www.spisanie-pediatria-bg.eu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

ТОМ IX, 1/1970 година, VOLUME IX, 1/1970 year

ТОМ IX, 2/1970 година, VOLUME IX, 2/1970 year

ТОМ IX, 3/1970 година, VOLUME IX, 3/1970 year

ТОМ IX, 4/1970 година, VOLUME IX, 4/1970 year

ТОМ IX, 5/1970 година, VOLUME IX, 5/1970 year

ТОМ IX, 6/1970 година, VOLUME IX, 6/1970 year

______________________________________________________________________________________

ТОМ IX, 1/1970 година, VOLUME IX, 1/1970 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Г. Хаджидекон, С. Крайчеви Л. Манолов - Спешната рентгенова диагностика при коремните заболявания в детската възраст

Панчев, Г. - Ферментни диарии в детската възраст поради смущения в смилането и абсорбцията на въглехидратите

Арнаудова-Тодорова, В., К. Шапкарева и М. Василева - Участие на респираторно-синцнтиалните инфекции придихателни заболявания у деца

Рачев, Л., В. Антова, Л. Башева и Б.Мустаков - Дифузионният капацитет па белите дробове (DlСО) и неговите компоненти (Dм. и Vc) у деца с бронхиална астма

Антова, В. - Дифузионният капацитет на белите дробове и неговите компоненти при някои по-редки хронични бронхо-пневмопатии у децата

Найденова, 3. - Влиянието на дихателните заболявания с астматичен синдром върху сърдечно-съдовата система у деца до тригодишна възраст

Кочкова, В. и К. Шапкарева - Промени в нервно-психичиото развитие на деца от ранната възраст, болни от рецидивиращи и хронични неспецифични белодробни заболявания

Башева-Станева, Л. и Б. Мустаков - Върху кортикостероидното лечение на бронхиалната астма у децата

Бакалов, Й. - Използуването на кожно-алергичните проби при хипосензибилизация на деца с астматичен бронхит

Пищиков, Б. - Върху приложението на кортансил при бронхопневмониите и еластичните белодробни състояния у децата

Ниньо, Ш. и Св. Василева - Екстракция на зъби при деца, болни от хемофилия

Дундова, Р. - Заболяемост на децата в някои детски ясли в София през 1966 г.

Венедиков, Й. и Б. Захариев - За репрезентативното проучване на причините за детската смъртност в HP България

Лахтариев, С т., Б. Тасков и М. Варсано - Върху някои по-редки клинични форми салмонелни заболявания

Михов, М., Ст. Начеви Хр. Киселинов - Колиентеритите в Русенски окръг през 1966-и 1967 год

Йорданова, Д. и М. Българанова - Колиентерити в Плевенски окръг

Воденичарски, Ив. - Някои проучвания върху епидемиологията на колиентеритите в гр. София

Иванов, В. и Г. Стефанов - Качеството на дезинфекцията в профилактиката на колиентеритите

Райчева, Е., Св. Атанасова, Н. Месарски, О. Ковачева, Н. Попов, А. Иванов, Ю. Куцарова, Н. Иванов, П. Медникарова, Л. Иванов, Т. Минева, Д. Йорданова - Проучвания върху ефективността на бактериофаг Е coli 0111 В4. I съобщение

Величков, Л. - Атипични рентгенови образи на злокачествени костни тумори у деца

Попов, К.. П. и Г. Н. Георгиев - Рядък случай от arteriopathia siderocalcificata infantum

Доспевски, Д. и М. Георгиева - Синдром на Waterhouse - Friderichsen

Кючуков, Н., К. Колеви Ст. Генадиев - Полярен спонгиобластом у 3-месечно кърмаче с хидроцефалия

Хроника

Коева-Славкова, Н. В. Гатев и М. Казакова - II международен симпозиум «Физиология на развитието на човека»

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Hadzidеkоv, G., S. Кraiсеv, L. Маnоlоv - Emergency Х-Ray Diagnostics in Abdominal Disease in Childhood

