www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Години на издаване
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ X, 1/1971 година, VOLUME X, 1/1971 year

ТОМ X, 2/1971 година, VOLUME X, 2/1971 year

ТОМ X, 3/1971 година, VOLUME X, 3/1971 year

ТОМ X, 4/1971 година, VOLUME X, 4/1971 year

ТОМ X, 5/1971 година, VOLUME X, 5/1971 year

ТОМ X, 6/1971 година, VOLUME X, 6/1971 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ X, 1/1971 година, VOLUME X, 1/1971 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Керековски, Ив. П., Ц. Братанова и В. Манова-Томова - Дислексията и дисграфията - проблем на нашето съвремие

Станчев, Здр., Др. Бобев и Н. Бакърджиев - Диенцефален синдром на измършавяване

Пенева, Л., Ж. Желев и Р. Славова - Особени форми на диенцефалния синдром в ранната детска възраст

Дойчинов, А., Д. Димитров, Ч. Драгойчев и В. Бъчваров - Масивни тромбози с разходна коагулопатия в детската възраст

Доспевски, Д. - Върху някои клинични особености на болестта на Ходжкин у децата

Ескенази, Фр. - Върху някои особени прояви на стафилококовата инфекция у кърмачето

Митев, Ив. и В. Василев - Ниво на пеницилина в кръвния серум на деца, приели феноцилин или бифецилин

Дамянова, Цв. - Колпоцитологични изследвания при момичета с нормален пубертет

Йончев, В., Ив. Гецов и М. Роглев - Промени в артериалното налягане и пулса при климатолечение в летни планински лагери на ученици, страдащи от неврози

Николов, Бл., Е м.Игнатов и Е л. Балинова - Климатографска и хигиенна оценка на ученическия лагер «Леденика» и влиянието му върху лагеруващите

Вапцаров, Ив. и Б. Карапанчев - Върху случай на генерализирана кожно-лигавична кандидомикоза с хипопротеинемия

Кръстева, И., Б. Богданов и Е. Магунска - Върху карцинома на щитовидната жлеза с принос на един случай

Хаджиева, Т. и Б. Маневска - Върху един случай с тимом у 6-месечно кърмаче

Василев, В. Й- - Отравяне с опипрамол

Василев, В. Й. - Върху един случай на лекарствена болест у 2-годишно дете

Бакърджиев, Д. - Срастване на малките срамни устни у момичетата

Бояджиева, К. - Първи случай на хеморагичен нефрозонефрит в детската възраст у нас

Рецензии

Братанов, Бр. и Н. Дончева - Leukamie bei Kinder, 1969, Verlag G. Thierae, Stuttgart

Хроника

Доцент д-р Асен Фиков (1899 - 1970)

Рачев, Л. - II национален конгрес на българските педиатри

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Kerekovski. lv., Вr. Bratanov, V. Маnova - Тотоva - Dyslexia and Dysgraphia - a Problem of Present Day

Stanсеv, Zdr., Dr. Bobev, N. Bakardjiev - Diencephalic Syndrome of Emaciation

Peneva, L., J. Jelev, R. Slavova - Particular Forms of Diencephalic Syndrome in Early Childhood

Deutschinoff, A., D. Dimitrov, Тсh. Dragojtсhеv, V. Batchvarova - Massive Thromboses with Consumption Coagulopathy in Childhood

Dospevski, D. - Some Clinical Peculiarities in Hodgkin's Disease in Childhood

Eskenazy, Fr. - Some Special Manifestations of Staphylococcal Infection in Childhood

Mitev, Iv., V. Vasilev - Penicillin Level in the Blood Serum of Children, Receiving Phenocillin and Biphecillin

Damjanova, Zv. - Colpocytological Investigations in Girls with Normal Puberty

Joncev, V., Iv. Getzov, M. Roglev - Changes in Arterial Blood Pressure and Pulse Rate of Pupils with Neuroses During Climatotherapy in Summer Camps in the Mountains

Nikolov, Bl., E. Ignatova, El. Balinova - Climatographic and Hygienic Evaluation of the School-Camp «Ledenika» and its Influence on Camping Pupils

Vaptzarov, Iv., B. Karpancev - Generalized Candidomycosis oi the Skin and Mucosae with Hypoproteinaemia. Case Report

