www.spisanie-pediatria-bg.eu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
E-mail Print

________________________________________________________________________________________________

 Изисквания към авторите (Ванкувър стил)

Редакционната колегия и издателският екип на сп. „Педиатрия" молят всички, които предлагат материали за публикуване, да се придържат към следните изисквания:

 • За публикуване в сп. „Педиатрия" се приемат много внимателно подготвени по съдържателност, стил и конкретна проблематика обзорни статии, оригинални статии и случаи от клиничната практика, новости представляващи интерес за практикуващи педиатри и други материали отнасящи се за детската възраст.
 • Приемат се статии само на български език. Ръкописите се предават във формат на стандартни машинописни страници (30 реда / 60 знака на ред). При спазена нормална разредка и пунктуация, интервал между редовете 2.
 • Статиите с компютърен набор трябва да бъдат предадени с разпечатка и дискета от текстообработващата програма Word (всички версии). Фигурите (ако има такива) могат да бъдат само във формат (tif, jpg, gif). Таблици на Excel.
 • Обемът на предлаганите публикации да бъде: до 7 страници за оригинални статии; до 12 страници за обзори и до 3 страници за реферати на статии, научни съобщения и др.
 • Под заглавието и имената на авторите се посочват местоработата им. Ако са повече от двама сътрудници, работещи на различни места да бъдат обозначени с цифров индекс.
 • Всяка статия и всеки литературен обзор, трябба на бъде придружена от резюме в обем 1/2 до 2/3 от страницата, в което се посочват целта и обектът на изследването, основните данни за методиката, получените резултати и изводи.
 • Всяка статия да бъде придружена от резюме на английски език. Авторът предлага и от 3 до 6 ключови думи на български и английски език. Желателно е към всяка статия да се посочват ключови думи от състава на нормализирана терминологична система (напр. в областта на медицината - от Medical Subject Headings на MEDLARS)
 • Научните статии включват обособени раздели: „Увод", „Материал и методи", „Резултати", „0бсъждане", и „Заключение" („Изводи").
 • Имената на чуждите автори, препаратките и други названия трябва да се дават на оригиналния език.
 • Мерните единици в статията трябва да бъдат дадени по международната система мерни единици - СИ. Стойностите по старите единици могат по желание да бъдат вписани в скоби след стойностите по СИ.
 • Библиографията съдържа средно до 20 източника за обзори и до 10 за статии. Библиографските описания се дават на оригиналния език. В началото се изброяват по азбучен ред на фамилията на първия автор, източниците на кирилица, а след тях - тези на латиница. Изписването на всеки източник да бъде на нов ред с арабска номерация. Данните се оформят по следния начин:
  • Статии: Автор (и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index Medicus), том, година, номер на книжката, страници (от-до).
  • Публикации от сборник: Автор (и). Заглавие. - В. (за латиница - In:). Заглавие на сборника. Место издаване, година на издаването, страници (от-до).
  • Книги: Автори (и). Заглавие. Подзаглавни данни. Место издаване, издателство, година на издаването, страници (от-до).
 • Ако авторите са до трима, се изписват фамилията и инициалите на първия автор и инициалите и фамилията на останалите автори. Когато авторите са повече от трима, след името на първите се пише „и др" (за латиница - „et al."). С оглед пълноценно проследяване на публикационната и цитационната активност на българските медици препоръчваме при цитиране на български източници да се изброяват имената на всички автори.
 • Позоваванията в текста на библиографските източните се правят с цифровото им означение в скоби или с имената на авторите и годината на публикация.
 • Илюстративният материал (таблици, фигури, диаграми, снимки) се представя със съответни заглавия и легенди на български език, с минимален обяснителен текст.
 • Илюстрациите трябва да бъдат ясни и годни за възпроизвеждане. В случай, че се прилагат на отделни листове, на гърба на всеки лист се обозначава номерът на фигурата, а в текста се посочва желаното място за поместването й. При илюстрации, за които има опасност от объркване на посоките (горе/долу, ляво/дясно), се означават със стрелки.
 • Не се приемат статии, напечатани в други издания или изпратени за печат в други редакции.
 • Статиите трябва да бъдат грижливо проверени и подписани от всички автори.
 • Заедно с предложения материал се предават име и адрес с телефон на отговорния автор на английски език за кореспонденция и осъществяване на контакт.

________________________________________________________________________________________________

Материалите се изпращат на адрес:

 

Peдaкция на списание „Педиатрия"

ул. „Aкaд. Ив. Гешов" 11

София 1606

 

Editorial Board of the Journal „Pediatria"

11, Acad. Iv. Gechoff Str.

Sofia 1606

Bulgaria

 

Tel.: 954 40 96, 930 70 36, 952 59 77

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

________________________________________________________________________________________________

Забележки:

 • За авторство не се полага екземпляр от списанието.
 • Препоръчваме абонамента като най-сигурен начин за авторите да разполагат с отпечатания материал.
 • Публикуваните в списанието фигури са авторски оригинали.

________________________________________________________________________________________________

Начало^^ Top ^^