Раnсеv. G. - Enzyme Diarrhoeas in Childhood Due to Disturbances in the Digestion and Absorption of Carbohydrates

Arnaudova-Tоdоrоva, V., K- Sарkarеva, M. Vasilеv a - Participation of Respiratory Syncytial Virus Infections in Respiratory Disease in Childhood

Racev, L., V. Antova, L. Basеva, B. Mustakov - Diffusion Capacity of the Lungs and its Components in Children with Bronchial Asthma

Antоva, V.. - The Diffusion Capacity of the Lungs and its Components in Some Rare Chronic Bronchial Pneumopathies in Children

Naidеnоva, Z. - Influence of Respiratory Disease with an Asthmatic Syndrome on the Cardiovascular System in Children up to Three Years of Age

Косkоva, V., K. Sарkarеva - Changes in Neuro-Psychic Development of Children in Early Childhood with Chronic Recurrent Nonspecific Pulmonary Diseases

Вasеva-Stanеva, L., В. Mustakov - On Corticosteroid Therapy of Bronchial Asthma in Children

Вakalоv, J. - The Use of Allergic Skin Tests in Hyposensitization of Children with Asthmatic Bronchitis

Рistikоv, В. - On the Use of Cortancyl in the Treatment of Bronchial Pneumonia and Spastic Pulmonary State in Childhood

Ninjo, S., Sv. Vassilеva - Extraction of Teeth in Haemophiiic Children

Dundоva, R. - Morbidity of Children in some Creches in Sofia During 1966

Jordanоv, J . - Gas Chromatography of Steroids

Vеnеdikоv, J., B. Zachariеv - Representative Study of Infant Mortality in the PR Bulgaria

Lahtariеv, St., B. Taskоv, М. Vаrsanо - On some Rare Clinical Forms of Diseases Caused by Salmonellae

Мihоv. M., St. Nасеv, Сhr, Kissеlinоv - Colienteritis in the District of Russe During 1966 and 1967

Jоrdanоva, D., М. Еalgaranоva - Colienteritis in the District of Pleven

Vodenicarski, lv. - Investigations on the Epidemiology of Colienteritis in Sofia

Ivanоv, V.. G. Stеfanоv - The Quality of Disinfection in the Prophylaxis of Colienteritis

Raiсеva, E., Sv. Atanassоуa, N. Меssarstski e tal. - Investigations on the Efficiency of Bacteriophage E. Coli O111:B4 (I Communication)

Vеliсkоv, L, - Unusual X-Ray Patterns of Malignant Bone Tumours in Children

Popov, K. P., G. N. Guеоrguiеv - A Rare Case with Arteriopathia Siderocaicificata Infantum

Kjucukоv, N.. К. Коlеv, St. Guеnadiеv - Polar Spongioblastoma in a 3 Months Old Suckling with Hydrocephalia

Dospevski, D., M. Guеrguiеva - Syndrome of Waterhouse - Friderichsen

Коеwa-Slavkоva. N.. V. Gatеv, М. Кazakоva - Second International Symposium on Physiology of the Development in Man

ТОМ IX, 2/1970 година, VOLUME IX, 2/1970 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Вапцаров, Ив., Г. Пеев., А. Калева, Евг. Генев, Г. Вълкова, П. Николов, В. Кръстев, Ст. Златев и Ив. Василев - Значението на хромозомния набор при диагнозата на някои заболявания в детската възраст

Калева, А. - Значението на дерматоглифния образ при диагнозата на някои заболявания

Калева, А., Г. Вълкова, Г. Пеев, Б. Кръстев и Ив. Вапцаров - Тризомия «С» при дете с множествени аномалии

Дамянова, Цв. и Х. Хараланов - Върху синдрома на Marinesco Sjogren с принос на един случай

Дамянова, М. и Цв. Дамянова - Адреногенитален синдром при момиче с пълно вирилизиране на външните гениталии