Krasteva, Ai., R, Bogdanov, E. Magunska - Cancer of the Thyroid Gland. Case Report

Hadjleva, Т., В. Mamevska - Thymoma in 6 Months-Old Infant.Case Report

Vasilеv, V. J. - Intoxication with Opipramol

Vasilev, V. J. - Drug Fever. Case Report

Вakardjiev, D. - Adhesion of Labia Minora Pudendi in Girls

Bojadjieva, K. - The First Case of Haemorrhagic Nephrosonephritis in Childhood in this Country

Recensions

Bratanov, Br., N. Donceva - Leukamie bei Kindern, Stuttgart, G. Thieme, 1969

Chronicle

Assistant Professor Asen_Fikov (1899 - 1970)

Racev, L. - lI-nd National Congres of Bulgarian Pediatricians

ТОМ X, 2/1971 година, VOLUME X, 2/1971 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Силяновска, Е. и Т. Узунова - Участие на бъбрека в регулацията на алкално-киселинното състояние при белодробните заболявания у недоносени

Вълков, Beн. - Медикаментно лечение на ацидозата у новороденото дете

Пашова, Е. и Й. Гачева - Върху някои особености на рентгеновия образ при акушерската парализа и тяхното повлияване от комплексната физикална терапия

Илиева, В. и Д. Новачев - Хемолитична болест у новородени от майки, имунизирани с антигените С (rh'), c (hr') или Е (rh") от системата Rhesus

Новачев, Д. и Р. Арнаудова - Етиопатогенетични моменти при ядрената жълтеница в неонаталния период

Новачев, Д. и Р. Арнаудова - Проучвания върху клиниката на ядрената жълтеница в ранната детска възраст

Събева, Д., Сп. Спасов и Л. Василева - Проучвания върху клиниката и етиологията на острите чревни заболявания у недоносени деца

Дундаров, Ст. Г. - Цитомегалия

Божиков, П. - Детска смъртност от родови травми, асфиксии и инфекции на новороденото в България

Хубенова, Ж. и Н. Коларова - Неонатална детска смъртност от извън акушерски причини

Хинков, Н. - Наблюдения върху недоносените деца в Русенски окръг

Караиванов, М. - Принос към диагностиката на острия корем у новородените деца

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Siljanovska, E., Th. Uzunova - Renal Participation in the Regulation of the Acid-Base State During Respiratory Disease in Premature Infants

Valоv, V. - Medicinal Treatment of Acidosis in the Newborn

Pashova, E., J.Gatcheva - Some Peculiarities in the Х-Ray Patterns in Obstetric Paralysis and Changes under the Influence of Complex Physical Therapy

Ilieva, V., D. Novacev - Haemolytic Disease in Newborns of Mothers Immunized by the Antigens С (rh'), с (hr')f -or E(rh") of the Rhesus System

Novacev, D., R. Arnaudova - Aetiopathogenic Factors in Malignant Jaundice During the Neonatal Period

Novacev, D., R. Arnaudova - Chinical Patterns of Malignant Jaundice in Early Childhood

Sabeva, D., Sp. Spassov, M. Vassileva - Investigations on the Clinic and Aetiology of Intestinal Diseases in Prematures

Dundarov, St. - Cytomegaly

Воjikоv, P. - Infant Mortality by Obstetrical Injuries and Infections of the Newborn in Bulgaria (1961 - 1967)

Hubenova, J., N. Kolarova - Neonatal Mortality by Nonobstetric Causes

Нinkоv, P. - Observations on Premature Infants in the District of Russe

Karaivonov, M. - Contribution to Diagnostics of Acute Abdomen in the Newborn

ТОМ X, 3/1971 година, VOLUME X, 3/1971 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Дамянова, М. - Диабетна кетоацидоза

Григорова, Р. К. и Й. Ст. Йорданов - Нормална екскреция на кортикостероидни хормони у деца, изследвани с метода на тънкослойната хроматография

Дюкмеджиев, Ив. - Загуба на трансферин с урината при някои бъбречни заболявания. Физико-химични и биологични свойства на трансферина

Дюкмеджиев, Ив. - Загуба на церулоплазмин с урината при бъбречни заболявания. Физико-химични и биологични свойства на церулоплазмина

Кънева, Ж., И. Диков, Г. Минев и Ив. Киров - Клинико-вирусологични и серологични изследвания при серозните менингити

