playing some Role in Infant Mortality in the Health Service of the District

For Practice

Diakоv, D, - Illusive Х-Ray Patterns in Childhood

Recensions

ТОМ XI, 3/1972 година, VOLUME XI, 3/1972 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинични и профилактични наблюдения

Царюк, Н. Б. и Н. В. Рудковская - Теплообмен и биоэлектрическая активност кори головного мозга у детей с затяжным, постинфекционным субфебрилитетом

Тодорова, М., А. Василева и В. Бъчварова - Катамнестични проучвания при ревматично болни деца, лекувани с кортикостероиди

Гърдевски, М. - Към патогенезата и хистиогенезата на макрофагеалните пневмонии у новородени

Сивчев, С., Ив. Вълков Д. Маринов, Ш. Ниньо и П. Бояджиев - Към цитологичната и цитохимичната диагноза на болестта на Gaucher с принос на два случая

Доцова, М., С. Димитров, Г. Кебеджиев, 3. Николова, М. Стаменкова, Ив. Добрев и Ив. Шевиков - Клинична характеристика и етиологична структура на острите респираторни заболявания у нас (по материала на 1 детска специализирана болница - София за 1969 г.)

Коен, М., С. Скорчева, А. Стайкова, М. Попова и С. Страхилова - Особености на салмонелозата в детската възраст

Дилова, В. - Ентерити у новородени, причинени от Klebsiella

Генев, Г. и М. Христова - Върху бактериалната флора при белодробните усложнения на морбили

Физиологични изследвания

Клайн, С., Н. Коева-Славкова и В. Василев - Неспецифична имунологична реактивност и ниво на имуноглобулин G при еднократно прилагане на гамаглобулин

Лабораторни методи

Панчева, P., Н. Дончева, Бр. Братанов и В. Каракашева - Определяне на З-метокси-4-хидрокси бадемова киселина в урината на деца с невробластом

Социална педиатрия

Коен, С. - Анализ на някои фактори и причини за смъртта на недоносените деца

Случаи из клиничната практика

Константинова, Бл., Д. Куюмджиев, М. Данчева и Р. Маркова - Необичайна мозъчна аномалия, съчетана с други малформации при частични тризамия на № 18

За практиката

Иванов, В. - Опит за борбата с вътреболничните инфекции от колиентерити в Силистренски окръг

Павлов, Г. и Р. Николова - Лечебната физкултура в рехабилитацията на детските церебрални увреди

Рецензии

Станчев, 3. - М. А. Жуковский - Детская эндокринология

In memoriam

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical and. Prophylactic Observations

Tzarjuk, N. B. and N. V. Rudkovskaja - Heat Exchange and Bioelectric Activity of Brain Cortex in Children with Protracted Postinfectious Subfebrility

Todorova, M., A. Vassileva and V. Bachvarova - Catamnestic Investigations in Rheiumatic Children Treated with Corticosteroids

Gardevski, M. - Pathogenesis and Histogenesis of Macrophageal Pneumonia in the Newborn

Sivcev, S., Iv. Valkov D. Marinov, S. Nino and P. Bojadjiev - Cytological and Cytochemical Diagnosis of Gaucher's Disease. A Contribution with Two Case Reports

Dоtzоva, M., S. Dimitrоv, G. Кеbеdjiеv, Z. Nikоlоva, M. Stamеnоva, Iv. Dоbrеv and Iv. Sеvikоv - Clinical Characteristics and Etiological Structure of Acute Respiratory Disease in This Country. I.Clinical and Epidemiological as well as Etiological Investigations on Influenza and Some Other Acute Respiratory Disease According to the Material of the 1st specialized Children's Hospital - Sofia 1969

Cohen, M., S. Sсоrсеva, A. Staikоvа, М. Ророva and Strachilova - Salmonella Infection in Childhood

Dilоva, V. - Enteritis of the Newborn Caused by Klebsiella

Guеnеv, G. and М. Сhristоva - Bacterial Flora in Pulmonary Complications of Measles