Георгиева, М. - По въпроса за етиопатогенезата на крипторхизма

Доспевски, Д., П. Кузманова и Б. Иванов - Клинични и хематологични проучвания при деца с thalassaemia minor

Дяков, Д. - Закъсняване в съзряването на скелета при болестта на Cooley

Дяков, Д. и Ш. Ниньо - Някои особености на костните изменения при thaiassaemia major у децата

Лолова, М. и М. Коен - Ваксинални реакции при противоморбилната жива ваксина

Михайлов, Г. и Е. Силяновска - Белодробни изменения у недоносени деца с ентерит, причинен от Е. coli 0-111

Кръстева, И. и Е. Дянков - Върху два случая на каротинемия у големи деца вследствие продължителна употреба на голямо количество червен пипер

Ангьозова, Д. - Бактериална флора на жлъчката у деца с холецистопатии

Панчев, Г. - Клинични наблюдения върху запека в детската възраст

Ташев, В. - Нашият опит при лечението на острата чревна инвагинация у децата

Йорданов, И. - Газова хроматография на стероиди

Хариева, М. - Върху доброкачествените лептоспирози в детската възраст

Шапкарева, К. и Г. Михайлов - Алергични прояви от типа на Санарели - Шварцман у малко дете с коли-сепсис и кандидомикоза

Стефанов, Г. и В. Иванов - Проучване здравната култура на персонала от детските заведения във връзка с профилактиката на хелминтозите

Рецензии

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Vaptzаrоv, Iv., G. Рееv, А. Каlеva, E. Ghеnеv, G. Valkova, P. Nikolov.St. Zlatev, Iv. Vassilev - Significance of the Chromosome Set in the Diagnosis of Some Diseases in Childhood

Кalеva, A. - Significance of Dermatoglyphic Patterns in the Diagnosis of Some Diseases

Кalеva, A., G. Valkоva, G. Рееv, В. Кrastеv, Iv. Vaptzarov - Trisomy «C» in a Child with Multiple Anomalies

Damianova, Z v., H. Haralanov - Marinesco - Sjogren's Syndrome.Case report

Damianova, M., Zv. Damianova - Adrenogenital Syndrome in a Girl with Total Virilization of the External Genitals

Gheorghieva, M. - Upon the Problem of Etipathogenesis of Cryptorchism

Dospevski, D., P. Kuzmanova and B. Ivanov - Clinical and Haematologic Investigations in Children with Thalassaemia Minor

Diakоv, D. - Retardation in Skeletal Maturation in Cooley's Disease

Diakоv, D., S. Nino - Some Particularities of Bone Changes in Thalassaemva Major in Children

Lоlоva, M., M. Cohen - Vaccinal Reactions with Anti-Measles Live Vaccine

Mihailоv, G., E. Siljanovska - Pulmonary Changes in Premature Children with E. Coli 0-111-Enteritis (A Clinical and Morphological Study)

Krastеva, M., E. Diankоv - Two Cases with Carotinaernia in Children after Prolonges Consumption of Red Pepper

Angjosova, D. - Bacterial Flora of Bile in Children with Cholecystopathies

Pancе v, G. - Clinical Observations on Constipation in Childhood

Tashеv, В. - Experiences with the Treatment of Acute Intestinal Invagination in Children

Jordanov, J. - Gas Chromatography of Steroids

Наriеva, M. - Benign Leptospiroses in Childhood

Shapkareva, K., G. Mihailov - Allergic Manifestations of Sanarelli - Schwartzman Type in an Infant with Colisepsis and Candidomycosis

Stefanov, G., V. Ivanov - Investigations on the Sanitary Culture of the Personnel in Children's Institutions in Connection with the Prophylaxis of Helminthism

Recensions

Chronicle

ТОМ IX, 3/1970 година, VOLUME IX, 3/1970 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Трифонова, Л. - Съвременни насоки в кърмаческото хранене н някои нови детски храни

Русева, Н. - Проучване върху белтъчните нужди на здрави деца от предучилищна възраст