Ангелова, Е.и М. Георгиева - Последици от родовотравматични увреждания на раменния сплит

Гачева, Й. - Промени в електрофизиологичната картина при родова травма на раменното сплетение и тяхното значение при рехабилитацията на това заболяване

Павлав, Г. - Медикаментозното лечение в рехабилитацията на детските церебрални увреди

Божилов, Д. и Ив. Дженев - Върху заболяемостта от ревматизъм у децата

Бойкинов, й. Н., Д. Белова, Цв. Савова и Б. Рашеева - Динамични електрокардиографски промени у деца с декомпенсирани ревматични кардиопатии

Клайн, С. Б. и В. А. Василев - Отстраняване на някои фактори от серума на ревматично болни деца, които повишават неспецифично антистрептолизиновия титър

Рашеева, Б. и Н. Сарафова - Ултравиолетовият еритем преди и след тонзилектомия при деца, болни от ревматизъм и хроничен тонзилит

Францов.Ст - Електрокимография у здрави деца

Братанов, Бр. и Л. Йонков - Диагностични грешки в педиатрията

Георгиев, Ив., Е. Цветанова, Т. Божинова и Д. Ванева - Откриване на носители на наследствеността при прогресивна мускулна дистррфия

Василева, М. - Серумни антитела срещу вирусите коксики В3 и В6 при кърмачета

Русева, Н. - Нуждата от витамин С при катари на горните дихателни пътища в ранната детска възраст

Иванова, Ив. и Л. Василева - Проучване върху броя на ретикулоцитите у раждащ с преносена бременност

Светослав, Евт., Л. Василева и Ив. Иванова - Клинико-статистическо проучване за влиянието на хипотонията върху раждането и плода

Михайлов, Г. и Л. Божков - Върху белодробните кръвоизливи у недоносените деца

Цекова, Г. - Сравнителни морфологични проучвания на белия дроб на деца, починали скоропостижно и от насилствена смърт в ранната възраст

Иванов, В. и М. Пейчев - Изследване върху нивото на имунитета против дифтерия с пробата на Шик в Силистренски окръг

Караиванов, М. - Върху честотата на слабинната херния в ранната детска възраст и сроковете за оперативното й лечение

Караиванов, М. и В. Ташев - Върху лечението на заклещената слабина херния при момиченца в кърмаческата възраст

Громова, В. Н., Г. М. Чистяков и О. Н. Мизерницкая - Лечебное действие некоторые физических факторов в комплексной терапии бронхиалной астмы у детей

Цонев, М. и Р. Дундова - Проучване върху ефективността на медицинското обслужване в детските градини

Йорданова, С. и Е. Задгорска - Тусифен - противокашлично средство в детската възраст

Рецензии

Хр. Христозов, Р. Пенушлиева - Психологично изследване на детето. Медицина и физкултура, София, 1970 г., стр. 182

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Damjanova, М. - Diabetic Ketoacidosis

Grigorova, R,, J. Jordanov - Normal Excretion of Corticosteroid Hormones in Children

Dukmedjiev, I v. - Loss of Transferrin in the Urine in Renal Diseasae, Physicochemical and Biological Properties of Transferrin

Dukmedjiev, Iv. - Loss of Ceruloplasmin in the Urine in Renal Disease, Physicochemical and Biological Properties of Ceruloplasmin

Каnеva, J., Iv. Dikоv, G. Мinеv, Iv. Kirov - Clinical, Virologicalcal and Serological Investrgitions in serous Meningits

Angelova, E., M. Gueorgieva - Sequelae of Traumatic Injuries of Plexus Brachialis of Obstetric Origin

Gatcheva, J. - Changes in Electrophysiological Patterns in Traumatic Injury of the Brachial Plexus of Obstetric Origin and Them Significance for the Rehabilitation of This Disease

Pavlov, G. - Medicinal Therapy in the Rehabilitation of Cerebral Lesions in Childhood

ВоjiIov, С., Iv. Djеnеv - Rheumatic Fever Morbidity in Children

Bojkinov, II,, D. Belova, Zv. Savova, B. Rasheeva - Dynamic Electrocardiographic Changes in Children with Decompensated Rheumatic Heart Disease

Klein, S., V. VassiIev - Elimination of Some Serum Factors, Leading to a Nonspecific Increase of Antistreptolysine Titer in Children