Physiological Investigations

Klein, S., N. Коеva-Slavkova and V. Vassilеv - Nonspecific Immunological Reactivity and Immunoglobulin С Level After a Single Application of Gamma-Globulin

Laboratory Methods

Panceva, R., N. Donceva, Br. Bratanov and V. Karakasеva - Estimation of 3-Methoxy-4-Hydroxymandelic Acid in the Urine of Children with Neuroblastoma

Social Pediatrics

Cohеn, S. - Analysis of Some Factors Provoking Death im Premature Infants

Case Reports from Clinical Practice

Konstantinova, B l., D. Kujumdjiev, M. Tzanceva and R. Markova - Uncommon Brain Anomaly Combined with Further Malformations

For Practice

Ivanоv, V. - An Attempt to Combat Nosocomial Infections of Colienteritis in the District of Silistra

Pavlov, G. and R. Nikolova - Remedial Gymnastics in the Rehabilitation of Cerebral Palsy

Recensions

Stanсеv, Z. - M. A. Jukovskij - Pediatric Endocrinology

In memoriam

ТОМ XI, 4/1972 година, VOLUME XI, 4/1972 year

Няма го в сборника в библиотеката

ТОМ XI, 5/1972 година, VOLUME XI, 5/1972 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Вапцаров, Ив., Г. Гизов, Г. Бояджиева, В. Бойкинов, Н. Минков, К- Мазгалов и Ив. Марков - Съвременни постижения и проблеми на детската нефрология

Клинични и профилактични наблюдения

Бъчварова, В. и Д. Ангьозова - Изотопно-нефрографски изменения при малформации на отделителната система в детската възраст

Бъчварова, В. и Д. Ангьозова - Изотопната нефрография в диагностиката на бъбречнокаменната болест

Бойкинов, Б. и П. Кунчева - Върху нефротичния синдром при болестта на Schonlein - Henoch

Арнаудова-Тодорова, В., Е. Силяновска и Д. Йончева - Противовирусни фактори срещу грипните вируси в серума, коластрата и зрялото мляко - I съобщение

Арнаудова-Тодорова, В. и В. Давидова - Вируснеутрализиращи антитела и инхибитори срещу цитопатичното действие на аденовирус тип 3 в серума, коластрата и женското мляко

Одисеев, Хp., И. Спасов , Г. Демиров - Специфична профилактика на епидемичния паротит с жива ваксина щам София 6. V съобщение

Георгиева, М. - Проучвания върху диагностичната и прогностичната стойност на хорион-гонадотропиновия тест при тестикуларните аномалии

Гърдевски, М. - Към патогенезата и морфогенезата на деструктивните васкулити при псевдомонасови пневмонии у новородени

Физиологични изследвания

Йорданов, Й. Ст. и Р. К. Григорова - Нормална екскреция на отделните андрогенни хормони (17-кетостероиди) у деца и възрастни, изследвани с метода на тънкослойната хроматография

Терапевтични проблеми

Божков, Л., Е. Силяновска, Д. Събева и Л. Стаматова - Нашият опит при лечението на пневмоцистозата с пентамидин

Социална педиатрия

Бъчварова, В. и Г. Велчев - Хранене, физическо развитие и заболяемост у децата през първата година

Дундова, P., С. Пинкаси Н. Русева - Проучване физическото развитие на децата от детските ясли в София през 1971 г

Пинкас, С. - Състояние на детските ясли в страната през 1970 г

Случаи из клиничната практика

Станчев, 3. и Е. Симеонов - Вродена ектодермална дисплазия

Дамянова, Цв. и Х. Хараланов - Върху синдрома на Sj?gren - Lеsson (случай с вродена ихтиоза, олигофрения, малкомозъчна атаксия, анемия и ендокринни смущения)

За практиката

Бояджиева, Г. - Диагностиката на пиелонефрита - проблем на ежедневната педиатрична практика

Анотации

Дянков, Е. и Ст. Кертиков - Нефротичен синдром при болестта на Sch?nlein - . Henoch

Мазгалов, К., И. Маркови Е. Караханян - Лечение с Lespenep: при нефрозни състояния

Паунов, Б., Ив. Стоянови П. Петров - Изо- и хетеросексуален преждевременен псевдопубертет, обусловен от вродена надбъбречна хиперплазия

Рецензии

Хроника

Бакалова, Л. - Годишен конгрес на педиатрите от ГДР

Д-р Васйл Василев (1921 - 1972 г.)