Стомонякова, Ст.,В. Киселкова и Т. Узунова - Активността на някои ензими у новородени

Бойкинов, И. Н. И Е.Силяновск а - Особености на електрокардиограмата на недоносеното дете

Вълков, Ив. и К. Берчев - Към морфологията на вродената агамаглобулинемия

Рачев, Л. и В. Антова - Реанимационни мероприятия при токсикоза в ранната детска възраст

Митева, Ю. и Р. Драгошинова - Развитие на играта у децата от кърмаческа и ранна детска възраст

Хаджидеков, Г., Л. Манолови С. Крайчев - Спешната рентгенова диагностика при вътрегръдните заболявания в детската възраст

Нинова, П. и В. Антова - Ангиопулмография при деца с хронични неспецифични белодробни заболявания

Павлов, Д. и П. Станчев - Нашият опит с един нов микрометод за определяне на серумното желязо с нитрозо-R-сол

Павлов, Д. и П. Станчев - Принос към проучване на желязосвързващия капацитет на трансферина в кръвния серум

Ангьозова, Д. и А. Алексиева - Диагностичната стойност на пасивно- хемаглутинационния текст при инфекции на отделителната система в детската възраст

Арнаудова, В. и М. Василева - Разпространение на респираторните вирусни инфекции у деца

Ниньо, Ш. и Д. Дяков - Костни изменения при острата левкоза у децата

Венедиков, Й. - Логически проблеми при анализа на каузалните влияния

Михайлов, Г., Зл. Найденова и Ив. Цонев - Случай на атрезия на митралния отвор на сърцето у кърмаче

Кръстева, Н. - Случай с триадата на Картагенер

Хроника

Бакалова, Л. - VIII международен конгрес по храненето. Педиатрични проблеми

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Trifonova, L. - Modern Trends in the Nutrition of Infants and New Infant Foods

Russеva, N. - Protein Requirements in Healthy Children of Preschool Age

Stcmonjakova, St., V. K.issеlkоvа, Т. Uuzunova - Activity of Seme Enzymes in the Newborn

Bojkinov, II., E. Siljanovska - Particularities in the ECG of the Premature

Valkov, I v., Кr. Bercev - On the Merphology of Inborn Agarnmaglobulinaemia

Rасеv, L., V. Antоva - Electrolyte and Fluid Therapy In Toxicosis in Early Childhood

Miteva, J.,R. Dragosinov a - The Development of Game in Children During Infancy and Early Childhood

Нadjidеkоv, G., L. Маnоlоv, S. Kraiйеv - Emergency Х-Ray Diagnostics in Thoracic Disease in Childhood

Ninova, P.,V. Antova - Angiopulmography in Children with Chronic Nonspecific Pulmonary Disease

Pavlov, D., P. Stancev - Our Experience with a New, Fast, Specific and Precise Micromethod for the Estimation of Serum Iron

Pavlov, D., P. Stancev - Contribution to the Investigation of Iron Binding Capacity of Blood Serum

Angjosova, D., A. Alexieva - Passive Haemagglutination its Diagnostic Vaiue in the Infections of the Excretory System in Childhood

Arnaudova, V., M. Vassileva - Incidence of Respiratory Virus Infections in Children

Niко, S., D. Diakоv - Bone Changes in Acute Leukaemia in Childhood

Vеnеdikоv, J. - Logic Problems in the Analysis of Causal Influences

Мiсhai!оv, G., Zl. Naidеnоva, !v. Zоnеv - A Case with Atresia of the Mitral Ostium of the Heart

Krastеva, N. - Kartagener's Triad, Case report

Current Events

Bakalova, L. - The VIII-th International Congress on Nutrition. Paeriiatric Problems

ТОМ IX, 4/1970 година, VOLUME IX, 4/1970 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Коларон, Ст. - Физиологична сърдечна аритмия у децата

Коларов, Ст. - Циклични изменения в силата на сърдечните съкращения у здрави деца

Гизов, Г., С. Божинов, М. Хариева, Т. Чукова-Божинова и Е. Попов - Миокардни поражения у болни от трихинелоза