Rasheeva, B., N. Sarafova - Ultraviolet Erythema Before and After Tonsillectomy in Children with Rheumatic Fever and Chronic Tonsillitis

Frantzov, St. - Electrokymography in Healthy Children

Bratanov, Br., L. Jonkov - Diagnostic Mistakes in Pediatrics

Gueorguiev, Iv, E. Tzvetanova, T. Bojinova, D. Vaneva - Detection of Carriers of Heredity in Progressive Muscular Dystrophy

Vassileva, M. - Serum Antibodies Against Coxsackie B3 and B6 Viruses

Russеva, N. - Vitamin С Requirements During Catarrhal Disease of the Upper Respiratory Ways in Early Childhood

Ivanova, Iv., L. Vassileva - Reticulocyte Count in Delivering Women with Postmaturity

Svetoslavova, E., L. Vassileva, Iv. Ivanova - Clinicostatisticcal Investigations on the Influence of Hypotonia on the Delivery and the Foetus

Mihailоv, G., L. L. Воjkоv - Pulmonary Haemorrhage in Prematures

Тzekоv, G. - Comparative Morphological Studies of the Lungs in Cases of Sudden Death and Forced Death in Early Childhod

Ivanоv, V., М. Реiсеv - Investigations on the Immunity Level Againts Diphtheria by Means of Schick's Test in the District of Silistra

Karaivanоv, M. - Incidence of Inguinal Hernia in Early Childhood and the Delays for Its Surgical Treatment

Karaivanov, M., V. Tashev - Treatment of Incarcerated Inguinal Hernia in Girls During Early Childhood

Grоmоva, V. N., G. М. Сistjakоv, O. N. Mizernitzkaja - Therapeutic Action of Some Physical Factors in the complex Therapy of Bronchial Asthma in Children

Tzonev, M., R.Dundova - Investigations on the Effectiveness of MedicalCare in the Kindergartens

Yordanova, S., E. Zadgorska - Tussifen, an Antitussive Drug in Childhood

Recensions

Chr. Christosov, R. Penushlieva - Psychorogic Testing of the Child. Medizina i Fizkultura, Sofia 1970, p. 182

ТОМ X, 4/1971 година, VOLUME X, 4/1971 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Клинико-лабораторни наблюдения

Цветанова, Ел. - Изоензими на алдолазата в серум и мускулна тъкан на деца с прогресивна мускулна дистрофия

Попова, А. и М. Петкова - Проучвания върху електрическата активност на дихателната мускулатура при деца от ранната възраст

Нинова, П. и Ш. Ниньо - Фонокардиографски проучвания при анемията на Cooley

Дамянова, М. - Колебания на кръвнозахарното ниво при диабетна обмяна в детската възраст в зависимост от клиничната еволюция на заболяването

Дамянова, М. - Колебания в нивото на кръвната захар на гладно при диабетна обмяна в детската възраст

Владимирова, Г. и Л. Пенева - Върху хипофункцията на щитовидната жлеза и промените в електроенцефалограмата

Цуцуманова А., П. Шипкова и Е. Цветкова - Разпространение и характер на спорадичната струма сред учениците от Варна

Иванова, Ив., Ц. Матрова и Л. Василева - Оксихемометрично изследване на кръв от пъпната връв

Братанов, Бp., Др. Бобев и В. Механджиев - Хронична грануломатозна болест в детската възраст

Генев Г., Х. Бояджиян и М. Христова - Върху клиниката и лечението на гнойния менингит, предизвикан от Haemophilias influenzae

Божков, Л. - Клинични наблюдения при гнойни менингити у недоносени деца

Арнаудова-Тодорова, В. и Цв. Попова-Кипрова - Някои респираторни вирусни инфекции при деца с ревматизъм

Василева, М. и В. Арнаудова-Тодорова - Опит за разграничаване на пасивни от активно придобити антитела срещу парагрипен вирус тип 3 при кърмачета

Профилактични и терапевтични проблеми

Стефанов, Г. и В. Иванов - Върху ехинококозата в детската възраст

Дамянова, Цв. - Лечение с анаболни стероиди при деца със смущение в растежа

Въпроси на социалната педиатрия

Маркова, Р. и Р. Драгошинова - Развитие на еднояйчни и двуяйчни близнаци

Стоименов, Г. и Д. Василев - Социално-хигиенни проблеми в перинаталния период на плода и новороденото