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Surveys and Lectures

Vарtzаrоv, Jv., G, Guizоv, G. Воуadjiеvа, В. Воуkinоv, N. Мinkоv, К. Мazgаlоv, Iv. Маrkоv - Modern Achievements and Problems in Pediairic Nephrology

Clinical and Prophylactic Observations

Buchvarova, V., D. Angjosova - Changes in Isotopic Renography in Malformations of the Urinary System in Childhood

Вuchvarova, V., D. Angjosova - Isotopic Renography in the Diagnostics of Nephrolithiasis

Boykinov, B., P. Kunceva - Nephrotic Syndrome in Schonlein - Henoch's Disease

Arnaudova-Tоdоrоva, V., Е. Silyanovska, D. lonceva - Antiviral Factors against Influenza Viruses in the Serum, Colostrum and Milk (1st Communication)

Arnaudоvа-Тоdоrоva, V., V. Davidоva - Virusneutralizing Antibodies and Inhibitors against the Cytopathic Activity of Adenovirus Type 3 in the Serum, Colostrum and Mother's Milk

Odysseev, Chr.,J.Spassova, G. Demirev - Specific Prophylaxis of Parotitis Epidemica with Live Vaccine, Strain Sofia 6

Guеоrguiеva, M. - Investigations on the Diagnostic and Prognostic Value of Human Chorion-Conadotropin Test in Testicular Anomalies

Gurdеvski, M. - Pathogenesis and Morphogenesis of Destructive Vasculitis in Pseudomonas Pneumonia among Children

Physiological Investigations

Jоrdanоv, J., R. Grigоrоva - Excretionof Individual Androgenic Hormones (17-Oxosteroids) in Children and Adults, Estimated by means of Thin Layer Chromatography

Therapeutic Problems

Воjkоv, L., E. Silyanovska, D. Subеva, L. Stamatоva - Our Experience in the Treatment of Pneumocystosis with Pentamidin

Social Pediatrics

Вuсhvarоva, Y., G. Vеlсеv - Nutrition, Physical Development and Morbidity in Children During the First Year of Life

Dundоva, R., S. Рinkas, N. Russеva - Investigation on the Physical Development of Children in the Creches in Sofia during 1971

Рinkas, S. - State of the Creches in This Country during 1970

Case Reports from the Clinical Practice

Stancev, Zdr., E. Simeonоv - Inborn Ectodermal Dyspiasia

Damjanоva, Zv., Н, Кaralanоv - Sj?gren-Larsson's, Syndrome

For Practice

Воуadjiеva, G. - Diagnostics of Pyelonephritis Annotations

Dуankоv, E., St. Кеrtikоv - Nephrotic Syndrome in Sch?nlein - Henoch's Disease

Mazgalоv, K., Iv. Markоv, Е. Кarahanуan- Treatment of Nephrotic States with Lespenephril

Рanоv, В., Iv. Stоуanоv, P. Реtrоv - Iso-and Heterosexual Precocious Pseudopuberty, Due to Inborn Adrenal Hyperplasia

Chronicle

Вakalоva, L. - Year Congress of the Pediatricians of the German Democratic Republic

Vassil Vassilev, M.D. (1921 - 1972)

ТОМ XI, 6/1972 година, VOLUME XI, 6/1972 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Пелтонен, Т. и Л. Хервонен - Невро-вегетативни смущения в детската възраст

Станчев, 3. и Е. Симеонов - Лизозомна патология

Клинични и профилактични наблюдения

Рашеева, Б., А. IКаракашов, Т. Узунова и К. Райков - Хуморален отговор към холерната ваксина в детската и юношеската възраст

Арнаудова-Тодорова, В., Е. Силяновска и Д. Йончева - Противовирусни фактори срещу парагрипните вируси в серума, коластрата и зрялото мляко. II съобщение