Братанов, Бр. и Ив. Керековски - Еквиваленти (маски) на епилепсията у децата

Братанов, Бp. и Ив. Керековски - Нашият опит при лечението на някои форми на епилепсия у децата

Славова, P., Ж. Желев и Вл. Младеновски - Приложение на ахилесовата рефлексограма при деца с хипотиреоза

Дамянова, Ц в. - Автоимунен тиреоидит у децата

Новачев, Д., Р. Арнаудова и В. Макавеева - Неонатални хипергликемии с принос на един случай с diabetes mellitus neonatorurn connata

Клайн, С., В. Василев, Ил. Бойкинов, Л. Войводова и Цв. Данаилова - Преципитиращи антитела спрямо бета-хемолитични и някои зеленеещи стрептококи при ревматично болни деца

Илиев, Д., Д. Димитров, Ч. Драгойчев и Л. Маринова - Резултатите от палиативното оперативно лечение при комплекса Fallot

Илиев, Д., Д. Димитров и Г. Йовев - Върху един случай с coarctatio aortae в ранната детска възраст, успешно опериран

Райков, К. и Ил. Бойкинов - Златотерапия при деца с ревматоиден артрит

Майнхард, П. и А. Ангелов - Някои морфологични особености на ендокардната фиброеластоза

Гаврилов, Т. и С. Йорданова - Фамилният фактор при ревматизма у децата

Каишев, Н. и М. Казакова - Промени в реактивността на кожните кръвоносни съдове към адреналин и ацетилхолин при тонзилектомия у деца с хроничен тонзилит и ревматизъм

Кертикова, Ст. и Кр. Лазаров - Върху един случай на остър нодозен периатериит

Михайлов, Р. - Рядък случай на опит за убийство чрез заравяне в земята на живо дете

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

КоIаrоv, St. - Physiologic Cardiac Arrhythmia in Children

Kolarov, St. - Cyclic Changes in the Strength of Cardiac Contractions in Healthy Children

Gisоv, G., S. Воjinоv, М. Нariеvа, Т. Сukоva-Bоjinоva and E. Popov - Myocarcdial Lesions in Patients with Trichinosis

Вratаnоv, Вr., Iv. Кеrеkоvski - Equivalents of Epilepsy in Children

Вratаnоv, Вr., Iv. Кеrekоvski - Our Experience in the Treatment of Some Forms of Epilepsy in Children

Slavоva, R., J. Jеiеv and VI. Mladenovski - Application of the Achilles' Reflexogram in Children with Hynothyroidism

Damjanоva, Zv. - Autoimmune Thyreoiditis in Children

Nоvасеv, D., R. Arnaudоva and V. Мakavееva - Neonatal Hyperglycaemiae - Diabetes meliitus neonatorum connate. Case Report

Klein, S., V. Vassilеv, I. Воjkinоv, L, Vоivоdоva and Zv. Damjanova - Precipitating Antibodies Against ?-Haemolytic Streptococci in Rheumatic Children During the Nonactive Phase of the Disease

Iliеv, D., D. Dimitrоv, C. Dragоiсеv and L. Мarinоva - Results of the Palliative Operative Treatment of Fallot's Complex

Iliеv, D., D. Dimitrоv and G. Jоvеv - Coarctatio Aortae in Early Childhood, Successfully Operated. Case Report

Raikоv, K., .l. Воjkinоv - Gold in the Treatment of Children With Rheumatoid Arthritis

Меinhardt, P., A. Angеlоv - Some Morphological Peculiarities of Endocardial Fibroelastosis

Gavriiоv, T., S. Jоrdanоva - The Familial Factors in Rheumatic Fever in Children

Kaishеv, N.. М. Кazakоva - Changes in Reactivity of the Cutaneous Blood Vessels towards Adrenaline and Acetlycholine in the Case of Tonsillectomy in Children with Chronic Tonsillitis and Rheumatic Fever