Крчмар-Йованович, 3. - Злополуките като етиологичен фактор за състояния, изискващи спешна помощ в педиатрията

Загуров, Г. - Сравнителни морфологични изменения в кожата на мястото на приложената ваксина и ретикулоендотелната система у имунизираните с БЦЖ деца

Случай из клиничната практика

Братанов, Бp., Ив. Керековски и Н. Дончева - Два фамилни случая с болестта на Spielmeyer - Fogt

Хариева, М., В. Китова и Д. Димитров - Върху един случай на чернодробна цироза в детската възраст

Башева, Л. и Б. Мустаков - Диагностични затруднения при дете с есенциална белодробна хемосидероза

Мазгалов, К., Е. Карханян и Р. Костова - Фамилна вродена надбъбречна хипоплазия

Григорова, Т. К. и Р. Чочев - Случай на синдрома на Джианоти - Крости с жълтеница

Пищиков, Б. и Ж. Туйкова - Случай на муковисцидоза, протекла с хепато-ренален синдром и захароурия у двумесечно кърмаче

Хроника

Асоциация за обучението по педиатрия в Европа

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Clinical and Laboratory Investigations

Tzvetanova, E. - Aldolase Isoenzymes in Blood Serum and Muscular Tissue in Children with Progressive Muscular Dystrophy

Popova, A., M. Petkova - Bioelectric Activity of Respiratory Muscles in Children During Early Childhood

Ninоva, P., S. Ninо - Phonocardiographic Investigations in Cooley's Disease

Damjanоva, M. - Variations in the Level of Blood Glucose in Diabetic Metabolism During Childhood, Its Dependence on the Clinical Evolution of the Disease

Damjаnоva, M. - Variations in Blood Glucose Level During Fasting under Diabetic Metabolism in Childhood

Vladimirоva, G., L. Реnеva - Hypofunction of the Thyroid Gland and Changes in the Electroencephalogram

Tzutzumanova, A., P. Shipkova, E. Tzvetkova - Incidence and Character of Sporadic Goiter among School Children in Varna

Ivаnоva, Iv., Тzv. Matrоva, L. Vassilеva - Oxihaemometric Investigation of Umbilical Cord Blood

Вratаnоv, Вr., Dr. Воbеv, V. Меhandiеv - Chronic Granulomatous Disease in Childhood

Guеnеv, G., Н. Воjajian, М. Сhristоva - Clinical Patterns and Therapy of Meningitis Caused by Haemophilus Influenzae

Воjkоv, L. - Clinical Observations on Purulent Meningitis in Prematures

Arnaudоva-Tоdоrоva, V., Tzv. Popova-Kiprova - Some Respiratory Virus Infections in Children with Rheumatic Fever

Vassilеva, M. - An Attempt to Differentiate Passive and Active Antibodies against Parainfluenza Virus Type 3 in Infants

Prophylactic and Therapeutic Problems

Stеfanоv, G., V. Ivanоv - Echinococcosis in Childhood

Damjanоva, Tzv. - Anabolic Steroids in the Treatment of Children with Growth Disturbances

Problems of Social Pediatrics

Markоva, R., R. Dragоshinоva - Development of Uniovular and Binovular Twins

Stоimеnоv, G., D. Vassilеv - Social and Hygienic Problems During the Perinatal Period of the Foetus and the Newborn

Krсmar-Jоvаnоviс, Z. - Accidents as Aetiologic Factors in Emergency Cases in Pediatrics

Zagurоv, G. - Comparative Morphological Studies in the Skin at the Place of Applying Vaccines and in the Reticuloendothelial System in Children During BCG Vaccination

Clinical Practice. Case Reports

Bratanоv, Вr., Iv. Кеrеkоvski, N. Dоnсеva - Two Family Cases with Spielmeyer-Vogt's Disease

Hariеva, M., B. Kitоv, D. Dimitrоv - Hepatic Cirrhosis in Childhood. Case Report

Вashеva, L., В. Мustakоv - Diagnostic Difficulties in a Child with Essential Pulmonar Haemosiderosis