Георгиев, Ив., Ж- Кънева, Цв. Ганчева, Ив. Киров и Т. Божинова - Към вариоло-ваксиналните усложнения на нервната система

Клайн, С., Б. Рашеева, Б. Куцаров, П. Сотирова., М. Папашимов и М. Христова - Пеницилиназо-образуващи стафилококи и ефективност на противоревматичната пеницилинова профилактика

Спасов, Сп., Ст. Докумов, Л. Дянков и А. Тасков - Диагностична стойност на пневмогинекографията при някои ендокринни заболявания в детската възраст

Апостолов, А. и И. Стоичков - Хромозомен анализ на деца с аноректални малформации

Бойкинов, Б. и Ив. Василев - Пункционно-биопсична диагностика на хроничните гломерулопатии в детската възраст

Физиологични проблеми и изследвания

Русева, Н. - Опит за по-рационално задоволяване на белтъчните нужди при здрави деца от ранната възраст

Случаи из клиничната практика

Дончева, Н., П. Кузманова, Р. Велев и О. Златарев - Ранна инфантилна форма на болестта на Гоше с предимно белодробна локализация

Иванова, М., С. Йорданова и Н. Илиев - Костно-хрущялни екзостози с фамилнонаследствен характер в детската възраст

За практиката

Христов, Л. - Грешки при определяне и клинична оценка на лабораторните показатели

Дюкмеджиев, Н в. - Типове протеинурия

Рецензии

Станчев, 3. - Л. О. Бадалян, В. А. Таболин, Ю. Е. Вельтищев: Наследственые болезни у детей

Годишно съдържание на сп. Педиатрия - 1972 г.

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Riviews and Lectures

Реltоnеn, Т., L. Hirvonen - Neurovegetative Disturbances in Childhood

Stanсеv, Z., Е. Simеоnоv - Lysosomal Pathology

Clinical and Prophylactic Observations

Rasееva, B., A. Karakasov, T. Ouzounova, K. Raikov - Humoral Response to Cholera Vaccine During Childhood and Adolescence

Arnaudova-Tоdоrрva, V., E. Silyanovska, D. Jonceva - Antiviral Factors against Parainfluenza Viruses in the Blood Serum, Colostrum and Ripe Milk of Women in Childbed (2nd Communication)

Gueorguiev, Iv., J. Каnеva. Tzv. Ganсеva, Iv. Kirov and Т. Воjinоva - Complications During Vaccination against Smallpox

Klein, S., B. Rasееva, V. Кutzаrоva, P. Sоtirоvа, М. Раpasimоv and M. Christova - Penicillinase-Producing Staphylococci and Efficiency of Antirheumatic Prophylaxis with Penicillin

Sрassоv, Sp., St. Dоkumоv, L. Dуankоv, A. Taskоv - Diagnostic Value of Pneumogynaecography in some Endocrine Diseases in Childhood

Ароstоlоv, A., J. Stоусkоv - Chromosome Analysis in Children with Anorectal Malformations. An Investigation of 7 Cases

Воуkinоv, B., Iv. Vassilеv - Punction Biopsy Diagnostics of Chronic Glomerulopathy in Childhood

Рhysiological Problems and Investigations

Russeva, N. - A Trial to Meet Appropriately Protein Requirements of Healthy Children During Eerly Childhood

Case Reports

Dоnсеva, N.. P. Kuzmanova, R. Vеlеv and O. Zlatarev - Early Infantile Form of Gaucher's Disease with Predominant Pulmonary Localization

Ivanоva, M.. S. Jоrdanоva, N. Iliеv - Bone and Cartilage Exostoses of an inherited Familial Characteristics in Childhood

For Practice

Сhristоv, L. - Errors of Estimation and Clinical Evaluation of Laboratory Indices

Dukmеdjiеv. Iv. - Types of Proteinuria

Recensions

Stanсеv, Z. - L. O. Badalyan, V. A. Tabolin and Y. E. Veltistev «Inherited Diseases in Children. Moscow, Medicina, 1971.»

Начало^^ Top ^^