Кеrtikоva, St., Kr. Lazarоv - Periarteriitis Nodosa. Case Report

Mihailоv. R. - A Rare Case of Attempted Murder by Burrying a Live Child in the Earth

ТОМ IX, 5/1970 година, VOLUME IX, 5/1970 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Венедиков, Й., М. Цонев и П. Божинов - Детската смъртност по нозологични причини в България (1965 - 1967)

Генова, В. и Д. Доспевски - Промени във функционалната активност на тромбоцитите и в коагулацията у деца с бластна левкоза

Христозов, Хр. - Семейният фактор в генезата на нервно-психичните разстройства у децата

Лолова, М., К. Павлов, С. Панова и В. Стефанов - Синдром на Wilson - Mikity

Цонев, Ив. и В. Киселкова-Вълова - Отражението на пневмоцистната пневмония върху свързващия хрущял и костите

Киселкова-Вълова, В. и Ив. Цонев - Влиянието на възпалителните белодробни заболявания върху апарата на растежа у недоносените деца

Коева-Славкова, Н. и В. Арнаудова-Тодорова - Серумни антитела спрямо парагрипните вируси у недоносени деца през първата година

Коева-Славкова, Н., В. Арнаудова, К. Шапкарева - Парагрипна епидемия при реконвалсцентни деца след дихателни заболявания

Арнаудова, В., 3. Кочкова и В. Маринов - Епидемия от остри катари на горните дихателни пътища в кърмачески колектив, причинена от аденовирус серотип 5

Мишев, П., Ив. Вапцаров, Хр. Михов, А. Калева и П. Николов - Лобарен емфизем като резултат на вродена бронхиална стеноза у кърмаче

Кръстева, И. и Г. Папуров - Болестта на Woakes и муковисцидоза с описание на случай

Цуцуманова, А. и П. Шипкова - Нивото на белтъчно свързания йод у здрави кърмачета

Исаева, Л., П. Петков и М. Кожухарова - Опит за закаляване на ревматично болни деца в пристъп

Митев, Ив. и М. Кожухарова - Разходката в режима на ревматично болни деца в активна фаза

Андреев, А. - Закаляване на кърмачето след 3-месечна възраст с влажни обтривания и обливания на стъпалата

Калева, А. и Евг. Генев - Трихотиломания и трихотилофагия в детската възраст

Рецензии

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Venedikov, J., M. Zonev and P. Bojikov - Infant Mortality in Bulgaria According to Nosological Entities (1965 - 1967)

Ghenova, V., D. Dospevski - Changes in Thrombocytic Functional Activity and Blood Coagulation in Children with Elastic Leukaemia

Christosov, Chr. - The Familial Factor in the Genesis of Neuro-Psychic Disturbances in Children

Lolova, М., К. Pavlov, S. Panova and V. Stefanov - The Wilson - Mikity Syndrome

Zonev, Iv., V. Кisеlkоva-Valоva - Influence of Pneumocystic Pneumonia on the Growth-Cartilage and Bones (Clinical and Morphological Investigations)

Кisеlkоva-Valova,V., Iv. Zonev - Influence of Inflammatory Respiratory Disease on the Apparatus of Growth in the Premature

Коеva-Slavkоva, N.. V. Arnaudova-Todorova - Serum Antibodies against Parainfluenza Viruses in Premature Children During the First Year of Life

Коеva-Slavkova, N.. V. Arnaudova and K. Shapkareva - A Parainfluenza Epidemic in Reconvalescent Children after Respiratory Disease

Arnaudova, V., Z. Коckоva and V. Marinov - An Epidemic of Acute Ca-Tarrhs of the Upper Respiratory Ways in Sucklings Caused by Adenovirus Serotype 5

Mishev, P., Iv. Vaptzarov, Chr. Mihov, A. Kaleva and P. Nikоlоv - Lobar Emphysema in a Suckling Resulting from a Congenital Bronchial Stenosis (Case Report)