Mazgalоv, К., Е. Кarahanjian, R. Коstоva - Familial Adrenal Hypoplasia

Grigоrоva, T., R. Сосеv - Gianotti-Crosti Syndrome with Jaundice

Рistikоv, В., J. Tujkоva - Mucoviscidosis with Hepatorenal Syndrome and Sacchariuria in a Two-Month-Old Infant. Case report

Chronicle

European association for Pediatric Education in Europe

ТОМ X, 5/1971 година, VOLUME X, 5/1971 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Станчев, 3. и Е. Симеонов - Захарен диабет в детската възраст - минало, настояще и бъдеще

Клинични и профилактични наблюдения

Дамянова, М. - Бъбречен праг на глюкозата при диабетна обмяна

Дамянова, М. - Компенсирана и декомпенсирана диабетна обмяна

Димитров, С т., А. Цуцоманова и П. Шипкова - Върху функционалното състояние на щитовидната жлеза при острата левкоза в детската възраст

Милковска-Димитрова, Т., Г. Михайлов, Р. Славова и Ив. Цонев - Към хистогенезата и терапевтичното повлияване на синдрома на Ehlers - Danlos с витамини С и А

Чукова-Божинова, Т. и Д. Чавдаров - Неврологични и ЕЕГ прояви при употреба на лечебни дози хелмицид

Керековски, Ив. П. - Движенията на очите при деца с дислексия

Керековски, Ив. П. - Случай със синдрома на Герстман у дете

Арнаудова-Тодорова, В. и Т. Танева - Серумни антитела срещу грипните и парагрипните вируси у здрави деца в затворени детски колективи

Арнаудова-Тодорова, В. и Т. Танева - Битов имунитет срещу аденовирусите у здрави деца в ранната възраст

Доспевски,Д. и А. Радивенска - Идиопатична хипопротеинемия с дисимуноглобулинемия и тимусна аплазия

Башева-Станева, Л., Ж. Милева и Б. Мустаков - Хистаминопексична способност на серума у астматични деца от 4 до 14 години

Башева-С танева, Л., Г. Калайджиев, М. Лазарова и Цв. Данаилов - Санаторно-курортно лечение на деца с бронхиална астма в курорта «Слънчев бряг»

Физиологични изследвания

Коларов, С. А. и Н. П. Мяготина - Топография на кожната и телесната температура у здрави момичета от 6 до 12 години

Минчева-Саева, М. Л., С. К. Саев и Н. М. Петров - Опит за предпазване на новороденото от топлозагуба

Социална педиатрия

Захариев Б., П. Божиков и Й.Венедиков - Смгртност на децата до 14-годишна възраст в HP България през 1968 и 1969 г

Иванов, В. - По някои въпроси за факторите за разпространение на вътреболнични инфекции от чревната група в детските отделения

Иванов, В. - Проучване на знанията по епидемиология и профилактика на вътреболничните инфекции

За практиката

Андреева, В. - Антибиотици в практиката

Критика

Стоянов, Ст. - Критични бележки по повод статията «Медикаментно лечение на ацидозата у новороденото дете» от В. Вълов

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Staricеv, Zdr. and Е. Simeonov - Diabetes Mellitus in Childhood, Past, Present and Future

Clinical and Prophylactic Investigations

Damjanоva, M. - Renal Threshold for Glucose under Diabetic Metabolism

Damjanоva, M. - Compensated and Decompensated Diabetic Metabolism

Dimitrov, St., A. Tzutzumanova and R. Shiрkоva - Functional State of the Thyroid Gland During Acute Leukaimia in Childhood

Milkоvska-Dimitrоva, T., G. Mikhailоv, R. Slavоva and Iv. Тzоnеv - On the Histogenesis and Therapeutic Results in Ehlers' - Danlos Syndrome under the Influence of Vitamins «C» and «A»

Сukоva-Bоjinоva, T. and D. Сavdarоv - Neurological and EEC Manifestations During Application of Helmicid in Therapeutic Doses

Kerekovski, Iv. - Eye Movements in Children with Dyslexia

Kerekovski, Iv. - Gerstrnann's Syndrome. Case Report

Arnaudova-Tоdоrоva, V. and Т. Таnеva - Serum Antibodies against Influenza and Parainfluenza Viruses in Closed Groups of Healthy Children

Arnaudova-Tоdоrоva, V. and Т. Таnеva - Conditional Immunity against Adenoviruses among Healthy Children in Early Chilolhood

Dospevski, D. and A. Radivеnska - Idopathic Hypoproteineamia and Aplasia of the Thymus Gland

Вashеva-Stanеva, L., J. Milеva and В. Мustakоv - Histamine Binding Capacity of Blood Serum in Asthmatic Children between Four and Fourteen Years of Age

Вashеva-Stanеva, L., G. Kalaidjiеv, M. Lazarova and Zz. Danailоv - Sea Side Resort Treatment of Children with Bronchial Asthma in Sunny-Beach

Physiolodical Investigations

Kolarov, Stand N. P. Mjagotina - Topography of Skin and Body Temperature in Girls between Six and Twelve Years of Age

Minсеva-Saeva, M. L., S. Saev аnd N. Petrov - An Attempt to Protec the Neonate from Excess Loss of Heat

Social Pediatrics

Zachariev, В., Р. Воjikоv and J. Venedikоv - Mortality among Children up to Fourteen Years of Age in PR Bulgaria During 1968 and 1969

V. Ivаnоv - Factors Contributing to the Spreading of Nosocomial Infections of the Enteric Group in Children's Departments

V. Ivanov - Epidemiology and Prophylaxis of Nosocomial Infections, Resufts of an Inquiry

For the Practice

Andreeva, V. - Antibiotics in Everyday's Practice

Critics

Stоуаnоv, St. - Critical Remarks to the Article «Medicinal Treatment of Acidosis in the Newborn» by V. Valov

ТОМ X, 6/1971 година, VOLUME X, 6/1971 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Обзори и лекции

Киселкова, В. и Ст. Стомонякова - Серумна активност на някои ензими в неонаталния период

Клинични и профилактични наблюдения

Станчев, 3. и Цв. Дамянова - Синдром на мускулна хипотония, хипогенитализъм, хипоментия и затлъстяване (синдром на Prader - Labhart - Willi)

Константинова, Бл. и Здр. Станчев - Мозаицизъм тетразомия на D-група хромозомите при синдрома на Prader - Labhart - Willi

Станчев, 3., Кс. Скачокова и Р. Маркова - Цитогенетични проучвания при някои интерсексуални състояния

Физиологични проблеми и изследвания

Трифонова, Л. - Върху нормите за хранене в кърмаческата възраст

Лабораторни методи

Христов, Л., Е. Цветанова - Сравнение на няколко микрометода за определяне на кръвния билирубин

За практиката

Атанасова, М. - Основни принципи и най-чести грешки при лечението с антибиотици в педиатричната практика

Рецензии

Бакалова, Л - Наръчник за работата на профилактичните детски заведения под редакцията на д-р Н. Коева и д-р М. Цонев, Медицина и физкултура, София, 1971 г

Братанов, Бр. - XIII интернационен конгрес по педиатрия

Годишно съдържание на сп. Педиатрия - 1971 г

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Reviews and Lectures

Kisselkova, V and St. Stomonjakova - Serum Activity of Some Enzymes During the Neonatal Period

Сlinical and Prophylactic Investigations

Stancev, Zdr.and Zv. Damjanova - A Syndrome of Muscular Hypotonia, Hypogenitalism, Hypomentia and Adiposity (Prader - Labhart - Willi's Syndrome)

Konstantinova, Вl. and Zdr. Stancev - Mozaicism, Tetrasomy of the D-Group Chromosomes in Prader - Labhart - Willi's Sjndrome

Stancev, Zdr., Ks. Skacokova and R. Markova - Cytogenetic Investigations in Some Intersexual States

Physiological Problems and Investigations

Тrifоnоva, L. - On Nutriticnal Norma in Infancy

Laboratory Methods

Christov, L. and El. Zvetanova - Micromethods for the Estimation of Bilirubin in the Blood. A Comparative Study

For Practice

Atanassova, M. - Basic Principles and Most Frequent Errors in Antibiotic Therapy in Pediatrical Practice

Recension

Bakalova, L. - Handbook for the Work in Prophylactic Pediatric Institutions. Editors: N. Koeva, M. D. and M. Zonev, M. D., Sofia, Medizina and Fizkultura 1971

Bratanov, Br. 13-th International Congress of Pediatrics

Annual Authors' and Subjects' Index

Начало^^ Top ^^