Krasteva, I., G. Papurov - Woakes' Disease and Mucoviscidosis (Case Report)

Tzutzomanova, A., P. Shipkova - Protein-Bound Iodine Level in Healthy Children

Isaeva, L., P. Petkov and M. Kojuharova - An Attempt for Seasoning of Rheumatic Children During the Active Phase of the Disease

Mitev, Iv., M. Kojuharova - Walking in the Regimen of Rheumatic Children During the Active Phase of the Disease

Andreev, A. - Seasoning of Sucklings after the Third Month of Life by Means of Wet Frictions and Pouring Water on the Feet

Kaleva, A., E, Ghеnеv - Trichotillomanie and Trichotilophagia in Childhood (Case Report)

Recensions

Current Events

ТОМ IX, 6/1970 година, VOLUME IX, 6/1970 year

СЪДЪРЖАНИЕ

Коларова, 3. И. - Развитие возрастной физиологии как фундамента современюй педиатрии

Исаева, Л. и В.Братанова - Влияние на микроклимата в помещевието върху терморегулацията на децата от кърмаческата възраст

Христов. Л. П. - Белтъчни фракции в кръвната плазма през неонаталния период

Трифонова, Л. и Е. Иванова - Изследвания върху усвояването на белтъчините и мазнините при кърмачета с остри респираторни заболявания и бронхопневмории

Дамянова, М. - Фактори, повлияващи кръвнозахарното ниво при диабетна обмяна

Самарджиев, А., Цв. Червенивячова и П. Ниьова - Наблюдения върху уврежданията на сърдечно-съдовата система при програсивната мускулка дистоофия в детската вьзраст

Митев, Ив. - Фонокардиографски промени при положението на тялото «ЗП» (с глава надолу 30°) у ревматично болни деца

Михайлов, I.. Н. Попов, Ц. Цанов, И. Илиев. А. Семерджиев и Ил. Ценов - Върху фудроаянтно протичащия дифузен миокардит у кърмачетата

Дженев, Ив. и Д. Божилов - Резултати от рехабилитация на ревматично болни деца

Минков, Н. и Р. Доросиев - По въпроса за индикациите и техниката за провеждане на асцендентната цистография за търсене на везико-уретроренален рефлукс

Шейретова, Е., Н. Минков и Р. Доросиев - Приложение на изотопната нефрография и бъбречната сцинтиграфия при урологични заболявания в детската възраст

Рецензии

Хроника

______________________________________________________________________________________

CONTENTS

Коlаrоva, Z. I. - The Development of Age Physilogy a Basis of Modern Paediatrics

Isaeva, L., V. Bratanova - Influence of the Microclimate on Thermoregulation in Infancy

Christov, L. - Protein Patterns of Blood Plasma During the Neonatal Period

Trifonova, L., E. Ivanova - Investigations on the Utilization of Proteins and Lipids in Infants with Acute Respiratory Disease and Bronchial Pneumonia

Dаmjanоva, М. - Factors, Influencing the Level of Blood Sugar Under the Metabolic Conditions of Diabetes

Samardjiev, A., Tz. Cerveninanova and P. Ninоva - Observations оn Cardiovascular Lesions in Children with Progressive Muscular Dystrophy

Мitеv, Iv. - Phonocaradiographic Changes in «ZP»-Position of the Body (Head Down by 30°) in Children with Rheumatic Heart Disease

Мihailоv, G., N. Popov, Тz. Тzanоv, I. Iliеv, A. Sеmardjiеv and II. Тzеnоv - Fulminant Diffuse Myocarditis in Infants

Djеnеv, Iv., D. Воjilоv - Results of the Rehabilitation of Rheumatic Children

Мinkоv, V., R. Dorosiev - Indications and Technique of Ascendant Cystogaraphy in the Search for a Vesico-Ureteral Reflux

Sheiretova, E., N. Minkov and R. Dorosiev - Isotopic Nephrography and Renal Scintigraphy in Urologic Disease in Chlidhood

Recensions

Current News

Начало^^ Top ^^